“Dood en begraven”

 

 

Aantekeningen betreffende overledenen en gegevens over graven

in de Oude Kerk te Zoetermeer uit de periode 1476 - 1838

 

 

 

 

 

 

 

 

Ronald Grootveld

 

Zoetermeer 2004


Inhoud

 

 

Inleiding

 

Dood en begraven

 

Index op voornamen

 

Index op familienamen


Inleiding

 

 

Voor gegevens over het overlijden van inwoners van Zoetermeer en Zegwaart zijn we voor de periode voor 1695 (voor Zegwaart zelfs voor 1714) grotendeels aangewezen op de kerkelijke administratie. Alle doden, van welke gezindte ook, werden immers begraven in de Hervormde kerk of op het daar omheen gelegen kerkhof.

In het archief van de Hervormde gemeente Zoetermeer bevinden zich echter slechts grafboeken  vanaf 1806. In de 17e-eeuwse kerkrekeningen worden de ontvangsten voor het begraven steevast verantwoord met een verwijzing naar het “register daer van sijnde”, maar dat is helaas niet bewaard gebleven. Wel zijn enkele lijsten van begravenen uit 1608 en 1622-1624 overgeleverd en zijn de overleden lidmaten vanaf 1678 in de notulen van de kerkeraad vermeld (echter slechts gemiddeld 7 personen per jaar…). Ook bevinden zich in het archief nog enkele aantekeningen betreffende graven uit 16e-18e eeuw. Van de rekeningen van de kerkmeesters zijn 80 van de 123 jaren uit de periode 1610-1722 bewaard  gebleven. Ook hierin komen incidenteel begraafgegevens  en aantekeningen over ontvangen legaten voor. In de Oude Kerk aan de Dorpsstraat zelf liggen nog een aantal grafzerken uit vroeger eeuwen en enkele grafstenen die zich daar ooit bevonden, zijn bekend uit literatuur.

 

Hierachter zijn al de gegevens over begravingen t/m 1713 en elke aantekening over al dan niet meer aanwezige grafstenen t/m 1838 chronologisch gebundeld en voorzien van een index op namen. De lijsten uit de periode 1608-1624 en 1678-1713 zijn door J. Heemskerk getranscribeerd.

Met deze bewerking is geenszins een volledig overzicht van overledenen uit de bewerkte periode verkregen, maar het vormt wellicht een aanvulling op uit andere bronnen bekende gegevens.

 

 

Literatuur:

 

Bakker, R. en L. van Ollefen, De Nederlandsche stad- en dorpbeschrijver, deel VII Rhijnland, Amsterdam 1799 (sub Zoetermeer blz. 14)

Dek, A.W.E., Genealogie der graven van Holland, Zaltbommel 1979 (blz. 102-105)

Holtkamp, C.P.M., Register op de parochiën, altaren, vicarieën en de bedienaars (…), deel 4 Rijnlandia, Haarlem 1932

Leeuwen, S. van, Batavia Illustrata, 1685 (blz. 1107)

Poswick, E., Histoire du comté de Fallais, Luik 1891 (blz. 104)

Regt, W.M.C., De Hervormde Kerk van Zoetermeer in: Leidsch jaarboekje, 1916

Rogge, H.C. en B. Tideman, De Remonstrantsche Broederschap; biografische naamlijst van hare professoren, predikanten en proponenten […], Amsterdam 1905

 

Bronnen:

 

Gemeentearchief Zoetermeer:

Archief Hervormde gemeente Zoetermeer 1608-1965 nrs. 3, 4, 191, 223-226, 313-317, 364

Archief Plaatselijk bestuur Zoetermeer nr. 2 f. 55 en nrs. 488-489

Archief Plaatselijk bestuur Zegwaart nrs. 972-973
Dood en begraven

 

1476 – 1480

Van Leeuwen 1685 meldt ten aanzien van de familie Sasbout:

“Dirk Sasbout, knape, getrout met Sophia van Segwaart, beyde begraven tot Soetermeer, onder een groote sark, met haarluyder wapen daar op gehouwen, leefde anno 1454, hy stierf anno 1480 en sy anno 1476.”

 

 

1557 – 1566

De secretaris van Zoetermeer en de koster verklaren omstreeks 1730 het volgende:

“…Ende dat wij attestanten van die sarken dewelke nog duydelijk te lesen waren in deselve kerk onder veele anderen van jonger datum hebben bevonden dese navolgende, als namentlijk op een sark gelegen voor ’t coor:

Hier leyt begraven heer Floris Korse Grijp starf anno 1557 den 30 september b.v.d.h.

Nog op sekere sark gelegen voor ’t gestoelte van de ambagtsbewaarders:

Hier leyt begraven heer Pieter Claasen van Sweeten priester en starf anno 1559 den derden dag november

Ende nog op een sark meede voor het voors. gestoelte gelegen:

Hier leyt begraven Adriaan Vranken starf anno 1566 den 21 may en Maertgen Willems sijn huysvrouw ende starf anno 1561 den 12 augusty.”

 

Aanwezig In de torenvloer van de Oude Kerk, 2004:

Een zerk met een miskelk met hostie, daar schuin rechts boven de letters IH en daaronder een wapenschild, zwaar beschadigd. Het randschrift in banderol luidt in gotische letters:

Hier leyt begrav[en] heer Floris (Kor)se Grijp starf ano (1557) den xxx september b v d (h?)

 

Regt 1916 meldt dat in de toren een “gotische priesterzerk” ligt. Volgens Holtkamp 1932 was Florentius Christiaans Grijp pastoor te Zoetermeer vanaf 1554/5 en werd hij na zijn overlijden opgevolgd door Lambertus Theodorusz op 27-10-1557.

 

 

1581 - 1590

Poswick 1894, nagevolgd door Dek 1979 meldt:

Charles de Bourgogne overleed in Goes op 19-12-1581 en werd vervolgens begraven in de kerk van “Segvoort” naast zijn vrouw Johanna van Cuijlenburg, die in februari 1581 overleed. Johanna van Cuijlenburg was ambachtsvrouwe van Zegwaart van 1562-1581 en werd opgevolgd door haar zoon Jan de Bourgogne (overleden 1625).

 

Bakker 1799 meldt:

“In eene der hoeken van het choor vind men meede noch een kleine graftombe welke bij het herbouwen der kerk met de grond van het choor gelyk gemaakt is, en waar in thans nog een loode doodskist werd gevonden staande op een yzeren rooster, op welks dekzel men het volgend opschrift vind:

Dit is ’t lichaam van Louisa Cusi, marquisine van Terveere, vrouwe van Fromont, den 23 augustus 1590”

Dit betreft Louise van Croy, weduwe van Maximiliaan van Bourgondië, markies van Veere en Vlissingen. Zij hertrouwde met Jan den Bourgogne, heer van Fromont (overleden in 1585) en werd daardoor de schoonzuster van Charles de Bourgogne, hierboven genoemd.

 

 

1607

In de torenvloer van de Oude Kerk liggen in 2004 twee kleine stenen:

hier leyt begraven Pieter Lou Florisz, starf den 15 mey anno 1607  ..58

 

16. hier leyt begraven Piete(r) Cornelisz, hij starf d(en) 9en meij anno 160..

 

Wellicht is dit Pieter Cornelisz Huijmen, die overleed in 1609 – zie de lijst hieronder.

 

 

1608 – 1609  Lijsten van beluiden en begraven

“Dit zyn degene die zeedert de laeste reekeninge in de kerck begra­ven ofte beluijt zyn 1608"

 

“In den eerste de scout van Zegwert [Cristoffel Willemsz de Neckere] zyn moeder in de kerck begraven ende beluijt  4 gulden 10 st.

Mathyss dochter in de kerck begraven  3 gulden

Neel Jaep Janne in de kerck begraven ende beluijt 4 gulden 10 st.

Aryen Gerrijtss wijff in de kerck begraven  3 gulden

Arijen Andriess wijff in de kerck begraven 3 gulden

Inge Scoute begraven ende beluijt  3 gulden

Cornelis den Hoedemaecker in de kerck  3 gulden

Aryen Peye wijff in de kerck begraven  3 gulden

Trintge Jans in de kerck begraven ende beluyt  4 gulden 10 st.

Leendert Pieterss Hans zyn wijff in de kerck begraven ende beluijt  4 gulden 10 st.

Arijen Heinrick Arijss wijff in de kerck begraven ende beluijt  4 gulden 10 st.”

 

“Dit zynde die zeedert de laeste rekeninge in de kerck begraven zyn als hier nae volcht:  [1609*]”

 

“Vranck Corneliss huijsvrou beluijt ende in de kerck begraven, daer van ontfangen 4 gulden 10 st.

Pieter Corneliss Huijmen in de kerck ende beluijt  4 gulden 10 st.

Gerryt Janss Snier een kint in de kerck  15 st.

Aelwijn Janss een kint in de kerck  10 st.

Cornelis Dirck Kramer een kindt in de kerck begraven  10 st.

Jan de Mol in de kerck begraven  3 gulden

Cornelis Willem Gerryt beluijt  30 st.

De weduwe van Ghysbrecht Dirck in de kerck begraven ende beluijt  4 gulden 10 st.

Lysbet Jonis in de kerck begraven*  3 gulden

Marrijtge Jans in Zoetermeer beluijt  30 st.

Claes Peye een kint in de kerck begraven  10 st.

Goverd Huijb. vrou beluijt  30 st.

Leendert Claess Scoute beluijt  30 st.

Arijen Leenderts Scheepmaecker wyff beluijt ende in de kerck begraven  4 gulden 10 st.

Maerten Cock een kint in de kerck begraven  10 st.

Symon Neel Mouwering wijff beluyt  30 st.

Arye Michielss Verdij een kint in de kerck begraven  10 st.

Karel Sniers wyff in de kerck begraven  3 gulden

Jan Marcus huysvrou in de kerck begraven  3 gulden

Crijn Jan Pieren huysvrou in de kerck begraven ende beluijt  4 gulden 10 st.

Worbout Arijenss wyff beluyt ende in de kerck begraven*  4 gulden 10 st.

Jan Thoniss een kint in de kerck begraven 10 st.”

 

Lijsbet Jonis overleed voor 2-5-1610 (RA Zw 45 f. 61v);  Warbout Arienss wijff overleed voor 10-12-1609 (RA Zw 45 f. 15)

 

 

1610 – 1620  Aantekeningen uit de rekeningen van de kerkmeesters

 

1610

ontvangen van de erfgenamen van Jan Pietersz Sterre "over luyden van de­zelve ende anders" 2 £

 

1617

begrafenisgelden ontvangen tot met de begrafenis van jonge Pierendochter [eind 1617]

11-2 ontvangen van Jan Andriesz van Leeuwen voor het graf en beluiden van zijn huisvrouw 4 £ 10 s.

11-4 ontvangen van Cors Andriesz glaesmaker voor het graf van zijn kind 10 s.

