De ambachtsrekeningen van Zegwaart  1449 - 1592

en van Zoetermeer  1542 - 1600

 

 

 

 

 

Loek van Asperen en Ronald Grootveld

 

 

 

 

Zoetermeer

2004

 

 

 

 

 

 


Inleiding

 

In het Oud Archief van het Hoogheemraadschap van Rijnland bevinden zich zogenoemde ambachtsrekeningen van dorpen in Rijnland. Deze rekeningen dienden door de hoogheemraden te worden goedgekeurd, alvorens de kosten konden worden omgeslagen over de eigenaren van de grond in een ambacht. De kosten werden per morgen grond vastgesteld (0,86 ha) en de te betalen aanslag heet daarom morgengeld.

 

In feite zijn de bij het hoogheemraadschap aanwezige rekeningen geen echte rekeningen omdat er op een enkele uitzondering na, geen afrekening wordt gemaakt tussen inkomsten en uitgaven. Dat gebeurde pas in de rekening waarin het ontvangen morgengeld achteraf werd verantwoord. De hier bewerkte ambachtsrekeningen zijn omslaglijsten, namelijk lijsten van gemaakte kosten die moesten worden omgeslagen over de grondeigenaren. Vaak zijn er ook kostenposten geschrapt, omdat de hoogheemraden meenden dat die niet ten laste van de grondeigenaren mochten worden gebracht maar bijvoorbeeld door alle inwoners moesten worden gedragen. Wat Zegwaart betreft werden de kosten die drukten op het gebied ten oosten van de Zegwaartseweg/Rokkeveenseweg (Binnenweg en Bovenweg) apart gehouden van de kosten die drukten op het gebied ten westen daarvan (Buitenweg). Binnenweg waterde namelijk af op Schieland, Buitenweg op Rijnland.

 

 

Zegwaart 1449-1503

 

De oudste in Rijnland bewaard gebleven rekeningen zijn die van Zegwaart. Aanwezig zijn 22 stuks uit de tweede helft 15e eeuw. Het betreft de jaren:

1449, 1453-1455, ca. 1455, 1458-1461, (jaren (14)60), 1463, 1465, 1469, (na 1469), 1472, 1473, 1475, 1476, 1477, 1485, 1503.

Aldus zijn er van 1449 t/m 1477 om de twee a drie jaar rekeningen bewaard gebleven. Daarna zijn slechts twee exemplaren overgeleverd: 1485 en 1503.

 

De kosten die in 1449 werden gemaakt, blijven voor het overgrote deel jaarlijks terugkomen tot in 1503. Dat zijn in grote lijnen:

- een vergoeding voor de schout en de heemraden

- aandeel in onderhoud van Rijnlandse watergangen zoals de Does

- onderhoud van plaatselijke werken zoals bruggen en wegen

- aandeel in onderhoud van bruggen te Leiden en van de Swietersluis in Zoeterwoude

- onderhoud van de sluis in de Hoogstraat te Rotterdam

 

Incidenteel worden kosten gemaakt in processen, zoals in 1454-1455 tegen Neel Ansen of in 1459 als het ambacht gedaagd wordt door de baljuw van Delfland. Af en toe komen kosten voor onderhoud van de Rijndijk voor. Gedurende de gehele periode stuurt het ambacht werklieden, vaak de ambachtsbewaarders zelf, op karwei. Slechts zelden worden mensen ingehuurd, behalve de dieper van de sluis te Rotterdam, die al vroeg voorkomt.

In 1459 wordt voor het eerst landhuur voor de Mors in Leiden ingeboekt; in 1472 wordt al geld ontvangen voor verhuur van land in Leiden en Rotterdam, een wal, de Oostkade, het huis te Rotterdam en in 1477 ook voor de kaden te Bleiswijk en Zwammerdam. Vanaf 1465 staan uitgaven vermeld voor leningen, o.a. rente op het huis bij de sluis, aan particulieren en de zusters te Rotterdam. In 1503 komen voor het eerst uitgaven voor aan de koster “van scriven” en voor het poten van elzen in het Vrouwenveen, het land van de abdis van Rijnsburg in Wilsveen.

 

In 1472 is land gekocht om een vaart te graven, in 1477 hebben de buren een watergang door Zevenhuizen gekregen en is er sprake van een brug over de Rotte. Waarschijnlijk is dit de in 1503 zo genoemde Hoelvoeterbrugge.

 

De rekeningen zijn niet ondertekend.

 

 

Zegwaart 1520-1592

 

Vanaf 1520 begint de serie rekeningen weer aardig te lopen maar betreffen ze in tegenstelling tot de 15e-eeuwse exemplaren, slechts de kosten die over het gebied Buitenweg werden omgeslagen, dus alleen over dat deel van Zegwaart dat op Rijnland uitwaterde.

Aanwezig zijn 46 jaren uit een periode van 73 jaar: 1520-1521, 1526-1527, 1532-1571 (behalve 1542, 1557, 1560), 1588-1590, 1592.

 

De vaste kosten zijn toegenomen. Behalve de kosten voor de Rijnlandse watergangen en plaatselijke werken, krijgen naast de schout en de heemraden ook de dorpsklerk, later de secretaris, de bode, de bode van Rijnland en de klerk van Rijnland een vaste vergoeding. Aan het einde van de 16e eeuw komen daar de schepenen bij. Die kosten bleven wel hetzelfde. Als Zegwaart in 1562 hogere kosten opvoert omdat het “eenen seer costelicke ende benaude tijt [is] ende alle dingen van bier ende broet ende diergelijcke etc merder dan te helfte costelicker es dan ‘t hier voirtijts plach te weesen” (140 stuivers in plaats van de gebruikelijke 30) worden die geweigerd. Opvallende structurele kosten zijn die voor onderhoud van de weg bij Lambrecht Jacobsz in Zoeterwoude (Vrouwenweg, t/m 1562) en de zandweg buiten de Koepoort te Leiden (vanaf 1532). Ook de Starrebrug en de Wilsveensebrug (beide in Wilsveen) vergen het nodige onderhoud, evenals de Molenbrug en de Stenen brug (vanaf 1485) in Zegwaart zelf. De Stenen brug vormde de verbinding tussen de Dorpsstraten van Zegwaart en Zoetermeer. Opvallend genoeg boekt Zoetermeer in de 16e eeuw geen kosten voor de brug. Blijkbaar kwam het onderhoud geheel ten laste van Zegwaart.

 

In 1559 is er sprake van een reis naar Brussel in verband met een proces. Ook kosten voor het opmaken van de slagturflijsten worden vaak opgevoerd en allerlei kleinere incidentele posten. In 1558 bijvoorbeeld kosten voor het ijken van maten en gewichten door de baljuw van Rijnland en in 1589 eenmalig voor doortrekkende soldaten.

 

De rekeningen worden na vaststelling ondertekend door de klerk van Rijnland, die de door hoogheemraden bepaalde omslag vermeldt. Hij moet ze in tweevoud hebben ontvangen en er één hebben geretourneerd aan de Zegwaartse ambachtsbewaarder. De rekening van 1537 lijkt geheel door hem te zijn geschreven.

De klerk was van 1522-1534 Bruyn Foeytgens en vanaf 1536 (Foey) Brouchoven , die vanaf 1550 een jaarlijks oplopend cijfer (toen 36) aan zijn handtekening toevoegt. In 1584 tekent hij de rekening van Zoetermeer met “70”; het zal dus zijn leeftijd zijn geweest. De eerstvolgende handtekening van de klerk van Rijnland dateert uit 1599. Dan tekent een andere Brouchoven de rekening van Zoetermeer met het getal 57.

 

 

Zoetermeer 1542-1600

 

Van het ambacht Zoetermeer zijn slechts enkele 16e-eeuwse rekeningen bewaard gebleven: 1542, 1549, 1562, 1577, 1582, 1583, 1598-1600.

 

De vaste kosten zijn dezelfde als die van Zegwaart en de incidentele zijn van gelijke aard. Beide ambachten droegen bij aan het onderhoud van vaarten en bruggen waar ze beide belang bij hadden. De Rijnlandse werken vaak tegen gelijke kosten, andere soms in een 1/3 – 2/3 verhouding. Opvallend zijn verpondings- en 10e-penningkosten, die in Zegwaart worden geweigerd. Ook hier komen proceskosten voor, in 1549 te Mechelen en worden de kosten van de ijk opgevoerd in 1583. De vergoedingen blijven evenals in Zegwaart de gehele periode gelijk, behalve voor de bode, die in 1599 “dit ambacht heeft te dienst gestaen met lopen ende draven”, en daarvoor een flinke extra som krijgt.

 

 

Bewerking en bron

 

Bij de transcriptie van de rekeningen t/m 1600 zijn de aantekeningen op de eerste pagina van de rekeningen niet overgenomen. Dat zijn altijd een jaartal, de naam van het dorp en rekenlijstjes (1562 e.v.) waarin is aangegeven hoeveel een omslag van een duit, oortje, halve stuiver en hele stuiver per morgen oplevert.

Op 689 morgen 3 hont levert een duit 4 £ 6 st. 2 d. op, een oortje het dubbele, een halve stuiver = 2 oortjes, een hele stuiver = 4 oortjes. Rekeneenheid is echter de denier of penning, waarvan er 12 in een stuiver gaan.

De folionummers zijn bladzijdenummers die aan de fotokopieën van de rekeningen zijn gegeven.

Ontbrekende tekst is aangegeven met ---, onleesbare tekst met … en/of een vraagteken. Afkortingen zijn zo veel mogelijk voluit geschreven.

 

Originelen:

Oud Archief Rijnland 8365 (Zegwaart 1449-1592, 1686)

Oud Archief Rijnland 8366-8369 (Zegwaart Buitenweg 1629-1856)

Oud Archief Rijnland 8497 (Zoetermeer 1542-1600)

Oud Archief Rijnland 8503 (Zoetermeer 1549, 1562)

Oud Archief Rijnland 8497-8502 (Zoetermeer 1601-1856)

 

In het archief van het Plaatselijk Bestuur van Zegwaart (Gemeentearchief Zoetermeer) bevinden zich nog:

PB Zw 536: omslaglijsten Buitenweg 1563-1564, 1569-1571, 1592-1620 e.v.

PB Zw 542-543: omslaglijsten gehele ambacht 1576, 1578-1591, 1593-1603 e.v.

PB Zegwaart 573-574: rekeningen gehele ambacht 1564, 1568-1572, 1575-1581, 1583-1587, 1589-1603 e.v. (plus bijlagen).

 

 


De ambachtsrekeningen van Zegwaart

 

Van Segwaert dese rekeningen wert ontfangen opte 18sten dach van november anno [14]49

 

folio 2

Item, dit is onse omslach van de morghen in den eersten tot Rotterdam, dat an onse sluse ghetymmert is

Item tot Ysbrant Woutersz 8 houten, dat stic een pieterman

Item noch een balc van 2 pietermans

Item noch 4 houten dat stic een pieterman

Item 2 balcken ghecoft om 5 pieters

Item 9 bercoen, ghecost dat stic om 10 groten

Item 9 ceperhoute, dat stic om 2 groten

Item een bercoen van 10 groten

Item 4 sparren, dat stic om 1 1/2 groot

Item 16 plancken, dat stic 14 groten

Item 2 twe bast om 16 groten

Item een lb karse (varse ?), 2 groten

Item een waghenscot, 8 groten

Item van Dirc de Vischer een hout van 4 groten

Item van mos ende van tarre, 3 st.

Item 28 groten gheven van saghen

Item 7 placken een man van graven in drie daghen

Item van yserwerc ghegeven tot dit werc, 6 lb ende 3 groten

Item 3 tymmerman an dit voersz. werc ghewrocht 13 daghe elc man 5 st. des daghes

Item onse ambocht bewares om dit voersz werc ghereist te Rotterdam 7 reisen te samen verteert 3 lb

Item den hiemraet van Scielant gheven 7 lb ende 20 penninc van pennincghelt ende noch 3 ½ lb ende 10 penninc den hiemraet van uuthoofde ghemaect tot Cralincoert

Item in Sint Louwerusscouwe, twee man twee daghe verteert 11 st.

 

folio 3

Item in Sint Odulfusscouwe te Rotterdam verteert 6 st.

Item te Rotterdam gheweest in Sint Mertijnsscouwe om dat si verleit wort 3 warf te samen 11 st.

Item te Bleiswijc in onse waterganc een nyewe brugghe ghemaect ende noch een brugghe ghemelt in den nyewen weghe van dese te samen ghegeven van hout van spikeren ende van tymmeren te samen gherekent 17 lb

Item te Bleiswijc in die waterganc te horst ghesloot 20 man elc man 4 groten

Item te Rotterdam den dieper ende die tymmerlieden te samen van onse jaerwerc 5 lb

Item te Bleiswijc gheven van scat 8 placken ende twe placken van bannen

Item te Bleiswijc geven 10 groten vand morghenghelt

Item tot Sparendam 3 lb geven van onse plaetwerc after dat te meye ghecuert was, 3 lb

Item tot Sparendam van dat nuwe werc dat nu ghebroken was van een ynttanghe ende een planc, 2 gulden

Item in onse meenwerc een pieterman ende 3 banden te samen 10 scelinc ende een lb van werken

Item onse aendeel van die stempelplanc an die Noertichse sluse

Item 9 st. verteert do(e)men dit uut besteden

Item die vijftich wilhelms scilde die hier ghecomen sijn … 7 rijnse gulden die Willam Stoop ghelooft sijn hooftghelt metten renten te gheven tot Sint Cathrinen daghe naest comende

Item een gulden van een wijsinc tot Sparendam in die meyescouwe

Item te Leiden 8 lb ende 8 placken van die grote brugghe te maken

Item in die Swiet ghesloot 8 man elc man 4 st.

Item in die somerscouwe ghesloot in de Nuweterinc 10 man elc 4 st.

Item dat jaerghelt tot Sparedam een rijnsgulden

 

folio 4

Item noch in die Nuweterinc in die winterscouwe noch 10 man elc 5 groten

Item 7 groten van de Does te maken

Item 10 groten van Swetersluus te stempen

Item doe men dit ghelt omsloech

Item Dirck Jan Maertsz 5 st. van die huel te maken an Catwijc

Item een wijswinc des dinxsdaghes na Sint Mertijn

Item die ambochtbewares 7 placken van die brugghen ende straet ende ander werc dat den ambocht toe behoort

Item doe men dit ommesloech verteert 14 st.

Item over deze rekeninc hebben gheseten onse scout Aelbrecht van Hemeren mit onse twe ambochtbewares ende nog den 7 hiemraers elc bi horen ede ende hebben gherekent die after morghen 9 groten ende die utermorghen 3 ½ groten

 

 

Item dit is alsulc onghelt als op die morgen comt in den Zegwaert anno [14]53

 

Item een bewising daen te Sparendam in die meyescouwe, 10 st.

In die Zwiet wrocht in den somerscouwedele 7 man elc man 4 st.

Item in die Zwiet bescouwet dat cost 5 st.

Item daer na noch drie man in die Zwiet wrocht elc man 4 st. drie lb

In die Nuwetering 8 man elc man 4 st. somma 32 st.

Item Willem Wouters geven 5 st. van tymmeren an die breggen ende 4 ½ groten geven van spikeren

Item Dirc Willemsz geven 18 st. van planken die gebeest werden an die breggen

Item Willem Claesz een dach wrocht an die breggen 4 st.

Item Heyn Iansz te Leyen geweest om die door te besteden t’ Sparendam van den sluus, verteert 2 st.

Item Willem Woutersz geven 5 st. van die breg te maken opten Rockeveen

Item een bewising daen t’Sparendam 10 st. in Sint Bavenscouwe

Item t’Sparendam geven van iaergelde 19 ½ st.

In die Nuwetering die winterscouwe 5 man elc man 2 st.

Item geven van stien an die breg gebeest 3 ½ groten

Item Dirc Ian Maertsen geven 5 st.van die huel te maken

Item Claes die Blinde geven 5 st. van Zwietersluus te bewaren

 

folio 2

Item Maertijn Comen, geven 7 groten van die Does te maken

Item geven t’Sparendam van dat after plaetwerc ende van die Scinkeldijc 9 lb

Item geven t’Sparendam van die scotdoor ende dat binde te maken in die sluus ende die sluus te aerden 13 lb

Item geven van die Cleynbreg ende Heymensbreg 9 groten

Item geven Pieter van Bosch van dat hij op Swietersluus gereist heeft 8 ½ st.

Item een bewysing t’Sparendam 10 st. Sint Pietersdaech

Dese somma beloopt 35 lb, dat is 5 doyts opter morgen

 

Item dit is alsulken oncost als op die oppermorgen comt dat te Rotterdam uutwatert

Item geven 7 lb ende 20 den van penningghelde Sint Odulfusscouwe

Item die ambochtsbewares geweest te Rotterdam in Sint Odulfusscoude verteert 9 st.

Item die scout ende die buer geweest te Rotterdam om die Oestkade willen verteert 19 st.

Item tot Bleyswijc geven van morgen geld 16 st.

Item tot Bleyswijc geven van scot 8 st.

 

folio 3

Item noch te Bleyswijc geven van scot 10 st.

Item noch te Bleyswijc van morgen ghelt geven 7 st.

Item die clerc te Rotterdam geven 7 lb ende 20 den van penninggelde dat die hoge hyemraet van Scielant om die helpen houden ende maken twisscen Scarpendrecht ende Ouderscye die kade

Item geven die tymmerlude die de sluus bewaret 6 lb van tymmeren

Item geven van die sluus te diepen te Rotterdam 6 lb ende 10 st.

