Rooms begraven

 

 

 

Het register van begravenen op de begraafplaats van de parochie van de Heilige Nicolaas te Zoetermeer en Zegwaart, 1827 - 1916

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phia van Mil-Le Rūtte

Marjolijne Vijverberg-Kalkema

 

 

Zoetermeer, 1999


Inleiding

 

Het boek

 

In het archief van de parochie H. Nicolaas te Zoetermeer bevindt zich een "Doodboek der Roomsch-Katholijke Gemeente van Zoetermeer en Zegwaart", aanvangende in 1827, het jaar waarin het kerkhof achter de Nicolaaskerk aan de Dorpsstraat in gebruik werd genomen. Op de band staat: "Liber defunctorum ab anno 1827" (boek van overledenen vanaf 1827). Het is bijgehouden tot begin 1916. Toen was inmiddels een nieuw boek in gebruik genomen, dat begint met de vernieuwing van het kerkhof in 1914.

Vanaf 1827 wordt de ene keer de overlijdens­datum en de andere keer de begraafdatum vermeld. Met ingang van 1872 zijn beide data opgenomen, na 1900 alleen de begraafdatum. Het boek is vanaf 1872 ingedeeld in de volgende kolommen: "datum obitus et sepulturie" (datum overlijden en begrafenis), "locus obitus" (plaats van overlijden), "nomina defunctorum" (namen der overledenen) en "etas et status defunctorum" (leeftijd en status, al of niet voorzien van de sacramenten). De leeftijd en status is in het Latijn aangegeven maar hier in het Nederlands vertaald.

 

Aan de keerzijde van het hier bewerkte boek staat op de kaft: "Locus depositionis ...ttorum ab anno 1873" (plaats van de graven(?) vanaf 1873). Dit gedeelte, waarin de begravenen per graf zijn geregistreerd, is bijgehouden tot 1914.

De graven zijn vermeld naar hun ligging, verdeeld over de oost- en de westzijde van het kerkhof. Ook hier is het boek in kolommen verdeeld:  "datum depositionis" (datum graflegging), "locus depositionus" (plaats van het graf), aanduiding van de zijde, rang en regel en "etas et status" (leeftijd en status, al of niet voorzien van de sacramenten).

 

 

Rangen en standen

 

Voorin het boek is een verslag opgenomen over de aanleg van de begraafplaats in 1827. Daarachter volgen de tarieven voor het ter aarde bestellen. Aanvankelijk kon in maar liefst vijf klassen worden begraven, later in vier. De prijzen voor een begrafenis liepen in de vorige eeuw uiteen van fl. 1,50 voor de vijfde klas tot fl. 20,- eerste klas en daar kwamen het klokluiden en de misdienaar nog bij. Kinderen werden soms "klasse" begraven, wellicht bij hun ouders, maar vaker in een apart kindergedeelte van het kerkhof.

In 1870 is voor het eerst sprake van een speciaal priestergraf. Zeven jaar later werd over dit graf een kapel gebouwd, die in de volksmond de "Verrijzenis" werd genoemd, vanwege de levensgrote stenen beelden die in een nis de verrijzenis van Jezus Christus uitbeeldden.

 

 

Over de overledenen

 

Op de begraafplaats werden voor het merendeel inwoners van Zoetermeer en Zegwaart begraven. Soms komen ook buitenstaanders voor uit Leidschendam bijvoorbeeld, of uit Bleisiwjk, Zevenhuizen of Moerkapelle. In meerdere gevallen wordt in het begraafboek iets vermeld over de overledenen, dat we uit geen enkele andere bron kennen. Over een zelfmoordenaar bijvoorbeeld, die in 1828 in ongewijde grond werd begraven. Of over Adam Smook, die de "eerste klokkenluider van de roomsche kerk alhier" was. In 1834 overleed er nog een bovenlander, een 18e-eeuwse term voor lieden uit Duitsland. Er verongelukte iemand in het ijs en Jacobus van Sutphen had op 22-jarige leeftijd al een devoot leven achter de rug. In de cholerajaren 1849 en 1866 verdriedubbelde het aantal begravenen en in 1875 verdronken een broertje en een zusje samen. De zeventienjarige Johannes Hogendijk moest zijn werk in Den Haag door een val van een steiger met de dood bekopen en zo zijn er nog veel meer, veelal trieste, bijzonderheden over de overledenen opgenomen.

 

 

Bewerking

 

De gegevens uit het boek zijn in de jaren 1991-1994 overgenomen door M.E. Vijverberg-Kalkema en S.M.J. van Mil-Le Rūtte, beiden lid van de Genealogische Werkgroep Zoetermeer. Om verschillende redenen heeft de uitdraai enkele jaren op de plank gelegen. Eind 1999 is de redactie door Ronald Grootveld ter hand genomen, waarna publicatie volgde.

De begraafdata na 1900 in het gedeelte "graven" zijn toegevoegd door de bewerkers. Andere door de bewerkers toegevoegde tekst is tussen [ ] geplaatst.

 

Gebruikte afkortingen:

geb. = geboren, ged. = gedoopt, ovl. = overleden, RK = Rooms Katholiek.


Doodboek der Roomsch-Katholijke gemeente van Zoetermeer en Zegwaart

 

"Na dat de Roomsch Katholijken van Zoetermeer en Zegwaart sinds verscheidene jaren vele pogingen vruchteloos hadden aange­wend, om door middel van het hoogbestuur een eigen kerkhof onmiddellijk achter hunne kerk in den dorpe Zoetermeer te ver­krijgen, verwierven zij eindelijk deze vergunning van het plaat­selijk bestuur dier gemeente op een door hen op nieuws gedaan aanzoek den 17 julij des jaars 1827 in gevolge een door burge­meester en assessoren genomen besluit (zie bijlage no 1). Dade­lijk na de ontvangst van hetzelve, heeft men bereidvaardighijd tot het aanleggen van genoemd kerkhof gaan maken, en zijn hier­toe door de gemeente gecommitteerd Joan­nes Lindeman, meester tuinman op Palestijn in Zegwaart en Joannes van Zwieten, eige­naar en rentenier in Zoetermeer, welke zich op zondag den 22sten daaraan volgenden met den pastoor geconstitueerd hebben­de, hunne werkzaamheden ogenblikkelijk hebben aangevan­gen.

Daar men eerstelijk op genoegzame spetie behoorde bedacht te zijn, bood zich even edelmoedig als ijverig bij hen aan Joris Koppert, bouwman, wonende in de Dorpstraat over de kerk te Zoeter­meer, om zoveel spetie als zij mogten noodig hebben, zonder daartoe eenig zand te behoeven, vrij en zonder eenige remuneratie, uit zijn land te laten voeren, welk gunstig aanbod door de commissie dankbaar werd aange­nomen, terwijl de landbou­wers in het algemeen uitgenoodigd wierden, om met paarden en wagens genoemde spetie na dat gedeelte van des pastoors tuin te voeren, hetwelk door zijn eerwaarde tot het aanleggen van een kerkhof was afgestaan. dit alles geschiedde nu met zoo veel bereidwilligheid en geestdrift, dat zij, ondanks de drukte van den oogst, welke reeds begonnen was, op den feestdag van den apostel Jacobus den 25sten julij eenen aanvang met rijden maakte en de 11den augustus daaraan volgenden het kerkhof reeds vol­tooid had­den, zoodat den 13den der dezelfde maand op maandag invallende, daarop het eerste lijk van Jacobus Droogh, kerkmees­ter en bouwman onder Zegwaart, plegtig begraven werd.

Naderhand, en wel op woensdag den 5 september, werd het genoemde kerkhof plegtstatig ingewijd door den hoogwaardige heer Joannes van Banning aartspriester van Holland en Zeeland, geas­sis­teerd door eene menigte geestelijken van zijn districkt, terwijl de weleerw. heer Joannes Pauls, pastor te Gouda op hetzelve eene voortreffelijke redevoering hield ten aanhooren van eene overgroote schaar zoo roomsch kathlijken als protestan­ten en in het bijzijn van heeren burgemeesteren van Zoetermeer en Zegwaart met eene commissie uit den raad van eerstgenoemde gemeente waarna de gansche plegtig­heid met den lofzang Te Deum werd besloten.

Ten einde de kosten te bestrijden, welke bij de aanlegging van het kerkhof zoo voor den timmerman als arbeidsloon enz. te maken waren, heeft men eenen omgang door de gemeente gedaan ten einde door vrijwillige bijdragen zoo veel te ver­werven dat het kerkhof geene blijvende last voor de gemeente zou worden terwijl er tevens werd bepaald het nog resterende door de eerste ont­vangsten van hetzelve te voldoen waarna alle voordeelen deswegen den provenu der kerk zouden komen."


"Tarief voor de grafgelden

 

zoo als dezelve tusschen Katholijken en Protestanten op hunne respektieve kerkhoven, met overleg der beide gemeentebesturen van Zoetermeer en Zegwaart zijn vastgesteld en aan hunne edele grootachtbare den gedeputeerde staten van Zuid Holland zijn voorgedragen en geautoriseerd provisioneel te heffen.

De grafgelden worden verdeeld in

                a. van volwassenen

                b. van die beneden de 12 jaar

                c. van die beneden het jaar

In de grafgelden behoort alles begrepen te zijn, wat het kerkhof en de begrafenis betreft als baar kleed, doodgraver enz. alles in eene, except hetgene de leden der R.K. gemeente er vrijwillig bijvoegen tot een honorarium der misdienaars, blijvende de kerkelijke assisten­tie van den pastoor bij dezelve voor allen gratis, of naar vrijwil­lige keuze.

                eerste rang                                                                            tweede rang

                a.                                  f 20,00                                                                a                                   f 15,00

                misdienaar                      0,60                                                                misdienaa                       0,50

                b.                                    13,00                                                                b.                                    10,00

                misdienaar                      0,40                                                                misdienaar                      0,35

                c.                                      7,00                                                                c.                                      5,00

                misdienaar                      0,25                                                                misdienaar                      0,20

 

                derde rang                                                                             vierde rang

                a.                                  f 10,00                                                                a.                                    f 5,00

                misdienaar                      0,40                                                                misdienaar                                             0,30

                b.                                      7,00                                                                b.                                      3,40

                misdienaar                      0,25                                                                misdienaar                      0,20

                c.                                      3,50                                                                c.                                      1,70

                misdienaar                      0,15                                                                misdienaar                      0,10

 

                vijfde rang [doorgehaald]

                a.                                    f 1,50

                misdienaar                      0,20

                b.                                      1,00

                misdienaar                      0,15

                c.                                      0,50

                misdienaar                      0,10

 

Van deze begrafenisgelden moet door de kerk de doodgraver be­taald en het kerkhof onderhouden worden, diensvolgens is eens vooral door kerkmeesters vastgesteld, dat de doodgra­ver zou genieten, voor volwassenen in alle rangen één gulden per lijk, voor kinderen beneden de 12 jaar vijf en zeventig cents, voor kinderen beneden het jaar veertig cents.

Bij deze gelden zijn geenszins de onkosten van het luiden der doodklok berekend, als behorende aan de administratie der kerk en niet van het kerkhof.

Voor welk luiden echter is bepaeld:

                voor ieder uur luiden met 2 klokken voor de kerk           f 3,00

                voor den luider                                                                     0,75

                voor ieder uur luiden met 1 klok voor de kerk                 2,00

                voor den luider                                                                     0,50

                voor ieder half uur luiden met 2 klokken                          1,50

                voor den luider                                                                     O,50

                voor ieder half uur luiden met 1 klok                                 1,00

                voor den luider                                                                     0,25

Voor de armen wordt voor volwassenen bij het overlijden en begraven telkens ½ uur gratis geluid, alleen met de betaling van de luider."


[later toegevoegd]

"De zangers genieten voor het zingen der uitvaartdienst en bij de begrafenis

                in den eersten rang     f 3,00

                in den tweeden     2,00

                in den derden                 1,50

                in den vierden                1,00

                voor de armen             nihil"

 

[in 20e-eeuws handschrift]

"Nieuw tarief goedgekeurd, hierbij inliggend.