19-5 ontvangen van de kinderen en erfgenamen van Aechgen Woutersdr, overleden huisvrouw van jongen Pier, “tot een testament" 6 £

 

1620

begrafenisgelden ontvangen sinds de begrafenis van Cornelis Dircxsz Meywegens huis­vrouw [eind 1619, begin 1620]

 

 

1622-1623  Lijst van beluiden en begraven

 

“Opnieu begost anno 1622 in desember”

 

“Dirck Krysman beluijt  1,10,-

Jan Cornelyss opt Scheyt syn Dochter belujt  1,10,-

Cornelis Losen een kynt beluit  0,10,-

Jacob Wil syn moeder begraven in de kerck ende beluit  4,10,-

Pieter Inghen syn huisvrou beluit  1,10,-

Aelewijn Janss syn huisvrou begraven in de kerck en beluijt  4,10,-

Leenert Claes Jonijss beluijt  1,10,-

Cornelys Poulyss begraven in de kerck en beluijt  4,10,-

Pieter Jonyss een kynt begraven in de karck  0,10,-

Cornelys Plonen een kijnt begraven in de kerck  0,10,-

Tonyss de Slotemakar sijn huijsvrou begraven in de kerck en beluijt  4,10,-

Adryaen Jacobss den Haes begraven in de kerck en beluit  4,10,-

Leenert Clasen de Haes, boode, begraven op het koor ende beluit  7,10,-

Martgen Claes begraven in de kerck en beluijt  4,10,-

Barent Dyrxss begraven in de kerck en beluijt  4,10,-

Jan Clasen Verkaden syn huijsvrou begraven in de kerck en beluit  ------

Cornelys Gerritss een kynt in de kerck  0,10,-

Cornelys de Vever syn huijsvrou begraven in de kerck  3,-

Dielof Adriaenss syn huijsvrou belujt  1,10,-

Aelbrecht de Snyder syn huijsvrou begraven in de kerck ende belujt  4,10,-

Jan ...enss een kynt begraven vp het koor seijt dat hij vrij is ------“

 

1623-1624  Lijst van beluiden en begraven

 

“Specificatie gemaect by Claes Pieterss van Tol, coster ende graeff­maker van Soetermeer ende Segwaert, van de geene die in de kerck begraven ofte beluyt syn, sedert den 17 december 1623 toten 23 dito 1624:”

 

“17-12-1623: Leenert de kleermaker een kijnt begraven in de kerck  4,-

1-1-1624: Arygen Dirrckss de Kock begraven in de kerck  4,-

1-1-1624: Leenert Jeroenss syn vrou begraven in de kerck ende beluijt  5,10,-

6-1-1624: Pieter Adryaenss de Kock een kijnt begraven in de kerck  4,-

8-1-1624: Jan Jaepaertss syn vrou begraven in de kerck en beluijt  5,10,-

9-2-1624: Ghysbrecht Janss syn husvrou begraven in de kerck en beluijt  5,10,-

9-3-1624: Basteiaen Leenertss de Kock syn vrou begraven in de kerck en beluyt  5,10,-

8-3-1624: Cornelys Adryaenss Tymmerman een kynt begraven in de kerck  4,-

17-3-1624: Dirck Claess Laegaelion syn dochter begraven in de kerck  4,-

18-3-1624: Cornelys de Neever begraven in de kerck  4,-

19-3-1624: Mychiel Neel Verdy begraven in de kerck en beluyt  5,10,-

28-3-1624: Korsteiaen de Schrienwercker syn vrou begraven in de kerck  4,-

1-4-1624: Bastejaen de Kock syn dochter begraven in de kerck en beluyt 5,10,-

3-4-1624: Bely Willemmen beluijt  1,10,-

7-4-1624: Basteiaen Starre syn moueder graf in de kerck en beluijt  5,10,-

10-4-1624: Ary Govertss syn suchter begraven in de kerck en beluyt  5,10,-

22-4-1624: Fop Pieterss syn vrou beluyt  1,10,-

27-4-1624: Dirck Cornelyss Brouwer een kynt begraven in de kerck  4,-

28-4-1624: Een soon van Lou Leen Jan Pieren begraven in de kerck en beluyt  5,10,-

ontfangen uyt handen van Gerrit Claess nae dien de soon minderjarig was

28-4-1624: Jacob Janss Keet een kynt beluyt  0,10,-

29-4-1624: Dirck Wouterss syn vrou beluijt  1,10,-

12-5-1624: Cornelys Janss Kluijt syn vrou beluyt  1,10,-

5-6-1624: Jacob met de Locken een kynt begraven in de kerck  4,-

8-6-1624: Kommer Gerritss syn moueder begraven in de kerck en beluyt  5,10,-

Willem Heyndrickss een kynt begraven in de kerck  4,-

16-6-1624: Aryaen Boss begraven in de kerck  4,-

24-6-1624: Marten Pieterss Kleijn Marten een kynt beluyt  0,10,-

27-6-1624: Mathys Schas een kijnt begraven in de kerck  4,-

19-7-1624: Jan Cornelyss Keet begraven in de kerck en beluijt  5,10,-

19-7-1624: Wyllem Korfbreyer een kynt begraven in de kerck  4,-

3-8-1624: Kommer Wouter Joosten begraven in de kerck en beluijt  5,10,-

26-8-1624: Cornelys Wyllemss syn vrou begraven op het kouer en beluijt  9,10,-

27-8-1624: Arent Achterkerck een kynt beluyt  0,10,-

28-8-1624: Marten van Rossen syn soon beluyt  1,10,-

29-8-1624: Noch een kynt van den Hyldam beluyt  0,10,-

29-8-1624: Annetgen Werrebouts begrave in de kerck en beluijt  5,10,-

31-8-1624: Ary Cornelyss Tymmerman syn soon begrave in de kerck  4,-

1-9-1624: Dirck Adryaensen de Kock syn vrou begraven in de kerck  4,-

2-9-1624: Leenert Meess een kynt beluijt  0,10,-

5-9-1624: Dirck Adryaenss de Kock begraven in de kerck  4,-

7-9-1624: Marten van Ross syn vrou beluit  1,10,-

8-9-1624: Marten van Ross self beluijt  1,10,-

8-9-1624: Heyndrick Lenertss, van Catwyck, begraven in de kerck en beluyt  5,10,-

9-9-1624: Ary Cornelyss Tymmerman twee kynder begraven in de kerck  8,-

15-9-1624: Claes Leenertss syn huisvrou begraven in de kerck en beluijt  5,10,-

15-9-1624: Ary Melyss syn dochter beluyt  1,10,-

15-9-1624: Noch een soon van Marten van Rossen beluijt  1,10,-

18-9-1624: Jan Pey een kynt begraven in de kerck  4,-

18-9-1624: Dyrck Wyllemss syn soon begraven in de kerck en beluijt  5,10,-

23-9-1624: Cornelys Janss Macker syn soon begraven in de kerck beluyt  5,10,-

28-9-1624: Jan Inghen syn vrou beluijt  1,10,-

28-9-1624: Jan Leenertss Vermeer begraven in de kerck  4,-

29-9-1624: Jaspar Cornelyss syn dochter graf in de kerck en belujt  5,10,-

30-9-1624: Ary Melyss syn vrou beluyt  1,10,-

1-10-1624: Tryntgen Claes van Tol begraven in de kerck en beluijt  5,10,-

1-10-1624: Claes Kolman graf in de kerck en beluijt  5,10,-

3-10-1624: Ary Melyss beluijt  1,10,-

3-10-1624: Warrebout aen het Verlaet syn dochter beluijt  1,10,-

5-10-1624: Lou Leen Jan Pieren een kint belujt  0,10,-

7-10-1624: Bouwen Leenertss beluijt  1,10,-

9-10-1624: Cornelys Adryaenss Jongh begraven in de kerck en beluyt  5,10,-

11-10-1624: Leenert Dyrxsen Stompwyck syn dochter beluijt  1,10,-

11-10-1624: Louweris Adryaenss Neef begraven in de kerck en beluijt  5,10,-

12-10-1624: Cornelys Jansen Backer begraven en beluijt  6,10,-

13-10-1624: Jacob met de locken begraven in de kerck en beluijt  5,10,-

14-10-1624: Noch een dochter van Ary Melijss beluyt  1,10,-

15-10-1624: Areiaen Alders begraven in de kerck en beluijt  5,10,-

15-10-1624: Mees Jacobss den Buer syn dochter begraven in de kerck  4,-

16-10-1624: Vranck Gerritss begraven in de kerck en beluyt  5,10,-

17-10-1624: Leenert Dyrckss Stompwick syn soon begraven in de kerck en beluijt  5,10,-

18-10-1624: Jacob Jan Jaep Aertss beluyt  1,10,-

20-10-1624: Jan Ghysen Staet syn vrou begraven in de kerck en beluijt  5,10,-

24-10-1624: Jan Adryaenss Wout syn mueder begraven in de kerck  4,-

25-10-1624: Kout Janss syn vrou begraven in de kerck en beluijt  5,10,-

27-10-1624: Jan Adryaenss Wout met syn vrou begraven in de kerck  8,-

29-10-1624: Jan Cornelyss Spit syn vrou begraven in de kerck  4,-

1-11-1624: Mees Jacobss den Buer twee kynder begraven in de kerck  8,-

3-11-1624: Ary Claess Jonck syn vroyw begraven in de kerck  4,-

3-11-1624: Leenart Dirxss Stompwijck beluijt  1,10,-

4-11-1624: Jan Janss Staet begraven in de kerck  4,-

6-11-1624: Lysbet Cornelys beluijt  1,10,-

6-11-1624: Pieter Adriaenss de Kock een kynt begraven in de kerck  4,-

8-11-1624: Jan Bruijn begraven in de kerck en beluijt  5,10,-

9-11-1624: Jan Adryaenss Wout syn soon begraven in de kerck  4,-

9-11-1624: Jasper Cornelyss syn vrou begraven in de kerck  4,-

9-11-1624: Cornelys Claess Ghyss beluijt  1,10,-

10-11-1624: Claes Martss Kreyman begraven in de kerck en beluijt  5,10,-

12-11-1624: Isbrant syn dochter beluijt  1,10,-

19-11-1624: Dirck Gherritss vrou begraven op het koouer en beluijt  9,10,-

23-11-1624: Wylem den Wil beluijt  1,10,-

24-11-1624: Leenert Janss Vermeer syn dochter begraven in de kerck en beluijt  5,10,-

24-11-1624: Claes Aellewynss begraven in de kerck  4,-

28-11-1624: Claes Aellewijnss een kynt begraven in de kerck  4,-

29-11-1624: Abram Leenertss de Kock syn vrou begraven in de kerck  4,-

4-12-1624: Toen Schepmaker een kynt begraven in de kerck  4,-

7-12-1624: Ary Woutters syn soon begraven in de kerck  4,-

11-12-1624: Ary Wouterss syn soon begraven in de kerck  4,-

12-12-1624: Claes Aellewynss een kynt graf in de kerck  4,-

12-12-1624: Jochhem syn soon beluijt  1,10,-

15-12-1624: Ary Arryss begraven in de kerck  4,-

16-12-1624: Dirck Janss Stolck begraven in de kerck  4,-

16-12-1624: Ary Arrysss syn soon achter graf in de kerck  4,-

21-12-1624: Jasper Cornelyss begraven in de kerck  4,-

22-12-1624: mester Matyss aen den Dam een kynt begraven in de kerck  4,-

22-12-1624: Dyrck den Ron .......... Dam beluyt  1,10,-

23-12-1624: Neltgen Hyllebrantss beluyt  1,10,-”

 

 

1625 – 1637  Aantekeningen uit de rekeningen van de kerkmeesters

 

1625

ontvangen voor de begrafe­nis van Jan Claesz Schaeps vrouw en Gerrit Jaep Jannensoon 9 £ 10 s.

ontvangen van de erfgenamen van Maerten Arentsz Cruyning voor beluiden 6 £ "verval­len ten tijde van Ary Cornelisz" [kerkmeester in 1624]

 

1626

in mei ontvangen van Gerrit Jacobsz van der Baen en Gerrit Jan Jacobsz, voogden van de dochter van Jacob Jeroensz Versijl, een legaat dat deze tijdens zijn ziekte aan de kerk had vermaakt 50 £