Item Die hyemraet van Scielant verteert 8 lb om der bueren willen van Zegwaert ende 5 st. dat sy op die Oestkade waren dat men die te na woude delven

Item noch des hyemraets clerc geven van Scielant 3 ½ lb ende 10 den van penninggelt datter buten dijc vertymmert wort

Item op die Oestkade wrocht 2 man elc 4 st.

Item Dirck Willemsz met paerd ende wagen om hout geweest te Rotterdam dat an die breggen te Bleyswijck ende scutten uutleyt an hout ende an loen 31 ½ st.

Item Willem Woutersz geven 6 st. van tymmeren

Item te Rotterdam geven van penninggeld 7 lb ende 20 den in Sinte Maertensscouwe

Item in Sint Louwerijsscouwe die ambochsbewares verteert 9 groten

Item die ambochtsbewares te Rotterdam geweest in Sint Maertensscouwe 15 ½ st.

Item te Bleyswijc geven van bannen 2 st.

Item van de buerbanwerc te maken geven 7 st.

 

folio 4

Item te Rotterdam geweest die scout ende die buer toten hogen hiemraet van Scielant om die Oestkade willen verteert 33 st.

In die waterganc buten Hoefwech geweest 24 st. 12 man

Item van dat morgengelt te garen 8 lb

Somma sommarum 67 lb dat bedoopt op die aftermorgen 4 groten ende een doyt dat te Rotterdam uutwatert

 

 

Dit is rekeninge Pieter Meynertsz ende Pieter Leeu als ambochtsbewaires van den ambocht van Zegwairt van den jair van [14]54 van sulken oncost als sij sculdich sijn te gelden in den eersten

 

Item van die mergen een noort van een st. gegeven te penninckgelde den hogehiemrade van Rijnlant facit: 14 lb 4 st. 4 d.

Item gegeven 8 man die gewrocht hebben in die Zwiet doe sij die maecten in die lenten des daichs elcx 4 p; facit: 2 lb 2 st. 8 d.

Item 8 man gewrocht in die Nuweweteringe elcx een dach in die lenten des daichs elcx 13 p. facit: 2 lb 2 st. 8 d.

Item Martijn Comen gegeven van die Does te maken 7 groten facit: 4 st. 8 d.

Item 11 man gewrocht in den herst in die Nuwe Weteringe des daichs elcx 5 groten facit: 2 lb 3 st. 4 d.

Item gegeven van dat Sparendam vertimmert is an die spoyekolck ende sluyspet datten gemeene ambochten an beloipt van elcke 1000 morgen 5 lb dat ons an beloipt 4 lb 3 st. 4 d.

Item gegeven Pieter van Bossch van dat lantsluysgen Heymansbrugge ende die Doesbrug van dat hij die geaerde ende gestempt heeft 2 jair lanck van elke 3 doits facit: 4 st. 4 d.

 Item gegeven van onse Scinkeldijck te maken tot Sparendam 12 ½ st. facit 16 st. 8 d

Item gerekent met die geen die in onse sluys gelden tot Sparendam van dat an die doeren vertimmert is dat ons an beloipt 9 st. 4 d.

Item vertimmert an onse plaetwerck tot Sparendam dat gekuert was op die meye schouwe te maken 7 lb 10 st.

 

folio 2

Item vertimmert an Zwietersluys om die wangen gegeven van spijkeren, hout ende arbeyt 8 ½ braspenninck facit: 14 st. 2 d.

Item gegeven van onse jairwerck te bewaren tot Sparendam 20 placken facit 26 st. 8 d.

Item gegeven Clais die Blinde van Zwietersluys te bewaren 6 placken facit: 6 st. 8 d.

Item gegeven Dirck Jan Maertsen van die buerhoel te maken 6 placken facit: 6 st. 8 d.

Item gegeven Jan Jacopsz van onse mienbanwerck te maken 7 placken facit: 9 st. 4 d.

Item Pieter Meynertsz als een ambochtsbeware gereyst tot Sparendam twie reysen ende was die meyescouwe ende die Bamisscouwe verteert ende vereyst elke reys 10 placken facit 26 st. 8 d.

Somma 38 lb 13 st. 2 d, dat beloipt van den morgen 6 doits

 

folio 3

Dit is rekeninge den ambochtebewares voirs van sulken oncost als die opperveen heeft te gelden van den selven ambocht van Zegwairt van den jair 54

 

Item in den eersten gegeven van dat an die sluys vertimmert wort te Rotterdam op Sinte Odolfs scouwe 1½ scilt facit: 28 st.

Item gegeven van hout ende planken ende van scoren die an die sluys gebesicht worden 7 lb

Item gegeven van spijkeren ende van yserwerck dat an die sluys gebesicht is 20 st.

Item gegeven den timmerluyde van arbeitsloon 2 lb

Item op die meyescouwe gegeven te penninckgelde tot Rotterdam 7 lb 1 st. 8 d.

Item die ambochts bewares gereyst tot Rotterdam ende met ons 7 man op die meyscouwe verteert ende verreyst 25 placken facit: 33 st. 4 d

Item gegeven een man van onse sluys te diepen tot Rotterdam 4 placken facit 5 st. 4 d.

Item gegeven van die bregge die in Bleyswijckwech leyt te maken van hout ende van timmeren 4 placken facit 5 st. 4 d.

Item gegeven te meye van scot te Bleyswijck 10 placken facit 13 st. 4 d.

Item gegeven te Bleyswijck van bannen die meyescouwe 1 st.

Item Sinte Louwerijsscouwe te Rotteredam gereyst die ambochtsbewares ende die scout ende 6 man mit hem om die dincktael willen van Neel Ansen roerende van die Oestkae verteert ende verreyst 4 lb 10 st.

 

folio 4

Item die scout ende die ambochtbewares gereyst tot Leyden om dat lant te verhueren verteert 6 st.

Item die ambochtsbewares geweest Sinte Martijnsscouwe doe sij dingenden tegen Neel Ansen in den Hage om een talman ende voirt te Delf ende voirt te Rotterdam verteert mit cost ende mit varen 10 placken facit 13 st. 4 d.

Item gegeven den talman 14 st. facit 18 st. 8 d.

Item die ambochtsbewares mit 5 buer geweest tot Rotterdam om die dinctael wille verteert 35 placken facit 2 lb 6 st. 8 d.

Item tot Rotterdam van onse sluys gegeven van die breg te maken van 6 planken ende van spijkeren te samen 16 placken facit 21 st. 4 d.

Item die tymmerman gegeven van die sluys te bewaren dat jair doir 35 placken facit 2 lb 6 st. 8 d.

Item van een gat te stoppen gegeven binnendijck an onse sluys van arbeyt ende hout 10 pl facit 13 st. 4 d.

Item die winter scou te Bleyswijck gegeven van bannen 1 st.

Item noch te Rotterdam gegeven van penninckgelt derdalf warff telken 7 lb ende 20 den facit te samen 17 lb 14 st. 2 d.

Item gegeven te Bleyswijck van herfscot 10 pl. facit 14 st. 4 d

Item gegeven van onse sluys te diepen tot Rotterdam 6 lb 10 st.

 

folio 5

Item te Rotterdam geweest die scout ende die ambochtsbewares om den hiemraet te spreken ende te onderwijsen roerende van die Oestkae verteert mitten bueren die dair mede waren 23 placken facit 30 st. 8 d.

Item gegeven van die waterganck te maken te Bleyswijck 16 ½ plack facit 22 st.

Item dit morgengelt sel costen te gaderen 8 lb

Somma summarum van die oncosten van die opperveen beloipt 70 lb

Item dat morgengelt van die oppermorgen beloipt nader voirs somma 5 groot een doit min van der morgen ende voirt van die van die doirgaende morgen beloipt te boven 5 doits

 

folio 6

Die rekening van Segwaert wert overgelevert opten 12e dach van januario anno 55

 

 

[1455]

Item die hyemreaets van Zegwaert hebben den ambochtsbewares ingeslegen 5 doyts van de morghen roerende dat t’Sparendam uutwatert

Item in die Zwiet geweest 9 man, elc man 4 st.

Item in die Nuwetering in die somerscouwe geweest 15 man elc 4 st.

Item van die Does te maken geven 7 groot

Item in die Zwiet waren wij bescouwet ende Meynert Claesz dede daer voor ons die bewising cost t’same 11 ½ plac

Item in den herst weest in die Nuwatering 4 man elc man 5 groot

Item van die breggen in den dorp geven van tymmeren ende van spikeren 13 st.

Item Dirck Jan Maertsen geven van die huel te maken 4 st.

Item Pieter Louwenz geven van die buerbanwerc ende van stien ende sant ende plaetboem 19 st.

Item t’Sparendam geven van den Scinkeldijc ende van Noortichsluis vertymmert ende van’t jaerwerc al t’samen gerekent 4 lb ende 6 st.

Item een bewising daen t’Sparendam t’Sinte Bamen scouwe 10 st.

 

folio 2

Item den hogenhyemraet van Rijnlant van haren reysen ende cost geven 14 lb 5 groot

Item doe die ambochtsbewares tot die kist wair metten bueren verteert 13 st.

 

Item die hebben die hyemraets ende buer van Zegwaert om geslegen op die aftermorgen dat te Rotterdam uutwatert op elke morgen 6 st.

Item den hogenhyemraet van Scyelant geven 21 lb ende 60 den tot drien terminen van hoor pennincgelt dat sy zeggen dat sy uutleit hebben an uuthoofden ende an ander werc

Item die ambochtsbewares waren voorden hyemreaet ontboeden om dat pennincgelt te betalen te Rotterdam verteert 7 groot

Item die ambochtbewares te Del[ft] geweest om Claes den talman te winnen van Neel Ansen verteert 4 ½ groot

Item die ambochtbewares geweest te Rotterdam in Sint Oels (Oedulfus) scouwe doe wort die scouwe verleyt verteert 5 ½ groot

Item daer na doe den hiemraet scouwede die ambochtsbewares noch te Rotterdam geweest verteert 9 groot

Item te Bleyswijc van morgengelt geven 7 st.

Item Claes Ariaensz geven 20 st. van dat hi den bueren woerde hilt ende den brief brocht den Hyemraet van Scielant roerende van Neel Ansen

 

folio 3

Item Pieter Coster geven 7 groot dat hy te Rotterdam was tot den hyemraet van Scielant ende seide hem dat sij te Leyen comen souden tot den hiemraet van Rijnlant

Item doe die hoge hyemrade van Scielant te Leyen waren toten hogen hyemraet van Rijnlant omme dinctael willen van Neel Ansen van hoor cost geven 6 lb Ende 10 st.

Item doe was die scout ende die ambochtsbewares te Leye ende meer buer doe verteert 17 st.

Item die ambochtbewares te Rotterdam weest om dat gelt te betalen dat die Hyemraet van Scielant te Leyen verteert hadden verteert 4 ½ groot

Item Die ambochtsbewares te Rotterdam geweest met hen derden verteert 19 ½ st. in Sint Louwerijs scouwe twe daech lanc

Item in den herst gewroch buten Hoefwech te Bleyswijc in die buerwaterganc 12 man elc 5 groot

Item te Bleyswijc geven van scot 10 st.

Item noch te Bleyswijc geven 2 st. van bannen

Item te Rotterdam geven die tymmerlude die onse sluus bewaren 2 ½ lb ende een lb geven van dat lecsem(?) dat twisscen dat houtwerc ende die sant nu dicht te houden

Item geven 9 st. van hout ende van ijserwerc van die breg an die Statboem

Item den dieper geven van die sluus te diepen 6 ½ lb

 

folio 4

Item doe die sluus besteet wort te dammen geven den coper ende te retsoen 4 lb

Item die hoge hyemraet van Scielant ontboden die ambochtsbewares om dat sy die sluus gedammet wouden hebben doe togen die ambochtbewares t’huus ende bespraken hem metten bueren ende togen te Rotterdam weder met een deel buer doe verteert alt’samen 3 lb

Item Mychiel Jansz te Rotterdam geweest om die antwoord te brengen verteert 2 st.

Item 20 lb geven van die renten die te Rotterdam gecost sien die afterstal waren

Item die sluus besteet te dammen te Rotterdam om 70 lb

Item tot scouten verteert 4 gulden doe men dat ghelt omsloech van die renten te Rotterdam

Item noch te Dirc Woesters verteert 5 st. om die renten willen

Item doe men dat morgengelt omsloech die hyemraeders ende die ander buer verteert 1 lb

Item van dat morghengelt te garen gheleyt 8 lb

Somma summarum 1½ honderd lb ende 6

Ontfangen die rekeninge van Zegwaert opten 29en dach van november anno 55

 

[zonder jaar, mogelijck ca 1455]

 

Dit is dat ghelt dat op die morgen omslegen is op den Zegwaert op die doorgaende morgen

Item in die Swietsloot 8 man elc man vier st. daechs

Item an spikeren beest een st. an die breg in die Molenwech

Item in de Zwiet een bewisinc daen die ambochtsbewares verteert 2 st.

Item in die Nuwatering geweest in die meyescouwe 9 man elc man 4 st.

Item in die Nuwatering in die winterscouwe 10 man elc man 5 groot

Item t’ Spaerendam vertymmert ant plaetwerc voir die huus 14 lb ende 1 st.

Item an die Scinkeldijc vertimmert 16 ½ st.

Item een bewising daen t’Sparendam in Sint Bavenscouwe 10 st.

Item t’Sparendam geven van jaergelde 20 st.

Item Pieter van Bosch geven van elke hondert morgen een braspenninc

Item Claes die blinde geven 5 st. van Swietersluus te bewaren

Item Dirc Jan Maertsen geven 5 st. van die huel te bewaren

Item Maerten Comen geven 7 groet van die Does te maken

Item doe men dat morgenghelt omslooch verteert 16 st.

Item an Swietersluus vertimmert ende van dammen …

 

folio 2

Dit sin die aftermorgen die te Rotterdam uutwateren

Item te Rotterdam geven den hiemraet van Scielant 7 lb ende 20 den in die meye

Item doe dat gelt betaelt wert die ambochtsbewares verteert 5 groot

Item in Sinte Olofsscouwe geven 14 lb ende 40 d.van dat nuwe hoofden te maken

Item noch geven een scilt om hout

Item in Sinte Odolphus scouwe verteert die ambochtbewares tot twien dagen 9 st.

Item Willem Woutersz geven twe st. van 2 berkoen ende 3 ½ groot an spikeren die beest worden an die breggen

Item twe man een dach wrocht an die breggen elc man 4 st.

Item te Bleiswijc geven 5 st. van scot

Item te Rotterdam geven 3 ½ lb ende 10 d.van die scot deur te maken

Item die ambochtsbewares te Rotterdam weest in Sinte Louwerijsscouwe twe daech verteert 6 st.

Item van die buerbanwerc geven te maken 9 st.

Item geven van Cralingeroert van dat hoofden ende van die scotdoir 7 lb ende 20 d.

Item te Rotterdam geven die tymmerlude van die sluus te bewaren 2 ½ lb

Item in die waterganc buten Hoefwech geweest 16 man elc man 4 ½ groot

 

folio 3

Item op die Oestka geweest 36 man elc man 4 ½ groot

Item te Bleiswijc geven van bannen 2 st.

Item noch geven te Bleiswyc 7 groot van morgenghelde

Item een half pont geven te Rotterdam van planken ende van yser dat gebeest is an die sluus

Item een pont geven van een gat te stoppen an die wangen van die sluus daermen dien dijc om doer gedolven soude hebben

Item van onse sluus geven van diepen 4 lb

Item die ambochts bewares geweest te Rotterdam in Sinte Maertijnsscouwe verteert 7 st.

 

Somma beloopt van desen 37 lb

Item op die morgen omslegen 15 doits

 

 

Dit is rekeninge Jacob Dircxz ende Dirc Dircxz als ambochtsbewares van den ambocht van Zegwairt van sulken oncost als ‘t voirs ambocht te gelden heeft van den jair [14]58

 

Eerst item gegeven den hiemraet van Scielant voir haer penninckgelt 25 lb

Item verteert op Sint Odulfs scouwe om dese voirs gelden te betalen ende onse wercken die ons aldair gekuert waren te laten maken t’samen 3 lb

Item die oude ambochtsbewares bleven t’after na inhout der laetster rekeninge van dese 59 lb

Item hebben die ambochtsbewares geweest tot Sparendam om werck wijsinge te doen 4 reysen comt hen voir elke reys 10 pl facit 2 lb 13 s

Item gegeven van dat gemeen werck binnen Zegwaert te maken van 2 jare te bewaren 3 lb

Item gegeven van 3 bruggen binnen den voirs ambocht te maken dat daer an vertimmert is t’samen 9 lb

Item gegeven van den lande die ‘t voirs ambocht leggende heeft in den ambachte van Bleyswijck van morgengelde 21 groot ende van scot 20 groot facit tsame 27 st. 4 d.

Item gegeven 10 man van die Zwiet te maken ende was die somerscouwe elcx 4 plack 2 lb 14 st. 4 den

Item gegeven 6 man die die Nuweweteringe maecten elcx 4 pl facit 32 st.

 

folio 2

Item hebben gewrocht om die Nuweweteringe te maken 14 man enen dach ende was die winterscou in de herst hen elcx gegeven ‘s daichs 5 groot facit 2 lb 6 st. 8 d

Item gegeven van aerdwerck van Zwietersluus te bewaren te aerden ende te scouwen (?) 5 pl facit 6 st. 8 d.

Item vertymert an Zwietersluus mit die gemeen ambachten die da’ran gelden daer of dat ons anbeloipt 11 pl facit 14 st. 8 d.

Item gegeven van die Doesweteringe te maken 7 groot facit 4 st. 8 d.