Omschrijving der rouwversiering voor de verschillende klassen: zie vooraan in het intentieboek

der missae manuales. Voor den koster voor het maken van een graf, en het in rouw brengen ven het altaar: zie bijliggend briefje." [ontbreekt]


Lijst der overledenen welke begraven liggen op het R.K. kerkhof te Zoetermeer

 

1827

13-08-1827         Jacobus Droogh, bouwman, in Zegwaart, overleed den 9 augustus in den ouderdom van 33 jaren en begraven den 13den dito eerste rang graf no 8, lijk 1

21-08-1827         Antoinette de Groot, uit Moerkapelle, in den vierde rang graf no 1, lijk 1

07-09-1827         Petronella de Winter, oud 4 jaren, overleden in Zegwaart, in den 4e rang no 1

11-09-1827         Margaretha Romijn, weduwe Antonie de Winter, overleden 6 september in Zegwaart,

                            in den ouderdom van 84 jaren en begraven in den 2den rang no 1

13-09-1827         Engeltje Huivenaar, overleden in Zegwaart, in den 5e rang no 1

21-09-1827         Adriannus van Wijk, overleden in Zegwaart 20 september oud ¼ jaar en begraven

                            2e rang no 1

29-09-1827         Simon Mol, in Zegwaart, oud 3 jaren, begraven in den 4den rang no 1

01-10-1827         Een kind van vrouw Kippersluis, in Zegwaart, begraven in den 5de rang no 1

                            [gedoopt RK 08-08-1822 Maria Kippersluis, dochter van Catharina Kippersluis]

01-10-1827         Johannes Romp, uit Blijswijk, oud 19 jaren, begraven in den 5de rang no 1, 2e lijk

03-10-1827         Jacoba van Kleeff, uit Zegwaart, overleden 29 septem­ber begraven in den

                            4den rang no 1, 2e lijk

05-10-1827         Jacoba Arkestein, overleden in Zoetermeer den 30sten september in den ouderdom

                            van circa 90 jaren en begra­ven in den 2de rang no 1, 2e lijk

10-10-1827         Joannes Adam Cenven (?), overleden in Zegwaart en begra­ven in den 5de rang no 1, 3de lijk

10-10-1827         Catharina Noorthoven, in Zoetermeer, oud 8½ jaren begra­ven in den 4e rang, 1e lijk

13-10-1827         Laurens Hellingwerf, oud circa 11 maanden, begraven 5e rang der kinderen, no 2,

                            1e lijk

23-10-1827         Maria Hekker, 8 dagen, begraven 5e rang der kinderen, no 1, 2e lijkje

17-11-1827         Adriana Bredeveld, huisvrouw B. Hertman, begraven 5de rang no 1, 4e lijk, uit Bleiswijk

27-11-1827         Joannes Bosch, uit Zegwaart, turfkooper, winkelier, begraven 2e rang no 1, lijk 3

29-11-1827         Joannes Baers, oud 3 maanden, begraven kinderen rang no 2, 2e lijkje

04-12-1827         Een kind van ene vreemde, in Zoetermeer, in de kinderen rang no 1, 5e lijkje

05-12-1827         Antonie Westerman, oud circa 3 jaren, kinderen rang no 2, 3e lijkje

13-12-1827         Theodora Koppert, in Zoetermeer, dochter van Arie Koppert, oud ¾ jaar, no 2,

                            4e lijk

17-12-1827         Simon de Wit, boerenknecht, onder Zevenhuizen, oud onge­veer 52 jaren, in den 4den rang, 4e lijk

 

1828

16-02-1828         Jacoba Droogh, uit Zegwaart, oud 6 maanden, begraven 1e rang no 1

03-03-1828         Cornelis Soeterbroek, uit Zegwaart, oud 2 jaren, begraven 2e rang no 2, 5e lijk

13-03-1828         Theodorus van den Brink, uit Zoetermeer, oud 3 dagen, be­graven 4e rang no 2,

                            6e lijk

26-03-1828         Flora Koppert, huisvrouw van Leendert van den Brink, oud 25 jaren, begraven 1e rang, 1e lijk, in het graf van deszelfs vader

09-04-1828         Adriana Vork, van Bleiswijk, kind van Pieter Vork, oud 11 jaren, begraven 2e rang,

                            1e lijk, no 2

11-04-1828         Anna Kortekaas, huisvrouw van Joannes van Huizen, in Zeg­waart, begraven 3e rang, 1e lijk, no 1

11-04-1828         Jacobus van Kampen, uit Zegwaart, oud 3 maanden, begraven 4e rang no 2, 7e lijk

22-04-1828         Cornelius van der Poel, uit Zoetermeer, jongman, oud 36 jaren, begraven 1e rang,

                            1e lijk

30-04-1828         Huig Kouwenhoven, arbeider, uit Zegwaart, oud circa 60 jaren, begraven 4e rang,

                            no 2, 1e lijk

01-05-1828         Jacobus Delsman, kind van Hendrik Delsman, in Zegwaart, begraven 4e rang,

                            op de zijde

07-05-1828         Adrianus Vonk, kind van Jan Vonk, in Zegwaart, begraven 4den rang, op de zijde

09-05-1828         Anna Verhaar, laatst weduwe Arie de Groot, bouwman in Zegwaart, overleden in

                            Zoetermeer 4 mei, begraven 2e rang no 1, 3e en laatste lijk

23-05-1828         Hermina Emons, huisvrouw Willem Vrouwenraad, arbeider, overleden, Zoetermeer

                            20 mei en begraven 4e rang no 2, 2e lijk

06-06-1828         Jantje Vonk, oud 8 dagen, van Zoetermeer

28-06-1828         Jantje Sluiters, oud 2 jaren, kind van Hendrik Sluiters, overleden in Zoetermeer en

                            begraven 4e rang

05-07-1828         Wilhelmina van Kerkhof, huisvrouw Dirk de Bruin, winke­lier, onder Zoetermeer,

                            overleden 1e dezelver, in ouder­dom van 46 jaren en begraven 4e rang no 2, lijk 3

09-07-1828         Bernardus Deters, kind van Nicolaas Deters, arbeider, in Zoeter­meer, begraven

                            4e rang, oud 5 dagen

16-07-1828         Cornelia Vonk, oud 1½ jaar, dochter van Jan Vonk, overleden in Zegwaart den 14 dezelfde maand

30-07-1828         Joanna van den Brink, oud 5 maanden, dochter van Leendert van den Brink en wijlen Flora Koppert, overle­den in Zoetermeer en begraven op den gewonen rang

31-07-1828         Joannes van Waarzenburg, zoontje van Hendrik van Waarzenburg en Cornelia Geleveen, oud circa 2 maanden, overleden in Zegwaart, begraven van gewonen rang

01-08-1828         Joannes Soeterbroek, weduwnaar overleden 31 july, in Zegwaart, begraven

                            armen­rang, lijk 2, no 2

27-08-1828         Arie van Velzen, jongeling, wonende te Zegwaart, oud circa 22 jaren, begraven

                            4e rang, lijk 4, no 2

15-08-1828         Harmen Groen, bovenlander, onder Bleiswijk, begraven 5e rang, lijk 3, no 2

04-09-1828         Laurens van der Meer, winkelier, te Zoetermeer, op de ongewijde plaats van het kerkhof, als gestorven aan de gevolgen van zelf­moord

11-09-1828         Jacobus de Groot, landbouwer, te Zoetermeer, oud drie en veertig jaren, begraven

                            3e rang, lijk no 2, overleden den 8ste september

11-09-1828         Arnoldus van Dijk, oud 8 jaar, overleden 9de september in Zoetermeer, zoon van Simon van Dijk en Petronella Wijsman, landbouwer, begraven 4e rang no 3, lijk 2

15-09-1828         Een doodgeboren kind van Jacobus de Winterop, de zijde, lijk 1

                            [Zoetermeer aangifte 14-09-1828 levenloos geboren dochter]

04-10-1828         Anton Louwen, dienstknecht, begraven 3e rang, lijk 3, no 1

06-10-1828         Nikolaas de Groot, kind van Jacob de Groot en Geertruida Lindeman, Rokkeveen, kinderen rang

07-10-1828         Anna Wiegman, oud 1½ jaar, begraven armenrang, overleden in Zegwaart

08-10-1828         Elisabeth Naaldwijk, uit Zegwaart, begraven 5e rang, 4e lijk, no 2

21-10-1828         Hubertus Cornelius Groenewegen, kind van Cornelius Groenewegen, in Zoetermeer

21-10-1828         Jacoba van Kampen, kind van Antonia van Kampen, overleden in Zeg­waart, beide op de kinder rang

31-10-1828         Jannetje Theunisse van Leeuwen, weduwe Cornelis van Schalkwijk, onder Zoetermeer, 3e rang, graf no 2, lijk 1

05-11-1828         Kind van Leendert de Groot, Zegwaart, kinderrang

05-11-1828         Alida Rosier, uit Zegwaart, begraven 5e rang no 3, lijk 1

03-12-1828         Maria Droogh, huisvrouw Gerrit Hofman, arbeider, in Zeg­waart, begraven 4den rang no 3, lijk 1

16-12-1828         Catharina Frigge, overleden in Zoetermeer 11 dezer en begraven 5e rang no 3, lijk 2

20-12-1828         Joanna Vos, weduwe Joannes van Kerkhof, overleden in Zoetermeer en begraven in den 4de rang, graf no 3, lijk 2

29-12-1828         Gerrit Niemans, arbeider, in Zegwaart, begraven 5e rang, graf no 3, lijk 3

 

 

1829

03-01-1829         Margaretha van Lint, oud 1½ jaar, uit Bleiswijk, begraven gewonen rang

09-01-1829         Jacob Langeveld, arbeider, in Zoetermeer, begraven 5e rang, lijk 4, no 4

09-01-1829         Nicolaas van Weilen, oud 5 maanden, uit Zegwaart, begraven 5e rang

21-01-1829         Elisabeth Smits, huisvrouw Pieter Droogh, arbeider, in Zoetermeer, begraven 4e rang, graf 3, lijk 3

22-01-1829         Magdalena Vrouwenraad, oud 8 maanden, dochter van Willem Vrouwenraad, in

                            Zoeter­meer, begraven 4e rang

24-01-1829         Leendert van der Valk, overleden in Zegwaart, begraven 5e rang no 5, lijk 1

 

30-01-1829         Jacobus van der Poel, overleden 25 januari, Zoetermeer, zoon van Klaas Dignaar (?) en weduwe Kors van der Poel, begraven 1e rang, lijk 1

                            [Zoetermeer ovl. 25-01-1829, zoon van Kors van der Poel en Maria Versijde]

04-02-1829         Maria Verzijde, huisvrouw Nicolaas de Groot, bouwman, in Zoetermeer, begraven

                            1e rang, lijk 3

04-02-1829         Jacobus Raakwat, kind van Pieter Raakwat, 5e rang kinde­ren

07-02-1829         Jannetje Groen in 't Woud in Zegwaart, huisvrouw Pieter Raakwat, begraven 5e rang no 5, lijk 2

13-02-1829         Jan Voorbrink, arbeider, in Zoetermeer, overleden den 8sten, begraven 4e rang, graf no 3, lijk 4

19-02-1829         Joanna Voogd, huisvrouw Voertman, arbeider, in Zeg­waart, 5e rang no 5, lijk 3

05-03-1829         Maria van Ven, huisvrouw Laurens van der Stam, in Zeg­waart, 5den rang no 5, lijk 4

11-03-1829         Pieter Droogh, arbeider, in Zoetermeer, begraven 4e rang no 4, lijk 1

12-03-1829         Maria Dreimel, kind van Kaspar Dreimel, arbeider, onder Bleiswijk, oud 9 jaren, 4e rang op de kleine baar, lijk 3

20-03-1829         Gesina Smits, oud 5 maanden, kind van Jannetje Smits, naai­ster, in Zegwaart, begraven 4e rang

24-04-1829         Nicolaas de Groot, bouwman, in Zoetermeer, oud 67 jaren, begraven 1e rang, lijk 4

04-05-1829         Gerarda Maria Maurit, oud 19 maanden overleden, Zegwaart, begraven 4 den rang

26-05-1829         Joannes Lindeman, oud 71 jaren, tuinman op Palenstijn, in Zeg­waart, begraven

                            1ste rang, lijk 1

29-05-1829         Engeltje de Groot, dochter van Jacobus de Groot en Maria Geertruij Lindeman,

                            oud 4 jaren, begraven 3de rang, lijk 14

30-05-1829         Cornelis Seli, oud 3 maanden, begraven 4de rang, uit Zoe­ter­meer

01-06-1829         Magdalena Vrouwenraad, dochter van Hermanus Vrouwenraad en Joanna de Jong, arbeider, te Zoetermeer, begraven 5de rang

09-06-1829         Nicolaas Dulleman, oud 2 jaren, kind van Cornelis Dulle­man, in Zegwaart, begraven 4de rang

12-06-1829         Wilhelmina Kouwenhoven, overleden in Zegwaart, oud 9 jaren, begraven 4de rang

13-06-1829         Simon Schouten, oud 1½ jaar, gestorven te Zegwaart, begraven 5de rang

24-06-1829         Cornelis Kapel, zoon van Nikolaas Kapel en Maria Overmeer, oud 1½ jaar, overleden te Zoeterwoude, 4de rang

25-06-1829         Gerarda Busker, dochter van Elisabeth Busker, overleden in Zegwaart, oud 6 jaren, begraven 5de rang

08-07-1829         Joannes Hengelwerf, oud 3 maanden, overleden in Zeg­waart, begraven 5de rang.