14-12-1626 Adriaen Symonsz Cebel begraven

 

1627

verleden jaar verantwoord en nog niet ontvangen het beluiden van de huisvrouw van Cornelis Jansen Groen

verleden jaar in de kerk begraven een kind van Cornelis Scheepmaker, die niet betalen wil

ontvangen van Adriaen Cornelisz [timmerman in de Jonge Prins] voor het graf in de kerk van zijn kind 4 £  

 

1630

begraven op 8-12-1630 (doorgehaald: Claesgen Adriaensdr) een kind van Claes Adriaensz

afgeboekt een bedrag van 5 £ 10 s. dat in de vorige rekening was verantwoord voor het graf en beluiden van Heyndrick Lenaertse van Pijnacker maar dat door de koster ontvangen was

nog tegoed 4 £ voor het graf van de vrouw van Jan Claesz Schaep

later nog 12 s. ontvangen voor het beluiden van Claes Maerten

 

1631

18-9-1631 Maerten Lenertsz begraven

 

1632

30-11-1632 Roel Cornelisz Hillebranden begraven

 

1633

28-12-1633 de huisvrouw van Aryen Lenertsz Cruyning begraven

 

1634

legaat ontvangen van de erfgenamen vanwege Ingetgen Crijnen, weduwe van Rubrecht Pietersz de Bije, hetgeen zij de kerk “besproken” had  25 £

 

1635

28-12-1634 begraven een kind van Cornelis Jeremiasz

16-12-1635 Aryen Cornelisz jonge Dieloff begraven

23-9-1635 ontvangen de helft van de opbrengst van een koe, uit het legaat van Adriaen Wouters, gewoond hebbende op de Ruckeveen (40 £)

 

1636

legaat ontvangen van de erfgenamen vanwege Dirck Willemsz Conijnenburch 25 £

 

1637

20-12-1636 Lenert Claess Baes begraven

19-12-1637 “kint mr. Tangere” begraven

 

 

1641  Grafschrift

 

Rogge 1905 meldt:

‘Walig Maertensz, beroepen van Zwammerdam 1635. Overleden 25 juni 1641. Begraven in de groote kerk te Zoetermeer, waar zijn grafsteen het opschrift gedragen heeft:

Hier rust de schrale romp

Van hem, die als een licht,

Met leven en met leer,

Een ‘ieder heeft gesticht”.

Walig Maertensz was predikant van de remonstrantse gemeente. Rogge geeft geen bronvermelding.

 

 

1644 – 1677  Aantekeningen uit de rekeningen van de kerkmeesters

 

1644

6 £ ontvangen van Gerrit Jan Jacobsz omdat het graf van de kinderen van Lenert Jansz Stompwijck, waarin zijn dochter is begraven, op zijn naam is gezet en door de kerk van een nieuwe vloer is voorzien

 

1650

100 £ onvangen van de erfgenamen van Adriaen Maertensz Vermolen, gwoond hebbende en overleden te Bleiswijk, als legaat

 

1652

50 £ ontvangen van de erfgenamen van Jan Jacobsz Roobol, als legaat

 

1654

150 £ ontvangen van de erfgenamen van Cornelis Aerien Jonasz te Zoetermeer, als legaat

3 £ 7 st. ontvangen uit de boedel van Lenert Jaspersz Scheepmaker vanwege beluiden en kerkerecht op begraven van hem, ten tijde dat er geen koster was

 

1655

30 £ ontvangen van Gerrit Dircxsz Conijnenburch vanwege het legaat van Aryen Dircxsz Conijnenburch

30 £ ontvangen van Lenert Jansz vanwege het legaat van de weduwe van Aryen Dircxsz Conijnenburch

 

1656

Louris Jacobsz Overschuyr rekent af voor zijn overleden vader Jacob Lourisz Overschuyr, vorig jaar kerkmeester

 

1657

50 £ ontvangen van de erfgenamen, vanwege het legaat van Annetgen Claes, weduwe van Symon Arien Symonsz

 

1663

5 £ 4 st. vergoed aan de koster wegens “quade restanten” voor [het begraven] van de huisvrouw van Jan Duigh (Dingh?), een kind van Ary Dingnaerts, een kind van Jan Swart en van Ruth de snier.

 

1665

200 £ ontvangen van Cornelis Gijssen Dieloff vanwege het legaat van zijn zoon Gijs Cornelisz Dieloff (een obligatie en 96,16,- contant)

 

1667

50 £ ontvangen van Neeltgen Pieters vanwege een legaat van haar man Willem van Swieten, secretaris van Zegwaart

10 £ ontvangen van Lenert Claess Robol vanwege een legaat van Martijntgen Huijgen

 

1669

200 £ ontvangen van de erfgenamen, vanwege een legaat van Cornelis Gijssen Dieloff

 

1676

Cornelis Willemsz van Tol, koster, overleed 12-10-1676

5,10,- ontvangen door de schout voor het begraven van het kind van Pieter Jacobs

 

1677

ontvangen van de weduwe van Adriaan de Soon, vorig jaar kerkmeester, het saldo van de kerkrekening van 15-1-1677

315 £ ontvangen van de schout van Zoetermeer, vanwege een legaat van zijn broer Pieter van Swieten, secretaris van Zegwaart

50 £ ontvangen van de kinderen en erfgenamen van Cornelis Doessen, secretaris van Zoetermeer, vanwege een legaat

 

 

1678 – 1713  Overleden lidmaten

 

(De data zijn die waarop de namen in de kerkeraadsvergadering werden gemeld!)

 

1678 - 1680

 

30‑11‑1678        Van de ledemaeten gestorven (een weinig voor het laetste avontmael op 2 okt., de meeste erna): Isaack Lambertz de Kock, Gillis Lambertz de Kock, Machiel Gilliz de Kock, Pieter Harmenz Barrewater, Abraham Janz Roobol, Abraham Lambertz de Kock, Willem Bastiaenz, Arent Corn. Pijnaker, Maertje Leenderz, Neeltje Pieterz, Neeltje Janz, Aeltje Janz, Jannetje Gerbrantz, Lysbet Pieterz, Helena van Swieten, Neeltje Janz, Maertje Paulus, Wijntje Arienz, Magdaleentje Janz, Neeltje Leenderz, Christijntje van Oosterwijck, Maertje Jacobs, Gerrit Janz Heijnsbroeck, Geertje Philips

..‑1‑1679           Gestorven: Tanneken, de vrouw van Heijndrick de Stoeldraejer

13‑3‑1679          Geen vermelding van gestorvenen.

12‑6‑1679          Van de leedematen gestorven: Maghtelt Arienz, Maertje Corn. de Aexter, Maertje Corn. Comen, Ariaentje Claez

8‑9‑1679           Van de ledematen gestorven: Aeltje Leenderz van Oosterwijck, Corn. Corn. Stompwijck, Dirck Corn. Koomen, Trijntje Arienz, Gijsbert Maertenz Toornvliet, Maertje Willemz, Sijmen Teuniz van Suijlen, Grietje Janz, Lysbet Aertze, Dirck Part, Aephje Jacobs, Maertje Claez, Lysbet Dirx, Claes Gerritz de Vrient, Cniertje Willemz, Jannetje Janz, Leendert Corneliz de Hoogh, Jan Dirx Warreboutz

27‑11‑1679        Van de ledematen gestorven: Pleuntje Corn., Ariaentje Corn., Arij Corn. Cruyning, oud‑ouderlingh, Lysbet Marcus, Jacob Janze Robol, regeerent ouderling, Leendert Janz Schipper, oud‑ouderlingh

2‑4‑1680           Van de ledemaeten gestorven: Claes Vos, Cornelis Janze Bogaert, Claes Janze van Hilversum

17‑6‑1680          Geen vermelding van gestorvenen.

11‑9‑1680          Gestorven: Willempje Willems

29‑11‑1680        Van de leedemaaten gestorven: Joris Leend. Tas, oudt‑ouderlingh, Ingetje Willems Broeckhooven, Lysbeth Corn. de Hoogh

 

1681 – 1686

 

10‑3‑1681          Van de ledemaeten gestorven: Lijsbeth Meese, Lijsbeth Dirx, Grietje Willemz, Claes Sijmons van der Lee, Aeltje Pleune, Teunis Heijndrix van der Does, oud‑Ouderlingh, Cornelis Arentz van der Ende, Jannitje Corneliz

9‑6‑1681           Van de ledemaeten gestorven: Corn. Anthonisse van der Does, oud‑ouderlingh

(In het koor van de Oude Kerk ligt anno 2004 deze zerk:)

Hier leit begraven Teunis Heindrickse van der Does is gestorven den 20 yanuari Ao 1681 out 74 iaer

Hier leit begraven Cornelis Teunisse van der Does is gestorven den 15 april Ao 1681 out 50 iaer

 

(vervolg notulen kerkeraad)

12‑9‑1681          Van de ledemaaten gestorven: Hendrick Gudden, boode van Segwaert, Immetje Claes, Wijntje Jacobs Robol

1‑12‑1681          Van de ledemaaten gestorven: Pieter Arentz, Neeltje Floore

4‑3‑1682           Van de ledemaeten gestorven: Gerrit Wijten, Secretaris van Benthuijsen

(In het koor van de Oude Kerk ligt anno 2004 deze zerk:)

Hier leyt begraven Gerardi Wyten in syn leven schout van Segwaert en secretaris van Benthuise sterf den 17en ianuari 1682

 

(vervolg notulen kerkeraad)

15‑6‑1682          Geen vermelding van gestorvenen.

15‑9‑1682          Van de ledemaaten gestorven: Leendert Corneliz Versijde, Gerrit Sijmons Oudshoorn (bijde oud-ouderlingen), Jannitje Arienz, Jan Sijmenz

27‑11‑1682        Van de ledemaeten gestorven: Neeltje Sijmons, Aeltje Willemz, Maritje Cornelis

25‑3‑1683          Van de ledemaeten gestorven: Hendrick van Swieten, Schout van Soetermeer, Isak Pieterz, Jacob Arentz, Dignom aghter de kerck

7‑6‑1683           en 30-8-1683     Geen vermelding van gestorvenen.

3‑12‑1683          Van de ledemaeten gestorven: Heyndrick Claessen Buijtewegh, Geertruijd Doessen

5‑3‑1684           Van de ledemaeten gestorven: Jacob Heijndrix Dwaelingh, Arij Abrahamze de Kock

4‑6‑1684           en 3-9-1684      Geen vermelding van gestorvenen.

8‑12‑1684          Van de ledemaeten gestorven: Maertje Dirx, aen de Segwaertse Verlaeten, Jannitje Rijnhouts

5‑4‑1685           Van de ledemaeten gestorven: Alette Elsevier, Corn. Pieterz van der Schilde, oud‑diaken, Hilletje Gerrits de Vroome

12‑6‑1685          Geen vermelding van gestorvenen.

2‑9‑1685           Van de ledemaeten gestorven: Godefrida Schalcken

30‑11‑1685        Geen vermelding van gestorvenen.

17‑3‑1686          Van de ledemaeten gestorven: Gerrit Janze van Roon, Neeltje Willems, Dignom Dirx van Alphen

3‑7‑1686           Van de ledemaeten gestorven: Aeltje van Leeuwen, Huijgh Sonnevelt, Cornelia Schilders, Arij de Hoogh

 

15‑9‑1686          en 26-11-1686   Geen vermelding van gestorvenen.

 

1687 - 1690

 

7‑3‑1687           Van de ledemaeten gestorven: Dirck Dirckse Bovewaeter, oud‑ouderling, Trijntje Iwitz

11‑6‑1687          Gestorven: Annetje Cornelis

3‑9‑1687           Geen vermelding van gestorvenen.