Item gegeven den ambochtbewaires van ‘t morgengelt te gaderen 8 lb

Item gegeven van cost die wij tot Rotterdam deden doe wij daer te recht ghingen voer de hiemraet om ons te verantworden van schade die over ons eysschede van onse sluus ende beloept t’samen 5 lb

Item hebben 34 man gewrocht een dach in den gemeene waterganc tot Bleijswijck hem elcx gegeven daichs 5 groot facit 5 lb 13 st. 4 d.

Item bij den ambochtsbewares verteert tot Rotterdam op Sint Louwerijs scouwe 27 pl facit 36 st.

Item vertymert an onse plaetwerck tot Rotterdam an hout an yser ende arbeijtsloen tsaemen 10 lb

Item somma summarum van allen oncost beloept t’samen 116 lb 8 s

 

folio 3

Item tegen dese voers oncosten die ambocht te rest is ommegeslegen van 725 morgen van die morgen te gaderen 9 groot beloept 126 lb 10 s

Dit onderlinge vereffent so blijft ‘t voirs ambocht t’after bij dese rekeninge 14 lb 18 st.

Item bove die Groenewech van die Oestkade tot Berckelsceydt toe is gelege 213 margen daer of dat men gaderen zel 6 groot van der morgen

Item ‘t lant gelegen binne den Groenewech daer of zel men gaderen van der morgen 8 groot

Item als men dus gadert van de morgen als voirs is zo zijn afgecort ende den ambocht te rekening gebrocht sulk renten als tvoirs ambocht heeft in Oestgeest gelegen ende oeck tot Rotterdam

 

folio 4

Die rekeninge van Segwaert wert overgelevert 27 dage in october anno 58

 

 

Dit is rekeninge Pieter Jansz ende Jacob Dircxz als ambochtsbewares van Zegwairt van sulken oncost als voirs ambocht te gelden heeft van den jair [14]59

ende dat van den oppermorge die uutwater tot Rotterdam

 

Eerst item in den eersten doe die bailiu van Delflant die ambochtbewares had doen dagen te Vlaerding voir den hiemraet van Delflant doe verteert ende vervaren 8 ½ st. facit 11 st. 4 d.

Item doe wij tot Vlaerding gedaecht waren wort ons een maet voirgeleyt daer wij den bailiu een antwoerd of seggen souden daer wij onsen scout senden mitter andwoert doe verteert ende verreden 6 ½ groot facit 4 st. 4 d.

Item op Sinte Martijns scoddedorfs dach doe waren wij totter buerkist ende besagen onse brieve van’t lant te Croeswijck daer ons den bailiu of toesprack doe verteert 9 groot facit 6 st.

Item gegeven den hiemraet van Scielant van hore penninckgelt ende van uut hoofden 21 lb 5 s

It doe die ambochtbewares dat gelt betaelden verteert 14 d.

Item gegeven die tymmerluyde doe onse sluus tot Rotterdam bewaeren van’t voir jaer die hem gebraken van ‘t jaerwerck bij 7 st. facit 9 st. 7 d.

 

folio 2

Item die ambochtsbewares geweest tot Rotterdam op Sinte Odulfus scouwe 3 dagen veerteert 17 ½ st. facit 23 st. 4 d.

Item te Bleyswijck gegeven van morgengelt daer onse waterganc in leyt 3 ½ groot facit 13 st. 4 d.

Item noch gegeven van den selve lande van scot 20 groot facit 13 st. 4 d.

Item die ambochtbewares op Sinte Louwerijs scouwe tot Rotterdam geweest twee daech verteert 12 st. facit 16 s

Item doe Eggert Vranckenz die ambochtebewares had doen dagen van after wesen van’t morgengelt te gaderen roerende van Boyen Claisz dat den ambocht gecost heeft 6 gulden ende daer die ambochtsbewares om verteerden 5 ½ groot facit t’samen 4 lb 3 st. 8 d.

Item die ambochtsbewares tot Rotterdam geweest cort na Sint Lourijsscouwe ende souden op Jan Wiggersz doen uutleggen verteert 5 pl facit 6 st. 8 d.

Item die bregge in Bleyswijckerwech coste te tymmeren van hout van spijkeren ende van loen 26 st. 1 oirt facit 35 s

Item op Sinte Martijnsscouwe die ambochtsbewares tot Rotterdam geweest ende die tymmerluyde gegeven van planken yserwerck van der brug butendijc over onse sluus 7 st. facit 9 st. 4 d.

 

folio 3

Item gegeven Dirc Hugenz dat hem den hiemraet toe geseit heeft van scade die hij hadde an sijn huus doe wij onse sluus vertymmerden 12 lb

Item die ambochtsbeware op Sinte Martijnsscouwe geweest 3 daech lanck, verteert 19 plack 1 oirt facit 25 st. 8 d.

Item hebben geweest in die Queldijck te Bleyswijck 14 man elc 1 dach so elcx hen gegeven 5 groot facit 46 st. 8 d.

Item gerekent mit die geen die onse jaerwerck bewaert tot Rotterdam van tymmeren ende diepen, so is die oncost dit jaer meere dan onse jairlicxe renten datte ambocht comt te gelden 2 lb 2 st.

Somma summarum van dese voirs oncost beloipt 50 lb 1 st. 2 d.

 

folio 4

Dit is sulken oncost als die doergaende morgen die in Rijnlant hoort heeft te gelden

 

Item gegeven van die Does te maken 7 groot facit 6 st. 8 d.

Item van Zwietersluus gegeven te stempen van 2 jaer elcx jairs 5 plack facit 13 st. 4 d.

Item die ambochtbewares te Leyden geweest doe sij beclaecht waren om weer werc van den buerlant van sloten op die Morsch, verteert 5 st. facit 6 st. 8 d.

Item van der buer banwerck gegeven te maken 8 plack facit 10 st. 8 d.

Item gegeven van die hoel te maken bij Dirc Jan Martijnsz 5 plack facit 6 st. 8 d.

Item doe wij dat lant te huer deden bieden den roeper, gegeven 1 plack facit 1 st. 4 d.

Item doe wij dat lant verhuerden die scout ende twie ambochtsbewares verteert 8 plack 1 doyt min facit 10 st. 6 d.

Item hebben in die Zwiet geweest 9 man elcx 1 dach hen elcx gegeven 4 plack facit 47 st. 8 d.

Item hebben geweest in die Nuwe weteringe in die somerscouwe 6 man elc man gegeven 4 plack facit 32 st.

Item noch hebben geweest in die Nuwe weteringe 3 man die winterscou hen elcx gegeven 5 groot facit 10 st.

Die ambochtbewares voir die drie werckwijsinge te bewaren tot Sparendam daer hen of comt 40 st.

 

folio 5

Item gegeven voir datter vertymmert is an die kolck tot Sparendam van elke morgen 5 den Facit dat ons an beloipt 17 lb 10 st.

Item gegeven Clais Heyn voir onse jaerwerck tot Sparendam te bewaren 19 plack 1 oirt facit 25 st. 8 d.

Item die ambochtsbewares van dat morgengelt te gaderen ende voir menige reys die sij doen daer sij niet voer en rekenen 8 lb

Item den hogenhiemraet van Rijnlant van hoir penninckgelt 1 oirt van een st. van der morgen facit 14 lb

 

Somma summarum dat die doirgaende morgen te gelden heeft beloept 50 lb 9 st. 2 d.

Item int jaer van 57 doe liende die utermorgen die verteringe 16 lb 15 st.

Item int jair van 58 doe liende die oppermorgen die utermorgen10 lb 15 st.

Item hier tegen is ommeslegen dat men gaderen sel dat in Rijnlant uutwater vander uuter morgen 15 doyts van der beloipt 48 lb 10 st. 6 den dus dit onderlinge vereffent so blijft tvoirs ambocht t’after tot der naester rekening 38 st. 8 d.

Item van’t Binnenwech lant selmen gaderen van de morgen 9 doyts beloipt 16 lb 17 st. 6 den des verleyt dat Binnenwechlant dat Bovenwechse 1 d. van de morgen

Item over dese rekeninge hebben geseten die scout die twie ambochtbewares die hiemraets Michiel Gerytsz ende Boyen Claisz

 

achterzijde

Die rekening van Zegwaert

 

 

[1460]

(beschadigd)

Item dit is dat uutlegghen dat op die opper marghen behoert te ghelde

Item te Rotterdam van dat pennincghelt ende van den uuthoefden te samen ghegheven 20 lb ende 7 ½ groet

Item die twee ambochtbewarers tot Rotterdam ghweest ende brochten den hoghen hiemraet een brief van minre ioncfrou die hilt dat sij voer ons var want wij voer hen belast waren doe verteerden wij 5 groet ende doe en creghen wij gheen antwoerde

Item corts daer na die scout Olyvier ende een ambochtbeware weer tot Rotterdam gheweest mit een brief van ghelove noch an den hiemraet om der antwoerde van den voerbrief verteert doe 5 groet

Item in Sinte Odulfs scou die scout ende twe ambochtbewarers gheweest tot Rotterdam 2 daech verteert 23 st.

Item op Sinte Louwerus scou die twe ambochtsbewarers gheweest tot Rotterdam verteert doe 9 st.

Item tot Bleyswic van scot ghegheven van onsen lant daer onse waterscap in leyt 8 st.

Item die scout ende twe ambocht bewarers tot Rotterdam gheweest ende souden doen uutlegghen die ons daer sculdich sijn van onse renten ende doe en vonden wij gheen hiemraets thuijs doe worter verteert 10 ½ st.

 

folio 2

Item noch Pieter Leeu tot Rotterdam geweest om te besien of die hiemraet thuijs war of hoeneer sij thuys wesen souden dat wij dan comen mochten ende … onse recht uteen …

Item die scout en twie ambochtbewarers gheweest tot Rotterdam om te doen uutlegghen van onse renten daer wij ons of beraeden mit een of twe van den hiemrade also wij dat noch op setten verteert op die reys 12 st.

Item noch tot Bleeswic van marghenghelt ghegheven 7 groten van den lande daer onse wateringhe in leyt

Item die scout ende hiemraet van Bleeswijc 6 st. dat wij bescout waren op onse brugghe over onse waterganc

Item van der brugghe te doen maken die bescout was verevent 3 st. ende om spikeren een groten

Item die ambochtbewarers tot Rotterdam gheweest in Sinte Martinusscou den dieper ghegheven 6 lb ende 5 groot

Item die tymmerluden die onse sluse bewaren een jaer pacht ghegheven 2 ½ pont

Item doe op die scou verteert 12 st. ende 6 d

Item te Bleeswic in onse watereganc hebben ghesloet 5 man elc man 5 groot

Item van den statboem butendijc tot Rotterdam ghegheven een pont van yserwerc van banden voer op bregghen tot Bleeswijc ghegheven van het … scot 12 st.

 

folio 3

Item noch uutgheleijt 2 pont groet die wij te cost hadden roerende van dat wij ghedaecht waren voer den hiemraet van Scielant als roerende van onsen kaen te Bleyswic die an beyde sijden van onse waterghanc legghen

Item hier teghen so comt den ambocht te baten omtrent 13 pont luttel min of meer van afterstallighe renten die wij gheint hebben ende van dat onse renten meer te sijn die men ons jaerlics schuldich is dan die wij weer schuldich sijn

Item dese voerscheven oncost beloept 3 groet op elke marghen dat in Schielant uutwatert

 

Item dit is al sulke oncost als die marghen hoert te ghelden in Rijnlant

Item den hiemraet van Soeterwoude ghegheven 4 st. dat wy den voerjaers in den Swiet bescout waren

Item Martijn Comen van der Does te maken 6 st.

Item Iacob Dircsz gheweest tot Leyden om te manen onse lanthuyer van over een iaer als van den Mersche by Leyden verteert 6 ½ groot

Item Pieter Leeu gheweest een reyse te Leyden om mit Pieter van Bosch te spreken hoe neer men Swietersluys besteden soude te maken verteert 3 st.

 

folio 4

Item noch van Swietersluys …

Item … op die oppermorghen die in Schielant uutwatert op elke morghen te … 5 groet … dat lant voor die Groenewech elke marghen een st. te baten van den renten bij Leyden

Item al dat lant dat in Schielant uutwatert dat comt elke marghen een groeten te baten als van den renten die wij by Rotterdam hebben

Item aldus so blijft die marghen boven die Groenwech schuldich van elke margen een plac ende twisken die Nuwech ende die Kercwech voert elke morgen te ghelden vier groet ende die marghen Butenwech dat in Rijnlant uutwatert dat ghelt die marghen 2 groet

Item over dese rekeninghe so hebben gheweest die scout ende twe ambochtbewarers ende vijf hiemraen ende … buyer bij namen Dirc Dircz ende Dirck Sasboutz doe worter verteert 20 st. ende

 

folio 5

Zegwaert dese rekeninge wert overgelevert 17 dage in januario anno [14]61

 

 

[1461] Rekeninge van uutgeven ende op die mergen hoert te gelden in den eersten

 

Eerst twee ambochtbewarers opten Rijndick geweest om te besien off wy dat besteden mochten onse werck te maken 6 groot

Noch twee ambochtbewarers mitte vijff hyemraers geweest opten Rijndick om die dijck te besteden verteert op die reyse 12 st. ende wy en bestedens doe niet

Doe wij tot Leyden waren totte hogenhyemraet om te vragen waer wy die aerde nemen souden totten Rijndijck, verteert 7 groot

Opten Rijndijck hebben geweest dat getal van hondert ende 42 man elc man 4 st. maect 38 pont min 4 groot

Van de Rijndijck te doen eren een lb ende verdroncken op ten dijck 6 lb

Om spikeren gegeven daer wij onse reeschap mede maecten daer wy mede dijcten 9 groten

Op Onser Vrouwe avont visitacio waren die twee ambochtbewarers opten Rijndijck om wisinge te doen verteert doe 4 st.

Van der aerde die totten dijck gebesicht is vijff pont

Pieter Meinertsz geweest tot Zoeterwoude ende hadde die Zwiet gaerne bestedet van uut roepen ende cost verteert 3 ½ groot

 

folio 2

Op Sinte Odulfs scouwe tot Rotterdam geweest doe verteert 9 st.

Den bode op dien dach gegeven dat hi ons hallp onse gelt te crigen van onse renten van Jan Wiggersz 3 st.

Opte selven dach den hyemraet gegeven van hoer morgengelt ende van uuthoeffden te samen 17 pont 6 groot 2 d.

Die twee ambochtbewarers tot Rotterdam geweest bi ontbieden dat onse sluse invallen woude verteert 14 groot

Die twee ambochtbewarers ende twee hijmraers tot Rotterdam geweest om der muere die an onse sluse leit verteert 24 st.

Op Sinte Lourijs scouwe tot Rotterdam geweest Willam van Egmond mit tween knechten twee ambochtbewarers ende twee hiemraers verteert op die reyse 40 ½ st.

Die ambochtbewarers riepen den hyemraet in om beraet mit hem te nemen van der sluse tot Rotterdam verteerden doe 2 st.

Weder tot Rotterdam geweest ende besteden die muere bi onse sluse te maken verteerden doe vier pont mer die sullen wy corten in de betalinge

Ende die muer es besteet te maken om 13 pont groet

 

folio 3

Dat hout onder dat fundament coste vier pont Hollants

Ende verteert doe wij dat fundament deden leggen 18 st.

Tot Bleyswijck van morgengelde van onse lant daer onse waterganck in leit 8 st. min 2 d.

Van den schoet van den selven lande 9 st.

Die twee ambochtbewarers geweest tot Rotterdam ende rechten die daer op van onser sluse verteert mitte gesellen die ons holpen rechten vijff st. want die hiemraet wouden die doere besien

Doe waren wij weder tot Rotterdam om den hiemraet te vraghen hoe si beraden waren off wy een nye doer soude doen maken off dat die oude bliven soude verteert doe vijff st.

Op die brugge in den Nyenwech sijn geleit drie horden costen 4 st.

Die twee ambochtbewares geweest tot Leyden om den hoghenhyemraet te vragen wat wij van der aerde geven soude die wij an den Rijndijck gebesicht hebben verteert op die reyse 9 groet

 

folio 4

Totter groter sluse tot Spaerndam mede te decken van elke duysent morgen 2 rijnssche gulden

Noch soe sullen wij geven van elke duysent morgen 12 st. te hulp totter brugge tot Zwamerdam

Van Heymansbrugge vijff st.

Die brugge in den Bleijswijckswech om spikeren een groten

Van merghengelden in Rijnlant 8 ½ rider maect

Van Zwetersluyse te beware vijff st.

Van der Does te maken vijff st.

Van der buer gemeen werck in den Zegwaerd te bewaren 10 st.

Van een hoell in den Voerse vijf st.

Op Sinte Jans scouwe in die Zwyet geweest 9 man ellc man 4 st. maect 2 lb 6 st.

 

folio 5

In onse Nyewateringe gheweest 10 man ellic man 4 st. facit 40 st.

In den Queldijck geweest 15 man ellic man 3 ½ st. facit 2 ½ lb

Over dese rekeninge hebben geseten die scout twee ambochtbewarers vijff hyemraets ende die bode doe wort verteert 20 st.

Aldus coemt op die doergaende oppermorgen die in Schielant uutwateren op elke morghen 6 st. ½ groot; des soe comt dat lant boven den groenenwech totter lantscheidinghe toe te baten van den renten die wy bij Leyden hebben van elker morghen een st.