20-07-1829         Kind van Maarten Kortekaas, 4de rang, overleden Zegwaart

                            [Zegwaart ovl. 18-07-1829 Gijsberta Kortekaas]

22-07-1829         De tweelingen van Adrianus Hekker, 4de rang, overleden in Zegwaart

                            [Zegwaart ovl. 19-07-1829 Wilhelmina Hekker 11 dagen, ovl. 22-07-1829 Maria Hekker 14 dagen]

24-07-1829         Maria Droogh, oud 1½ jaar, dochter van L. Droogh en E. Rutten, in Zegwaart, begraven 3de rang, lijk 2

27-07-1829         Kind van G. Doesburg, 5de rang, beneden het jaar

                            [Zegwaart ovl. 26-07-1829 Cornelia Doesburg, dochter van Gerrit Doesburg en Cornelia Rheewijk]

10-08-1829         Klasina van der Wal, kind oud 5 maanden, te Zoetermeer, begra­ven in 4de rang

18-08-1829         Catharina Koot, oud 5 jaren, dochter van Nikolaas Koot, bouwman op den

                            Zegwaard­schenweg, begraven 3de rang

05-09-1829         Pieter Bonenkamp, kind van Nikolaas Bonenkamp, oud 8 maanden, begraven 3de rang, uit Zoetermeer

08-09-1829         Cornelia Voorbrink, uit Zoetermeer, oud 5 weken begraven 4de rang

21-12-1829         Cornelia Vonk, kind van J. Vonk, 16 maanden, Zoetermeer, begraven 4de rang

30-12-1829         Cornelia Raaphorst, huisvrouw Arie Vieveen, bouwman, in Zoetermeer, oud 31 jaren, begraven 2de rang, lijk 1, graf no 2

 

1830

02-01-1830         Ida Stilis, huisvrouw Piet Schild, arbeider, uit Zeg­waart, begraven 5de rang,

                            no 7, lijk 1

07-01-1830         Hendrik Borreman, uit Zegwaart, 5de rang no 7, lijk 2

09-01-1830         Kind van Barend van den Bosch, 5de rang

                            [Zegwaart ovl. 07-01-1830 Gerrit van den Bosch ½ uur oud]

21-01-1830         Kind van Leeuwenstein, beneden 1 jaar, 5de rang

                            [Zegwaart ovl. 16-01-1830, Franciscus van Leeuwenstein]

22-01-1830         Hendrik Voorbrink, arbeider, uit Zoetermeer, begraven 2den rang, graf no 5, lijk 1

28-01-1830         Joannes Cornelis van Bentem, oud 7 maanden, uit Zoeter­meer, begraven 3de rang

05-02-1830         Maria Gertrudis Lindeman, huisvrouw Jacobus de Groot, bouwman, in Zegwaart, begraven 1sten rang, lijk 2

06-02-1830         Neeltje van Dienst, uit Zegwaart, oud 84 jaren, begraven 5den, rang no 7, lijk 3

12-02-1830         Leendert van Puffelen, kind van A. van Puffelen, boven 't jaar, uit Zoetermeer, begraven 4den rang

12-02-1830         Pleuntje van der Meulen, weduwe den Hollander, uit Zegwaart, begraven 5den rang no 7, lijk 4

27-02-1830         Willem van Rijn, uit Zoetermeer, begraven 5den rang no 7, lijk 1

13-03-1830         Geertrui Damen, huisvrouw Jan Baars, uit Zegwaart, begraven 5den rang,

                            no 8, lijk 2

18-03-1830         Augustinus Vrouwenraad, arbeider, uit Zoetermeer, begraven 4den rang no 5, lijk 2

19-03-1830         Bernardus Schaap, kind beneden het jaar, begraven 4de rang, zoon van Piet Schaap, in Zegwaart

28-03-1830         Een dood geboren kind van Sutphen (?), te Zegwaart, begra­ven 5den rang

30-03-1830         Barbera Westerman, dochter van Krist Westerman, landbou­wer, in Zoetermeer, begraven 3de rang, beneden 't jaar

02-04-1830         Gerrit Kunneman, arbeider, in Zegwaart, begraven 5de rang no 8, lijk 3

13-04-1830         Johanna Cornelia Soeterbroek, oud 7 maanden, kind van Cornelis Soeterbroek, in Zegwaart, begraven 4de rang

26-04-1830         Joanna Koot, oud 4 jaren, kind van Nikolaas Koot, bouw­man, in Zegwaart, begraven 3de rang

04-05-1830         Anna van Wijk, dochter van Gerrit van Wijk, bouwman, in Zegwaart, beneden het jaar,

                            begra­ven 2de rang

10-05-1830         Cornelis Turkenburg, arbeider, in Zoetermeer, oud 28 jaren, begraven 3de rang,

                            no 2, lijk 2

15-05-1830         Dirk Vonk, arbeider, in Zoetermeer, oud 48 jaren, begra­ven 5de rang no 8, kijk 4

01-06-1830         Een doodgeboren kind van B. van der Wal, in Zoetermeer,

                            [Zoetermeer aangifte 30-05-1830 levenloos geboren dochter van Barend van der Wal en Adriana Schilperoord]

05-06-1830         Een kind van Willem van Zanten, arbeider, in Zegwaart, oud 1½ jaar, begraven

                            4de rang

                            [Zegwaart ovl. 02-06-1830 Gijsbertus van Zanten, zoon van Willem van Zanten en Maria Schilperoord]

05-06-1830         Een kind van Jan Reineveen, bouwman, in Zoetermeer, beneden het jaar, begraven 3de rang

                            [Zoetermeer aangifte 04-06-1830 levenloos geboren dochter van Joannes Rijneveen en Cornelia van Veen]

19-06-1830         Petronella Gerritz Touwslagers, uit Zegwaart, oud 2 jaar, begraven 5de rang

27-06-1830         Een kind van Jacob Vonk, uit Zoetermeer, beneden het jaar, 4de rang

                            [Zoetermeer ovl. 20-06-1830 Geertrui Vonk, dochter van Jacobus Vonk Gz en Engelina Kra­mer]

24-07-1830         Maria Adegeest, oud circa 4 jaren, dochter van Dirk Adegeest, arbeider, te Zegwaart, begraven 4de klasse

13-07-1830         Maria Raaphorst, oud 5 jaren, kind Hendrik Raaphorst, ar­beider, in Zoetermeer begra­ven 5de rang

14-09-1830         Maria Groenewegen, kind, oud 3 weken, van Cornelis Groenewegen, arbeider, in Zoetermeer, begraven 4de rang

21-10-1830         Joannes Martinus Waarzenburg, kind van Hendrik Waarzenburg, arbei­der, in Zoeter­meer, oud 7 weken, begraven 4de rang

03-11-1830         Hendrik Henniken, arbeider, in Zegwaart, oud 75 jaren, begra­ven 4de rang no 5,

                            lijk 3

04-11-1830         Jurry Niewits, arbeider, in Zegwaart, oud ruim 70 jaren, begraven 4de rang no 5,

                            lijk 4

04-12-1830         Een kind, beneden het jaar, van Arie van den Brink, 4de rang, uit Zoetermeer

                            [Zoetermeer aangifte 02-12-1830 levenloos geboren zoon van Arie van den Brink (koopman) en Alida Goemans]

22-12-1830         Georgius Koppert, kind van Willem Koppert, in Zoetermeer, begra­ven 4de rang

 

1831

04-01-1831         Joannes Driessen, kind van Antonie Driessen, arbeider, te Zoeter­meer, oud circa 2 jaren, begraven in den 4den rang

07-01-1831         De heer Cornelis Pakes, koopvaardijkapitein om den Oost, oud 42 jaren, woonachtig aan den Leijdschendam, begraven 1sten rang no 1, lijk 1

19-01-1831         Maria Groenewegen , dochter van Nicolaas Groenewegen, uit Zoetermeer, beneden het jaar, begraven 4den rang

01-02-1831         Cornelia Le Mone, huisvrouw Schouw, arbeider, in Zoeter­meer, begraven in den 5den rang no 9, lijk 1

03-02-1831         Barend Poelmeijer, overleden in Zegwaart, begraven 5den rang no 9, lijk 2

07-02-1831         Elisabeth Vijverberg, dochter van Gerrit Vijverberg, landbouwer, in Zoetermeer, oud

                            29 jaren, begraven 1sten rang no 10, lijk 1, Eigen graf

16-02-1831         Een kind van Nicolaas Bonenkamp, bouwman, in Zoeter­meer, 4den rang

                            [Zoetermeer ovl. 15-02-1831 levenloos geboren dochter van Nicolaas Boonekamp en Petronella Vijverberg]

18-02-1831         Een kind van Cornelis Reineveen, bouwman, in Zoeter­meer, 4de rang

                            [Zoetermeer ovl. 17-02-1831 Cornelia Rijneveen,

                            v: Cornelis Rijneveen en Maria Rutten]

12-03-1831         Cornelis Prins, arbeider, in Zegwaart, begraven 5de rang no 9

13-04-1831         Petrus Bonenkamp, zoon van Nicolaas Bonenkamp, bouw­man, in Zoetermeer, oud 7 maanden, begraven 1sten rang no 10

15-04-1831         Maria Hekker, oud 9 maanden, dochter van Adrianus Hekker, arbeider, in Zegwaart, begraven 4 den rang

25-04-1831         Nicolaas de Bruin, oud 3½ jaar, zoon van J. de Bruin, arbeider, in Zoetermeer, begra­ven 4den rang

13-05-1831         Kind Pieter Schild, uit Zegwaart, oud 5 jaren, begra­ven 5 den rang

14-06-1831         Flora van der Bol, oud 5 maanden, dochter van Hendrik van der Bol, bouwman in Zoetermeer, begraven 3de rang

07-07-1831         Kind Maria Kamps, in Zegwaart, oud 6 jaren, begraven 5den rang

09-07-1831         Wilhelmina de Bruin, dochter van Dirk de Bruin, arbei­der, in Zoetermeer, begraven 4de rang, oud circa 6 maan­den

23-07-1831         Matthijs Schoenmakers, arbeider in Zegwaart, begraven in den 5den rang no 10, lijk 1

29-07-1931         Dirkje Vonk, oud ½ jaar, onder Zoetermeer, begraven 4de rang

02-08-1831         Een dood kind van Pieter van den Burgh, in Zegwaart

03-08-1831         Een kind van Goudenleeuw, in Zegwaart, begraven 5de rang

                            [Zegwaart ovl. 01-08-1831 Adrianus Gouwenleeuw, zoon van Huibert Gouwen­leeuw en Grietje de Groot]

06-08-1831         Een dood kind van Hendrik van den Bosch, bouwman, onder Zoetermeer, begraven 3de rang

06-08-1831         Joannes Bronsgeest, oud 2½ jaar, uit Zegwaart, begra­ven 4de rang

25-08-1831         Wilhelmina van Adrichem, weduwe Kaspar Koole, arbei­der, in Zegwaart, begraven 4de rang no 6, lijk 1

29-08-1831         Maria Geus, 20 jaren, uit Zegwaart, begraven 5de rang no 10, lijk 2

30-08-1831         Willem Overvliet, oud 8 dagen, uit Zegwaart, begraven 4de rang

09-09-1831         Nicolaas van Rijn, timmermansknecht, overleden in Zeg­waart, oud circa 70 jaren, begraven 4de rang no 6, lijk 2

09-09-1831         Een kind van J. Reineveen, bouwman, in Zoetermeer, begra­ven 3de rang

                            [Zoetermeer aangifte 04-09-1831 levenloos geboren zoon van Joannes Rijne­veen en Cornelia van Veen]

12-09-1831         Catharina Koot, oud 1½ jaar, dochter van Nicolaas Koot, bouwman, in Zegwaart, begraven 3de rang

18-10-1831         Joanna Rutten, kind van Otto Rutten en Maria van Leeuwen, bouwlie­den, in Zegwaart, oud 1½ jaar, begraven 3de rang

05-11-1831         Joannes van Benthum, oud circa 29 jaren, wonende in Zoeter­meer, begraven 1sten rang, lijk 3

16-11-1831         Een dood kind van Barend van der Wal, arbeider, te Zoe­termeer

16-11-1831         Christiaan Wensing, oud 33 jaren, arbeider, te Zegwaart, begraven 4de rang no 6,

                            lijk 3

25-11-1831         Jacob Olijhoek, oud ongeveer 35 jaren, arbeider, in Zegwaart, 4de rang no 6, lijk 4

05-12-1831         Elisabeth Reineveen, dochter van Cornelis Reineveen en Maria Rut­ten, bouwlieden, in Zoetermeer, oud 2 jaren, begraven 4den rang

 

1832

02-01-1832         Magdalena Selie, kind van Jan Seli en Magdalena van der Valk, arbeiders, te Zoeter­meer, begraven 4den rang, oud 4 weken

07-01-1832         Dirk van den Brink, kind van Arie van den Brink, bouwman, in Zoe­ter­meer, begraven 4den rang

11-01-1832         Kind van Gerrit van Wijk, bouwman, in Zegwaart, begraven 4den rang

                            [Zegwaart ovl. 09-01-1832 Gerrit van Wijk, zoon van Gerrit van Wijk en Doortje de Groot]

21-01-1832         Kind, beneden het jaar, van Jan Herberts, bouwman, in Zeg­waart, begraven 2de rang

                            [Zegwaart ovl. 19-01-1932 Adrianus Huberts 1 maand oud (ged. RK 21‑11‑1831) zoon van Joannes Huberts en Johanna de Groot]

28-01-1832         Joanna van het Hart, weduwe Simon Buitendijk, in Zeg­waart, oud circa 92 jaren, begraven in den 4den rang no 7, lijk 1

09-02-1832         Cornelis van Benthum, oud 5 maanden, kind van Joannes van Benthum en

                            Maria van Wel, begraven 3e rang

11-02-1832         Cornelia Dulleman, oud 1½ jaar, kind van Cornelis Dulleman en Klazina Immerseel, in Zegwaart, begraven den 4den rang

11-02-1832         Maria van der Helm, oud 15 maanden, kind van Dirk van der Helm en