28‑11‑1687        Van de ledemaeten gestorven: Gerrit Janze Starrenburgh, Grietje Heijndrix Tol, Crijntje Aelbreghts

26‑3‑1688          Geen vermelding van gestorvenen.

18‑6‑1688          Gestorven: Jan Dirxe Bovewater, ouderlingh

10‑9‑1688          Geen vermelding van gestorvenen.

26‑11‑1688        Van de ledemaeten gestorven: Neeltje Claes van Tol, Aris Pr. Speck.

12‑1‑1689          Gestorven: Marij Pleune

18‑3‑1689          en 12-6-1689     Geen vermelding van gestorvenen.

2‑12‑1689          Van de ledemaeten gestorven: Grietje Corneliz

10‑3‑1690          Van de ledemaeten gestorven: Annitje Crijnen

16‑6‑1690          Van de ledemaeten gesturven: Pleuntje Pr. Speck

8‑9‑1690           Geen vermelding van gestorvenen.

8‑12‑1690          Van de ledemaeten gestorven: Jacob Corneliz Hoogerscheijt

 

1691 - 1697

 

23‑3‑1691          Van de ledemaeten gestorven: Grietje Dirx Stegeman, Trijntje Dignaers

22‑6‑1691          14-9-1691         Geen vermelding van gestorvenen.

7‑12‑1691          Van de ledemaeten gestorven: Weijntje Willemz, Baertje Jacobz, Maertje Arienz

25‑6‑1692          Geen vermelding van gestorvenen.

In het koor van de Oude Kerk ligt anno 2004 de volgende zerk:

Hier rust Abraham Verspreet deese gemeentens als predicant bedient hebbende 23 jaaren overleeden den 16en maart 1692

 

(vervolg notulen kerkeraad)

28‑9‑1692          Van de ledematen gesturven: Marytje Palesteyn, Leendert Dingenaers Visser, Geertje Gerrits

27‑2‑1693          Geen vermelding van gestorvenen.

10‑6‑1693          Van de ledematen gestorven: Neeltje Cornelis, Grietje Abrahams de Kok

16‑9‑1693          Geen vermelding van gestorvenen.

25‑11‑1693        Van de ledematen gesturven: Hillegond Hofland, Tryntje Ariens, Annetje Abrams, Leentje Maertens, Neeltje Cornelis

(In het koor van de Oude Kerk ligt anno 2004 deze zerk:)

Hier rust Hillegont Hoflant huysvrou van Symon Berckel notaris alhier sterf den 10en july t‘ jaer 1693

Volgens de kerkrekening van 1693 kocht Symon Berckel toen voor f. 75,- een graf op het koor .

 

(vervolg notulen kerkeraad)

18‑3‑1694          Geen vermelding van gestorvenen.

11‑6‑1694          Van de ledematen gesturven: Aryaentje Jacobs, Maertje Pieters

3‑9‑1694           Van de ledematen gesturven: Goosse Corsse de Rooij

28‑11‑1694        Van de ledemaaten gesturven: Abram Arents Bubbeson, Willempje Willems

10‑3‑1695          Gesturven: Inge Simens Sebel, Annetje Simons, Annetje Joris

8‑6‑1695           Gesturven van de lidmaten: Cornelis Samuels de Kok, Claes Jacobs van Leewen

15‑9‑1695          Gesturven: Aeltje Gerrits, Marytje Willems

1‑12‑1695          Geen vermelding van gestorvenen

10‑3‑1696          Gesturven: Dirk Jacobs Hensbroek, Cornelis van Anem

15‑6‑1696          Geen vermelding van gestorvenen.

14‑9‑1696          Gesturven: Abram Dirks de Kok

30‑11‑1696        Van de ledematen gesturven: Simon Dirks Berkel

15‑3‑1697          Geen vermelding van gestorvenen.

14‑6‑1697          Gesturven: Durk Simense Berkel

6‑9‑1697           Van de ledemaeten gestorven: Francyntje Jacobs

29‑11‑1697        Van de ledemaeten gestorven: Klaesje Dirks

 

1698 - 1700

 

7‑3‑1698           Van de ledemaeten gesturven: Magdalena Doessen

25‑6‑1698          Van de ledemaeten gestorven: Geertje Claes, Annetje Simons Kool

15‑9‑1698          en 28-11-1698   Geen vermelding van gestorvenen.

27‑3‑1699          Van de lidmaeten gesturven: Annetje Flore

5‑6‑1699           Geen vermelding van gestorvenen.

18‑9‑1699          Van de lidmaeten gestorven: Neeltje Arens Conijnenburg

27‑11‑1699        en 19-3-1700     Geen vermelding van gestorvenen.

11‑6‑1700          Van de ledemaeten gestorven: Machtelt Franken

3‑12‑1700          Van de ledemaeten gesturven: Annetje Claes, Nelletje Gerritz, Aeltje Pieters Keijser

29‑8‑1701          t/m 12-9-1703   Geen vermelding van gestorvenen.

 

1703 - 1706

 

30‑11‑1703        Gestorven: Sijmon Jacobse Myster, Jannetje Leenderts

29‑2‑1704          Gestorven: Pleuntje Claas, Jan Corns. Knegt, Wouter Sijmense de Wilden, Neeltje Corns van Achten, Jan Arients van der Arent

12‑6‑1704          Gestorven: Jan Jacobse Hensbroek, Jannetje van der Tas, Leendert Jansen, Sijmon Sloodweg

18‑9‑1704          Gestorven: Sara Dirks

28‑11‑1704        Geen vermelding

19‑3‑1705          Verstorven: Treyntje Baarsenburch

8‑6‑1705           Verstorven: Ary Maartense Huysman, Pieter van der Meel, Neeltje Cors Verseijden, Hend. Teunisse Cosyn

16‑11‑1705        Geen vermelding

3‑12‑1705          Verstorven: Elizabeth van Gilst

11‑3‑1706          Verstorven: Ary Michielse Verkade

1‑6‑1706           Verstorven: Barber Jans, Ary van Tol

12‑9‑1706          Verstorven: Ary Janse Starrenburch, Geertje Dirx, Aalbregt van Alphen, Jannetje Leenderts

21‑11‑1706        Verstorven: Tryntje Leenderts Verseyden, Maartje Pieters

 

1707 - 1709

 

31‑3‑1707          Verstorven: Maria Claasse Bijl, Soetje Post

11‑6‑1707          Verstorven: Jeffje Dirkx

14‑9‑1707          Verstorven: Grietje Maartens Verseyden

2‑12‑1707          Verstorven: Aaltje Teunis Krijgsman

16‑3‑1708          Verstorven: Geertje Chile, Gerrit Immerseel

18‑6‑1708          Verstorven: Maria Leenderts van der Hoeff, Rogbregt Schilperoort

12‑9‑1708          Verstorven: Aage Dirks

30‑11‑1708        Verstorven: Neeltje Cornelis, Neeltje Henderiks, Jan Leendertse

27‑2‑1709          Verstorven: Treyntje Witten, Nelletje Claas, Maarten Cors Opstal

4‑6‑1709           Verstorven: Jacob Meese Valkenburg, de weduw van Opstal

8‑9‑1709           Verstorven: Pleuntje Stompwyk

7‑12‑1709          Verstorven: Wilhem Haverkamp, Jan Marcusse

 

1710 - 1713

 

28‑3‑1710          Verstorven: Cors Maartense Cruijning, Willem Janse Huysman

10‑6‑1710          Verstorven: Ary Corn. van der Drift

12‑9‑1710          Verstorven: Annetje Joppen.

6‑12‑1710          Verstorven: ‑‑‑‑‑‑‑

13‑3‑1711          Verstorven: Neeltje Abrahams, Neeltje Verhoeff, Maria Egbers Buytenweg

13‑6‑1711          Verstorven: Martyntje Willems, Crijn Arentse van Aalsburg

16‑9‑1711          Verstorven: Annetje Willems van Leuwen

4‑12‑1711          Verstorven: Teunis Pleune Krygsman, Hend. Steegman

2‑3‑1712           Verstorven: Neeltje Jacobs Uijtenbroek, Maria Boreel, Cornelia Overschie, genaamt Briel, Aaltje Jacobs

6‑6‑1712           Verstorven: Leendert Lelyveld

9‑9‑1712           Verstorven: Aaltje Teunis, Ariaantje Jans

3‑12‑1712          Verstorven: Maartje Cornelis van de Geneugten

24‑3‑1713          Verstorven: Leentje Abrahams Loevesteyn, Stephanitje Jans

16‑6‑1713          Verstorven: Barber Pieters

6‑9‑1713           Verstorven: ‑‑‑‑‑‑‑

29‑11‑1713        Verstorven: Claasje Schipper, Leendert van der Pen

 

 

1755 – 1784 (1800)  graven met zerken

 

De kerk is in 1785 gesloopt en vervangen door het huidige gebouw. Het koor bleef op zijn plaats. In 1784 is aangetekend:

 

“Op ’t choor zijn 40 graven, waaronder 14 eygen graven; 10 zijn er van den weledele [Cornelis van Aalst] heer van Zoetermeer: no. 31 tot 40 ingeslooten, daar in de midden een kelder is gemaakt

No. 29 is opgedragen aan de heer A Hoogop, gewesene schout van Zoetermeer

No. 26 opgedragen aan dito A. Maas

No. 22 ’t graf van jv. Jacoba Alida van Eijs

No. 9 ’t graf van d’weledelgeboren jonkvrouwe Jacoba Sara Boreel

No. 5 verloope aan de kerk”

 

“No. 221 is een eigen graf in de kerk aangekogt door Adriaantje de Ruw en Elizabeth Konijn”

 

Op 17-5-1755 verkopen de schout van Zoetermeer en de kerkmeesters van Zoetermeer en Zegwaart aan Cornelis van Aalst, ambachtsheer van Zoetermeer, de graven 31, 32, 33, 38, 39 en 40 op het hoge koor aan weerszijden van de grafkelder van Van Aalst “aldaar reets doen maken” en hem in eigendom toebehorende. Prijs is f. 15,- per graf.

Johanna Colonius, echtgenote van Cornelis van Aalst, werd in het graf bijgezet. Haar overlijden werd aangegeven te Zoetermeer op 1-2-1756. Een half jaar later, op 1-9-1756 werd het overlijden van haar man in Zoetermeer aangegeven. Ook hij werd in de kelder bijgezet. Mogelijk is Willem Gijsbert Schouten, hun neef, wiens overlijden op 10-5-1782 te Zoetermeer werd aangegeven, eveneens hier begraven.

Regt 1916 meldt: In dit deel [het koor] vindt men, hoewel daarvan weinig uiterlijke kenteekenen te zien zijn, den grafkelder der Heeren en Vrouwen van Zoetermeer.

 

In 2004 ligt een zerk in het koor:

Hier legt begraven den weled[e]l gestr[enge] heer Simon Heymryk Hoogop in zijn weledelen Leven Lt Collonel en capiteyn van een compagnie Infantery ten diensten dezer lande overleden in Soetermeer op den 26 october 1768 in den ouderdom van omtrent twee en vijftig jaren ende is dit graf ter occasie van de voors. begravinge aangekogt door heer Adriaan Hoogop schout van Soetermeer voors. en stads rentmeester etc. op Delfshaven

 

Op 28-10-1763 verkopen de schout van Zoetermeer en de kerkmeesters van Zoetermeer en Zegwaart aan Abraham Maas te Zegwaart het graf nr. 26 op het hoge koor voor f. 15,-.