Noch alle dat lant dat in Schielant uutwatert comt elken morgen te baten een groten van de rente die wij bi Rotterdam hebben

 

folio 6

Alldus soe blijffen die morgen boven den Nyenwech sculdich van elke morghen 9 ½ groot

Die morgen van den Kercwech op totten Groenenwech toe blijft elke morgen sculdich 11 ½ groet

Voirt alle dat lant dat in Rijnlant uutwatert comt elken morghe te gelden 3 groet

 

folio 7

Die rekeningen van Segwaert ontfangen 8 dage in … [62]

 

 

Dit is alsulken oncost als die buer van Zegwaerd hebben ende op die mergen hoert te ghelden int jaer van [14]63

 

Den ambochtbewarers van dat mergen ghelt te gaderen 8 lb

Tot Bleiswijc van scot van onse lant daer onse waterganc in leit 10 st.

Van mergenghelde van den selven lande 7 groot

Van der Sijlbrugghe van elke 100 mergen vijf scellinc mact onse deel 32 st.; doe wij dat ghelt betaelden, verteert 2,

Tot Rotterdam in Sinte Odulfsscou betaelt van onse mergenghelt 31 lb 5 scellinc ende verteert op die reise 15 groot

Tot Bleyswijck van scot 10 st.

Ende twee st. van bannen tot Bleiswijc

Tot Rotterdam in Sinte Lourijsscou verteert 13 groot min 2 d

Een man ghesent tot Rotterdam om onse renten daer te halen twee st.

Van onse meenwerc te maken in Zegwaerd 10 st.

Van der Does te maken 9 ½ groot

Van Suetersluus te bewaren 5 st.

 

folio 2

Van den huel in de Voerse te bewaren vijf st.

Den dieper tot Rotterdam 7 lb

Den tymmerman 3 lb

An den Rijndijc gheweest ses man elc man 5 ½ groot

Van aerde an den dijc 2 st.

Ende dese ses man ghevoert an den dijc 2 st.

Van die wisinghe tot Sparendam 2 lb

Den hogen hiemraet aan Rijnlant van merghenghelde 14 lb

Tot Sparendam van onse jaerwerck ende den Scinceldijc 3 lb

Van tween copien uut onsen brieven te scriven die wi van onsen slusen tot Rotterdam tonen mosten 2 st.

Den scout mit sijnen vijf hiemraeden van tween scouwen van op ten cost ve… elc 14 st.

In die Suiet gheweest 11 man elc 4 st. mact 3 lb min een st.

In den Nywateringhe 8 man elc 4 st.

Noch in de Nywateringhe 2 man elc 5 groot

Opten Queldijc gheweest 18 man man elc man 5 groot facit 3 lb

 

folio 3

Over dese rekeninghe ende omslach hebben gheseten die scout Dirc Sasboutsz, Peter Boudenz als ambochtbewares, Jacop Petersz, Michiel Gherijtsz, Zevert Dircsz Diert Roetgersz ende Peter Willemsz als hiemraets ende doe wort verteert 20 st.

 

Den helen oncost die onse mergentael Butenwech toehoert belopt 29 lb dat comt elken mergen 2 groot ende 2 d

Van merghen opwaert is men sculdich 40 lb comt elken merghen te ghelden 3 groot

Des comt dat lant te baten van den Groenewech opwaert van den renten bi Leiden van elke mergen 2 groot ende van den renten bi Rotterdam een groot aldus so sal dat nu vergaen

Die merghen van den Groenenwech totten hussen toe comt ten baten van den renten bi Rotterdam enen groten so bliven si sculdich van der mergen twee groet

 

Ontfangen die rekenynge van Segwaert 5 dage in november anno 63

 

 

Den omslach van den mergenghelde van den jaer [14]65

dat op de oppermerge hoert

 

Te mey ende die oude ambochtbewares ende die nywe voer den bueren haer rekeninghe deden doe bleven die buer den ambochtbewares sculdich 23 lb ende 3 st. dat si int mergenghelt verleit hadden

op ten selven dach dat dese rekeninghe ghedaen wort doe werd vertert 9 lb

des woensdachs na Pinsteren waren die ambochtbewares beide tot Rotterdam om des huus willen, dat opter buersluus staet vertert 6 st.

Van een stuck lants dat wy ghecoft hebben buten onse … dat onse waterkeringhe is om die mede te stiven ende oec het te diken of wi des te doen hebben 14 lb

Op Sinte Odulphusscouwe tot Rotterdam gheweest vertert doe 11 ½ st.

Opten selven dach daer betaelt den hiemraetsbode of klerc van pennincghelde ende van hoef (slag ?) die aen den diken ingesteken zijn daer ons of toebehoert te ghelden te samen 56 lb ende 10 st.

Tot Bleiswijc van scot betaelt van onse lant daer onse waterganc in leit 12 st.

Op Sinte Lourijsscauwe tot Rotterdam vertert 6 st.

Noch tot Bleiswijc van mergenghelde van den selven lande voers 7 bras den (penninge)

Neel Gherbrantsz betaelt 8 lb van renten die hi op onse sluse heeft

 

folio 2

Den dieper die onse sluse tot Rotterdam bewaert 6 ½ lb

Den tymmerluden 2 ½ lb

Van tween scutten op onse waterkeringhe om die wagens of te werken diese al o…ereden 10 lb

In onse waterganc die wy in Scielant uutwateren 16 man elc man 5 groot mact 2 ½ lb 5 groot

Van onse meenwerc te bewaren 8 st.

Tot Bleiswijc van bannen van onse lant 2 st.

Som 22 lb ende 5 st.

Somma summarum beide siden 128 ½ lb 4 ½ groot

 

folio 3

Dat op de doergaende mergen hoert

Van der Does te maken 8 ½ groot

Van Suetersluijs 5 st.

In de Suyet gheweest 12 man elc 4 st. mact 3 lb 3 st.

In die Nywewateringhe 12 man elc 4 st. mact 3 lb 3 st.

Van der huel te bewaren 5 st.

Van onse meenwerc 3 st.

Van drien bewisingen tot Sparendam te doen elc 10 st. mact 2 lb

Van mergenghelde in Rijnlant den hogenhiemraet 14 lb ende 5 groot

Van onse loen dit mergenghelt te gaderen ende ander reisen te samen 8 lb

Van onse Scinkel werc tot Sparendam 3 lb

Somma 34 ½ lb 6 ½ groot

 

folio 4

Aldus coemt op elke mergen van den Groenenwech opwaert 9 ½ groet, des comt hen te baten van den renten die wij bi Leiden hebben 2 groot ende van den renten bi Rotterdam een groot so bliven si sculdich 6 ½ groot

Ende dat lant van den Groenenwech neder waert comt te baten van den renten by Rotterdam een groot so bliven sij sculdich van elker mergen 8 groot

Den mergen Butenwech 1 ½ groot

Dese ommeslach wort ghedaen op Sinte Sijmen ende Gudendach int jaer van 65 bi den scout, den hiemraet te weten bi namen Peter Leeu, Mychiel Gherijtsz, Jacop Claesz, Zevert Dircsz ende Diert Rotgerszoen ende veel goeder mannen

 

Die rekeninge van Zegwaert ontfangen 4 dage in november anno 65

 

 

[jaar onbekend, jaren ‘60]

 

Item dit is alsulc ghelt als op te morghen omgheslegen is opten Zegwaert

Item te Rotterdam gheven 7 lb ende 20 den van penningghelt

Doe dat ghelt betaelt wort verteert 5 g

Item een bewisung daen t’ Sparendam meiescouwe dat beloopt 20 g.

Item te Rotterdam geven van die statboem te maken ende van die breg op te haven ende van dat plaetwerc van der breg toter sluus toe 24 lb 6 g. min daer hebben die tymmerlude of hadt 7 lb voir horen arbeit dat ander voir dat hout ende voir die spikeren een pont

Item te Rotterdam in Sinte Odulphus scouwe verteert 22 g. daer was mede Sasbout

Item in die Swiet bescouwet dat coste 5 sc,

Item een werc wising gedaen op die Does in Sinte Jansscouwe, doe verteert 5 g

Item doe die ambachtbewares onboen waren Rotterdam om des plaetwercs willen, binnen des dijcs, doe verteert 5 g.

Item doe die ambochs bewares te Rotterdam waren om die renten van ons sluus te manen doe verteert 10 g.

Item van spikeren geven 13 ½ groten die geweest sien te Bleiswijc an die bregghen

Item in die Nuwetering die mien buer een dach ghesloot verdronken doe een scilt

Item die Sijlbreg te maken 3 lb ende 4 st.

Item van die lant sluus geven die … ert bi die Sijlbreg te maken 3 lb ende 4 st.

Item doe men dat ghelt betaelde verteert 10 g

Item tot Rotterdam Dirc Dircsz ende Pieter Leen verteert een lb doe si dat plaet werc op dolven ende dat weder maecken tot des hiemraets prijs binnen des dijcs

Item geven die timmerlude een lb van dat selve werc te timmeren

Item van dat hout geven 5 lb ende 6 g dat vertimmert is an dat Schiewerc

Item te Bleiswijc geven van pont ghelt 8 st.

Item verteert 2 st. om die lantsluus willen doe die ambochts bewares daer om onboen waren doe die hogenhiemraet geconsenteert hadde dat mense vermaken soude

 

folio 2

Item te Bleiswijc geven tot twien reisen 2 g. t’samen

Item een bewising daen t’ Sparendam in Sinte Bavenscouwe dat cost 10 st.

Item tot Rotterdam verteert 10 st. in Sinte Martijnsscouwe die ambochsbewares om die scouwe te bewaren

Item geven 26 ledide placken ende 3 den van jaer ghelde te Sparendam

Item geven te Sparendam een scilt van een stijl die gebeest is in dat voirplaetwerc

Item t Sparendam geven 3 ½ st. van een planck die gebeest is an dat afterplaetwerc

Item die Does gecost te maken daer of gegeven 7 st. Martijn Comen t’Soetermeer

Item an Swietersluus vertimmert an planken ende an spikeren 5 ½ st. ende een doit

Item te Sparendam geven van die Scinkeldijc te maken van elke drie roen een beyersegulden van die som beloopt 1 ½ lb

Item Dirc Jan Maertijnsz geven 10 st. jaers van een huel te maken

 

Item dit sijn die genen die ghedient hebben den ambocht

Item in die waterganc te Bleiswijc geweest 12 man elc man 5 st. in die voirsomer die somma 4 lb

Item in de Swiet geweest 8 man elc man 5 st. somma 4 gulden

Item in de Nuwetering te verclaren 4 man elc man 2 st. somma 8 st.

Item te herst in die Nuwetering 7 man elc man 7 groot somma 23 ½ st.

Item te Bleiswijc sloot in die waterganc 14 man elc man 3 st. ende verdronken 5 st. somma 3 lb ende 2 st.

 

folio 3

Item die somme beloopt van den ghelde 67 ½ lb

Item dit is gerekent op die after morgen 3 ½ g. ende op die utermorgen een g.

Item over dese rekening hebben geseten die 7 hiemraers ende 2 ambochtbewares

 

 

Rekeninge des ambochts van Zegwairt van den jair [14]69

 

folio 2

Dit is rekeninge Zeverijn Dircxz ende Iacob Dircxz als ambochtsbewares van den ambocht van Zegwairt van sulken oncost alst voirs ambocht te gelden heeft van den jair van 69

Eerst doe die ambochtsbewaires hoer rekeninge laetste deden doe wort verteert bij den bueren die bij die rekeninge gecomen waren 20 plc facit 26 8 d.

Item nogh van die hoel in die Voerse te aerden ende te stempen 5 plc facit 6 st. 8 d.

Item gegeven van Zwietersluus te aerden ende te stempen 5 plc facit 6 st. 8 d.

Item gegeven van die Doesweteringe te maken 6 st.

Item die ambochtsbewares van 3 scouwen tot Sparendam te bewaren ende werck wijsinge te doen ende van eens dat dare een was om hore plaetwerck te besteden dat hem gekuert was op die meyescouwe anno 69 lest leden daer hem aff comt van elke reyse 10 plc facit 2 lb 13 st. 4 d.

Item gegeven 10 man van die Zwiet te maken een dach dat sij daer in wrochten hen elcx gegeven 4 plc facit 2 lb 13 st. 4 d.

Item gegeven 7 man die in die Nuweweteringe wrochten een dach ende die maecten hem elcx gegeven 4 pl facit 37 st. 4 d.

Item gegeven 8 man in den herfst die die wal maecten bij Vranck Florijsz met rijs ende hout een dach hem elcx gegeven 5 groot ende van sciphuer 2 groot facit t’samen 28 st.

 

folio 3

Item gegeven van die buerbanwerck van die Zegwairt te maken 10 st.

Item gegeven Clais Heyn van onse jaerwerck tot Sparendam te bewaren 18 pl facit 24 st.

Item gegeven Aelbairt Allairtsz van onse plaetwerck te maken ende ons gekuert was te maken voir hout, yserwerck, aerdwerck ende arbeytsloon t’samen 14 lb

Item die ambochtsbewaires voir hoer gaderen 4 lb

Item den hogen hiemraet van Rijnlant voor hoer penninckgelt een oirt van een st. van der morgen ende beloipt van 753 morgen 14 lb 4 st. 4 d.

Suma summarum van allen uutgeven beloipt 54 lb 16 st. 4 d.

 

Item alsmen gadert een st. van der morgen beloipt 56 lb 17 st. 4 d.

Dit onderlinge vereffent so comt den ambocht te baten an den genen die dat gaderen sel tegen der naester rekeninge 41 st. (payment)

Item van dese voirs 41 st. gegeven Dirck van Bossch van die rekeninge te maken 5 plc facit 6 st. 8 d.

I: hier en boven gegeven den selven Dirck van Heymansbrugge, die Does, Doesbrugge ende dat lantsluyscgen 2 jaer lanck te aerden end te stempen van elke 1000 morgen 5 st. dat ons an beloipt 4 st. 3 d.

Item ofgetogen dese voirs 10 st. 11 den van van der voirs 51 st. so comt den ambocht voirs niet meer te baten dan 30 st. 1 d.

 

folio 4

Dit is dat Zeverijn ende Jacob Dircxz voirs uutgeleyt hebben binnen den selven jair van 69 tot Rotterdam ende sijn sulke oncosten als die lande te gelden (?) hebben, gelegen tot Zegwairt Binnen die wech

Eerst gegeven van die boete van die kenninge die’t voirs ambacht dingede tegen Cornelys Amzenz 10 lb 40 groot voer dat pont facit 13 lb 6 st. 8 d.

Item gegeven Cornelys Amzenz voer zijn lant twelke hem toegeseyt wort van de hoge hiemraet van Rijnlant 50 lb

Item gegeven den hiemraet van Scielant voer hoer penninckgelt en van uut hoefden tot Rotterdam 28 lb 6 st. 8 d.

Item gegeven den dieper die onse sluus aldaer diept 7 lb

Item gegeven die tymmerluyde van onse jaerwerck an onse sluus tot Rotteredam te bewaeren 2 lb 10 st.

Item gegeven Ysbrant Woutersz van renten deie hij op onse sluus heeft 20 st.

Item die ambochtsbewares in Sinte Odulphsscouwe geweest verteert ende vereyst 20 st. 4 d.

Item gegeven tot Bleyswijck van dat scot 22 st. facit 29 st. 4 d.

Item gegeven van morgengelt van onse lant tot Bleyswijck 7 plac facit 9 st. 4 d.

Item gegeven van een hondert dropstiens in onse straet tot Rotterdam te leggen 2 st.

Item gegeven van die brugge tot Bleyswijck te vercleden voir hout, spijkeren ende arbeytsloon t’samen 2 lb 7 st. 8 d.

 

folio 5

Item die ambochtsbewares in Sinte Louwerijsscouwe geweest verteert ende verreyst 20 st. 10 d.

Item die ambochtsbewares geweest onder hem drien tot Leyden op Sinte Mauriausdach om hoer lant op die Mersch te verhueren daer op die tijt niet of en quam verteert 17 st. 6 d.

Item gegeven Cornelys Garbrantsz van renten die hij op onse huys tot Rotterdam heeft 8 lb

Item gegeven die susteren binnen Rotterdam van rente staende opt selve huys 2 lb 4 st. 4 d.

Item gegeven die smit van yserwerk verbesicht int selve huys 27 pl facit 36 st.

Item gegeven van dat huys te decken voer riet ende arbeytsloon 24 st.

Item gegeven Jacob Heynricxz van dat huys te rechten also dat over geseten was 2 lb

Item gegeven van berkoenhouten ende van planken gebesicht ant voirs huys t’samen 25 plc facit 33 st. 4 d.

Item die ambochtsbewares in Sinte Martijnsscouwe geweest 4 dage, verteert ende verreijst 36 ½ plc facit 2 lb 7 st. 4 d.

Item die smit ende Jacob Heynricxz gegeven van spykeren ende planken t’samen 28 plack facit 37 st. 4 d.

Item gegeven van dat buerbanwerck te maken 10 st.

Item gegeven van tacken te maken ende van scelven op onse queldijck t’samen 2 rijnsgulden facit 2 lb 13 st. 4 d.

Item gegeven van bannen van onse lant tot Bleyswijck doe die scout scouwe de 2 plack facit 2 st. 8 d.

 

folio 6

Item gegeven van 2 horden gebesicht op die huel after Jacob Claesz 5 plc facit 6 st. 8 d.

Item gegeven Willem van Egmondt van dat wij onse lant delven 4 lb

Item die ambochtsbewares voir hoer loon van dat morgengelt te gaderen

Item gegeven als wij ramen dattet costen sel van een goet te leggen besyen an onse huys tot Rotterdam mit onse naeste buerman dat ons costen sel tot onsen deel als wij ramen 5 lb

 

Somma summarum van allen uutgeve dat die landen te gelden hebben bovendijckx beloipt 147 lb 5 st. 4 d.