                            Cornelia Vijverberg, in Zeg­waart, begraven 3den rang

11-02-1832         Cornelia Selie, kind van Jan Seli en Magdalena van der Valk, oud 1½ jaar, uit Zoeter­meer, begraven 4den rang

17-02-1832         Laurens van der Stam, arbeider, uit Zegwaart, oud 74 jaar, begra­ven 5de rang no 10, lijk 2

17-02-1832         Joanna Apollonia, kind van Arie Dicks, uit Zegwaart, oud 1¼ jaar, begraven 4 den rang

09-03-1832         Leendert Reineveen, kind van Cornelis Reineveen en Maria Rutten, uit Zoetermeer, beneden 't jaar, begraven 4den rang

09-03-1832         Adriana van den Bos, kind van Barend van den Bos, arbeider, in Zoetermeer, oud ¾ jaar, begraven 5de rang

09-04-1832         Elisabeth Bonenkamp, kind van Bonenkamp, bouwman, in Zoetermeer, beneden het jaar, begraven 3den rang

                            [Zoetermeer ovl. 06-04-1832 Elisabeth Boonekamp, dochter van Nicolaas Boonekamp en Petronella Vijverberg]

10-04-1832         Petrus van Dorp, zoon van Albert van Dorp, arbeider, in Zoe­ter­meer, oud ruim 3 jaren, begraven 4den rang

13-04-1832         Dina Wijnen, ongehuwd, in Zegwaart, begraven 4den rang

02-05-1832         Joannes Schouten, kind van Willem Schouten, arbeider, in Zeg­waart, oud ruim 2 jaren, begraven 5den rang

02-05-1832         Hermina Vrouwenraad, kind van Willem Vrouwenraad, arbeider, in Zoetermeer, oud ruim 1 jaar, begraven 4den rang

04-05-1832         Cornelia Vonk, kind van Jan Vonk, arbeider, in Zoetermeer, oud 13 maanden, begraven 4 den rang

12-05-1832         Elisabeth Ravestein, dochter van Cornelis Ravestein, in Zeg­waart, oud ruim 2 jaar, begraven 4den rang

15-05-1832         Een kind van Apolonia Soeterbroek, uit Rotterdam, beneden 't jaar, begraven 4den rang

                            [Apolonia Soeterbroek was gehuwd met Joannes Theodorus Nassenstein, overle­den voor 21‑08‑1833 (RK doopboek)]

21-05-1832         Dirk Zuiderwijk, arbeider, in Zegwaart, begraven 5den rang no 10, lijk 3

16-06-1832         Een kind beneden het jaar van Adrianus Hekker, arbeider, in Zegwaart, begraven 4den rang

                            [Zegwaart ovl. 14-06-1832 Hendrik Hekker ½ jaar oud, zoon van Adrianus Hekker en Anna Capel]

07-07-1832         Maria van Leeuwen, huisvrouw Otto van Rutten, landbou­wer, in Zegwaart, oud 37 jaren, begraven 3den rang, lijk 3, graf no 3

01-08-1832         Anthonie Theodorus de Jong, oud 9 maanden, uit Zoe­ter­meer, begraven 4den rang

02-10-1832         Kind van Piet Niewitz, arbeider, aan den Voorweg onder Zoe­ter­meer, oud 14 maanden, begraven 4den rang

                            [Zoetermeer ovl. 29-09-1832 Johannes Nieuwers, zoon van Pieter Nieuwers en Aaltje Hofman]

04-10-1832         Een doodgeboren kind van Nikolaas Groenewegen, onder Zoe­termeer

18-10-1832         Een kind van Dirkje Prins, onder Zegwaart, begraven 4den rang

                            [Zegwaart ovl. 17-10-1832 een zoon (½ uur) van Pieter van der Burg en Dirkje Prins]

22-10-1832         Leendert Vrouwenraad, oud ruim 3 jaren, zoon van Hermanus Vrouwenraad, arbeider, onder Zoetermeer, begraven 5den rang

26-10-1832         Adam Smook, oud circa 80 jaren, eerste klokkenluider van de roomsche kerk alhier, wonend Zegwaart, begraven 5den rang no 11, lijk 1

26-11-1832         Maria Goemans, weduwe Gerrit Rijskamp, oud ruim 70 jaren, in Zegwaart, begraven 5den rang no 11, lijk 2

07-12-1832         Gerardus van Wijk, kind van Gerardus van Wijk, bouwman in Zeg­waart, beneden 't jaar, 4den rang

24-12-1832         Cornelia van Dorp, jongedochter, oud 33 jaren, dienst­meisje, in Zegwaart, begraven 4den rang no 10, lijk 1

27-12-1832         Elisabeth Windmeijer, kind van Hendrik Windmeijer, arbeider, in Zegwaart, begraven 4den rang

 

1833

02-01-1833         Dirk Arkenstein, onder Zegwaart, oud circa 54 jaren be­graven 3den rang

17-01-1833         Hendrik Meijer, jongman, onder Zegwaart, oud 21 jaren, begra­ven 5den rang no 11, lijk 2,

18-01-1833         Cornelis Vonk, kind van Jan Vonk, arbeider, onder Zoeter­meer, oud 14 weken, begraven 4den rang

28-01-1833         Anna van Es, weduwe Hermanus Veer, onder Zoetermeer, begraven 5den rang,

                            no 11, lijk 4

20-02-1833         Joanna Waarzenburg, dochter van Hendrik van Waarzenburg, arbeider, in Zoetermeer, oud 4½ jaar, begraven 5den rang

28-02-1833         Clasina Hekker, huisvrouw Nicolaas Arends, arbeider, in Zoe­ter­meer, oud 25 jaar, begraven 3den rang no 3, lijk 2

18-03-1833         Joannes van den Bosch, kind van Simon van den Bosch, oud een jaar, uit Zoetermeer, begraven 2den rang

19-03-1833         Joannes Adegeest, kind van Dirk Adegeest, arbeider, Zegwaart, oud 4 weken, begraven 4den rang

07-04-1833         Arie de Bruin, kind van Dirk de Bruin, arbeider, in Zoetermeer, oud ruim een jaar, begraven 4den rang

11-04-1833         Engeltje Kramer, huisvrouw van Jacob Vonk, arbeider, in Zoetermeer, oud circa 40 jaren, begraven 4den rang no 10, lijk 2

23-04-1833         Een kind van Arie Vieveen, bouwman in Zoetermeer, bene­den het jaar, begraven 2den rang

                            [Zoetermeer ovl. 21-04-1833 Cornelis Vieveen, zoon van Arie Vieveen en Cornelia van Haastregt]

27-04-1833         Cornelia Soeterbroek, oud 2 jaren, kind van Cornelis Soeterbroek, verwer in Zegwaart, begraven 4den rang

18-05-1833         Jacobus van den Brink, jongman, arbeider, onder Zoeter­meer, begraven 3den rang no 3, lijk 13

18-05-1833         Kind van Arie van den Brink, beneden het jaar, 4den rang

                            [Zoetermeer ovl. 15-05-1833 Jacobus van den Brink, zoon van Dirk van den Brink en Jannetje Boese]

29-05-1833         Een kind van Teuntie van Kampen, in Zoetermeer, begraven 4den rang

                            [Zoetermeer aangifte 27-05-1833 levenloos geboren dochter van Gerrit Klein en Anthonia van Kampen]

04-06-1833         Een kind van Jan Reineveen, bouwman, in Zoetermeer, begraven 3den rang, beneden 't jaar

                            [Zoetermeer aangifte 03-06-1833 levenloos geboren zoon van Joannes Rijne­veen en Cornelia van Veen]

14-06-1833         Joannes Busker, kind van Catharina Busker, oud 9 maanden, begraven 4den rang

23-07-1833         Joannes Kosting, rentenier in Zoetermeer, overleden in den ouderdom van 84 jaren, begraven 1sten rang, lijk 1

05-08-1833         Joannes van Zanten, kind van Willem van Zanten, arbeider, onder Zoetermeer, begraven 4den rang

06-08-1833         Thomas Rutten, kind van Coenraad Rutten, veldwachter te Zoetermeer, begraven 4den rang, beneden 't jaar.

13-08-1833         Hendrik Kunte, arbeider, in Zegwaart, begraven 5den rang no 12, lijk 1

26-08-1833         Een kind van Piet de Jong, arbeider, in Zoetermeer, bene­den het jaar, begraven 4den rang

                            [Zoetermeer ovl. 23-08-1833 Gerardus de Jong, zoon van Pieter de Jong en Joanna Erdtman]

11-09-1833         Jasper van den Bosch, oud 1½ jaar, zoon van Simon van den Bosch, bouw­man in Zoetermeer, begraven 2den rang

12-09-1833         Maria Henniken, oud circa 3 jaren, dochter Jan Henniken, arbei­der, in Zegwaart, begraven 4den rang

26-09-1833         Lena van der Kuil, weduwe van Jan Kasparse Strik, oud 75 jaren, in Zegwaart, begraven 5den rang no 12, lijk 2

28-09-1833         Geertruida van Rijn, dochter van Antonie van Rijn, oud cica 6 jaren, onder Zoetermeer, begraven 4den rang

01-10-1833         Maria van Rijn, dochter van Antonie van Rijn, oud 10 maanden, begraven 4den rang

02-10-1833         Gerardus van Rijn, zoon als voren, oud 4 jaar, begraven 4den rang

05-10-1833         Gijsbertus van Zanten, zoon van Willem van Zanten, arbeider, in Zoe­ter­meer, oud circa 2 jaren, begraven 4den rang

08-10-1833         Lijsje Busker, oud in de 50 jaren, uit Zoetermeer, begraven 5den rang no 12, lijk 3

10-10-1833         Laurens Hengelwerf, onder Zegwaart, begraven in den 5den rang no 12, lijk 4

11-10-1833         Kind van Jan van der Valk, arbeider, in Zegwaart, oud 4 maanden, begraven

                            4den rang

                            [Zegwaart ovl. 09-10-1833 Joannis Maria van der Valk, zoon van Jan van der Valk en Catharina Meeuws]

14-10-1833         Kind van Willem Koppert, bouwman in Zoetermeer, beneden het jaar, begraven

                            4den rang

                            [Zoetermeer ovl. 11-10-1833 Joris Koppert, zoon van Willem Koppert en Theodora Olsthoorn]

29-10-1833         Joanna van den Bosch, huisvrouw van Barend van der Meer, arbeider, onder

                            Zoeter­meer, begraven 4den rang no 10, lijk 1

04-11-1833         Kind Lucas Steenhoven, arbeider, in Zegwaart, begra­ven 4den rang, beneden 't jaar

                            [Zegwaart ovl. 01-11-1833 Anna Maria Steenhoven, dochter van Lucas David Steenhoven en Grietje van Gijsteren]

20-11-1833         Geertruij Weening, jongedochter, oud circa 27 jaren, uit Zoeter­meer, begra­ven 4den rang, lijk 2, no 11

02-12-1833         Anna van Velzen, kind Franc van Velzen, arbeider, onder Zegwaart, 4den rang, boven 't jaar

20-12-1833         Cornelis Straatjes, uit Zegwaart, oud 38 jaren, begra­ven 3den rang no 4, lijk 1

 

1834

15-01-1834         Een doodgeboren kind van Evert Bos, begraven 4den rang

16-01-1834         Een kind van Lucas Steenhoven, arbeider, in Zegwaart, beneden het jaar, begraven 4den rang

                            [Zegwaart ovl. 16-01-1834 Elisabeth Steenhoven, dochter van Lucas David Steenhoven en Grietje van Gijsteren]

08-02-1834         Een kind van Adrianus Hekker, in Zegwaart, oud 11 maan­den, begra­ven 5den rang

                            [Gedoopt RK 17-03-1833 Clasina Hekker, dochter van Adrianus Hekker en Anna Capel]

13-02-1834         Alida Tromp, oud 31 jaren, in Zegwaart, begraven 4den rang no 11

20-02-1834         Anna Maria Brunel, weduwe Adam Smook, in Zegwaart, oud 85 jaren, 5den rang,

                            no 13, lijk 1

20-02-1834         Een kind van Jan Veen, arbeider, in Zegwaart, oud 15 maanden, begraven 5den rang

                            [Zegwaart ovl. 17-02-1834 Agatha van der Veen, dochter van Joannes van der Veen en Magdalena van der Valk]

14-03-1834         Jacob Voertman, arbeider, onder Zegwaart, begraven 5den rang no 13, lijk 2

05-05-1834         Maria de Bruin, huisvrouw Jacobus van Leeuwen, in Zeg­waart, begraven 3den rang no 4, lijk 2

25-05-1834         Cornelia Tetterode, oud 2 jaren, dochter van Arie Tettero­de, in Zegwaart, begraven 4den rang.