In 2004 ligt in het koor:

Hier rusten Aart Maas, overleden te Segwaard den 1sten en begraven den 6den van october 1769, en Sara Ketelaar, overleden te Segwaard den 24sten en begraven den 30sten van october 1761.

 

Op 27-4-1768 verkopen de schout van Zoetermeer en de kerkmeesters van Zoetermeer en Zegwaart aan de erfgenamen van jonkvrouwe Jacoba Alida van Eijs het graf nr. 22 op het hoge koor voor f. 30,-. In juni verklaren de verkopers nogmaals f. 30,- te hebben ontvangen voor het eigendom van het graf voor wederom 24 jaar, dus tot het jaar 1816. Het zal gedurende de komende 48 jaar niet geopend mogen worden, tenzij er iemand van de familie zou moeten worden begraven.

In 2004 ligt in het koor:

Hier legt jonkvrouwe Jacoba Alida van Eys geboren te Amsteldam den 13 april 1719 overleden te Zegwaard den 6 en begraven den 13 april 1768

Melior Post Aspera Fata Resurgo

(onleesbaar maar volgens Regt 1916: Vrij van kerkerechten tot den jare 1816)

Hierboven een ruitschild, wapen Van Eys, omgeven door een lauwerkrans.

 

Het overlijden van Jacoba Sara Boreel werd op 25-9-1764 te Zegwaart aangegeven. Op 13-8-1766 verkopen de schout van Zoetermeer en de kerkmeesters van Zoetermeer en Zegwaart het graf nr. 9 op het hoge koor voor f. 25,- aan mr. Gerard van Vredenburg, meesterknaap van Holland en West Friesland, ontvanger-generaal van de kerkelijke goederen en inkomsten van Holland en bewindhebber van de V.O.C. ter kamere Delft.

 

Op 13-2-1787 geven Adriaantje de Ruw en [Pieter] van den Bosch als eigenaren van het graf nr. 9 in het koor toestemming om de gebroken zerk te vervangen door gewone stenen omdat verder nergens in de kerk zerken zouden liggen. Wel moet er “nr. 9” op komen te staan (kladnotulen kerkbouw, archief NHG 191)

 

Op 25-8-1800 werd het overlijden van Adriana de Ruw aangegeven.

 

 

1772  wapenbord

 

Op 8-12-1772 wordt een brief namens de ambachtsheer van Zoetermeer ontvangen, waarin deze meedeelt kennis te hebben genomen van het feit dat de ambachtsheer van Zegwaart op 9-12-1772 het wapen van zijn vader (Joan Osy) in het koor van de kerk zal plaatsen, hoewel Joan Osy te Rotterdam is overleden.

 

 

1838  zerk

 

In het koor van de Oude Kerk ligt anno 2004 de volgende zerk (niet genoemd door Regt 1916):

In deze grafstede rust de weleerwaardige heer I.J. van Sittert gedurende 32 jaren predikant dezer gemeente ontslapen in de hoop des eeuwigen levens 2 dec 1838

 

Deze steen zal oorspronkelijk op het kerkhof hebben gelegen. Na 1829 mocht in de kerken namelijk niet meer worden begraven.

 


INDEX OP VOORNAMEN

 

kind van mr.                                             Tangere                          1625-1637

… kynt van den Hyldam                                                                      1624

 

Aephje Jacobs                                                                                   1678-1680

 

Aage Dirks                                                                                        1707-1709

Aechgen Woutersdr                                                                           1610-1620

 

Aelbregt van                                                 Alphen                            1703-1706

Aelbrecht de Snyder syn huijsvrou                                                       1622

Aelewijn Janss syn huisvrou                                                                1622

Aelwijn Janss een kint                                                                        1608-1609

 

Aeltje van                                                    Leeuwen                         1681-1686

Aeltje Gerrits                                                                                     1691-1697

Aaltje Jacobs                                                                                     1710-1713

Aeltje Janz                                                                                        1678-1680

Aeltje Leenderz van                                      Oosterwijck                     1678-1680

Aeltje Pieters                                               Keijser                            1698-1700

Aeltje Pleune                                                                                     1681-1686

Aaltje Teunis                                                                                     1710-1713

Aaltje Teunis                                                Krijgsman                       1707-1709

Aeltje Willemz                                                                                   1681-1686

 

Arent (kind van)                                            Achterkerck                    1624

Aart                                                            Maas                               1755-1784

Arent Corn.                                                  Pijnaker                          1678-1680

 

Abraham                                                     Maas                               1755-1784

Abraham                                                     Verspreet                         1691-1697

Abram Arents                                              Bubbeson                       1691-1697

Abram Dirks de                                            Kok                                1691-1697

Abraham Janz                                              Roobol                            1678-1680

Abraham Lambertz de                                  Kock                              1678-1680

Abram Leenertss de (vrouw van)                    Kock                              1624

 

Alette                                                          Elsevier                           1681-1686

 

Annetje Abrams                                                                                 1691-1697

Annetje Claes                                                                                    1698-1700

Annetje Cornelis                                                                                1687-1690

Annitje Crijnen                                                                                   1687-1690

Annetgen Claes                                                                                  1644-1677

Annetje Flore                                                                                     1698-1700

Annetje Joppen                                                                                  1710-1713

Annetje Joris                                                                                     1691-1697

Annetje Simons                                                                                 1691-1697

Annetje Simons                                           Kool                               1698-1700

Annetgen Werrebouts                                                                         1624

Annetje Willems van                                     Leuwen                           1710-1713

 

Adrianus                                                     Hoogop                            1755-1784

Adriaan de                                                   Soon                               1644-1677

Arij de                                                         Hoogh                             1681-1686

Ary van                                                        Tol                                  1703-1706

Aryaen                                                        Boss                              1624

Ary (kind van)                                              Dingnaerts                       1644-1677

Arij Abrahamze de                                        Kock                              1681-1686

Areiaen Alders                                                                                   1624

Arijen Andriess wijff                                                                            1608-1609

Ary Arryss                                                                                         1624

Ary Arrysss syn soon                                                                         1624

Ary Claess (vrouw van)                                  Jonck                             1624

Ary Cornelisz                                                                                     1625-1637

Aryen Cornelisz jonge Dieloff                                                               1625-1637

Ary Cornelyss (2 kinderen van)                      Tymmerman                    1624

Ary Cornelyss (zoon van)                              Tymmerman                    1624

Arij Corn.                                                     Cruyning                         1678-1680

Ary Corn. van der                                         Drift                                1710-1713

Adriaen Cornelisz [timmerman]                                                           1625-1637

Aryen Dircxsz                                              Conijnenburch                  1644-1677

Aryen Dircxsz (weduwe van)                         Conijnenburch                  1644-1677

Aryen Dirrckss de                                        Kock                              1624

Aryen Gerrijtss wijff                                                                            1608-1609

Ary Govertss syn suchter                                                                   1624

Arijen Heinrick Arijss wijff                                                                    1608-1609

Adryaen Jacobss den                                   Haes                              1622

Ary Janse                                                    Starrenburch                   1703-1706

Arijen Leenderts (wijff van)                             Scheepmaecker              1608-1609

Aryen Lenertsz (vrouw van)                            Cruyning                         1625-1637

Ary Maartense                                             Huysman                        1703-1706

Adriaen Maertensz (Bleiswijk)                       Vermolen                         1644-1677

Ary Melijss dochter                                                                            1624

Ary Melyss syn dochter                                                                      1624

Ary Melyss syn vrou                                                                           1624

Ary Melyss                                                                                        1624

Arye Michielss (kint van)                               Verdij                              1608-1609

Ary Michielse                                               Verkade                          1703-1706

Aryen Peye wijff                                                                                 1608-1609

Aris Pr.                                                       Speck                             1687-1690

Adriaen Symonsz                                         Cebel                              1625-1637

Adriaan Vranken                                                                                1557-1566

Ary Woutters syn soon                                                                       1624

Adriaen Wouters (Ruckeveen)                                                             1625-1637

 

Adriaantje de                                               Ruw                                1755-1784

Aryaentje Jacobs                                                                               1691-1697

Ariaantje Jans                                                                                    1710-1713

Ariaentje Claez                                                                                  1678-1680

Ariaentje Corn.                                                                                   1678-1680

 

Baertje Jacobz                                                                                   1691-1697

 

Barber Jans                                                                                       1703-1706

Barber Pieters                                                                                   1710-1713

 

Barent Dyrxss                                                                                   1622

Basteiaen (moeder van)                                Starre                             1624

Basteiaen Leenertss de (vrouw van)               Kock                              1624

Bastejaen de (dochter van)                            Kock                              1624

 

Bely Willemmen                                                                                1624

 

Bouwen Leenertss                                                                             1624

 

Charles de                                                   Bourgogne                      1581-1590

 

Claes                                                          Kolman                           1624

Claes                                                          Vos                                1678-1680

Claes Adriaensz kind                                                                         1625-1637

Claes Aellewijnss een kynt 2x                                                             1624

Claes Aellewynss                                                                              1624

Claes Gerritz de                                           Vrient                             1678-1680

Claes Jacobs van                                         Leewen                           1691-1697

Claes Janze van                                           Hilversum                        1678-1680

Claes Leenertss syn huisvrou                                                              1624

Claes Maerten                                                                                   1625-1637

Claes Martss                                               Kreyman                         1624

Claes Peye een kint                                                                           1608-1609

Claes Pieterss van                                       Tol                                  1622

Claes Sijmons van der                                  Lee                                 1681-1686

 

Claasje                                                        Schipper                         1710-1713

Claesgen Adriaensdr                                                                          1625-1637

Klaesje Dirks                                                                                     1691-1697

 

Cniertje Willemz                                                                                1678-1680

 

Cornelia                                                       Overschie gen. Briel         1707-1709

Cornelia Overschie genaamd                         Briel                               1707-1709

Cornelia                                                       Schilders                        1681-1686

 

Cornelis                                                      Doessen                          1644-1677

Cornelis (kind van)                                        Scheepmaker                  1625-1637

Cornelis (kynt van)                                        Losen                             1622

Cornelys de                                                 Neever                            1624

Cornelys de Vever syn huijsvrou                                                          1622

Cornelis den Hoedemaecker                                                               1608-1609

Cornelis van                                                 Aalst                               1755-1784

Cornelis van                                                 Anem                             1691-1697

Cornelys Adryaenss                                     Jongh                             1624

Cornelys Adryaenss (kind van)                      Tymmerman                    1624

Cornelis Aerien Jonasz                                                                       1644-1677

Cors Andriesz glaesmaker                                                                  1610-1620

Corn. Anthonisse van der                              Does                              1681-1686

Cornelis Arentz van der                                 Ende                              1681-1686

Cornelys Claess Ghyss                                                                      1624

Corn. Corn.                                                  Stompwijck                     1678-1680

Cornelis Dirck Kramer een kindt                                                          1608-1609

Cornelis Dirxsz (huisvrouw van)                      Meywegens                     1610-1620

Cornelys Gerritss een kynt                                                                 1622

Cornelis Gijssen                                          Dieloff                              1644-1677

Cornelis Gijssen                                          Dieloff                              1644-1677

Neel Jaep Janne                                                                                1608-1609

Cornelis Janze                                             Bogaert                           1678-1680

Cornelis Jansen (vrouw van)                           Groen                             1625-1637

Cornelys Jansen                                          Backer                            1624

Cornelys Janss (vrouw van)                           Kluijt                               1624

Cornelys Janss (zoon van)                            Macker                           1624

Cornelis Jeremiasz kind                                                                      1625-1637

Cors Maartense                                           Cruijning                         1710-1713