Item so comt dese voirs landen hier tegens van renten die verschenen zijn tot Voirscoter en Valkenburger marcte anno 69 lestleden ende die voirs landen gecoft hebben tot des lands behoeff 35 lb

Item afgetogen dese voirs 35 lb van die voirs 147 lb 5 st. 4 den so bliven t’after die 425 morgen gelegen bovendijcx 112 lb 5 st. 4 d.

Item alsmen gadert tegen dese voirs oncosten van die voirs 425 morgen gelegen bovendijcx van die een helft 9 groot van de morgen ende van die ander helft 7 groot comt dat een doer dat ander te gelden 8 groot van der morgen beloipt 113 lb 6 st. 8 d.

Dit onderlinge vereffent so comt daer over tegen der naester rekeninge 21 st. 4 den bij dese rekeningh

 

folio 7

Item boven die 8 groot van de morgen die men gaderen sel van die 425 morgen gelegen bovendijcx so comt die voirs 425 morgen noch te gelden een st. van de morgen van die doergaende morgen maect dan t’samen dat men die voirs morgen gaderen sel 10 groot

Item hier en boven so comt den ambacht te baten ‘t welke die doergaende morgen te baten comt van die wal op die Noortdae 25 placken

Item so comt die voirs 425 morgen ende verschijnen sel tot meije anno 70 van huushuer van onse huys tot Rotterdam 14 lb

Item noch so comt den voirs 425 morgen van die Oestkade van die huer van de jair 69 10 placken facit 13 st. 4 d.

 

 

[jaar onbekend, na 1469]

 

Oncost op die duergaende morgen die tot Sparendam wateren uut

 

Eerst in den Vliet gheweest tot drien tijden also veel man dat sy verdient hebben 53 st.

In die Nywateringe gheweest 10 man elc 4 st. daer na van een sudop te winnen een st.

Van Sueter sluus te bewaren 5 st.

Die Does waterijn te bewaren 9 g.

Die huel te bewaren 5 st.

Van onse meenwerc te maken een lb

Drie bewisinghe tot Sparendam 2 lb

Tot Sparendam van onse werc te bewaren 21 st.

Den lagen hiemraet voor horen cost 14 st. van den tween scouwen

Van den cost doe wi rekenden (?) te mey 14 st.

Van den hogen hiemrats mergenghelt 14 lb 5 groot

In die Nywe wateringhe hebben gheweest die meenbuer al overmyts des meens lants orber die hebben int werc verdronken 2 lb 4 st.

Van dit mergen ghelt te gaderen 8 lb

 

folio 2

Die rekeninge van Segwaert

 

folio 3

Dit sijn alsulke perselen van oncost die op die merghentael horen te gelden

Doe die buer in gheroepen worden als van der ka ruerende vertert 2 ½ groet

Doe wy tot Rotterdam waren om den man te vervolgen die uut onsen huse gherwint (?) was verteert 7 groot 1 d.

Wy deden den man daghen voer den hiemrat van dagen ghegeven 4 groot

Op Sinte Jansdach ende die buer in gheroepen worden noch om der ka wille vertert 3 ½ g

Tot Rotterdam den hiemraet betaelt van hoer mergenghelt 24 lb 12 st.

Doe wy tot Rotterdam waren op Sinte Odulfs scou vertert 10 ½ st.

Tot Bleiswijc van mergenghelt daer onse waterganc in leit 10 ½ g.

Ende daer van’t scot 16 st.ende den scout van Bleiswijc van bannen twee st. noch van’t herstscot 16 st.

Enen talman ghegeven die onse voerde … tegen Dirc Sasboutsz van der ka vijf groot

Ende doe wy die renten of costen van der ka voers van wincoep 8 ½ groot

Ende Dirc Sasbouts voer sijn oncost 3 groot 2 d.

Doe wy tot Rotterdam ghedaegt waren om die Rotte te doen diepen vertert 7 st.

Doe wy tot Rotterdam waren in Sinte Lourijs scou twee dach gheweest vertert negen st. ende 4 d.

Des hiemrats clerc van Scielant ende van scriven 2 ½ groot

An onse sluse tot Rotterdam van sten, hout ende yser ende loen te samen 7 lb 10 st.

 

folio 4

Tot Rotterdam gheweest om onse g… te manen van onsen huse vertert 7 …

Den dieper tot Rotterdam 7 lb

Tot Rotterdam van renten van onse slusen 11 lb ende 6 ½ groot

Van renten op onse [Oost]ka 25 st.

Van der Rotte te diepen 35 st.

Van die renten of te copen van onser ka 25 ½ lb

 

 

 [1472]

Dit is den oncost van der aftermerghen

 

Item twee reisen gheweest om onse slusen willen doe vertert 7 ½ groot

In Sinte Odulfusscou tot Rotterdam gheweest twee dach vertert 11 st.

Op Sinte Jans pille waren wi tot Rotterdam om die dammen te besteden voer onse sluse ende wi onse beraet hilden doe gaven wi te rijtsoen 6 st.

Ende vertert op die reis 4 ½ st.

Vant dat pennincghelt tot Rotterdam 21 lb ende 5 st.

Weeder tot Rotterdam gheweest om een dam te wederseggen vertert doe 5 st.

Op Sinte Mertensdach tot Rotterdam gheweest om den menen dam mit onsen naghebueren te besteden vertert 3 st.

Een man te doen dagen voor den hiemraet van dachgelt 5 st.

Doe onse sluse droch geoest (?) was, ontboden ons die hiemraits om der slusen wil, doe verterden wy 8 st.

Doe wi dat ghelt tot Rotterdam brochten van den dam te maken vertert 4 st.

Ende des ghelts was 26 lb 5 st.

Des hiemraets bode dat hi ons twee reisen haelde 7 ½ st.

Doe desen dam bestet wort van van retsoen 25 st.

 

folio 2

Een hout an die brugge … 7 st. groet

Op sinte Lourys scou tot Rotterdam gheweest myt ons vieren om der sluse wil die te geven vertert 16 st.

Om yserwerc an die slusen ende an bruggen ghebesicht is 28 st.

Om hout totter slusen 35 st.

Van de hout te saghen 6 st.

Doe die sluse eerst in brac an hout ghehaelt 14 st.

Den tymmerluden van voer ende na te samen van loon 8 lb

Den Dieper 7 lb

Die onse jaerwerc bewaren 2 ½ lb

Doe onse sluse in brac van den dam te maken 7 lb

Van renten 8 lb

Ysbrant 1 lb van renten.

Die susteren 2 lb 6 ½ groot van renten

Van mergengelt te Bleiswic 10 ½ groot

Ende van scot 32 st.

Ende van bannen 2 st.

Den smit tot Rotterdam van jaerwerc 26 st.

Die buer hebben lant ghecoft om een vaert in te maken als si die te doen sullen hebben om 33 ½ lb

Den ambocht bewares van den jaer 71 is men sculdich 10 lb 5 groot dat waren die buer op dat jaer t’after

 

folio 3

Item die Suet 10 man elc 4 st. ende 5 st. van boeten

Die Does te bewaeren 9 groot

Suietersluus te bewaren 5 st.

Die Nuwe wateringhe 10 man elc 4 st.

Doe die rekeninge ghedaen wert van den jaer 71 vert vertert 14 st.

Den scout ende sijn Hiemrats voor horen cost 14 st.

Van dat meenbanwerc te bewaren een lb

Van een huel te bewaren 7 groot

Van onse sluse tot Sparendam 6 st.

Van den Scinkeldijc 14 st.

Van dat jaerwerc tot Sparendam 21 st.

Van drie bewisingen 2 lb

Vant mergenghelt te gaderen 8 lb

 

Hier tegen ontfaen

Eerst van lanthuer bi Rotterdam 19 lb ende 5 st.

Van lanthuer bi Leiden 16 lb

Van Gherijt Sijmansz 15 lb

Van een Wal 26 st.

Van der Oestk(ade) 25 st.

Van Dirc Willems sens saet 3 groot

Van onse huus tot Rotterdam 7 lb

 

Die aembochtsbewares Neel Ghoessenz, Pieter Willemsz

 

folio 4

Die rekeninge van Zegwaert

 

 

[1473]

 

Item dat is alsulc morgengelt als daer hoert op die doergaende margentael h t Sparendam

Item den hoghen hyemraets morgengelt 14 lb 6 ½ groot ende 2 penninc

Item tien man in die Vliet elc man 4 st. facit 40 st.

Item in die Nyewe waterinc tien man elc man 4 st. facit 40 st.es

Noch die Does te maken 6 st.

Noch Swyeter sluus 5 st.

Item die hoel in die Voers 7 groot

Item onse ghemeen werc binnen dorps 1 lb

Item drie bewysinge tot Sparendam 2 lb

Item den oncost die ons opcomen sel tot Sparendam en weet wy niet mer wy scriven daer voer 15 lb

Item van’t morgengelt te gaderen 8 lb

Item doe wy rekenden op Sint Pancraesdach doe bleven die bueren den ambochtbewares sculdich 14 ½ lb van die doergaende morgen

Item ‘t ontfanc van der doirgaende margentael 1 st. beloept 56 lb ende 13 ½ st. ende 4 penninc

It dat uutgeven daer tegen beloept 61 lb ende 6 penninc

 

folio 2

In’t jair ons heren den 1400 drie ende tseventich op sinte Pancraesdach ende Jacop Dirc den Drenst an nam mit Pieter Willemsz ende men die rekeninc dede van den ambacht als ghewoenlic is doe wert verteert 1 ½ lb

Item tot Rotterdam van pennincgelt ende uuthoofden ende van dukeldammen te samen 63 ½ lb ende een qartier.

Item tot Rotterdam van renten 11 lb ende 6 ½ groot van renten

Item noch tot Rotterdamme van diepen ende van onse jaerwerc te bewaren 9 ½ lb

Item te Bleiswijc van morgenghelt een lb noch tot Bleiswijc van ‘t scot ende bee, 2 lb ende een qartier

Item dit is die summe van den uutgeven van der oppermargen dat beloept 53 ½ lb ende 11 ½ groot ende al die renten of gedaen

Item te gaderen van den morgen 2 dat beloopt 56 lb ende 10 st. ‘t ontfanc beloopt meer dan dat uutgeven 3 lb ende 5 groot

 

 

[1475]

 

Jan Dircsz, Ariaen Gosens, ambochtbewares van Zegwaird

Item gheven te Rotterdam 21 lb ende 5 st. van pennincgelt

Item gheven te Rotterdam 7 lb den dieper

Item gheven te Rotterdam 2 ½ lb den tymmerman van onse jairwerc

Item gheven te Bleyswijc 2 lb van scot of van bee

Item gheven te Bleyswijc van morghengelt 7 leliaerts

Item gheven van die Oestkaa 10 st.

Item gheven van die hoel in den Nyewenwech 10 st.

Item tSparendam sculdich 14 lb van pennincgelt

Item t Sparendam sculdych 5 lb ende een quartier van die sluus te verplancken

Item t Sparendam sculdich 4 lb van dat plaetwerc te verplancken

Item t Sparendam sculdich 25 st. ende 4 den van die Scynckeldijc

Item t Sparendam sculdich 25 st. ende 4 den van onse jairwerc

Item van die drie bewysingen elcs 10 st.

Item van die Zwyet gheweest 10 man elcs 4 st.

Item in den Nyewe waterinc gheweest 6 man elc 4 st.

 

folio 2

Item van dat uut hoefden van den Nyewenwaterinc geven 2 lb

Item van dat buerwerc geven 14 st.

Item gheven den hiemraet ende die scout 15 st. van scouwen

Item doe die ambochtbewares die rekeninc deden doe verteert 1 ½ lb

Item Jan Dircsz ende Ariaen Gosensz als ambochtbewaeres geleit 8 lb van hair loen

Item die buerbregghe te Bleyswijc geven 2 lb

Item op alle dese gelden voirs is verteert 4 lb

Item Jan Dircssz ende Ariaen Gosensz als ambochts bewares van Zegwaird int jair van 75 is in gheslegen van marghengelt Butenwech derdalve groten van der marghen

Twisken den Zegwairdschen Hogenwech ende den Nyewenwech 6 groot van den morghen

Boven den Nyewenwech 4 groot van der marghen

 

 

Die rekeninge van Segwaert anno 76

 

folio 2

Item aldus then yghen reekenyngen hebben die ambochtverwaeres van Zegwaird

als Ariaen Goessenssoon ende Jacop Claessoen

doe men die reekeninghen dede van 75 doe wert verteert 15 st. 10 pennynck

Item ghegheven te Rotterdam 35 lb ende 12 ½ groet van morghenghelt ende die dieper 7 pont ende die tymmerman 2 ½ pont

Item te Bleeswyck ghegeven 3 pont van scot ende 3 st. ende 7 st. van marghenghelt

Item die buerbanwerck 14 st.

Item van de renten tot Rotterdam Neel Garbrandssoon wedue, 8 pont

Item die susteren 2 pont 6 ½ groet

Item Ysbrant Woutersoen 1 pont

Item doe wy waren in Sint Olfscou toe verteert 12 st. ende 4 penninck

Item toe wy waren in Sinte Louwresscou toe verteert 6 st.

Item ghegheven van die Oestcae 20 st. van sloten.

Item 3 st. van horden die men die Nuwe weeterinc leyde doe men se makede ende doe men dat leeste ghelde ontfanck van der Mors, toe verteert 3 ½ groet

Item dyt is ons ontfanck van Willem Jansoen 19 pont ende 5 st. ende op die Moers 16 pont

Item van die Oestcae 2 lb ende 6 st.

Item 6 pont te Rotterdam van Jan die Vit van dat huus

 

folio 3

Item dit is van die doergaende morghen

Item in die Zwet gheweest 5 man die man 4 st. summa 20 st.

Item in die Nuwe weeterynghe 6 man die man 4 st. somma 24 st.

Item 3 bewysinghe tot Sparendam 2 pont

Item die hymraeds van scouwen 14 st.

Item 21 st. van ons jaerwerck tot Sparendam ende van den Schynkeldijck 11 st.

Item van die Doesbrech 6 st.

Item van die Zwetersluus 5 st.

Item 7 st. van die Nuweeterynghe van bescouen noch 2 st. van dat werck te maken

Item noch 6 man in die Nye Weeteringhe ellick man 5 groet, summa 15 st.

Item doe die bueren dit rekende doe wort verteert 10 st.

Item men sel garen drie st. van die morgen

 

 

1477

 

Jacob Claesz, Pieter Willemsz als amboechbewares van Zegwaert

 

Item doe die amboechbewarers hoer rekeninc deden int iaer van 76 doe wort verteert 19 st.

Item ghegheven tot Rotterdam den hogenhiemraets hoer mergengelt 25 pont 3 st.

Item doe wy in Sinte Olofsscou waren tot Rotterdam verteert 13 ½ groot

Item tot Rotterdam ghegheven 6 groot van een pael ghesteken voer die sluis

Item ghegheven 7 groot van mergengelt tot Bleiswic ende 2 st. van bannen

Item doe wi onse sluis tot Rotterdam bestedet te scueren doe verteert 2 st. ende van dat verck te maken ghegheven 8 st.

Item tot Rotterdam gheweest in Sinte Louerusscou 2 daech verteert 13 st. ende 4 penninc

Item ghegheven 3 groot van een sudde op te halen uut die Niue vaert

Item ghegheven die hiemraetsboy 5 groot van een veet dat wy ghepant waren

Item tot Rotterdam ghegheven Neel Garbrantz errifghenaem 8 pont

Item ghegheven die susteren tot Rotterdam van renten 2 pont ende 6 ½ groot

Item ghegheven Ysbrant Woutersz tot Rotterdam een pont

Item tot Rotterdam ghegheven van onse sluijs te diepen 6 ½ pont

 

folio 2

Item tot Rotterdam ghegheven een timmerman van sijn jaerwerck 2 ½ pont

Item tot Rotterdam ghegheven van ons iserwerck 9 st.

Item ghegheven 20 st. van die moer luden doer te waeteren

Item ghegheven Wouter van Egmont rentemeester om dat hy ghelopen heeft dat wy een waterganc ghecregen hebben doer Sevenhusen tot onsen ambocht behoef daer of ghegheven 8 pont

Item van die bregghe ghegheven die duer die Rotte leit van hout ende van maken 7 pont ende 2 ½ groot

Item dit is noch after of 5 man elcke man 5 groot op die Oestcae

Item in die nuewaert 3 man die man 3 st.

 

Item dit is onse doergaende mergen

Item den hyemraet hoer pennincgelt 14 pont ende 3 st.

Item ons jaerverck tot Sparendam 25 st.

Item 3 bewysinc tot Sparendam 2 pont

Item van onse Scinckeldijc tot Sparendam te maken 36 st.

Item van die Dues te maken 11 groot

Item van Suetersluys te maken 5 st.

 

folio 3

Item in die Zwiet gheweest 6 man die man 4 st.

Item in die Nueweterinck gheweest 7 man die man 3 st.

Item noch een dach gheweest in die nueweterinck om scoen te maken 3 st.

Item die buer banwerc 14 st.

Item die scout ende den hyemraet van Zegwaert 19 st. van scouen

Item ghegheven van een bregghe 6 pont

Item 12 st. doe si desen ommeslach deen, verteert 11 st.

 

Item dit is onse ontfanc van die after mergen

Item van Willem Iansz 20 pont

Item op die Moers 16 pont

Item van ons huys te Rotterdam 6 pont

Item van die Oestcae 3 pont

Item van die wal 26 st.