27-05-1834         Agatha Vonk, oud 3 maanden, dochter van Jan Vonk, arbeider, in Zoeter­meer, begraven 4den rang

27-05-1834         Pieter Koert, zoon van Jan Koert, in Zegwaart, oud 1½ jaar, begraven 5den rang

31-05-1834         Johannes Arieze de Bruin, arbeider, in Zegwaart, oud 60 jaar, begraven 5den rang,

                            no 13, lijk 3

07-06-1834         Gerrit van den Brink, zoon van Arie van den Brink, bouw­man, in Zoetermeer, oud 3 maanden, begraven 4den rang

10-07-1834         Een kind van Joanna Vork, oud circa 6 maanden, overle­den in Zegwaart, begraven 5den rang

                            [Zegwaart ovl. 10-07-1834 Dirkje Vork, dochter van Jannetje Vork]

11-07-1834         Catharina Driessen, oud 16 maanden, dochter van Antonie Dries­sen, arbei­der, in Zoetermeer, begraven 4den rang

16-07-1834         Hermanus Vrouwenraad, zoon van Willem Vrouwenraad, arbeider, te Zoe­ter­meer, oud 10 maanden, begraven 4den rang

18-07-1834         Peter Gouweleeuw, kind van Cornelis Gouweleeuw, arbeider, te Zoetermeer, oud 16 weken, begraven 4den rang

19-07-1834         Joannes Niewits, kind van Pieter Niewits, arbeider, in Zoeter­meer, 7 maanden, begraven

                            4den rang

21-07-1834         Cornelis Steenhoven, zoon Lucas Steenhoven, arbeider, in Zeg­waart, oud 5½ jaren, begraven 4den rang

24-07-1834         Elisabeth Vertegaal, huisvrouw Matthijs Rutten, bouw­man, in Zegwaart, in den ouderdom 29 jaren, begraven 3den rang no 5, lijk 1

29-07-1834         Willem Rijntjes, herbergier, in Zoetermeer, oud 33 jaren, begra­ven 4den rang no 12, lijk 1

04-08-1834         Maria van den Bosch, dochter van Simon van den Bosch, bouwman, in Zoe­ter­meer, oud 4 maanden, begraven 3den rang

09-08-1834         Willem van der Wal, zoon van B. van der Wal, onder Zoetermeer, begraven 4den rang

14-08-1834         Elisabeth van den Berg, oud 72 jaren, overleden in Zoetermeer, begraven 4den rang no 12, lijk 2

16-08-1834         Helena Rutten, dochter van Matthijs Rutten, bouwman, in Zeg­waart, begraven 3den rang

20-08-1834         Gerrit Plazeman, zoon van Hendrik Plazenman, arbeider, in Zeg­waart, begraven 4den rang

23-08-1834         Jacoba Vollebrecht, dochter van Joannes Vollebrecht, bouwman, in Zegwaart, begra­ven 4den rang

25-08-1834         Joanna van der Heiden, weduwe Moleman, in Zegwaart, begraven 5den rang no 14, lijk 1

26-08-1834         Cornelia Wijsman, oud 8 maanden, dochter van Willem Wijsman, arbei­der, in Zeg­waart, begraven 4den rang

28-08-1834         Sophia Stol, weduwe Jongbloed, oud circa 80 jaren, overle­den in Zoetermeer, begraven 4den rang no 12, lijk 3

29-08-1834         Joanna van Berckel, weduwe van Spronsen, overleden in Zegwaart, begraven 5den rang no 14, lijk 2

30-08-1834         Kasper Roeleve, bovenlander, overleden in Zegwaart, begraven 5den rang no 16,

                            lijk 3

07-09-1834         Een dood kind van Leendert van den Brink, in Zegwaart, en welke na het doopsel te hebben ontvangen overle­den is, in den 4den rang

                            [Zegwaart ovl. 08-09-1834 Leendert van den Brink, zoon van Leendert van den Brink en Margaretha Bengefoort]

10-09-1834         Margaretha van den Brink, weduwe Dirk Zweerts, arbei­der, in Zegwaart, oud 56 jaren, begraven 4den rang no 12, lijk 4

12-09-1834         Leendert van den Brink, zoon van Leen van den Brink, koopman, in Zeg­waart, oud 1½ jaren, begraven 4den rang

24-09-1834         Maria Groenewegen, dochter van Nikolaas Groenewegen, oud 6 weken, begraven 4den rang

29-09-1834         Theodora van Dorp, dochter van Albert van Dorp, arbeider, onder Zoeter­meer, oud 8 maanden, begraven 4den rang

30-09-1834         Een kind, oud 9 jaren, dochter van Jan de Bruin, arbei­der, in Zegwaart, begraven

                            4den rang

                            [Zegwaart ovl. 27-09-1834 Maria Cornelia de Bruijn, dochter van Jan de Bruijn en Katharina van der Arend]

06-10-1834         Adriana Hekker, dochter van Frank Hekker, broodbakker en winke­lier, in Zoetermeer, oud 5 maanden, begraven 4den rang

18-10-1834         Kind van Arie Rieks, arbeider, in Zegwaart, beneden ½ jaar, begraven 4den rang

                            [Zegwaart ovl. 16-10-1834 Matthijs Rieks, zoon van Arie Rieks en Lena Beusekom]

18-10-1834         Catharina van Rijn, huisvrouw Jacob van Bohemen, arbei­der, in Zoetermeer, oud 27 jaren, begraven 4den rang no 13, lijk 1

22-10-1834         Kind Cornelis Reineveen, bouwman in Zoetermeer, begraven 4den rang

                            [Zoetermeer ovl. 19-10-1834 Johannes Rijneveen, zoon van Cornelis Rijneveen en Maria Rutten]

27-10-1834         Joanna Erven, dienstbode, in Zegwaart, oud 46 jaren, begra­ven 5den rang

02-11-1834         Maartje Klein, huisvrouw Lambert de Groot, oud 42 jaren, in Zoetermeer, begraven 4den rang no 13, lijk 2

08-11-1834         Pieter Schilperoort, boerenknecht, in Zoetermeer, oud 22 jaar, begraven 4den rang,

                            no 13, lijk 3

10-11-1834         Johanna Maria Molema, jongedochter, in Zegwaart, oud circa 43 jaar, begra­ven 3den rang no 5, lijk 2

14-11-1834         Maria Vork, huisvrouw Joannes van Dijk, bouwman, in Zegwaart, in den ouderdom van 52 jaren, begraven 3den rang, lijk 3

25-11-1834         Een kind beneden het jaar van mejuffrouw Steenhoven, overleden in Zegwaart, begraven 4den rang

                            [Zegwaart ovl. 24-11-1834 Johanna Maria Petronella van Steenhoven, dochter van Geertrui Steenhoven]

10-12-1834         Leendert Vonk, oud 9 jaren, plotseling overleden, zoon van Petronella Vrouwenraad, weduwe Dirk Vonk, begraven in den 5den rang

24-12-1834         Kind van Otto Rutten, beneden het jaar, in Zegwaart, begra­ven 4den rang

                            [Zegwaart ovl. 24-12-1834 Joannes Rutten, zoon van Otto Rutten en Adriana van Dijk]

27-12-1834         Kind van Jan Seli, arbeider, in Zoetermeer, beneden 't jaar, begraven 4den rang

                            [Zoetermeer ovl. 24-12-1834 Leendert Seeli, zoon van Jan Seelie en Magdalena van der Valk]

 

1835

19-01-1835         Maria Droogh, jongedochter, oud circa 30 jaren, uit Zoetermeer, begraven in den 4den rang no 13, lijk 4

20-01-1835         Pieter Gerritze van Rijn, in Zoetermeer, ruim 60 jaren, begraven 5den rang no 15,

                            lijk 2

28-01-1835         Een kind beneden het jaar van Hendrik Plageman, arbeider, in Zegwaart, begraven 4den rang

                            [Zegwaart ovl. 28-01-1835 Jan Plageman, zoon van Barend Hendrik Plageman en Helena Maas]

03-02-1835         Pieter Raakwat, in Zegwaart overleden, begraven 5den rang no 15, lijk 3

10-02-1835         Een kind beneden het jaar van Pieter Vijverberg, bouwman, in Zegwaart, begraven 4den rang

                            [ged. RK 07‑11‑1833 Maria Vijverberg, dochter van Petrus Vijverberg en Maria Wennekers]

21-02-1835         Een doodgeboren kind van Bernardus Okker, in Zegwaart,

                            [in niet gevonden]

25-02-1835         Apollonia van Haastrecht, huisvrouw van Bernardus Okker, koopman, in Zegwaart, begraven 1sten rang no 2, lijk 2

26-02-1835         Elisabeth van Leeuwen, weduwe Hendrik Mulder, oud 63 jaren, wonende in

                            Zoeter­meer, begraven 4den rang no 14, lijk 1

05-03-1835         Een kind van Leonardus Rutten, in Zegwaart, beneden het jaar, begraven 4den rang

                            [Zegwaart ovl. 03-03-1835 Elisabeth Catharina Rutten, dochter van Leonardus Stephanus Rutten en Elisabeth Catharina Mondreaan]

05-03-1835         Cornelis van Haastrecht, bouwman, onder Zoetermeer, begra­ven 2den rang no 2,

                            lijk 2, oud 67 jaren

18-03-1835         Zoontje Jan Henniken, arbeider, in Zegwaart, oud 7 jaren, begraven 4den rang

                            [Zegwaart ovl. 17-03-1835 Jan Henneke, zoon van Jan Henneke en Maria de Pre]

04-04-1835         Gerardus Ros, jongman, oud ruim 20 jaren, in Zegwaart, begraven 3den rang no 6, lijk 3

27-04-1835         Henrica Hekker, dienstbaar, oud 21 jaren, uit Zoetermeer, begraven 4den rang no 14, lijk 2

02-05-1835         Petronella de Jong, van Pijnacker, overleden in Zegwaart, begraven 5den rang no 15, lijk 4

08-05-1835         Flora van der Bol, dochter van Hendrik van der Bol, bouwman, in Zoe­termeer, 3den rang

18-05-1835         Theodorus Molkenboer, genees en heelmeester, in Zoeter­meer, overleden in den ouderdom van bijna 67 jaren en begra­ven 1sten rang, lijk 3

05-06-1835         Joannes Windmeijer, oud 7 maanden, uit Zegwaart, begraven 4den rang

16-06-1835         Albertus Toonen, oud een jaar, zoon van Antonie Toonen, arbei­der, in Zegwaart, begraven 4den rang

19-06-1835         Maria Adegeest, oud 9 jaren, uit Zegwaart, begraven 4den rang

24-07-1835         Gerritje Geuke, jongedochter, in Zegwaart, oud 52 jaren, begraven 3den rang no 6, lijk 2

07-08-1835         Een doodgeboren kind van Gerrit Willem Tecken, arbeider, in Zoetermeer

17-08-1835         Theodorus van der Beek, uit Zegwaart, oud 67 jaren, begra­ven 4den rang, lijk 1,

                            no 15

18-08-1835         Een kind van Hendrik Hemeijer, oud 3 jaren, uit Zeg­waart, begraven 5den rang

                            [Zoetermeer ovl. 16-08-1835 Gerrit Hemeijer, zoon van Hendrik Hemeijer en Anna Hekker]

28-08-1835         Een kind van Simon van der Heiden, arbeider, in Zoeter­meer, beneden 't jaar, begraven 4den rang

                            [Zoetermeer ovl. 28-08-1835 Simon van der Heijden, zoon van Hendrik van der Heijden en Catharina Droog]

02-09-1835         Een kind van Nicolaas Boonenkamp, bouwman, in Zoetermeer, beneden het jaar, begraven 1sten rang

                            [Zoetermeer ovl. 31-08-1835 Maria Ursula Boonenkamp, dochter van Nicolaas Boonekamp en Petronella Vijverberg]

08-09-1835         Een kind van Simon van der Heiden, beneden 't jaar, begra­ven 4den rang

                            [Zoetermeer ovl. 08-09-1935 Anna van der Heijden, dochter van Hendrik van der Heijden en Catharina Droog]

15-09-1835         Cornelis Blommestijn, arbeider, in Zoetermeer, begraven 4den rang, lijk 2, no 15

23-09-1835         Een kind van Jan Hendrik Bosdijk, arbeider, in Zegwaart, begraven 5den rang,

                            beneden het jaar

26-09-1835         Catharina van As, huisvrouw Cornelis Korenblom, uit Zeg­waart oud 80 jaren, begraven 4den rang, lijk 2, no 15

01-10-1835         Dirk van Benthum, rentenier, in Zoetermeer, circa 65 jaren, begraven 1sten rang, lijk 1

02-10-1835         Een kind van Gerrit Doesburg, oud 4 jaren, uit Zegwaart, begraven 4den rang

                            [Zegwaart ovl. 30-09-1835 Johanna Doesburg, 2 jaren, dochter van Gerrit Doesburg en Cornelia van Reeuwijk]

06-10-1835         Joanna de Jong, weduwe Huig Kouwenhoven, arbeider, Zeg­waart, begraven 5den rang no 16, lijk 1

06-10-1835         Een kind van Barend van der Meer, arbeider, in Zoeter­meer, oud 4 jaren, begraven 4den rang

                            [Zoetermeer ovl. 03-10-1835 Jacobus van der Meer, zoon van Barend van der Meer en wijlen Johanna van den Bosch]

28-10-1835         Flora Bom, huisvrouw van Joris Koppert, rentenier, in Zoetermeer, in den ouderdom van 79 jaren, begraven in den eersten rang, lijk 2

31-10-1835         Cornelis Hekker, zoon van Franc Hekker, broodbakker, in Zoeter­meer, beneden het jaar, begraven 4den rang

03-11-1835         Cornelia van Tol, huisvrouw van Nicolaas Adegeest, arbei­der, in Zegwaart, oud 42 jaren, begraven 5den rang no 16, lijk 2