Corn. Pieterz van der                                    Schilde                           1681-1686

Cornelys Plonen een kijnt                                                                   1622

Cornelys Poulyss                                                                               1622

Cornelis Samuels de                                    Kok                                1691-1697

Cornelis Willem Gerryt                                                                       1608-1609

Cornelis Willemsz van                                  Tol                                  1644-1677

Cornelys Wyllemss syn vrou                                                               1624

 

Korsteiaen de Schrienwercker syn vrou                                                1624

 

Crijn Arentse van                                          Aalsburg                         1710-1713

Crijn Jan Pieren huysvrou                                                                    1608-1609

Crijntje Aelbreghts                                                                              1687-1690

 

Christijntje van                                             Oosterwijck                     1678-1680

Cristoffel Willemsz de                                   Neckere                          1608-1609

 

Dielof Adriaenss syn huijsvrou                                                             1622

 

Dignom aghter de Kerck                                                                     1681-1686

Dignom Dirx van                                           Alphen                            1681-1686

 

Dirk                                                             Sasbout                          1476-1480

Dyrck (aan de Dam) den                               Ron                                1624

Dirck                                                           Part                                1678-1680

Dirck Adryaensen de (vrouw van)                   Kock                              1624

Dirck Adryaenss de                                      Kock                              1624

Dirck Claess (dochter van)                            Laegaelion                      1624

Dirck Cornelyss (kind van)                             Brouwer                          1624

Dirck Corn.                                                  Koomen                          1678-1680

Dirck Dirckse                                               Bovewaeter                     1687-1690

Dirck Gherritss vrou                                                                            1624

Dirck Jacobs                                                Hensbroek                      1691-1697

Dirck Janss                                                 Stolck                             1624

Dirck Krysman                                                                                   1622

Durk Simense                                              Berkel                             1691-1697

Dirck Willemsz                                            Conijnenburch                 1625-1637

Dyrck Wyllemss syn soon                                                                  1624

Dirck Wouterss syn vrou                                                                     1624

 

Elizabeth van                                               Gilst                               1703-1706

Elizabeth                                                     Konijn                              1755-1784

 

Floris Korse (Christiaans)                              Grijp                               1557-1566

 

Fop Pieterss syn vrou                                                                         1624

 

Francyntje Jacobs                                                                              1691-1697

 

Geertruijd                                                    Doessen                         1681-1686

Geertje Dirx                                                                                       1703-1706

Geertje Gerrits                                                                                   1691-1697

Geertje Claes                                                                                    1698-1700

Geertje Chile                                                                                     1707-1709

Geertje Philips                                                                                   1678-1680

 

Gerrit                                                          Immerseel                       1707-1709

Gerard van                                                   Vredenburg                      1755-1784

Gerrit                                                          Wijten                             1681-1686

Gerrit Claess                                                                                     1624

Gerrit Dircxsz                                              Conijnenburch                  1644-1677

Gerrit Jacobsz van der                                  Baen                              1625-1637

Gerrit Jaep Jannensoon                                                                      1625-1637

Gerrit Janz                                                   Heijnsbroeck                   1678-1680

Gerrit Janze van                                           Roon                              1681-1686

Gerrit Janze                                                 Starrenburgh                   1687-1690

Gerrit Jan Jacobsz dochter                                                                  1644-1677

Gerrit Jan Jacobsz                                                                             1625-1637

Gerryt Janss Snier een kint                                                                 1608-1609

Gerrit Sijmons                                              Oudshoorn                      1681-1686

 

Gijs Cornelisz                                              Dieloff                              1644-1677

Ghysbrecht Dircks weduwe                                                                 1608-1609

Ghysbrecht Janss syn husvrou                                                            1624

Gijsbert Maertenz                                         Toornvliet                        1678-1680

 

Gillis Lambertz de                                        Kock                              1678-1680

 

Godefrida                                                     Schalcken                       1681-1686

 

Goosse Corsse de                                       Rooij                               1691-1697

 

Goverd Huijb. vrou                                                                              1608-1609

 

Grietje Abrahams de                                     Kok                                1691-1697

Grietje Dirx                                                  Stegeman                       1691-1697

Grietje Heijndrix                                           Tol                                  1687-1690

Grietje Janz                                                                                       1678-1680

Grietje Corneliz                                                                                  1687-1690

Grietje Maartens                                          Verseyden                      1707-1709

Grietje Willemz                                                                                  1681-1686

 

Hendrick                                                      Gudden                           1681-1686

Hend.                                                          Steegman                       1710-1713

Heijndrick de Stoeldraejer, vrouw van                                                   1678-1680

Hendrick van                                                Swieten                          1681-1686

Heyndrick Claessen                                     Buijtewegh                      1681-1686

Heyndrick Lenaertse van                               Pijnacker                        1625-1637

Heyndrick Lenertss, van Catwyck                                                        1624

Hend. Teunisse                                            Cosyn                             1703-1706

 

Helena van                                                   Swieten                          1678-1680

 

Hillegond                                                     Hofland                           1691-1697

Hilletje Gerrits de                                         Vroome                           1681-1686

 

Huijgh                                                         Sonnevelt                        1681-1686

 

Jeffje Dirkx                                                                                        1707-1709

Immetje Claes                                                                                   1681-1686

Inge                                                            Scoute                            1608-1609

Inge Simens                                                Sebel                              1691-1697

Ingetgen Crijnen                                                                                 1625-1637

Ingetje Willems                                            Broeckhooven                  1678-1680

Isaack Lambertz de                                      Kock                              1678-1680

Isak Pieterz                                                                                       1681-1686

Isbrant syn dochter                                                                            1624

 

Jacob (moeder van)                                      Wil                                 1622

Jacob Arentz                                                                                     1681-1686

Jacob Corneliz                                             Hoogerscheijt                  1687-1690

Jacob Heijndrix                                            Dwaelingh                       1681-1686

Jacob Janze                                                Robol                              1678-1680

Jacob Meese                                               Valkenburg                      1707-1709

Jacob Jan Jaep Aertss                                                                       1624

Jacob Janss (kind van)                                  Keet                               1624

Jacob Jeroensz                                            Versijl                             1625-1637

Jacob Lourisz                                              Overschuyr                      1644-1677

Jacob met de Locken een kynt                                                            1624

Jacob met de locken                                                                          1624

 

Jacoba Alida van                                          Eijs                                 1755-1784

Jacoba Sara                                                Boreel                             1755-1784

 

Jan                                                             Bruijn                              1624

Jan de                                                         Mol                                 1608-1609

Jan de                                                         Bourgogne                      1581-1590

Joan                                                           Osy                                 1772

Jan (kind van)                                               Pey                                1624

Jan (kind van)                                              Swart                              1644-1677

Jan (vrouw van)                                            Duigh?                             1644-1677

Jan ...enss een kynt                                                                           1622

Jan Adryaenss                                             Wout                              1624

Jan Adryaenss (moeder van)                         Wout                              1624

Jan Adryaenss (zoon van)                             Wout                              1624

Jan Andriesz van (huisvrouw van)                   Leeuwen                         1610-1620

Jan Arients van der                                       Arent                              1703-1706

Jan Claesz                                                  Schaep                           1625-1637

Jan Claesz (vrouw van)                                  Schaep                           1625-1637

Jan Clasen (huisvrouw van)                            Verkaden                        1622

Jan Cornelyss                                              Keet                               1624

Jan Corns.                                                   Knegt                             1703-1706

Jan Cornelyss (vrouw van)                             Spit                                1624

Jan Cornelyss opt Scheyt syn dochter                                                 1622

Jan Dirx Warreboutz                                                                           1678-1680

Jan Dirxe                                                     Bovewater                       1687-1690

Jan Ghysen (vrouw van)                                Staet                              1624

Jan Inghen syn vrou                                                                            1624

Jan Jacobse                                                Hensbroek                      1703-1706

Jan Jacobsz                                                Roobol                             1644-1677

Jan Jaepaertss syn vrou                                                                     1624

Jan Janss                                                    Staet                              1624

Jan Leenertss                                              Vermeer                          1624

Jan Leendertse                                                                                  1707-1709

Jan Marcusse                                                                                    1707-1709

Jan Marcus huysvrou                                                                          1608-1609

Jan Pietersz                                                Sterre                             1610-1620

Jan Sijmenz                                                                                      1681-1686

Jan Thoniss                                                                                       1608-1609

 

Jannitje Rijnhouts                                                                               1681-1686

Jannetje van der                                           Tas                                 1703-1706

Jannitje Arienz                                                                                   1681-1686

Jannetje Gerbrantz                                                                             1678-1680

Jannetje Janz                                                                                    1678-1680

Jannitje Corneliz                                                                                1681-1686

Jannetje Leenderts                                                                             1703-1706

Jannetje Leenderts                                                                             1703-1706

 

Jaspar Cornelyss syn dochter                                                             1624

Jasper Cornelyss syn vrou                                                                  1624

Jasper Cornelyss                                                                               1624

 

Jochhem [Ary Woutters]soon                                                              1624

 

Johanna van                                                 Cuijlenburg                      1581-1590

Johanna                                                      Colonius                          1755-1784

 

Johannes Jacobus van                                  Sittert                              1838

 

Jonge Pierendochter                                                                           1610-1620

Jongen Pier                                                                                       1610-1620

 

Joris Leend.                                                 Tas                                 1678-1680

 

Karel Sniers wyff                                                                                1608-1609

 

Kommer Gerritss syn moueder                                                            1624

Kommer Wouter Joosten                                                                    1624

 

Kout Janss syn vrou                                                                           1624

 

Lambertus Theodorusz                                                                       1557-1566

 

Leendert                                                      Lelyveld                          1710-1713

Leendert van der                                           Pen                                1710-1713

Leenert de kleermaker een kijnt                                                           1623

Lenert Claess                                              Baes                              1625-1637

Lenert Claess                                              Robol                              1644-1677

Leendert Claess                                           Scoute                            1608-1609

Leenert Claes Jonijss                                                                         1622

Leenert Clasen de                                        Haes, boode                    1622

Leendert Corneliz de                                     Hoogh                             1678-1680

Leendert Corneliz                                         Versijde                          1681-1686

Leendert Dingenaers                                     Visser                             1691-1697

Leenart Dirxss                                             Stompwijck                     1624

Leenert Dyrckss (zoon van)                           Stompwick                      1624

Leenert Dyrxsen (dochter van)                       Stompwyck                     1624

Leenert Janss (dochter van)                           Vermeer                          1624

Lenert Jansz                                                                                      1644-1677

Lenert Jansz                                                Stompwijck                      1644-1677

Leendert Jansen                                                                                1703-1706

Leendert Janz                                              Schipper                         1678-1680

Lenert Jaspersz                                           Scheepmaker                   1644-1677

Leenert Jeroenss syn vrou                                                                  1624

Leenert Meess een kynt                                                                     1624

Leendert Pieterss Hans zyn wijff                                                          1608-1609

 

Leentje Abrahams                                        Loevesteyn                      1710-1713

Leentje Maertens                                                                               1691-1697

 

Lysbet Aertze                                                                                    1678-1680

Lysbeth Corn. de                                          Hoogh                             1678-1680

Lysbet Cornelys                                                                                 1624

Lysbet Dirx                                                                                        1678-1680

Lijsbeth Dirx                                                                                      1681-1686

Lysbet Jonis                                                                                      1608-1609

Lysbet Marcus                                                                                   1678-1680

Lijsbeth Meese                                                                                  1681-1686

Lysbet Pieterz                                                                                   1678-1680

 

Louise van                                                   Croy                               1581-1590