Item van ons cae te Bleyswijc 7 ½ st.

Item van ons Cae te Swamerdam 4 st.

 

folio 4

Rekeninge van Segwaert ontfangen opten 4 den dach van novembris anno 77

 

 

1485

 

Item dit sijn die oncosten van den afterofsche marghen in den ambocht van Zegwaert anno 85

 

Item doe wy tot Rotterdam waren in Sinte Odulphus scou 20 ½ st. verteert met die vierbuer

Item ghegeven den heemraetsboy van 5 daghen 6 st.

Item in Sinte Louwerisscou verteert 6 st. ende een oort

Item doe wy ghedaecht waren van dat pennincgelt verteert 7 gulden ende ghegeven den boy 4 st.

Item ghegeven tot Bleeswyck van morghengelt 9 st. min een oort

Item doe wy tot Rotterdam waren om den boey in den sluys verteert 3 st.

Item doe wy tot Rotterdam waren om die Cralingher molen, verteert 7 ½ st.

Item doe wy tot Rotterdam waren doe die sluys in ghevallen verteert 3 st.

Item doe wy tot Rotterdam waren om die molen van Cralingen ende weder om toghen tot Wouter van Egmond verteert 7 st. ende een oort

Item ghegeven een heemraetsboy 4 st. doe hij die luden daghede doe die sluys in ghevallen was

Item ghegeven tot rotterdam 51 ½ pont ende 7 ½ g van morghengelt ende van pennincgelt

 

folio 2

Item ghegeven Jan Jacopz tot Delf 28 lb van renten die dat ambocht ghelost heeft

Item ghegeven den dieper 7 lb tot Rotterdam ende van dat jaerwerck 4 lb

Item ghegeven Ysbrant Woutersz een lb van renten

Item doe den boey van die sluys gheleyt wert ende die breg butendyck ghemaect wert ghegeven 4 lb

Item ghegeven 2 rijnsgulden van dat sincken van Sevenhuyser ende Bleeswijcker sluys

Item ghegeven van den Hofdyck te eerden 13 st. ende 12 st. van dat houtwerck

Item ghegeven van yserwerck 18 st.

Item verteert 24 st. in sinte Mertijnsscou

Item ghegeven den dijckgrafsboy 2 st. van daghen

Item ghegeven die susteren 2 lb ende 6 ½ g van renten

Item ghegeven tot Bleeswyck 2 st. van bannen

Item ghegeven 12 st. van die Oostkae te maken

Item doe wy dat gelt op die Mors maende verteert … st. ende ghecort 5 groot van morghengelt

Item in Sinte Peters scou verteert 20 st.

 

folio 3

Item ghegeven van dat verlaet 8 ½ st.

Item ghegeven van plaetwerck 21 st.

Item ghegeven van die plas 6 lb van renten

 

Item dit syn die duergaende morghen

Item ghegeven van die Zwet te maken 17 st.

Item ghegeven van die Does 5 st.

Item doe wy tot Leyden waren om dat morghengelt te gaderen verteert 3 st.

Item ghegeven 21 st. van die queldyck ende van die breg te maken

Item verteert 13 ½ st. op dat morghengelt doe die rekening ghedaen wort int jaer van 84

Item ghegeven Wouter van Egmond van bernen 8 lb

Item ghegeven 18 st. van dat buerbanwerck te maken

Item ghegeven 15 st. van drie bregghen te maken

Item ghegeven den scout met syn heemraet 14 st.

 

folio 4

Item ghegeven 14 lb ende 6 ½ g den heemrait van Rijnlant van pennincgelt

Item ghegeven van Heymansbreg te maken 1 ½ lb

Item ghegeven 3 lb van dat plaetwerck tot Sparendam

Item ghegeven van dat jaerwerck tot Sparendam 21 ½ st.

Item ghegeven van die Does 22 st.

Item ghegeven van die sluys tot Sparendam 24 lb ende 7 st.

Item ghegeven van onse stenen breg te maken van steen ende van calck ende allen oncosten 9 scilden

Item ghegeven 24 ½ st. van die Nuwewetering te maken

Item drie bewysing tot Sparendam 2 lb

Item ghegeven 3 lb van die Scinkel dyck te maken

 

Item ontfanghen van Neel Willam soon 29 ½ lb

Item ontfanghen 10 lb van hout

Item ontfanghen 7 lb van onse huys

Item ontfanghen 3 scilden van hout

Item ontfanghen van die Oostkae 2 ½ lb

Item ontfanghen van die Mors 17 lb

Item ghegaert van die morghen Bovenwech 3 groot, Binnenwech 5 groot, Butenwech 4 ½ groot

 

1503

 

Anno 1500 ende 4 rekende die ambochtbewares van Zegwaert als Joost Claesz ende Neel Goossens des manendaghes in die Pynxterheylighedagen

 

Item ghewest tot Rotterdam in Sinte Odulphusscou verteert 14 ½ st.

[No]ch ghewest om die sluys willen verteert 7 st.

--- om ten berch waren verteert 6 st.

--- Sinte Lauwersscou ghewest 2 dagen verteert 12 st.

--- den dieper 7 lb ende 3 st.

--- jaerwerck 3 lb

Item die susteren 3 lb ende 5 ½ st. van renten

Item 2 lb van yserwerck an Hoelvoeterbregge

Item gegeven van den sluys te maken 5 lb verteert 1 lb

Item 28 st. van yserwerck

Item 2 lb van pale voir van die sluys

Item ghewest in Sinte Martijnsscou 3 daghen verteert 26 st.

Item Claes Piter Meynertsz ende Neel Goossensz tot Rotterdam ghewest vertert 7 st.

Item doe van dat gelt op die Mors haelden ende Cornelis Evertsz gaven verteert 6 st.

Item ghegeven 30 lb van Hoelvoeterbreg ende 7 st. van dammen

 

folio 2

Item ghegeven den heemraet van Scielant 21 ½ lb van morgengelt

Item den heemraet van Scielant verteert 12 lb

Item ghegeven van die Oostkae te sloten 17 ½ st.

Item doe van dat gelt tot Rotterdam brochte van ons werck verteert 3 st.

Item ghegeven 5 st. ende 5 duets van dijckgelt op die ----

Item 14 st. … gegeven ter breg

Item 16 st. gegeven van elst

Item noch tot Rotterdam gelt ghebrocht uten ---

Item ghegeven Joost Claesz ende Jacop Claesz ---

Item ghegeven van die plas 6 lb

 

Item ghegaert van den morghen 5 groot

 

folio 3

Item dit is die duergaende morghen

Item ghegeven van die breggen te maken 19 st. ende 5 st. van yserwerck

Item van die Zweet 2 lb

[Item] doe die buer after Zoetermeer sloten verteert 16 ½ st.

[Item] ghegeven den scout mit den heemraet 14 st.

[Item] van dat buerbanwerck 4 ½ lb

--- in die Nyweweterinc gheweest die man 4 st.

--- 6 waghens tot Reijnsburch met turf 2 lb ende 6 st.

Item ghegeven die coster 12 st. van scriven

Item van Heymensbreg, Doesbreg, Zwamerdamschebreg, elck hondert morghen 5 st.

Item doe van dat gelt tot Leyden brochten van die sluys verteert 5 st.

Item doe men die rekening dede vertert 28 ½ st.

Item gegeven den scout 1 lb

Item van die breg after Zoetermeer ende Starnbreg gegeven 11 st.

Item van yserwerck 3 st.

Item 7 st. van bescouwen

Item van die sluys tot Sparendam elck hondert morgen 17 st.

 

folio 4

Item ghegeven Willem Yelberts van jaerwerck ende plaetwerck 11 ½ lb

Item 3 bewysing 2 lb

Item den heemraet van Rijnlant van hoer penninggelt 14 lb ende 7 ---

Item den baeliuswaghen huer 20 st.

Item ghegeven Jacop Claesz ende Joost Claesz 15 lb

Item 5 lb van hoer loon van tjaer

Item 4 lb van plaetwerck van outs doe ----

 

Item ghegaert 4 ½ g. van die morghen

 

folio 5

Item inden eersten van pennincgelt

Item noch van dat dat gemeenlant ten after is op vertymmert in die Kolck ende sluyspetten ende anders te samen op elc morgen 1 oort

Item van die Zijlbreg, Doesbreg, Heymansbreg ende die breg tot Zwamerdam van elck hondert morgen 3 g.

Item van die Scinkeldijc

Item Zegwaert is gekuert haer plaetwerck te airden tot die sloef toe voir ende after 50 st.

Item die sluys van Noortich an die noortsijde bij dat doirbynt 2 roeden op te delven ende uut die gront dicht te plancken ende dan mit guede aerde weder dicht te stampen dat sij niet om en lecket, heeft an genomen meyster Henric om 3 lb 15 st. beloept op elck hondert morgen 1 st.

Item Zegwaert haer after plaetwerck uut die gront te verplancken mit gueden nywen plancken mit twe nywe intangen ende wel te aerden, heeft anghenomen Willem Yelbertsz om 12 lb

 

Item Zegwaert ende Zoetermeer al van nywes te versteken heeft in genomen Willem Yelbertsz om 25 lb

Item dat jaerwerck

 

folio 6

Item die van Zegwaert

In den eersten 20 lb van die Molenbreg

Item 10 lb van die Nywwetering

Item 7 lb van een breg

Item die doergaende morghen blyft sculdich den afterofschemorgenen 40 ½ lb

Item Michiel Michiels ende Lou Jansz ghebreken van die doergaende morgen 22 lb

Item van den duycker in die Voers 57 ½ st.

Item den scout met den heemraet 28 st.

Item 4 lb van dat buerwerck

Item 4 scilden van poten in die abdissenveen

Item 3 scilden van die Zweet ende van die Does te maken

Item Willem Yelberts 51 st.

Item 4 lb van die bewysing tot Sparendam

Item doe men die rekening dede verteert 24 st.

Item van scriven 6 st.

Item 13 st. van die stenen breg

Item 26 ½ st. van die Wilsveenschevaert 10 st. van die breg

Item 13 lb van afterstal van die nywe sluys

Item den scout van Zegwaert 2 lb voir sijn loon

 

folio 7

[ander handschrift]

---bewares van Zegwaert hebben uut ghegeven van ongelde --- gelt en van sluuswerck van jaergelt van diepen ende (bannen) 45 lb 6 st. ende een oort ende van renten ghegeven 13 lb summa acht ende vyftich pont ende 6 st. een oort

--- ebben wy ontfanghen tot Rotterdam van onse huus ende onse lant

--- uut ghegeven tot Sparendam van intanghen van sloven ende --- van tymmeren t’samen 13 lb

--- tot Sparendam van onse Scynckeldyck ende van onse jaerwerck

--- …

Item gheweest 9 may in die Nuwe weteringhe elck man seven g.

Summa dit beloept 2 scilde ende seven groot

Item noch gheweest acht may in die Zueet elck man 4 st.

Summa 2 lb 2 st.

Item hier teghen sellen wy gaderen van merghengelt Binnenwech 4 ½ ende Bovenwech 9 dueyts

 

folio 8

Item dat is dat die van Zegwaert sculdich sijn tot Rotterdam

In den eersten 28 lb van penninckgelt

Item den dieper 7 lb

Item 4 lb van dat jaerwerck

Item 24 lb van een nywe breg after Zegwaert

Item 2 lb van dat buerwerck

Item dit is den buren omgheslagen 5 g. Binnenwech ende 3 g. Bovenwech

 

 

1520- 1521

Rekeninge van den costen ende ongelden gevallen in den ambocht van Zegwaert beginnende op ten jaersdach anno 20 ende eyndende jaersdach anno 22 overgelevert bij Arys Claesz ende Pieter Dircxz, ambochtsbewaerders ende dat in ponden van 30 groten elck pont

 

Item den scout van Segwert geeft men alle jaers vijftien st., facit 20 st.

Item die hiemraet van scouwen sjaers 10 st. facit 13 st. 4 d.

Item van die Doesscoey te maken ende den Rijndijck te repareren ende te onderhouden 5 £

Item Marten Aelbertz betaelt van die Zwietersluys te onderhouden, vier rinsgulden ende 2 st. 6 £

Item van de Wilsveensevaert ende brugge te onderhouden gegeven Joest Vranckenz 9 st. ende vijf penninck facit, 12 st. 5 d.

Noch gegeven Claes Hofflant bailius bode na ouden haercomer 13 st. 4 d.

Item van die brugge bij Claes Starre te stempen 6 st. 8 d.

Item betaelt voir zant dat verbesicht is tot onderhoudenisse van den wech bij Lambert Jacopsz twie rinsgulden facit 2 £ 13 st. 4 d.

Noch gereyst die ambochtbewairders opte scoudagen tot Sparendam 17 st. 4 d.

Item gegeven Cornelis Jansz Butenwech van ’t buyrwerck 1 £ 18 st. 8 d.

Noch heeft Neel van Nootdorp van ren… gegeven 19 st. 1 £ 5 st. 4 d.

Noch int jaer van 20 van den Rijndijck nade kuer te maken mit cost ende dranck voir ontbijten van den werckluyden 4 £

… van de Nyenwetering te ruymen 2 £ 8 st.

Item den coster voir dat hij al scryft dattet ambocht valt te scryven ende ander diensten thien st. … facit 13 st. 4 d.

 

folio 2

Anno 21

Item gegeven Jan Claesz uptie Vuers van sijn banwerck te maken alsoe wij sijn vaert besygen 4 st. facit 5 st. 4 d.

Item van de Does ende Zwiet scoen te maken ende uter scouwe te houden 24 ½ st. facit 32 st. 8 d.

Item van die steene brugge te vermaken heft Claes die Wilde angenomen ende dair voir ontfangen 4 £ braspenninck 4 £ 1 st. 8 d.

Item van de Nyeuwe Wateringe schoen te maken 2 £ 8 st.

Item Joest Vranckez van de Wilsveense brugge te onderhouden 3 ½ £

… is ’t voirs ambocht van oude resten die men van de selve bregge noch sculdich ende ten achteren 5 £

Item van Claes Starren brugge te aerden 6 st. 1 d.

Den schout mitte hiemraden van scouwen 33 st.

Noch betaelt Adriaen Pietersz van stien ende hout dat an den voirs steenenbrugge gebesicht is 8 st.

… van ’t metselen van de selve brugge …. 6 st. ende van spikeren vijf st.es facit samen 14 st. 8 d.

An die Molenbrugge vertymmert 3 scilden 1 st. ende van een nyeuwe planck 2 st. ende Jan Kors van een oudt scip 28 ½ st. ende van stien 7 st. facit samen 6 £ 15 st. 4 d.

Item betaelt Cornelis Jansz van dat buyerwerck te maken te weten 4 £ 18 st.

Item betaelt van boeten van dat den Rijndijck bescout was 25 st. facit 1 £ 13 st. 4 d.

(marge:) d’ambochtbewaerders … doer hoer diligentie ’t ambacht hier van costeloes te houden.

Claes Hoflant als bailius bode 13 st. 4 d.

Den ambochtbewairders van haer loen naer ouden haercommen van diverse cleyne reijsen 4 £

(marge:) zij verclaert wat reijsen zij hier voer doen

Den coster voir dat hij al scrijft dat ‘tambocht angaet 13 st. 4 d.

Item doemen dese rekeninge dede verteerden die gemeen buyerluden na ouder gewoenten 4 £

(marge) zij achtervolgende den keur

 

folio 3

Item noch betaelt behalven dat voirscreven van dat ande stienen ende molenbruggen verwrocht is 24 st.

Tot reparatie van den Rijndijck 3 £

Item betaelt den heren den hoichhiemraet van Rijnlant voir penninckgelt 14 £

Item voir ‘tplanten van den helm in de duynen gelijck bij den hove van Hollant ende hoge hiemraets geordoneert is op elcken mergen omme te slaen een oirtken facit 14 £

Summa per reste 32 £ 4 st.

 

folio 4

Anno 22

Item die Wilsveense brugge is dit jaer vernyeuwet ende heeft gecost te maken 18 £ hollants facit 18 £

Item van die selve bregge te aerden 20 st.

Item die brugge bij Gerijt Molennairs is in dit jaer zeer geholpen ende gerepareert ende heeft gecost 3 £

Item van die Does ende die Zwiet scoen te maken 33 st. 4 d.,

Item van die wech bij Lambert Jacopsz te zanden 26 st. 8 d.

Item van die brugge bij Neel van Nootdorp uter scouwe te houden 8 st.

Item van die nyeuwe wateringe schoen te maken zes scellingh groten vlaems facit 2 £ 7 st.

Item den schout mit sijn hiemraets van scouwen na ouden haercomen 33 st. 4 d.

Item Joest Vrancken van die Wilsveense brugge ende van de brugge bij Claes Starre te aerden tsaemen 4 £

Item doe men dese rekeninge overscloch ? gedaen worde doe worde bij den gemeen buyeren verteert 2 £ 13 st. 4 d.

Claes Hoflant den bailuis 10 st. facit 13 st. 4 d.

Item van den Rijndijck te onderhouden 4 £

Item van dese rekeninge te maken ende twie gelijcken oft dubbelen te leveren 10 st.

Item van dat ‘tambocht duervaert heft an die Noort A duer die quakelbrugge also die duer gecost 10 sc facit 3 £

Item ‘t ambocht moet jaerlicx poten ende noten langes die vallen van de vrouwenvairt gaende uuyt Zoetermeerdermeer tot an Stompwijkerwech ende te cost gehadt 4 £

Item van alle dat gemenen buyerwerck of bannenwerck 27 st. 26 st.

Somma totalis 103 £ 7 st. 4 d.