04-11-1835         Een pas geboren kind van Joannes Rijneveen, bouwman, in Zoetermeer, begraven 3den rang

06-11-1835         Cornelia Viveen, dochter van Arie Viveen, bouwman, in Zoetermeer, begraven 2den rang

19-11-1835         Kind van Albert van Dorp, oud 8 maanden, onder Zoetermeer, begraven 4den rang

                            [Zoetermeer ovl. 18-11-1835 Petrus van Dorp, zoon van Albertus van Dorp en Petronella van Ensen]

20-11-1835         Cornelia van Veen, huisvrouw Joannes Rijneveen, bouw­man, in Zoetermeer, oud 35 jaren, begraven 2den rang no 2, lijk 3

27-11-1835         Kind van Pieter Opstal, arbeider, in Zegwaart, begraven 5den rang

                            [Zegwaart ovl. 24-11-1835 Hubert Opstal, zoon van Pieter Opstal en Maria Strik]

01-12-1835         Maarten Noordermeer, plotseling overleden, in Zoetermeer, begraven 5den rang,

                            no 16, lijk 3

01-12-1835         Kind van Cornelis van Es, arbeider, in Zegwaart, oud 3 maan­den, begraven 5den rang

                            [Zegwaart ovl. 29-11-1835 Cornelia van Es, dochter van Cornelis van Es en Johanna Korpelshoek]

12-12-1835         Margarita Dorst, dienstmaagd, in Zoetermeer, plotseling over­leden, begraven

                            4den rang

12-12-1835         Adria Kuit, dienstmaagd, in Zegwaart, begraven 5den rang no 17, lijk 2

22-12-1835         Cornelia van der Poel, weduwe Jan Turkenburg, arbeider, in Zegwaart, begraven 4den rang, lijk 3, no 15

24-12-1835         Cornelis Beuk, arbeider, in Zegwaart, oud 22 jaren, veron­gelukt in het ijs, begraven 5den rang no 17, lijk 2

31-12-1835         Margarita Blommestijn, jongedochter, overleden in Zoeter­meer, begraven 4den rang no 16, lijk 1

31-12-1835         Een doodgeboren kind van Nicolaas Groenewegen, arbeider, in Zoetermeer, begraven 4den rang

 

1836

05-01-1836         Een kind van Dirk van der Helm, bouwman, in Zegwaart, oud 8 weken, begraven

                            3den rang

                            [Zegwaart ovl. 01-01-1836 Jacobus van der Helm, zoon van Dirk van der Helm en Neeltje Vijverberg]

20-01-1836         Maria de Bruin, jongedochter, woonachtig in Zegwaart, overleden oud circa 18 jaren, begraven 4den rang no 16, lijk 2

22-01-1836         Maria Raaphorst, oud 8 jaren, uit Zoetermeer, begraven 4den rang kinderen

25-01-1836         Een kind van Franc Hekker, oud circa 5 jaren, uit Zoeter­meer, begraven 4den rang

                            [Zoetermeer ovl. 24-01-1836 Johanna Hekker, dochter van Frank Hekker en Ariaantje van der Meer]

28-01-1836         Arie Baars, arbeider, uit Zoetermeer, begraven 5den rang no 17, lijk 3

30-01-1836         Joannes Overmeer, uit Zoetermeer, oud 12 jaren, begra­ven 4den rang

12-02-1836         Een kind van Dirk Stalenberg, arbeider, in Zegwaart, begraven 4den rang, beneden het jaar

                            [Zegwaart ovl. 09-02-1836 Dirk Stalenberg, zoon van Willem Stalen­berg en Adriana Meeuwisse]

19-02-1836         Jacobus Spruit, oud 4 jaren, Zoetermeer, begraven 3den rang

22-02-1836         Jan Jansen, oud ruim 3 jaren, Zegwaart, 4den rang

11-03-1836         Een kind Maria Rutten, oud 14 dagen, dochter van Otto Rutten, Zegwaart, begraven 3e rang

18-03-1836         Een kind Marinus van Leeuwen, oud 2 jaren, Zegwaart, begraven 5e rang

                            [Zegwaart ovl. 15-03-1836, zoon van Marijtje van Leeuwen thans huisvrouw van Hendrik Lover]

22-03-1836         Helena van der Veen, 5½ jaar oud, Zegwaart, 5e rang

22-03-1836         Arie van der Veen, oud ½ jaar, Zegwaart, 5e rang

25-03-1836         Maria Petronella Mulder, oud 3 jaren, Zoetermeer, begraven 5e rang

03-04-1836         Arie Viveen, oud 42 jaren, Zoetermeer, begraven 08-04-1836, 2e rang

14-04-1836         Grietje Coert, oud 12 jaar, Zegwaart, begraven 5e rang

22-04-1836         Clasina van Velzen, oud 16 weken, Zegwaart, begra­ven 4e rang

07-04-1836         Adrianus Schoenmaker, oud 5 jaren, Zegwaart, begraven 5e rang

07-05-1836         Joannes Hendriks, oud 21 jaren, Zegwaart, begraven 5e rang

09-05-1836         Willem Duindam, oud - jaren, Zegwaart, begraven 5e rang

24-06-1836         Joannes Sluiter, oud zes maanden, Zoetermeer, begraven 5e rang

11-07-1836         Anna Reijntjes, oud 5 jaren, Zoetermeer, begraven 5e rang

18-07-1836         Een doodgeboren kind van Jan van der Valk, Zegwaart, begraven 5e rang

21-07-1836         Arie van der Schaap, Zegwaart, begraven 5e rang

27-07-1836         Jacob Henneken, oud 3 jaren, Zegwaart, begraven 5e rang

30-07-1836         Jacobus van Leeuwen, oud 1½ jaar, Zegwaart, begraven 5e rang

01-08-1836         Joannes Nieuwets, oud circa 14 dagen, Zoetermeer, begra­ven 5e rang

03-08-1836         Petronella Droogh, oud 16 jaren, Zegwaart, begraven 1e rang

08-08-1836         Gerardus van Steenhoven, oud 5½ jaar, Zegwaart, begraven 5e rang

10-08-1836         Pieter van der Burg, levenloos, Zegwaart, begraven 5e rang

10-08-1836         Antje Korel, gewezen huisvrouw van Cornelis van Bohemen, Zoetermeer, begraven

                            4e rang

11-08-1836         Pieter Driessen, oud 9 jaren, Zoetermeer, begraven 5e rang

16-08-1836         Klazina Veen, oud 6 weken, Zoetermeer, begraven 5e rang

19-08-1836         Martinus Groeneweg, Zegwaart, begraven 5e rang

05-09-1836         Van een dood geboren kind van Dirk van der Helm, Zeg­waart

07-09-1836         Gerrit van den Brink, oud circa 6 maanden, Zoetermeer, begraven 3e rang

29-09-1836         Hermanus Thuis, oud ruim 4 jaren, Zoetermeer, begraven 5e rang

29-09-1836         Maria Deders, oud ruim 6 jaren, Zoetermeer, begraven 5e rang

01-10-1836         Leendert de Vries, beneden het jaar, Zegwaart, begraven 5e rang

03-10-1836         Hendrik Waarsenburg, Zoetermeer, begraven 5e rang

10-10-1836         Jannetje de Bruin, oud 9 jaren, Zegwaart, begraven gra­tis

21-10-1836         Cornelis Voorbrink, oud 2 jaren, Zegwaart, begraven 5e rang

27-10-1836         Hubertus van Venrooij, oud 11 jaren, Zegwaart, begraven 3e rang

09-11-1836         Barbara Roeleve, oud 15 jaren, Zegwaart, begraven 3e rang

09-12-1836         Wilhelmus Schild, oud 6 weken, Zegwaart, begraven gratis

13-12-1836         Een pasgeboren kind van Dirk Erdtman, Zoetermeer, begraven 5e rang

                            [Zoetermeer aangifte 10-12-1836 levenloos geboren dochter van Theodorus Erdtman en Joanna Driessen]

14-12-1836         Een pasgeboren kind van Nicolaas van Leeuwen, Zegwaart, begraven 5e rang

                            [Zegwaart aangifte 12-12-1836 levenloos geboren dochter van Nicolaas van Leeuwen en Maria Willigers]

 

1837

02-01-1837         Joannes van der Bol, oud 5 maanden, Zoetermeer, begraven 2e rang

13-02-1837         Cornelis Klein, een kind beneden 't jaar, Zegwaart, begraven gratis

15-02-1837         Neeltje van Putten, weduwe Marten Volbregt, Zegwaart, begraven, 1e rang

17-02-1837         Cornelis Korenblom, Zegwaart, begraven 5e rang

21-02-1837         Jan Hendriks, Zoetermeer, begraven gratis

03-03-1837         Barbara de Bruin, circa 3 maanden, Zoetermeer, begraven 5e rang

10-03-1837         Adriana van Dijk, gewezene huisvrouw van Otto Rutten, Zegwaart, begraven 3e rang

15-03-1937         Geertje Groeneweg, oud 5 weken, Zegwaart, begraven 5e rang

18-03-1837         Geertje van der Voort, oud 2 jaren, Zegwaart, begra­ven 5e rang

29-03-1837         Weszel Straatjes, oud 16 jaren, Zegwaart, begraven 3e rang

03-04-1837         Jan van Dijk, 22 jaren, Zegwaart, begraven 3e rang

19-04-1837         Petronella Eberhard, oud 8 jaren, Zegwaart, begra­ven gratis

21-04-1837         Marijtje Rijt, weduwe Arie Baars, Zoetermeer, begra­ven 5e rang

17-05-1837         Henrica Cornelia Berg, Zoetermeer, begraven 1e rang

29-05-1837         Hendrik Boterham, oud ruim 3 weken, Zegwaart, begra­ven 5e rang

30-05-1837         Dirk van der Meer, oud 15 dagen, Zoetermeer, begra­ven 5e rang

28-06-1837         Willem Leeuwenstein, Zegwaart, begraven 5e rang

13-07-1837         Jacobus Vonk, weduwnaar, Zoetermeer, begraven gratis

22-07-1837         Elisabeth Vosmeijer, Zoetermeer, begraven gratis

26-07-1837         Jacoba van der Wal, ½ jaar oud, Zoetermeer, begra­ven gratis

11-08-1837         Henrica Hekker, oud 8 maanden, Zoetermeer, begraven 4e rang

19-08-1837         Joannes Antonius Schouw, Zoetermeer, begraven 5e rang

30-08-1837         Leendert Seelie, oud ruim een jaar, begraven 5e rang, Zoetermeer

09-09-1837         Jacoba Delsman, oud 10 maanden, Zegwaart, begraven 4e rang

13-09-1837         Jan Kramer, oud 13 maanden, Zegwaart, begraven 5e rang

15-09-1837         Gerrit Vonk, Zoetermeer, begraven 5e rang

26-09-1837         Wilhelmus Boonekamp, oud 2 dagen, Zoetermeer, begraven 3e rang

03-10-1837         Cornelia Sebel, Zegwaart, begraven gratis

04-10-1837         Pieter Doesburg, oud circa 1 jaar, Zegwaart, begraven 5e rang

09-10-1837         Willem van Santen, Zoetermeer, begraven gratis

27-10-1837         Wilhelmina Overvliet, oud 2 jaren, Zoetermeer, begraven 5e rang

27-10-1837         Overleden Gerrit Ravenstein, Zegwaart, begraven gratis

30-10-1837         Hendrik Schoenmaker, Zegwaart, begraven gratis

31-10-1837         Johanna van den Bosch, huisvrouw van Hendrik Broekhof, Zoetermeer, begraven

                            3e rang

08-11-1837         Cornelia van Esch, oud ruim een jaar, Zegwaart, begraven gratis

28-11-1837         Jacobus Henneken, geboren levenloos, Zegwaart, begraven 5e rang

28-11-1837         Maria Christina Stalenberg, oud 12 weken, Zegwaart, begraven 5e rang

01-12-1837         Maria de Groot, huisvrouw Martinus Kortekaas, Zoetermeer, begraven 3e rang

 

1838

03-01-1838         Reinier Wensing, begraven Zegwaart, gratis

23-01-1838         Gerardus Steenhoven, oud 15 weken, Zegwaart, begra­ven 5e rang

26-01-1838         Cornelia van Steenhoven, ruim een jaar, Zegwaart, begra­ven 5e rang

03-02-1838         Joannes Nieuwets, oud 3 maanden, Zoetermeer, begraven 5e rang

22-02-1838         Jacobus van der Helm, beneden 't jaar, Zegwaart, 2e rang

03-03-1838         Arie van den Brink, oud 7 maanden, Zoetermeer, begraven 2e rang

05-03-1838         Anna van der Valk, oud 14 weken, Zegwaart, begraven gratis

08-03-1838         Johannes Jansen, oud 1¼ jaar, Zoetermeer, begraven gra­tis

24-03-1838         Cornelia Vonk, oud 3 dagen, Zoetermeer, 5e rang

29-03-1838         Hendrik van Es, oud 2 maanden, Zegwaart, begraven gratis

23-04-1838         Elisabeth van Santen, oud 3 jaren, Zoetermeer, begraven gratis

07-05-1838         Cornelis van Schalkwijk, oud 3 jaren, Zegwaart, begraven gratis