Louise                                                         Cusi                               1581-1590

 

Louweris Adryaenss                                     Neef                               1624

Louris Jacobsz                                            Overschuyr                      1644-1677

Lou Leen Jan Pieren een kint                                                              1624

Lou Leen Jan Pieren zoon                                                                   1624

 

Maerten (kint van)                                         Cock                              1608-1609

Marten van                                                   Ross                              1624

Marten van (vrouw van)                                  Ross                              1624

Marten van (zoon van)                                   Rossen                           1624

Marten van (zoon van)                                   Rossen                           1624

Maerten Arentsz                                          Cruyning                         1625-1637

Maarten Cors                                               Opstal                            1707-1709

Maerten Lenertsz                                                                               1625-1637

Marten Pieterss Kleijn Marten een kynt                                                1624

 

Maria                                                          Boreel                             1710-1713

Marytje                                                        Palesteyn                       1691-1697

Maertje Arienz                                                                                   1691-1697

Maertje Claez                                                                                    1678-1680

Martgen Claes                                                                                   1622

Maria Claasse                                              Bijl                                 1707-1709

Maritje Cornelis                                                                                  1681-1686

Maertje Corn. de                                          Aexter                            1678-1680

Maartje Cornelis van de                                 Geneugten                      1710-1713

Maertje Corn.                                               Comen                            1678-1680

Maertje Dirx                                                                                       1681-1686

Maria Egbers                                               Buytenweg                      1710-1713

Maertje Jacobs                                                                                  1678-1680

Marrijtge Jans in Zoetermeer                                                               1608-1609

Maertje Leenderz                                                                               1678-1680

Maria Leenderts van der                                Hoeff                               1707-1709

Maertje Pieters                                                                                  1691-1697

Maartje Pieters                                                                                  1703-1706

Marij Pleune                                                                                      1687-1690

Maertje Paulus                                                                                  1678-1680

Maertje Willemz                                                                                 1678-1680

Marytje Willems                                                                                 1691-1697

Maertgen Willems                                                                              1557-1566

 

Magdalena                                                   Doessen                         1698-1700

Magdeleentje Janz                                                                             1678-1680

Maghtelt Arienz                                                                                 1678-1680

Machtelt Franken                                                                               1698-1700

 

Martijntgen Huijgen                                                                             1644-1677

Martyntje Willems                                                                              1710-1713

 

Mathys (kind van)                                         Schas                             1624

Mathyss dochter                                                                                1608-1609

Matyss, mr. aen den Dam kind                                                           1624

 

Maximiliaan van                                           Bourgondië                      1581-1590

 

Mees Jacobss den (2 kinderen van)               Buer                               1624

Mees Jacobss den dochter van)                     Buer                               1624

 

Machiel Gilliz de                                          Kock                              1678-1680

Mychiel Neel                                                Verdy                             1624

 

Neel  zie: Cornelis

 

Neeltje Verhoeff                                                                                 1710-1713

Neeltje Abrahams                                                                              1710-1713

Neeltje Arens                                               Conijnenburg                   1698-1700

Neeltje Claes van                                         Tol                                  1687-1690

Neeltje Cornelis                                                                                 1691-1697

Neeltje Cornelis                                                                                 1691-1697

Neeltje Cornelis                                                                                 1707-1709

Neeltje Corns van                                         Achten                            1703-1706

Neeltje Cors                                                 Verseijden                       1703-1706

Neeltje Floore                                                                                    1681-1686

Neeltje Henderiks                                                                               1707-1709

Neltgen Hyllebrantss                                                                          1624

Neeltje Jacobs                                             Uijtenbroek                      1710-1713

Neeltje Janz                                                                                      1678-1680

Neeltje Janz                                                                                      1678-1680

Neeltje Leenderz                                                                                1678-1680

Neeltje Pieterz                                                                                   1678-1680

Neeltgen Pieters                                                                                 1644-1677

Neeltje Sijmons                                                                                 1681-1686

Neeltje Willems                                                                                 1681-1686

 

Nelletje Claas                                                                                    1707-1709

Nelletje Gerritz                                                                                   1698-1700

 

Pieter van der                                               Meel                               1703-1706

Pieter van                                                    Swieten                           1644-1677

Pieter van den                                              Bosch                             1755-1784

Pieter Adriaenss de (kind van)                       Kock                              1624

Pieter Adryaenss de (kind van)                      Kock                              1624

Pieter Arentz                                                                                     1681-1686

Pieter Claasen van                                       Sweeten                         1557-1566

Pieter Corneliss                                           Huijmen                          1608-1609

Pieter Cornelisz                                                                                 1607

Pieter Cornelisz                                           Huijmen                          1607

Pieter Inghen syn huisvrou                                                                  1622

Pieter Jacobs kind                                                                              1644-1677

Pieter Jonyss een kynt                                                                       1622

Pieter Harmenz                                            Barrewater                      1678-1680

Pieter Lou Florisz                                                                               1607

 

Pleuntje                                                       Stompwyk                       1707-1709

Pleuntje Claas                                                                                   1703-1706

Pleuntje Corn.                                                                                    1678-1680

Pleuntje Pr.                                                 Speck                             1687-1690

 

Roel Cornelisz Hillebranden                                                                1625-1637

 

Rogbregt                                                     Schilperoort                     1707-1709

Rubrecht Pietersz de                                    Bije                                1625-1637

 

Ruth de snier.                                                                                    1644-1677

 

Sara                                                           Ketelaar                           1755-1784

Sara Dirks                                                                                         1703-1706

 

Sijmon                                                        Sloodweg                        1703-1706

Symon Arien Symonsz                                                                       1644-1677

Simon Dirks                                                 Berkel                             1691-1697

Simon Heymrijk                                           Hoogop                            1755-1784

Sijmon Jacobse                                           Myster                            1703-1706

Symon Neel Mouwering wijff                                                                1608-1609

Sijmen Teuniz van                                        Suijlen                            1678-1680

 

Soetje                                                         Post                               1707-1709

 

Stephanitje Jans                                                                                1710-1713

 

Sophia van                                                   Segwaart                        1476-1480

 

Tanneken                                                                                          1678-1680

 

Toen (kind van)                                             Schepmaker                    1624

Tonyss de Slotemaker sijn huijsvrou                                                    1622

Teunis Heijndrix van der                                Does                              1681-1686

Teunis Pleune                                              Krygsman                       1710-1713

 

Treyntje                                                       Baarsenburch                  1703-1706

Treyntje                                                       Witten                            1707-1709

Trijntje Arienz                                                                                    1678-1680

Tryntje Ariens                                                                                    1691-1697

Tryntgen Claes van                                       Tol                                  1624

Trijntje Dignaers                                                                                 1691-1697

Trijntje Iwitz                                                                                       1687-1690

Trintge Jans                                                                                       1608-1609

Tryntje Leenderts                                         Verseyden                      1703-1706

 

Vranck Corneliss huijsvrou                                                                  1608-1609

Vranck Gerritss                                                                                 1624

 

Walig Maertensz                                                                                1641

 

Warrebout aen het Verlaet syn dochter                                                1624

Worbout Arijenss wyff                                                                         1608-1609

 

Wilhem                                                       Haverkamp                      1707-1709

Wyllem (kind van)                                         Korfbreyer                       1624

Willem van                                                  Swieten                           1644-1677

Wylem den                                                  Wil                                 1624

Willem Bastiaenz                                                                               1678-1680

Willem Gijsbert                                            Schouten                         1755-1784

Willem Heyndrickss een kynt                                                              1624

Willem Janse                                               Huysman                        1710-1713

 

Willempje Willems                                                                             1678-1680

Willempje Willems                                                                             1691-1697

 

Wouter Sijmense de                                     Wilden                            1703-1706

 

Wijntje Arienz                                                                                    1678-1680

Wijntje Jacobs                                             Robol                              1681-1686

Weijntje Willemz                                                                                1691-1697

 


INDEX OP FAMILIENAMEN

 

Crijn Arentse van                                          Aalsburg                         1710-1713

Cornelis van                                                 Aalst                               1755-1784

Neeltje Corns van                                         Achten                            1703-1706

Arent (kind van)                                            Achterkerck                    1624

Maertje Corn. de                                          Aexter                            1678-1680

Aelbregt van                                                 Alphen                            1703-1706

Dignom Dirx van                                           Alphen                            1681-1686

Cornelis van                                                 Anem                             1691-1697

Jan Arients van der                                       Arent                              1703-1706

Treyntje                                                       Baarsenburch                  1703-1706

Cornelys Jansen                                          Backer                            1624

Gerrit Jacobsz van der                                  Baen                              1625-1637

Lenert Claess                                              Baes                              1625-1637

Pieter Harmenz                                            Barrewater                      1678-1680

Durk Simense                                              Berkel                             1691-1697

Simon Dirks                                                 Berkel                             1691-1697

Rubrecht Pietersz de                                    Bije                                1625-1637

Maria Claasse                                              Bijl                                 1707-1709

Cornelis Janze                                             Bogaert                           1678-1680

Jacoba Sara                                                Boreel                             1755-1784

Maria                                                          Boreel                             1710-1713

Pieter van den                                              Bosch                             1755-1784

Aryaen                                                        Boss                              1624

Charles de                                                   Bourgogne                      1581-1590

Jan de                                                         Bourgogne                      1581-1590

Maximiliaan van                                           Bourgondië                      1581-1590

Dirck Dirckse                                               Bovewaeter                     1687-1690

Jan Dirxe                                                     Bovewater                       1687-1690

Cornelia Overschie genaamd                         Briel                               1707-1709

Ingetje Willems                                            Broeckhooven                  1678-1680

Dirck Cornelyss (kind van)                             Brouwer                          1624

Jan                                                             Bruijn                              1624

Abram Arents                                              Bubbeson                       1691-1697

Mees Jacobss den (2 kinderen van)               Buer                               1624

Mees Jacobss den dochter van)                     Buer                               1624

Heyndrick Claessen                                     Buijtewegh                      1681-1686

Maria Egbers                                               Buytenweg                      1710-1713

Adriaen Symonsz                                         Cebel                              1625-1637

Johanna                                                      Colonius                          1755-1784

Maertje Corn.                                               Comen                            1678-1680

Aryen Dircxsz                                              Conijnenburch                  1644-1677

Aryen Dircxsz (weduwe van)                         Conijnenburch                  1644-1677

Dirck Willemsz                                            Conijnenburch                 1625-1637

Gerrit Dircxsz                                              Conijnenburch                  1644-1677

Neeltje Arens                                               Conijnenburg                   1698-1700

Hend. Teunisse                                            Cosyn                             1703-1706

Louise van                                                   Croy                               1581-1590

Cors Maartense                                           Cruijning                         1710-1713

Arij Corn.                                                     Cruyning                         1678-1680

Aryen Lenertsz (vrouw van)                            Cruyning                         1625-1637

Maerten Arentsz                                          Cruyning                         1625-1637

Johanna van                                                 Cuijlenburg                      1581-1590

Louise                                                         Cusi                               1581-1590

Cornelis Gijssen                                          Dieloff                              1644-1677

Cornelis Gijssen                                          Dieloff                              1644-1677

Gijs Cornelisz                                              Dieloff                              1644-1677

Ary (kind van)                                              Dingnaerts                       1644-1677

Corn. Anthonisse van der                              Does                              1681-1686

Teunis Heijndrix van der                                Does                              1681-1686

Cornelis                                                      Doessen                          1644-1677

Geertruijd                                                    Doessen                         1681-1686

Magdalena                                                   Doessen                         1698-1700

Ary Corn. van der                                         Drift                                1710-1713