Tegens dese voors sculden is bij den hogen heemraet geconsenteert [te] gaderen op ten morgen 3 ½ groten op ten morgen ende dair van goeden rekening te houden. Actum 27en septembris anno 22 (w.g.) Foeytgens

 

 

Costen ende ongelden gevallen binnen den ambocht van Zegvart in den jaren 1526 ende 27 in welck men rekent 20 st. voer den rins gulden

 

Item in den eersten ‘t pennincgelt verschenen Petri ad cathedram anno 27 beloept ter somme 10 rijns gulden 13 ½ st.

Item van den helmplantingen van elck morgen 3 penningen hol.

Item van costen ende procedueren tot den voirs helmplantinge gedaen van elcke hondert morgen 10 ½ groten

Item Die steenen brug neffens de kerck is besteet te repareren voer de somme 3 rijns gulden

(marge:) … zaken --- dese ende --- navolgende --- dingen

Item Claes Starre heeft angenomen die Wilsveense brug ende Starren brug te aerden ende worden voer 10 st. tsiaers facit in den 2 jaren [20 st.]

Item Neel Jansz heeft angenomen de steenen brugge te aerden ende worven mitsgaders die Molenbrug die Viervoet ende gemeente werck te maken dattet te scouwen ende --- 2 rijns gulden tsiaers facit ---

 

folio 2

Item Jan Claesz in den Vuer tot Catwijck heeft angenomen de duervaert te maeken voor 2 st. tsiaers facit in den 2 jaren 4 st.

Item ‘t voirs ambocht heeft in voerleden tijden vercregen een vaert duer Engbrecht van Endelgeest lant zoe ‘t zelve voer den ingelanden ende buiren gerijflic was daer die voirs Engbrecht ter contrarien solliceterende grote cost van wagenhuyr, talmans tot Leyden, Haerlem ende in den Haech gehadt heeft zoe zijn die vors buijren mit den voirn Engbrecht overcomen eens voer 6 rinsgulden

Item de voirs ambochtbewaerders hebben om de saeck als boven te cost gehadt als dat zij luyden voer den hogen hiemreaet gedaecht ende tot Leyden mit twie of drie mannen om mitten voirs Engbrecht te compereren gecomen waren van teercosten ende anders 18 st.

Item Dirck Dircxsz heeft angenomen die Does ende de Swiet wateringe mit ‘t quakelbrucgen bij Lou van Noetdorp te --- datter die scouwe ---, --- ach in de 2 jaren voer 5 rinsgulden

 

folio 3

Item Worbout Jansz tot Alfen heeft angenomen den Hogerijndijc ende van allen oncruyt te bloeten, die haspelen ende palen te bewairen datte die scouwe over mach voer de somme desen rekening 6 rijns gulden 6---

(marge: ) als voor

Item ‘t voirs ambocht heeft jaerlicx te gelden van den duervaert bij Neel van Noetdorp ter somme in desen rekening 3 rijns gulden

(marge: ) ordinarys

Item doen die voirs ambochtbewaerders hoer rekening deden zoe wort bij den zelven ende gemene buyeren tot scoutenhuyssen verteert 3 rijns gulden

(marge: ) achtervoglt de keure

Item den bailius bode heeft van ouder gewoenten 10 st. tsiaers facit in den 2 jaren 20 st.

Item Symen Gerytsz heeft angenomen die Nuwe weteringe te maken ende die scouwe daer over te leveren voer 22 ½ st. tsiaers facit in den 2 jaren ---

(marge: ) als voor

Item die scout ende croeshiemraet dat zij de wegen twie dach tsiaers ende eens die wateringen scouwen zoe wert den zelve bij den buyeren toegeleyt 25 st. tsiaers facit in den twie jaren ---

(marge: ) achtervolgt de keure

 

folio 4

Item Swietersluys is besteet te worven voor 4 st. tsiaers facit 8 st.

(marge) als voor

Item den wech bij Lambrecht Jacobsz is besteet mit sant te verhogen ende effenen voir 20 st. tsiaers facit 2 rijnsgulden

Item ‘t voirs ambocht heeft in voerleden tijden vercregen een vaert duer die vrouwe van Rijnsburchslant bij Wilsveen aldaer van wegen des voirs ambocht besteet wort te poten een duysent elst ende ‘t lant te noten comt in desen rekening 3 rijnsgulden

(marge) ordinarys

Item die Molenbrug is besteet te maken ende repareren voer 30 st.

(marge) als voor

Item van spykeren tot die vors. brug, verbesicht 4 st.

Item den bode van Zegvert dat hij voer den buyeren roept in den kercke ende ander diensten van ouden haercomen wort den zelven toegeleyt 10 st. tsiaers facit in den twie jaren desen rekening 20 st.

(marge) ordinarys

Item den clerck van den ambocht dat hij dagelijcx scryft ende ter memorie stelt zoe wort den zelven in den tijt van desen rekening toegeleyt 20 st.

 

folio 5

Item den scout voer zijn diensten ende moiten wort bij den buyeren jaerlix toegeleyt 15 st. facit 30 st.

Item die ambochtbewaerders dat zij luyden an ‘t ambocht in dach huyren arbeyden voer ’t voirs ambocht reyssen als tot Leyden, Haerlem, in den Haech etc daer zij luyden geen rekening van maiken zoe wort den zelven bij den buyeren toegelaten in desen rekening 3 rijns gulden

(marge: ) --- specificacie

Item die scout ambochtsbewairders ende buyeren voirs hebben verbouct daer een yegelijcken zijn lant van waer ende van wien ‘tzelve gecomen was, een goet morgenbouck daer van gemaect daer ‘tambocht in te cost gehadt heeft 6 rijns gulden

(marge: ) dese costen hier inne ? gedaen behoren te comen opten genen die se gedaen hebben of ten minsten bij weten van den buyren alhier verclaert te sijn bij goede specificatie omdat gesien te gelden dien ‘t behoirt

In den laetsten ommeslacht anno 26 was bij den vors ambocht bewaerder van ’t lant dat doer

Sparendam watert te cort ommegeslagen dwelc de vors ambochtwaerders hebben van ‘tlant dat doer Schielant watert geleent ter somme 12 ½ rijns gulden

Item den clerck van den hogehiemraet dat hij dese rekening doersiet ende verteert 2 st.

Item van desen rekening te maken ende een dubbelt daer van te scrijven ende andere dienste [5 st.]

Item zij zullen den duycker vernuwen tot Catwijc in den Vuer daer ‘t ambocht in te cost hebben zal ---

 

folio 6

Item ‘t voirs ambocht heeft te cost gehadt van Geryt Jansz bode dat hij die Quakelbrug bij Lou van Noetdorp verhuert heeft 4 st.

 

folio 7 t/m 11 zijn de kladversie van de tekst hiervoor

 

 

Oncosten gevallen over den ambocht van Zegwert in den jare [15]32 bij ambochtbewaerders Joris Claesz Meijn ende Jacob Claesz

 

Eerst Heinrick Jansz timmerman tot Delff heeft de molenbrug gemaect op vier meije dagen om 40 rinse gulden facit voer desen termijn 10 rinse gulden

Gegeven Pieter van Noerde dat wij in Zwietersluys gehoufslaget zijn elcke hondert morgen 6 st. 1 oert facit 2 rinse gulden

Van de steene breg bij ‘t kerkhoff 9 st.

Gegeven Geryt die Vrije van 2 duysent stiens mit de vracht 34 st.

Gegeven Arent Jansz kalckbarnder van een hoet calcx mit de vracht 15 st.

Gegeven Claes Jacobsz van twie zetelen op te voors breg 20 st.

Gegeven Pieter Cornelisz van twie strijckhouten boven op te voors breg 12 st.

Gegeven van een schip zants mit de vracht tot de voors breg 3 ½ st.

 

folio 2

Van de kalck te beslaen 2 ½ groten

Van bouts ofte sloeten tot de voors breg den smit betaelt 12 st.

Dirck Pietersz van metselen an de voors breg gegeven 22 st.

Item voer zijn cost gegeven 14 st.

Gegeven Jan Cornelisz in den Zwan van stien ende calck dat wij te cort quamen 25 st.

Den dijckgraef van Rijnlant dat wij een kenninge contra Engbrecht van Endelgeest gedinget ende verloren hadden den zelve betaelt 5 rinse gulden

Den talman Pieter Jansz van de voors kenninge te dingen daer voer hem betaelt 25 rinse gulden

t’Voors ambocht moeten onderhouden den Vrouwenwech in Zueterwou mit zanden ende anders gegeven 20 st.

 

folio 3

Alsoe ’t voors ambocht een vaert deur mijn vrouwe van Reijnsburch lant hebben ende daer voer dit jaere int selve lant moeten leveren thien duysent elsen elcke duysent 18 st. facit 9 rinse gulden

Den schout ende zijn croeshiemraiden van hoer scouwen 25 st.

Gegeven van ’t buyerwerck tot 13 plaetsen te maiken in handen Cornelis Jansz Buytenwech betaelt 37 st.

Huych Pietersz heeft angenomen den Rijndijck te repareren te bloeten de Does te maken ende dat nyewe zant buyten den Koepoert te maken den zelve hier off betaelt 3 rinse gulden 15 st.

Den clerck van den ambocht voer zijnen arbeyt te scrijven ende anders 10 st.

Die schout ambochtbewaerders ende gemeen buyeren hebben opte rekening in de meije maent verteert 3 rinse gulden 15 st.

(marge: ) men lijt die voor dese … en sal men voortan niet meer verteren tot ‘slants cost dan anderhalf pont hollants

 

folio 4

Die bailius bode van Rijnlant zijn salaris nae ouder gewoenten 10 st.

Den schouten bode voer zijn salaris nae ouder gewoenten 10 st.

Van Starrenbregge te repareren 6 st.

Gegeven van ‘t vonnis dat wij contra Endelgeest voors een kenninge voerden hoge hiemraet gedinget heeft 4 ½ st.

Van Zwietersluyse te aerden te worven gegeven Oloff Dircxz 4 st.

Van den offcoep van’t Vischbrugge den brief daer van te lossen ende andere costen daer om gedaen gegeven 7 ½ rinse gulden

(marge: ) dit saken zij nemen up ’t grote – soe dit ’t lant niet en to…

Van den Zwietersluyse in den winter lestleden te dammen ende dicht te houden, horde ende boemen daer bij te brengen facit 10 st.

Der heren pennincgelt 800 52 morgen 5 rinse gulden 6 st.

 

folio 5

In mijn vrouwen van Reynsburch lant leggende tot Wilsveen een zantpat bij ’t water langes te maken gegeven jonge Jan Dircxz 18 st.

Lambrecht Jacobsz heeft den waterganck ende deurvaert bij zijn huys geopent daer d’ingelanden van dien mit hoer poertaerde, bagger ende anders deur moeten dagelijcx varen den zelve betaelt 7 rinse gulden

Den clerck van den hogen hiemraet dat hij dit onderteyckent 2 st.

Somme 70 rinse gulden 15 st. 1 d.

 

Hier tegens ontfange van de zijdwin van Zwammerdam 54 st. blijft 120 rinse gulden 11 st. 1 ½ groot die zijluyden moegen ommeslaen ende daer of verantwoerden ter naester rekening

Actum 28 maert anno 1533 (w.g) Bruyn Foeytgensz

 

 

Zegwert de anno [15]33

 

folio 2

Den oncosten van den Buytenwech ende voert van Starrenbreg in die Stompwijkerwech angaende Zegwert d’een helft van de last deser voors bregge

In den eersten Jan Pietersz tot Voerburch gegeven van hout tot de voors breg 3 rinse gulden 5 st.

Gegeven Pieter Neel Maertsz van arbeyt ende tymeren an den voors breg 25 st.

Gegeven Dirck Gerytsz van de voors breg te aerden ende stoppen 2 £ hollants 1 st.

Doen zijluyden die voors breg maecten gegeven Neel Cornelisz damphouwer van cost dat die arbeytsluyden verteert hebben 2 £ hollants

 

folio 3

Gegeven Neel Cornelissz Smit van spykeren tot de voors breg 15 st.

Gegeven Arent Scheepmaker van plancken tot decxsel des voers breg 33 st.

Gegeven Dirck Claesz Schout van dammen ende droech te houden 51 st. 1 oert

Noch gegeven Louw Willemsz van ander halven dach te tymmeren 6 st.

Verteert op die laetste rekening in den Zwan voor schout mit die gemeen buyeren 1 ½ £ holl.

Gegeven van die Wilsveense breg te repareren Pieter Neel Maertsz 1 ½ £ holl.

Gegeven van zant 10 schepen after Lambrecht Jacobsz op die wech 20 st.

 

folio 4

Tvoors ambocht heeft noch te cost gehadt van 400 elst te poeten ende noeten in mijn vrouwenveen van Reynsburch 18 st.

De zelve van 8 schepen zandts in mijn vrouwenveen om ’t padt te maken betaelt Dirck Gerytsz als voeren elcke schip 4 ½ grooten facit 18 st.

Jerusalem binnen Leyden van renten verschenen anno 33 15 st.

Olof Dircxz van Zwieter sluyse te aerden ende worven 4 st.

Worbout Jansz dat hij den Rijndijck gerepareert ende gebloet heeft 3 rinse gulden

 

folio 5

Jan Wolbrantsz dat hij ’t zantpat buyten de Koepoort gemaect, zant daer op gebrocht heeft 15 st.

Eeuwout van Arkel dat hij de Does schoen gemaect ende de schouwe daer over gelevert heeft 12 ½ st.

Die schout ende croeshiemraden wegens scouwen van wegen ende wateringen 25 st.

Louwen Huygenssz dat hij de Quakel breg an de Noort A onderhout 4 st.

Bruyn van Tijberen bailius boede van Rijnlandt voer zijnen getrouwen dienst 10 st.

 

folio 6

Den boede van Zegvart voer zijnen dienst 10 st.

Die clerck van den ambocht voor zijnen dienst 10 st.

Die clerck van den hogen hiemraedt dat hij dese rekening gevisiteert ende onderteyckent heeft 2 st.

Van dese rekening te macken ende een dubbelt daer van te scrijven 3 st.

Heynrijck Janszoon Tymerman van de molenbreg te maicken

Dit hem besteet is geweest om 40 rinse gulden op vier jaren alhier omme ‘t 3e vierde jaer 10 rinse gulden

(w.g.) Bruijn F[oeytgen] z

 

 

Costen gevallen over den ambocht van Zegvert in den jare 1534

ambochtbewaerders Thumon Claesz ende Dirck Claesz Schouten

 

’t Penninckgelt een deut op te morgen

Dirck Gerytsz dat hij Starrenbregge geworvet ende aerde daer an gebrocht heeft 10 st.

Pieter …s Louw dat hij den wech buyten de Koepoort gemaect heeft 12 ½ st.

Huych Pieterszoon heeft de de weet gedaen dat de hoge hiemraet zouden comen bij de Noort Ae die hem betaelt 1 ½ st:

Van de wech bij Lambrecht Jacobsz te zanden ende maken 20 st.

Van de stienen bregge tot Zuetermeer te diepen ende repereren heeft gecost 2 rinse gulden 5 st.

 

folio 2

Dirck Gerytsz --- dat hij elst in mijn vrouwenveen van Reynsburch gepoot ende genoet heeft 22 st.

Yeuwout van Arckel dat hy ‘tbanwerck in de Doeswatering gemaect heeft 22 st.

Van de Rijndijck te repareren ende bloeten 25 st.

Den d’ambochtbewaerders ende gemeenbuyren rekenden verteert tot Jan Corneliszoon in den Zwan 22 ½ st.

Florys Claesz Meyn dat hy de gemeente werck gemaect ende de schouwe daer over

gelevert heeft 22 st.

Henrick Jansz timmerman dat hy de Molenbreg van nyeuwens gemaect heeft angenomen om 30 rinse gulden op drie jaren te betaelen 7 ½ rinse gulden

 

folio 3

--- heeft noch te cost gehadt van de plaetwerck die zij an Jan Paedtzen lant gemaect hebben 9 rinse gulden 7 ½ st.

Twie hoge hiemraeden mit den clerck van Rijnlant hebben gevaceert eenen dach ende geordeneert dat plaetwerck te maken 35 st.

Jerusalem binnen Leyden van renten ter los 15 st.

Die schout van schouwen ende anders 25 st.

Bruyn van Tyberen bailius bode van Rijnlant voor zijn dienst 10 st.

Die bode van den ambocht voor zijnen dienst 10 st.

Die clerck voer zijnen dienst 10 st.

 

folio 4

Die clerck van den [hoge] hiemraet dat hij [dese] rekening gevisiteert ende onderteyckent heeft 2 st.

Van dese rekening te scryven ende een dubbelt daer van te maken 2 st.

men consenteert dese voors penningen omme te slaen ende te gerderen mit die leste 3… behouden goede rekening daer van te doen. Actum 17en april 1534 (w.g.) Bruyn F[oytgen]z

 

 

Costen gevallen over den ambocht van Zegwert in den jaere 1535 ende 36

ambochtbewaerders Thymon Jacopsz ende Daem Jansz

 

‘t Heeren penninckgelt opte morgen een doit facit 5£ 6 st. 8 d;

Dierck Geerytsz dat hij Sterrenbrugge ende die Wilsveensebrugge geworvet ende aerde dair an gebrocht heeft 10 st.

Van elst te poeten ende te noeten in mien vrouw van Reynsburchs veenen 25 st.

Van dat pat in den Vrouwenveen bij die wateringe heene besteet den ambochtsbewaerders van Zoetermeer voir 4 ½ £

Van een wange an die Wilsveensebrugge gemaeckt 6 st.