07-05-1838         Jasper Joannes van den Bosch, oud ruim een jaar, Zoe­termeer, begraven 2e rang

10-05-1838         Frank Kouwenhoven, Zoetermeer, begraven 5e rang

15-05-1838         Een levenloos kind van Maria Wenzing, Zegwaart, begraven 5e rang

21-05-1838         Henricus Scholte, oud 6 jaren, Zegwaart, begraven 5e rang

21-05-1838         Klaas van Es, oud 15 weken, Zegwaart, begraven gratis

28-05-1838         Anna Koot, oud 10 jaren, Zegwaart, begraven 5e rang

29-05-1838         Een doodgeboren kind van Barend van der Wal, Zoe­termeer, begraven gratis

01-06-1838         Willem Vijverberg, oud 2 jaren, Zegwaart, begraven 5e rang

01-06-1838         Leendert Rijneveen, oud circa 30 jaren, Zoetermeer, begraven 5e rang

12-06-1838         Georgius Koppert, Zoetermeer, begraven 1e rang

15-06-1838         Jannetje de Groot, weduwe Dirk Adegeest, Zoetermeer, begra­ven 5e rang

14-07-1838         Clasina van der Horst, oud 17 dagen, Zoetermeer, begraven 3e rang

02-08-1838         Lena Rijneveen, oud 3 maanden, Zoetermeer, begraven 3e rang

22-08-1838         Antje Hilgers, oud 7 jaren, Zoetermeer, begraven 5e rang

28-08-1838         Hendrik Schoenmaker, oud 1 maand, Zegwaart, begra­ven 5e rang

17-09-1838         Magdalena van der Valk, huisvrouw Jan Celi, Zegwaart, begraven 5e rang

19-09-1838         Hendrica Schoenmaker, huisvrouw Quirinus Kleij, Zeg­waart, begraven gratis

19-10-1838         Pieter van Dijk, oud 7 maanden, Zoetermeer, begra­ven 5e rang

17-11-1838         Leendert Selie, oud 9 weken, Zegwaart, begraven 5e rang

29-11-1838         Cornelia Rijneveen, ruim 1 jaar oud, Zoetermeer, begraven 3e rang

29-11-1838         Teunis van Schalkwijk, Zegwaart, begraven gratis

14-12-1838         Adriana Spruit, oud 5 dagen, Zegwaart, begraven 4e rang

16-12-1838         Gerardus Windmeijer, Zegwaart, begraven 5e rang

19-12-1838         Gerrit Hofman, Zegwaart, begraven gratis

21-12-1838         Antje Gelhuizen, Zegwaart, begraven gratis

27-12-1838         Pieter Strik, Zegwaart, begraven 5e rang

 

1839

09-01-1839         Twee doode kinderen van C. de Koning, Zegwaart, begraven gratis

                            [Zegwaart aangifte 07-01-1839 twee levenloos geboren zonen van Cornelis de Koning en Maria Schoenmaker]

11-01-1839         Gerardus Vijverberg, oud circa 4 weken, Zoetermeer

17-01-1839         Gerardus de Jong, oud 2 maanden, Zoetermeer, begra­ven 5e rang

05-02-1839         Giel de Heij, oud 3 jaar, Zegwaart, begraven 5e rang

05-03-1839         Een levenloos kind van Pieter van der Burg, Zeg­waart, begraven 5e rang

08-03-1839         Willem Jansen, oud 21 jaren, Zegwaart, begraven gratis

31-03-1839         Maria van Hoek, weduwe Albert Klaverweijde, Zegwaart, begraven 4e rang

17-04-1839         Marijtje Koot, Zegwaart, begraven 5e rang

22-04-1839         Philip Reuneker, Zegwaart, begraven gratis

03-06-1839         Maria Munnikhof, gewesene huisvrouw van Bernardus Midden­dorp, Zoetermeer, begraven 5e rang

12-06-1839         Catharina Eberhard, Zegwaart, begraven gratis

21-06-1839         Eilard Henricus Wiegman, Zegwaart, begraven gratis

21-06-1839         Nicolaas van Es, Zegwaart, begraven gratis

24-06-1839         Een pasgeboren kind van Hendrik Hemeijer, Zoetermeer, begraven 5e rang

06-07-1839         Geertruy Driessen, 1½ jaar oud, Zoetermeer, begraven 5e rang

25-07-1839         Grietje Meurs, weduwe Marten Noordermeer, Zegwaart, begraven gratis

31-07-1839         Marijtje Tetterode, weduwe Jan Wessing, Zoetermeer, begra­ven 5e rang

16-08-1839         Joanna Hekker, oud 20 dagen, Zoetermeer, begraven 5e rang

19-08-1839         Elisabeth de Bruin, huisvrouw van Jan Kramer, Zoetermeer, begraven 5e rang

11-09-1839         Maria Baars, huisvrouw van Hendrik Raaphorst, Zoeter­meer, begraven 5e rang

12-09-1839         Joannes Cornelis Pieterse, oud 8 maanden, Zoetermeer, begra­ven 2e rang

20-09-1839         Wilhelmina van Leeuwen, oud 4 jaren, Zoetermeer, begraven 5e rang

08-10-1839         Cornelius Ros, jongeman, Zegwaart, begraven 4e rang

23-10-1839         Anna Valk, oud 5 maanden, Zegwaart, begraven gratis

04-11-1839         Margaretha van der Meer, oud 3 weken, Zoetermeer, begra­ven 5e rang

14-11-1839         Anna van der Meer, huisvrouw van Marten van Dijk, Zoe­ter­meer, begraven 1e rang

15-11-1839         Aaltje Schouten, Zegwaart, begraven gratis

15-11-1839         Catharina Johanna Thoonen, Zegwaart, begraven gratis

18-11-1839         Wilhelmina Koot, Zegwaart, begraven 5e rang

14-12-1839         Adriana Hekker, Zoetermeer, begraven 4e rang

23-12-1839         Reinier Heemskerk, Zegwaart, begraven gratis

24-12-1839         Joannes Emanuel Pieters, oud 2 maanden, Zegwaart, begra­ven 5e rang

28-12-1839         Catharina Dijenburg, weduwe van Jan Oosterman, Zoe­ter­meer, begraven 5e rang

 

1840

28-01-1840         Gerardus Erdtman, oud 6 weken, Zoetermeer, begraven 5e rang

12-02-1840         Huberta Jacoba Veen, weduwe Teunis van Schalkwijk, Zeg­waart, begraven 5e rang

14-02-1840         Maria Rietjes, weduwe Nicolaas Meeus, Zegwaart, begraven 5e rang

14-02-1840         Adrianus Vonk, oud 10 jaren, Zoetermeer, begraven 5e rang

15-02-1840         Joannes de Kale, oud 3 weken, Zegwaart, begraven 4e rang

17-02-1840         Cornelia van Veenhuizen, huisvrouw Sijmen Vroedstijn, a catholica, Zegwaart,

                            5e rang

14-03-1840         Hein van Kampen, Zegwaart, begraven gratis

11-05-1840         Agniet Daalhuizen, huisvrouw van Gerard Willem Delsman, Zegwaart, begraven

                            5e rang

02-06-1840         Albertus Klaverweijde, Zegwaart, begraven 4e rang

12-06-1840         Joanna Oostermeer, huisvrouw van Gerrit Veeken, Zoeter­meer, begraven 5e rang

25-06-1840         Anthony Driessen, Zoetermeer, begraven 5e rang

02-09-1840         Johanna Henneken, oud 3 maanden, Zegwaart, begraven 5e rang

11-09-1840         Jan Dorst, Zoetermeer, begraven 5e rang

16-10-1840         Cornelia Henneken, oud 1½ jaar, Zegwaart, begraven 5e rang

20-10-1840         Gerardus Vlaagtman, oud 4 maanden, Zoetermeer, begraven 5e rang

27-10-1840         Willem Kramer, oud omtrent 3 maanden, Zoetermeer, begraven 5e rang

06-11-1840         Adriana Petronella Boonekamp, oud circa 13 jaren, Zoeter­meer, begraven 1e rang

12-11-1840         Cornelia Geleveen, weduwe Hendrik van Wazenburg, Zoeter­meer, begraven 5e rang

19-11-1840         Een pasgeboren kind van Theodorus Overmeer, Zoeter­meer, 5e rang

01-12-1840         Wouter Klomp, Zegwaart, begraven 5e rang

03-12-1840         Joannes Henneken, oud 4 jaren, Zegwaart, begraven 5e rang

19-12-1840         Antonius van den Brink, Zegwaart, begraven gratis

22-12-1840         Elisabeth Kramer, Zegwaart, begraven 5e rang

27-12-1840         Hubertus Hogervorst, Zoetermeer, begraven 5e rang

27-12-1840         Gerrit van den Brink, Zoetermeer, begraven 3e rang

29-12-1840         Pieter Nieuwets, Zoetermeer, begraven 5e rang

30-12-1840         Margaretha Erdtman, Zegwaart, begraven gratis

 

1841

27-01-1841         Jurrie Mulder, Zoetermeer, begraven 5e rang

17-03-1841         Cornelis Soeterbroek, Zegwaart, begraven 3e rang

30-04-1841         Antony Groenewegen, Zoetermeer, begraven 2e rang

13-05-1841         Joseph Manuel, Zoetermeer, 5e rang

21-05-1841         Barbara Janse, weduwe Hendrik Wening, Zoetermeer, begra­ven 5e rang

22-05-1841         Joanna Vrijgmer, Zegwaart, 5e rang

05-06-1841         Adriana van der Wal, huisvrouw Willem Wijsman, Zeg­waart, begraven 5e rang

08-06-1841         Philippus Renneker, begraven Zegwaart, 5e rang

12-06-1841         Willem van der Sluijs, Zoetermeer, begraven gratis

21-06-1841         Pleuntje Geukens, huisvrouw Piet Roeleve, Zeg­waart, begraven 3e rang

25-06-1841         Andries van Wissen, oud ruim 4 maanden, Zegwaart, begra­ven 5e rang

12-07-1841         Everardus Theodorus Salters, begraven Zoetermeer, 3e rang

21-07-1841         Margaretha van der Meer, Zoetermeer, begraven 5e rang

04-08-1841         Maria Wessing, Zoetermeer, begraven 5e rang

17-08-1841         Huibertus Rutten, Zoetermeer, begraven 5e rang

31-08-1841         Catharina Erdtman, Zegwaart, begraven gratis

14-09-1841         Barbara Seli, Zegwaart, begraven gratis

18-10-1841         Adrianus Vijverberg, Soeterwoude, begraven 4e rang

20-10-1841         Cornelis Dullemans, Zegwaart, begraven 4e rang

25-11-1841         Maria Groenewegen, oud ruim 2 jaren, Zoetermeer, begraven 2e rang

07-12-1841         Petrus Kouwenhoven, oud ruim 7 maanden, Zoetermeer, begraven 5e rang

07-12-1841         Maria Voorbrink, 16 jaren, Zoetermeer, begraven 5e rang

30-12-1841         Elisabeth van Spronse, weduwe Simon Bronsgeest, Zegwaart, begraven 5e rang

 

1842

05-01-1842         Pieter van der Poel, Zoetermeer, begraven 3e rang

10-01-1842         Een pas geboren kind van Piet van den Bosch, begraven 1e rang

                            [Zoetermeer aangifte 09-01-1842 levenloos geboren dochter van Pieter Cornelis van den Bosch en Maria van Dijk]

18-01-1842         Anna Korenblom, vrouw Cornelis van Leeuwen, Zeg­waart, begraven 5e rang

07-02-1842         Petronella Vonk, een jaar oud, Zegwaart, begraven 5e rang

23-03-1842         Maria van der Pijl, weduwe Hendrik Schoenmaker, Zegwaart, begraven gratis

02-04-1842         Hendrik Hemeijer, oud ruim 1 jaar, Zegwaart, begra­ven 5e rang

15-04-1842         Elisabeth Kouwenhoven, echtgenote van Gerardus Hekker, Zoeter­meer, begraven

                            4e rang

27-04-1842         Dina Schoenmaker weduwe Wouter Klomp, Zegwaart, begraven 5e rang

28-04-1842         Gerrit van den Brink, oud ruim 1 jaar, Zoetermeer, begra­ven 3e rang

30-04-1842         Henrica Boshuizen, Zegwaart, begraven 5e rang

17-05-1842         Margaretha Seeli, Zoetermeer, begraven 5e rang

19-05-1842         Engeltje Heemskerk, Zegwaart, begraven gratis

11-06-1842         Gerrit van Wijk, ruim ½ jaar, Zegwaart, begraven 4e rang

28-06-1842         Hendrik Waarsenburg, oud ruim 2 jaren, Zegwaart, begraven gratis

01-07-1842         Anna van Wijk, Zegwaart, begraven 3e rang

11-07-1842         Joanna Margerita Erdtman, Zegwaart, begraven gra­tis

30-07-1842         Helena Asche, weduwe Michael de Koning, Zegwaart, begra­ven gratis

12-08-1842         Joanna Hekker, oud 3 maanden, Zoetermeer, begraven 5e rang

02-09-1842         Cornelia Rijneveen, Zoetermeer, begraven 4e rang

03-09-1842         Maria Heemskerk, Zegwaart, begraven gratis

05-09-1842         Elisabeth Koter, weduwe Jan Lindeman, Zoetermeer, begra­ven 3e rang