Jan (vrouw van)                                            Duigh?                             1644-1677

Jacob Heijndrix                                            Dwaelingh                       1681-1686

Jacoba Alida van                                          Eijs                                 1755-1784

Alette                                                          Elsevier                           1681-1686

Cornelis Arentz van der                                 Ende                              1681-1686

Maartje Cornelis van de                                 Geneugten                      1710-1713

Elizabeth van                                               Gilst                               1703-1706

Floris Korse (Christiaans)                              Grijp                               1557-1566

Cornelis Jansen (vrouw van)                           Groen                             1625-1637

Hendrick                                                      Gudden                           1681-1686

Adryaen Jacobss den                                   Haes                              1622

Leenert Clasen de                                        Haes, boode                    1622

Wilhem                                                       Haverkamp                      1707-1709

Gerrit Janz                                                   Heijnsbroeck                   1678-1680

Dirck Jacobs                                                Hensbroek                      1691-1697

Jan Jacobse                                                Hensbroek                      1703-1706

Claes Janze van                                           Hilversum                        1678-1680

Maria Leenderts van der                                Hoeff                               1707-1709

Hillegond                                                     Hofland                           1691-1697

Jacob Corneliz                                             Hoogerscheijt                  1687-1690

Arij de                                                         Hoogh                             1681-1686

Leendert Corneliz de                                     Hoogh                             1678-1680

Lysbeth Corn. de                                          Hoogh                             1678-1680

Adrianus                                                     Hoogop                            1755-1784

Simon Heymrijk                                           Hoogop                            1755-1784

Pieter Corneliss                                           Huijmen                          1608-1609

Pieter Cornelisz                                           Huijmen                          1607

Ary Maartense                                             Huysman                        1703-1706

Willem Janse                                               Huysman                        1710-1713

Gerrit                                                          Immerseel                       1707-1709

Ary Claess (vrouw van)                                  Jonck                             1624

Cornelys Adryaenss                                     Jongh                             1624

Jacob Janss (kind van)                                  Keet                               1624

Jan Cornelyss                                              Keet                               1624

Aeltje Pieters                                               Keijser                            1698-1700

Sara                                                           Ketelaar                           1755-1784

Cornelys Janss (vrouw van)                           Kluijt                               1624

Jan Corns.                                                   Knegt                             1703-1706

Abraham Lambertz de                                  Kock                              1678-1680

Abram Leenertss de (vrouw van)                    Kock                              1624

Arij Abrahamze de                                        Kock                              1681-1686

Aryen Dirrckss de                                        Kock                              1624

Basteiaen Leenertss de (vrouw van)               Kock                              1624

Bastejaen de (dochter van)                            Kock                              1624

Dirck Adryaensen de (vrouw van)                   Kock                              1624

Dirck Adryaenss de                                      Kock                              1624

Gillis Lambertz de                                        Kock                              1678-1680

Isaack Lambertz de                                      Kock                              1678-1680

Maerten (kint van)                                         Cock                              1608-1609

Machiel Gilliz de                                          Kock                              1678-1680

Pieter Adriaenss de (kind van)                       Kock                              1624

Pieter Adryaenss de (kind van)                      Kock                              1624

Abram Dirks de                                            Kok                                1691-1697

Cornelis Samuels de                                    Kok                                1691-1697

Grietje Abrahams de                                     Kok                                1691-1697

Claes                                                          Kolman                           1624

Elizabeth                                                     Konijn                              1755-1784

Annetje Simons                                           Kool                               1698-1700

Dirck Corn.                                                  Koomen                          1678-1680

Wyllem (kind van)                                         Korfbreyer                       1624

Claes Martss                                               Kreyman                         1624

Aaltje Teunis                                                Krijgsman                       1707-1709

Teunis Pleune                                              Krygsman                       1710-1713

Dirck Claess (dochter van)                            Laegaelion                      1624

Claes Sijmons van der                                  Lee                                 1681-1686

Aeltje van                                                    Leeuwen                         1681-1686

Jan Andriesz van (huisvrouw van)                   Leeuwen                         1610-1620

Claes Jacobs van                                         Leewen                           1691-1697

Leendert                                                      Lelyveld                          1710-1713

Annetje Willems van                                     Leuwen                           1710-1713

Leentje Abrahams                                        Loevesteyn                      1710-1713

Cornelis (kynt van)                                        Losen                             1622

Aart                                                            Maas                               1755-1784

Abraham                                                     Maas                               1755-1784

Cornelys Janss (zoon van)                            Macker                           1624

Pieter van der                                               Meel                               1703-1706

Cornelis Dirxsz (huisvrouw van)                      Meywegens                     1610-1620

Jan de                                                         Mol                                 1608-1609

Sijmon Jacobse                                           Myster                            1703-1706

Cristoffel Willemsz de                                   Neckere                          1608-1609

Louweris Adryaenss                                     Neef                               1624

Cornelys de                                                 Neever                            1624

Aeltje Leenderz van                                      Oosterwijck                     1678-1680

Christijntje van                                             Oosterwijck                     1678-1680

Maarten Cors                                               Opstal                            1707-1709

Joan                                                           Osy                                 1772

Gerrit Sijmons                                              Oudshoorn                      1681-1686

Cornelia                                                       Overschie gen. Briel         1707-1709

Jacob Lourisz                                              Overschuyr                      1644-1677

Louris Jacobsz                                            Overschuyr                      1644-1677

Marytje                                                        Palesteyn                       1691-1697

Dirck                                                           Part                                1678-1680

Leendert van der                                           Pen                                1710-1713

Jan (kind van)                                               Pey                                1624

Heyndrick Lenaertse van                               Pijnacker                        1625-1637

Arent Corn.                                                  Pijnaker                          1678-1680

Soetje                                                         Post                               1707-1709

Abraham Janz                                              Roobol                            1678-1680

Jacob Janze                                                Robol                              1678-1680

Jan Jacobsz                                                Roobol                             1644-1677

Lenert Claess                                              Robol                              1644-1677

Wijntje Jacobs                                             Robol                              1681-1686

Goosse Corsse de                                       Rooij                               1691-1697

Dyrck (aan de Dam) den                               Ron                                1624

Gerrit Janze van                                           Roon                              1681-1686

Marten van                                                   Ross                              1624

Marten van (vrouw van)                                  Ross                              1624

Marten van (zoon van)                                   Rossen                           1624

Marten van (zoon van)                                   Rossen                           1624

Adriaantje de                                               Ruw                                1755-1784

Dirk                                                             Sasbout                          1476-1480

Jan Claesz                                                  Schaep                           1625-1637

Jan Claesz (vrouw van)                                  Schaep                           1625-1637

Godefrida                                                     Schalcken                       1681-1686

Mathys (kind van)                                         Schas                             1624

Arijen Leenderts (wijff van)                             Scheepmaecker              1608-1609

Cornelis (kind van)                                        Scheepmaker                  1625-1637

Lenert Jaspersz                                           Scheepmaker                   1644-1677

Toen (kind van)                                             Schepmaker                    1624

Corn. Pieterz van der                                    Schilde                           1681-1686

Cornelia                                                       Schilders                        1681-1686

Rogbregt                                                     Schilperoort                     1707-1709

Claasje                                                        Schipper                         1710-1713

Leendert Janz                                              Schipper                         1678-1680

Willem Gijsbert                                            Schouten                         1755-1784

Inge                                                            Scoute                            1608-1609

Leendert Claess                                           Scoute                            1608-1609

Inge Simens                                                Sebel                              1691-1697

Sophia van                                                   Segwaart                        1476-1480

Johannes Jacobus van                                  Sittert                              1838

Sijmon                                                        Sloodweg                        1703-1706

Huijgh                                                         Sonnevelt                        1681-1686

Adriaan de                                                   Soon                               1644-1677

Aris Pr.                                                       Speck                             1687-1690

Pleuntje Pr.                                                 Speck                             1687-1690

Jan Cornelyss (vrouw van)                             Spit                                1624

Jan Ghysen (vrouw van)                                Staet                              1624

Jan Janss                                                    Staet                              1624

Basteiaen (moeder van)                                Starre                             1624

Ary Janse                                                    Starrenburch                   1703-1706

Gerrit Janze                                                 Starrenburgh                   1687-1690

Hend.                                                          Steegman                       1710-1713

Grietje Dirx                                                  Stegeman                       1691-1697

Jan Pietersz                                                Sterre                             1610-1620

Dirck Janss                                                 Stolck                             1624

Leenert Dyrckss (zoon van)                           Stompwick                      1624

Corn. Corn.                                                  Stompwijck                     1678-1680

Leenart Dirxss                                             Stompwijck                     1624

Lenert Jansz                                                Stompwijck                      1644-1677

Leenert Dyrxsen (dochter van)                       Stompwyck                     1624

Pleuntje                                                       Stompwyk                       1707-1709

Sijmen Teuniz van                                        Suijlen                            1678-1680

Jan (kind van)                                              Swart                              1644-1677

Pieter Claasen van                                       Sweeten                         1557-1566

Hendrick van                                                Swieten                          1681-1686

Helena van                                                   Swieten                          1678-1680

Pieter van                                                    Swieten                           1644-1677

Willem van                                                  Swieten                           1644-1677

… kind van mr.                                             Tangere                          1625-1637

Jannetje van der                                           Tas                                 1703-1706

Joris Leend.                                                 Tas                                 1678-1680

Ary van                                                        Tol                                  1703-1706

Claes Pieterss van                                       Tol                                  1622

Cornelis Willemsz van                                  Tol                                  1644-1677

Grietje Heijndrix                                           Tol                                  1687-1690

Neeltje Claes van                                         Tol                                  1687-1690

Tryntgen Claes van                                       Tol                                  1624

Gijsbert Maertenz                                         Toornvliet                        1678-1680

Ary Cornelyss (2 kinderen van)                      Tymmerman                    1624

Ary Cornelyss (zoon van)                              Tymmerman                    1624

Cornelys Adryaenss (kind van)                      Tymmerman                    1624

Neeltje Jacobs                                             Uijtenbroek                      1710-1713

Jacob Meese                                               Valkenburg                      1707-1709

Arye Michielss (kint van)                               Verdij                              1608-1609

Mychiel Neel                                                Verdy                             1624

Ary Michielse                                               Verkade                          1703-1706

Jan Clasen (huisvrouw van)                            Verkaden                        1622

Jan Leenertss                                              Vermeer                          1624

Leenert Janss (dochter van)                           Vermeer                          1624

Adriaen Maertensz (Bleiswijk)                       Vermolen                         1644-1677

Neeltje Cors                                                 Verseijden                       1703-1706

Grietje Maartens                                          Verseyden                      1707-1709

Tryntje Leenderts                                         Verseyden                      1703-1706

Leendert Corneliz                                         Versijde                          1681-1686

Jacob Jeroensz                                            Versijl                             1625-1637

Abraham                                                     Verspreet                         1691-1697

Leendert Dingenaers                                     Visser                             1691-1697

Claes                                                          Vos                                1678-1680

Gerard van                                                   Vredenburg                      1755-1784

Claes Gerritz de                                           Vrient                             1678-1680

Hilletje Gerrits de                                         Vroome                           1681-1686

Gerrit                                                          Wijten                             1681-1686

Jacob (moeder van)                                      Wil                                 1622

Wylem den                                                  Wil                                 1624

Wouter Sijmense de                                     Wilden                            1703-1706

Treyntje                                                       Witten                            1707-1709

Jan Adryaenss                                             Wout                              1624

Jan Adryaenss (moeder van)                         Wout                              1624

Jan Adryaenss (zoon van)                             Wout                              1624