07-09-1842         Greetje Reuneker, Zegwaart, begraven 5e rang

15-09-1842         Willem de Lover, oud 2 maanden, begraven 5e rang

13-10-1842         Maria de Kale, Zoetermeer, begraven 4e rang

14-10-1842         Jannetje Boek, weduwe Dirk van den Brink, Zoetermeer, begraven 4e rang

18-10-1842         Catharina de Winter, gewezen huisvrouw van Frans Benge­voort, Zegwaart, begraven 4e rang

31-10-1842         Petronella Viveen, oud ruim 8 jaren, Zoetermeer, begraven 2e rang

08-11-1842         Jannetje Lindeman, huisvrouw van Bernardus Vlaskamp, Zegwaart, 4e rang

15-11-1842         Willem Wessing, Zoetermeer, begraven 5e rang

26-11-1842         Joannes van Leeuwen, Zoetermeer, begraven 5e rang

31-12-1842         Jacob Vonk, Zegwaart, begraven 4e rang

 

1843

06-02-1843         Gijsbertus Ammerlaan, oud 8 maanden, Zoetermeer, begraven 5e rang

09-03-1843         Jan Venrooij, Zegwaart, begraven 5e rang

15-03-1843         Michael Rijneveen, Zegwaart, begraven gratis

21-03-1843         Frans Bengefoort, Zegwaart, begraven 4e rang

22-03-1843         Joris Strik, Zegwaart, begraven gratis

22-03-1843         Jan van Wel, Zoetermeer, begraven 4e rang

10-04-1843         Jacoba Maria van Meer, Zegwaart, begraven 5e rang

19-04-1843         Engeltje Siepe, Zegwaart, begraven gratis

26-04-1843         Antonius Groenewegen, Zoetermeer, begraven 2e rang

06-05-1843         Petrus Rijneveen, Zoetermeer, begraven 3e rang

12-05-1843         Jan van der Spek, Zoetermeer, begraven 4e rang

24-05-1843         Maria Scholten, weduwe Cornelis Prins, Zegwaart, begraven gratis

26-05-1843         Antony Janse, Zegwaart, begraven gratis

13-06-1843         Jas van den Bosch Hz, Zoetermeer, begraven 4e rang

13-06-1843         Antonie Thonen, Zegwaart, begraven gratis

23-06-1843         Jan Dullemans, Zegwaart, begraven 4e rang

13-07-1843         Cornelis Rijneveen, Zoetermeer, begraven 4e rang

26-07-1843         Jaapje Ros, echtgenote van Bernardus Strik, Zegwaart, begraven 5e rang

10-08-1843         Joannes van der Valk, Zegwaart, begraven gratis

12-08-1843         Jacob van der Meer, Zoetermeer, begraven 5e rang

30-08-1843         Antonius Theodorus Josephus Pex, Zoetermeer, begraven 4e rang

15-09-1843         Gerrit Doesburg, oud circa 3 jaren, Zegwaart, begraven 5e rang

22-09-1843         Marijtje Geuks, echtgenote van Barend Brugman, Zegwaart, begraven 5e rang

17-10-1843         Gerrit Vijverberg, oud ruim 3 jaren, Zoetermeer, eigen graf, 1e rang

25-10-1843         Dirk van den Brink, oud 6 maanden, Zoetermeer, begraven 2e rang

09-12-1843         Aaltje Tijpe echtgenote van Gerrit Meijer, Zegwaart, begraven gratis

15-12-1843         Petronella Schippers, echtgenote van Dirk Hazeker, Zegwaart, begraven gratis

 

1844

29-01-1844         Gerrit Hemeijer, Zegwaart, begraven 5e rang

17-03-1844         Nicolaas de Kaale, Zegwaart, begraven 4e rang

11-04-1844         Henrica Kippersluis, echtgenote van Joannes Mulder, Zoetermeer, begraven 5e rang

17-04-1844         Grietje Nieuwets, echtgenote van Joannes Strik, Zegwaart, begra­ven 5e rang

29-04-1844         Willem Wachman, oud 7 jaren, Zoetermeer, begraven 5e rang

02-05-1844         Simon van den Bosch, oud 9 maanden, Zoetermeer, begraven 2e rang

09-05-1844         Willem Stalenburg, jongeman, Zegwaart, begraven gratis

20-05-1844         Dirk van den Brink, kind, Zoetermeer, 3e rang

09-06-1844         Antonia de Bruijn, echtgenote van Leonardus Thuis, Zegwaart, gra­tis

09-06-1844         Joanna Kouwenhoven, oud 1¾ jaar, Zoetermeer, begra­ven 5e rang

26-07-1844         Joanna Henneken, oud 3 jaren, Zegwaart, 5e rang

31-07-1844         Dirk Zweers, Zegwaart, begraven 5e rang

01-08-1844         Joannes van Leeuwen, oud 2 maanden, Zegwaart, begraven 5e rang

02-08-1844         Petronella van Dijk, 8 maanden, Zoetermeer, begraven 5e rang

16-08-1844         Cornelis Adegeest, oud 17 maanden, Zegwaart, begra­ven 5e rang

21-08-1844         Cornelia Rijneveen, oud 5 maanden, Zoetermeer, begraven 5e rang

12-09-1844         Maria Henneken, oud 8 jaren, Zegwaart, begraven 5e rang

18-09-1844         Joanna Niewets, oud circa 7 jaren, Zoetermeer, 5e rang

19-09-1844         Clasina de Loover, oud 2 maanden, Zegwaart, 5e rang

28-09-1844         Jan Barend Brinkers, Zegwaart, begraven gratis

30-09-1844         Jacob Nouwe, Zegwaart, begraven 5e rang

08-10-1844         Jan Strik, Zoetermeer, begraven 5e rang

26-10-1844         Gerrit Vijverberg, Zoetermeer, begraven 5e rang

30-10-1844         Gerardus Thuis, circa een jaar oud, Zegwaart, begraven gratis

29-11-1844         Anna Raaphorst, weduwe Gerrit Vijverberg, Zoetermeer, begraven 5e rang

30-11-1844         Maria Bakker, Zoetermeer, begraven 5e rang

14-12-1844         Jannetje Overvliet, oud 1 ½ jaar, Zoetermeer, begra­ven 5e rang

14-12-1844         Anna Kole, echtgenote van Leen de Kok, Zoetermeer, begraven gratis

15-12-1844         Cornelis Schouten, Zegwaart, begraven 5e rang

 

1845

15-01-1845         Gerrit Feeken junior, Zoetermeer, begraven 5e rang

25-01-1845         Catharina Mark, weduwe Jan Dorst, Zegwaart, begraven 5e rang

25-03-1845         Jannetje Kooymans, vrouw van Leendert Poot, Zoeter­meer, begraven 5e rang

29-03-1845         Maria Hofvrouwe, echtgenote van Henrici Scholen, Zegwaart, begraven 5e rang

29-03-1845         Arie van Leeuwen, oud circa 2 jaren, Zegwaart, begraven 5e rang

12-04-1845         Cornelis van Steenhoven, oud 2 jaren, Zegwaart, begraven gratis

02-05-1845         Hendrik Broekhof, Zoetermeer, begraven 3e rang

30-05-1845         Pieter Remmerswaal, oud 5 weken, Zoetermeer, begraven 5e rang

25-06-1845         Hendrik van der Bol, Zoetermeer, begraven gratis

27-06-1845         Leendert Rutten, oud ruim 3 maanden, Zoetermeer, begraven 3e rang

01-07-1845         Aaltje van Leeuwen, weduwe Jasper van den Bosch, Zoeter­meer, begraven 1e rang

08-07-1845         Wilhelmina de Kok, ruim 1 jaar, Zoetermeer, begra­ven 5e rang

11-07-1845         Engeltje Rutten, huisvrouw Leen Droogh, Zegwaart, 1e rang

19-08-1845         Joanna Kramer, oud ruim eene maand, Zegwaart, begraven 5e rang

25-08-1845         Joannes Antonius, oud 8 dagen, Zoetermeer, begraven 5e rang

08-09-1845         Gijsbertus Kippersluijs, oud circa 2 maanden, Zegwaart, begraven 5e rang

09-09-1845         Hendrik van Leeuwen, oud 13 weken, Zegwaart, begra­ven 5e rang

17-10-1845         Johanna Erdtman, oud circa ½ jaar, Zegwaart, begra­ven gratis

25-10-1845         Maria Mulder, oud 5 jaar, Zoetermeer, begraven 5e rang

14-11-1845         Jannetje Doon, weduwe Dirk Zuiderwijk, Zegwaart, begraven gratis

22-11-1845         Lena Strik, huisvrouw Hendrik Sluiter, Zegwaart, begraven 5e rang

07-12-1845         Frans van Velzen, Zegwaart, begraven 5e rang

09-12-1845         Maria van der Sluis, huisvrouw Arie Kramer, Zoetermeer, begraven 5e rang

26-12-1845         Hendrik Peters, oud 10 weken, Zegwaart, begraven 5e rang

 

1846

15-01-1846         Willem Kramer, oud 10 maanden, Zoetermeer, begraven 5e rang

12-03-1846         Geertruida van der Valk, huisvrouw Adam Wiggers, Zeg­waart, begraven gratis

12-03-1846         Gerrit van Leeuwen, Zegwaart, begraven 5e rang

18-03-1846         Agatha Doesburg, oud 3 maanden, Zegwaart, begraven 5e rang

01-04-1846         Adam Wiggers, Zegwaart, begraven gratis

30-04-1846         Jacobus Vonk, oud circa 1½ jaar, Zoetermeer, begra­ven 5e rang.

20-05-1846         Quirinus Olierook, Zegwaart, begraven 5e rang

31-05-1846         Maria Kramer, oud 2 jaren, Zegwaart, begraven 5e rang

05-06-1846         Bernardus de Bruin, oud 3 maanden, Zegwaart, begra­ven 5e rang

26-06-1846         Willem Reuneker, oud ruim 1½ jaar, Zegwaart, begra­ven 5e rang

08-07-1846         Anna Maria Wagman, oud ½ jaar, Zegwaart, begraven 5e rang

23-07-1846         Maria Johanna Verhoeff, oud ½ jaar, Zoetermeer, begraven 2e rang

28-07-1846         Jacob van Riet, Zegwaart, begraven gratis

01-08-1846         Maria Catharina Rümkes, Zoetermeer, begraven 5e rang

05-08-1846         Joanna Korpelshoek, echtgenote van Cornelis van Es, Zegwaart, begra­ven gratis

11-08-1846         Jacob van der Meer, oud 11 dagen, Zoetermeer, begraven 5e rang

18-08-1846         Joannes Bernardus Henricus Vlaskamp, Zoetermeer, begraven 4e rang

30-08-1846         Cornelia Wazenburg, huisvrouw van Arie Peters, Zegwaart, begraven 5e rang

01-09-1846         Maria Wijne, weduwe Gerrit Provenier, Zegwaart, begraven gratis

10-09-1846         Joannes Voerman, Zegwaart, begraven gratis

11-09-1846         Hendrik Scholten, Zegwaart, begraven 5e rang

13-09-1846         Cornelius Rieks, Zegwaart, begraven 5e rang

25-09-1846         Dina Wagman, oud ruim 6 maanden, Zoetermeer, begra­ven 5e rang

28-09-1846         Maria de Groot, huisvrouw van Jan van Swieten, Zoeter­meer, begraven 1e rang

28-09-1846         Henrica Ammerlaan, 10 weken, Zoetermeer, begraven 5e rang.30-09-1846Pieter van Dijk, 6 maanden, Zoetermeer, begraven 5e rang

01-10-1846         Joanna Kouwenhoven, 15 jaren, Zoetermeer, begraven 5e rang

02-10-1846         Gerardus Erdman, 5 jaren, Zoetermeer, begraven 5e rang

03-10-1846         Joannes Heemskerk, ½ uur, in de armen zijner moeder

04-10-1846         Engeltje Reiskamp, 45 jaren, Zegwaart, begraven gratis

04-10-1846         Een kind van Theodorus Remmerswaal, Zoetermeer, begraven 5e rang

                            [Zoetermeer aangifte 04-10-1846 levenloos geboren zoon van Theodorus Remmerswaal en Apolonia Kouwenhoven]

20-10-1846         Henricus Elisabeth Holters, 39 jaren, Zoetermeer, 3e rang

25-10-1846         Joanna Rijneveen, huisvrouw Hermanus Westfalen, 66 jaren, Zegwaart, begraven

                            4e rang

02-11-1846         Arnoldus Selie, 3 maanden, Zoetermeer, begraven 5e rang

11-11-1846         Leendert de Groot, 7 maanden, Zegwaart, begraven 5e rang

13-11-1846         Maria Duprez, huisvrouw J. Henneken, 40 jr, Zegwaart, begraven 5e rang

15-11-1846         Pleuntje Hofstede, huisvrouw Lourens de Groot, 28 jaar,Zegwaart, begraven 5e rang

15-11-1846         Een kind van Hendrik de Lover, Zegwaart, begraven 4e rang

                            [Zegwaart aangifte 15-11-1846 levenloos geboren zoon van Hendrik de Lover en Maria van Leeuwen]

18-11-1846         Een doodgeboren kind van Cornelis Schilperoort