Pieter Claesz Lou dat hij den wech bij die Koepoort gemaeckt heeft 10 st.

Van de wech bij Lambrecht Jacopz te zanden ende maken 20 st.

Jorys Claesz van’t buurwerk van bruggen ende vaerten uuyt der scouwe te houden 2 …

(marge: ) zij ter naester rekeninge verclaringe gedaen van pertijen tot pertije waer dit gelt om besteet is

Van ’t jair werck in Zwietersluys te aerden 4 st.

Van de Rindick te repareeren ende bloeten 4 ½ £

 

folio 2

Jerusalem van renten binnen Leyden ter los 15 st.

Doen d’ambochtbewaerders ende gemeen buieren rekenden verteert tot Jan Cornelisz in Zwan 22 ½ st.

Die scout van scouwen ende anders 25 st.

Bruyn van Tyberen balius boede van Rijnlant voir zijnen trouwen dienst 10 st.

De boede van den ambocht voir zijnen dients 10 st.

Die clerck voir zijn dienst 10 st.

Yewout van Arckel dat hij’t banwerck in den Doeswateringe gemaeckt heeft 20 st.

men consenteert dese penningen omme te slaen mits doende rekeninge alst behoirt.

Actum den eersten dach van april anno 1536 nae ’t gemeen scrijven (w.g.) Brouchoven

 

 

Costen gevallen over den ambocht van Zegwart in den jare 1536 in ponden schellingen, penningen, van 40 grooten vlaems ’t pont

 

’t Penninckgelt een deuyt up ten morgen 5 £ 6 st. 8 st.

Dirck Gerytsz dat hy Starren ende Wilsveense bruggen aerde daer an gebrocht geworvet ende die schouwe daer overgelevert heeft 10 st.

Van een planck mit een yseren veter geleyt over ‘tgat in de Vrouwenveen van Reynsburch 4 st.

 

folio 3

’t Voors. ambocht is gehouden jaerlicx te poeten ende noeten elst in mijn Vrouwe van Reynsburch veen facit 25 st.

Pieter Claesz Louwe dat hij den wech bij de Koepoert gesandet ende gemaect heeft 10 st.

Van den wech bij Lambrecht Jacobsz te zanden ende maken 20 st.

Jorys Claes zoon van ’t buyerwerck van de brugge ende vaerten uuyterscouwe te houden 2 £ 1 st.

 

folio 4

Van ’t jaerwerck in Zwietersluyse te aerden ende die scouwe daer over te leveren 4 st.

Van den Rijndijck te repareren bloeten ende die scouwe daer over te leveren besteedt om 4 £ 10 st.

Jerusalem binnen Leyden compt tsjaers van den ambocht voors ter losse facit 15 st.

D’ambochtbewaerders ende gemeen buyeren hebben opte rekeninge tot Jan Cornelisz in den Zwan verteert 22 ½ st.

Die schout voer zijnen dienst als scouwen ende anders 25 st.

 

folio 5

Die bode van den ambocht voer zijnen dienst 10 st.

Die clerck van den ambocht van de gehelen jare te dienen 10 st.

Bruyn van Tyberen bode van den bailiu van Rijnlant voer zijnen getrouwen dienst 10 st.

Eeuwout van Arckel dat hij de Doeswatering schoen gemaect ende die scouw daer over gelevert heeft 25 st.

Van dat gat ende duervaert bij Louw van Noetdorp te beplaeten hout ende arbeytsloen tsaemen 25 st. 3 den

 

folio 6

Van den Starrenbrug te diepen hout, steen, calck ende arbeytsloen daer toe, compt t’samen 2 £ 1 st.

Die clerck van den hogen hiemraet dat hij dese rekening onderteyckent heeft 2 st.

Van dese rekening te scrijven ende een dubbelt daer van te maecken 2 st.

Somme 25 £ 2 st. 5 d;

Men consenteert dese 25 £ 2 st. 5 d; omme te slaen behouden een yegelijk zijn recht. Actum den 10e marty anno 1500 ses ende dertich stilo communi

 

 

 

Oncosten gevallen over den ambocht van Zegvert in den jaer 1537 in ponden scellingen ende penningen van 40 grooten vlaems ’t pont

(dit lijkt een kopie door de klerk van Rijnland te zijn)

Zegwert anno 1500 ende 37

 

’t ‘sHeren penninggelt een doeyt upte margen facit 6 £ 6 st. 8 d;

Huych Pietersz van dat kerckgebot dat men verboucken soude 10 st.

Gereyst tot Leyden up Sint Jansschouwe ende verteert 3 st.

De schout met zijn heemraits voir zijne dienst van schouwen ende anders 25 st.

De baillius bode van Rijnlant voir zijn trouwen dienst 10 st.

De bode van den ambocht voir zijn arbeyt 10 st.

De clerck van den ambocht voir een heel jair dienen 10 st.

Jan Janss ende Heyndrick Dircxsz van den Rijndijck uuyt de schouwe te houden 5 ½ £ hollants

Van’t jairwerck in Swietersluys te airden ende die schouwe dair over te leveren 4 st.

Euwout van Arckel dat hij de Doeswateringe schoen gemaict ende die schouwe dair over gelevert heeft 25 st.

 

folio 2

Jorys Claess van dat buyerwerck van bruggen ende vaerten uuyt der schouwe te houden 2 £ hollants 1 st.

Dirck Gerrytsz dat hij Sterren ende Wilsveensebruggen dair aen gebrocht geworwet ende die schouwe dairover gelevert heeft 10 st.

Wilsveense brugge beschout van de schout ende heemraiden van Stompwijck 16 st.

Jerusalem binnen Leyden comts. van ’t ambocht voirs ter losse 15 st.

Van plantinge in de Vrouweveen ende van een wange aen Starrenbrugge gemaect ende geworvet 24 st.

Van den wech bij Lambrecht Jacobsz te sanden ende maicken 20 st.

Pieter Claesz Louwe dat hij den wech bij de Koepoort gesandet ende gemaect heeft 10 st.

Jan Claesz van ‘tbuyerwerck bij jonge Jacob Willemsz 2 st.

Op ‘t verboucken verteert in de Zwan tot Jan Corneliszoon 3 £ 10 st.

 

folio 3

Verteert op die laetste rekening bij de ambochtsbewaerders ende gemeen buyeren tot Jan Cornelisz in de Zwan 22 ½ st.

Den clerck van ’t heemraidtscap van dese rekening te teyckenen 2 st.

Somme 25 £ 8 st. 8 d.

Men consenteert omme te slaen enen braspenning upte margen zoe commen dese ambochtbewairders te cort 8 ½ st. die zij ten naesten jaer ten rekeninge sullen mogen. Stellen. Actum den 13den aprillis 1537 stilo communi (w.g.) Brouckhoven

 

 

Costen gevallen over dat ambocht van Segwart in den jare 1538 in ponden schellingen penningen van veertich groten vlaems ’t pont

 

’t Penninckgelt van de hogen hiemraden van Rijnlant een deuyt van elck 436 morgen facit 5 £ 6 st. 6 d.

Die schout ende croeshiemraen voer hoeren dienst van te schouwen nae ouder gewoenten 25 st.

Die bode van de bailiu van Rijlant voer zijne dienst 10 st.

Die bode van de ambocht zijnen dienst 10 st.

 

folio 2

Die clerck van den ambocht dat hij den buyeren ende ingelanden dienstich is nae ouder gewoente 10s.

Jan Jansz ende Henrick Dircx dat zijluyden den Rijndijck gerepareert gebloet ende die scouwe daer over gelevert hebben angenomen des jaers om 4 £ 2 st. 6 d.

Odulf Dircxz dat hij die Zwietersluyse aerde daer an gevrocht ende die schouwe daer over gelevert heeft 4 st.

Eeuwout van Arckel dat hij die Doeswaterin schoen gemaect heeft 25 st.

 

folio 3

Dirck Claesz schout dat hij die drie breggen geworvet ende die vaerten gemaect ende die schouwen daer over gelevert heeft 34 st.

Dirck Gherytsz dat hij Starren ende die Wilsveense bruggen geworvet ende die schouwe daer over gelevert heeft 10 st.

Jerusalem binnen Leyden een jaer lossrenten verscenen tot Sinte Pieter ad catedram 15 st.

Lambrecht Jacobsz dat hij den Vrouwenwech gemaect ende sant daer op gebrocht heeft 20 st.

 

folio 4

Pieter Claesz Louwe dat hij den wech buten die Koepoort gesandet ende gemaect heeft 10 st.

Jan Claesz dat hij die bregge bij Jonge Jaep Willemsz geworvet heeft 2 st.

Die schout ambochtbewaerders ende gemeene buyeren op te laetste rekening verteert in de Zwan 22 st. 6 d.

Alsoe dat ambocht van Zegwart voors geen goet noch correct morgenbouck ende hadden om die dijck penningen ende anders te garen ende over te verboucken zoe hebben die ambochtsbewaerders

 

folio 5

ende eenige ingelanden een nyeuwt bouck doen maken ter zelver tijt voor ende nae verteert ende voor ’t scriven t’samen 4 £

Jan Ariensz ende Pieter Cornelisz tymmerluyden hebben angenomen die vaert duer Jan Paedts Bouwenzs lant ande oostzijde te beplaeten op twie terminen om 11 rinse gulden compt voer dit daer 20 £

Jan Paedts Louwenz voors dat die bueren ende ingelanden zijn lant of gevaren hebben bij den hogen hiemraden van Rijnlant hem toegevonden dat Zegwart eens voor al hem betalen zal 10 £

 

folio 6

Gheryt van Poelgeest ende Jan van Alckemade hoge hiemraden van Rynlant dat zij luyden tot versouck van Jan Paets Bouwenz ende den ingelanden van Zuetermeer ende Zegwart op ’t lant ende tere plaetsen concensioes geweest zijn voer de vacatie van de hiemraet elcx 28 st.

Comt voer die van Zegwarts portie te betalen 28 st.

Die clerck van den hogen hiemraedt voer zijn vacatie 15 st. facit voer Zegwart 7 st. 6 d.

Gielis Gielisz bode van den hogen hiemraedt voer zijn vacatie 6 st. compt voer Zegwart 3 st.

 

folio 7

Doen die hoge hiemraet van Rijnlant vergadert waren binnen Leyden om of te doen dat geschille tusschen Jan Paedtrs voors eyscher ter eenre ende die van Zuetermeer ende Zegwart verweerders ter andere zijden haer questie of gedaen hebben verteert bij den dijckgrave ende hoge hiemraden van Rijnlant 6 rijnse gulden 4 st. compt voer Zegwart 3 £ 2 st.

Die schout van Stompick dat hij die Wilsveense brug beschouwet ende de weet daer of gedaen heeft betaelt 13 st. 6 d.

Henrick Jansz tymmerman dat hij die voors Wilsveense brugge verstelt heeft 16 st.

 

folio 8

Die ambochtbewaerders hebben doen brengen in de Vrouwe van Reynsburgerveen tot Stompick 25 scepen zants elcke scip een st. facit 25 st.

De zelve hebben voer den arbeyt betaelt 30 st.

Henrick Jansz tymmerman voors dat hij Starrenbrug gerepareert heeft 20 st.

Die ambochtbewaerders voors zijn tot versoucke van Jan Paedts voors gedaecht geweest voer den hogen hiemraet van Rijnlant tot Leyden te comen gevaceert elcx een dach daer op verteert mit eenige ingelanden 12 st.

 

folio 9

De zelve (?) zijn gereyst geweest tot Reijnsburch omme te spreken mit heer Willem van Alckemade ridder opte materie van de Vrouwenveen verteert 10 st.

Die zelve hebben gereyst tot Leyden voer den hogen hiemraden van Rijnlant omme den uuytspraeck tusschen Jan Paedts ende den ingelanden van Zegwart ende Zuetermeer gepronunchieert te worden, bij den ingelanden verteert 12 st.

Henrick Jansz timmerman voors dat hij die molenbrug gerepeert heeft 12 st.

Govert Claesz ende Cornelis Pietersz dat zij luyden in de voors Jan Paedtsen lant an dat plaet werck aerde ende sant daer an gebrocht hebben om ‘t selve te vollen angenomen om 6 £

 

folio 10

’t Voors ambocht heeft noch te cost gehadt an spijckeren tot dat voors plaetwerck verbesicht eerst 100 dubb. middelnagelen 8 st. 100 nagelen 4 st. ende 200 kasijsers (kersijsers?) 4 st. facit 16 st.

Die clerck van de hogen hiemraet dat hij dit onderteyckent heeft 2 st.

 

Totale somma 72 £ 15 st. 6 d.

Als men gadert zeven groeten vlaems op te margen zoe loep … 35 st. 6 d.

welck 7 groten men dese ambochtbewaerders consenteert omme te slaen mit dat zij ten naesten jaere rekenen sullen van de voirs 35 st. 6 den behouden een yegelijck zijn recht. Actum den 3den meye 1500 negen ende dertich

 

 

Oncosten gevallen over dat ambocht van Zegwert in den jaere 1539 in ponden schellingen, penningen van 40 grooten vlaems ’t pondt

 

’t Penninckgelt van den hogen hiemraeden van Rinlant een denyr op elcke morgen tot 426 morgen facit 5 £ 6 st. 6 d.

Die schout ende crooshiemraeden voir hoeren dienst te scouwen 25 st.

Die boede van den baliu van Rinlant voir zijn dienst 10 st.

Die boede van den ambocht voir zijne dienst 10 st.

 

folio 3

Die clerck van den ambocht dat bij den buieren ende ingelanden, dienstachtich is nae oude gewoonten 10 st.

Jan Jansz ende Heynrick Dirckz dat zij luyden den Hoegen Rindick gebloet gerepeert ende die scouwe dair over gelevert hebben angenomen des jairs om 4 £ 2 st. 6 d.

Odulf Dierckz dat hij die Zwietersluys aerde dair an ghebrocht heeft ende die scouwe dair overgelevert heeft 4 st.

Ewout van Arkel dat hij die Doeswateringe schoon gemaeckt heeft 25 st.

 

folio 4

Dierck Claesz scout dat hij die drie bruggen binnen den ambocht geworvet ende die vaerten scoen gemaickt ende die scouwe dair over gelevert heeft 34 st.

Dierck Gerytz dat hij die Starren ende Wilsveense bruggen geworvet ende die scouwe dair over gelevert heeft 10 st.

Van reparacie van timmeren an die wangen van die Wilsveensebrugge 20 st.

Jerusalem binnen Leyden een jair losse renten verschenen tot Sinte Peter ad cathedram.

Lambrecht Jacopz dat hij den Vrouwenwech gemaeckt ende ’t sant voir op gebrocht heeft 20 st.

 

folio 5

Pieter Claesz Lou dat hij den wech buyten die Koepoert gesandt ende gemaeckt heeft 10 st.

Jan Claesz ende Pieter Claesz Lou dat zij die brugge bij Jonge Jacop Willemsz geworvet heeft 7 st.

Die scout ambochtbewaerders ende gemeene buieren op te laeste rekeninge in de Zwanne verteert 30 st.

Jan Adryaensz ende Pieter Cornelisz tymmerluyden hebben ingenomen die vaert doer Jan Paedts lant an de oestzijde te plaeten op twie termijnen om 40 rijnse guldens voir dat laeste termijn 20 rijnse gulden

 

folio 6

Die ambochtsbewaerders van Zegwert hebben doen repareeren die stenen brugge te warven gedamt, gediept geschoeyt ende ge… ende van arbeyts loon ende cost in als 3 £

Van dat bruggetgen bij Lou van Noertdorf uuyt der scouwe te houden 10 st.

Van reparatie an’t ’t selve bruggetge of an die platinge geworvet 25 st.

Die ambochtsbewaerderes worden gedwongen om te lossen 15 st. t’samen hebbende opt voors ambocht Jerusalem binnen Leyden den penning 15 st. facit 12 £

(marge) zij ter … dat dese 15 st. gelost niet meer in rekening gebracht en worden

 

folio 7

(vanaf hier handschrift Brouchoven)

Als men gadert op elcke margen 2 st. 9 d. ten prijsse voirs zoe loept hier t’over 17 st. 6 d. ten … voirs ende daer loep t’over ’t jaer voerleden 35 st. 6 d; dus loept hier t’over t’samen een somme van 2 £ 12 st. 6 d:

Welcke 2 st. 9 d. opte margen voirs men consenteert die ambocht bewairders omme te slaen ende garen mits dat zij ter naeste rekeninge sullen verantwoerden van ’t voirs overloep behouden een yegelijck zijn recht. Actum den 3den aprillis 1500 ende veertich

 

Item dair hebben geslachturft ende gedolven in den ambochte van Zegwairt in den jaere 1539 156 personen dair van die scout ende den clerck van den hoge heemraet t’samen comt een halve st. van elcke persoon uuytwijsende de nyeuwe ordonnantie facit 3 £ 18 st.

Van dese rekening te verscrijven 2 st.

Den clerck van den hoge heemrait van dese rekeninge te onderteyckenen 2 st.

totalis somme 61 £ 16 st.

 

folio 8

Alsmen gadert op elcke margen drie st. zoe loopt daer over 2 £ 2 st. ten prijse voirs

Ende daire loopt over ’t jair voirleden 35 st. 6 den aldus loopt hier t’samen t’over de somme van 3 £ 17 st. 6 d.

Welcke drie st. opte margen voirs men consenteert die ambochtsbewaerders omme te slaen ende ghaeren mits dat zij ter naester rekening zullen verantwoirden van tvoirs overloop behouden een yegelijck zijn recht. Actum den 17den aprillis 1500 ende veertich

 

 

Oncosten gevallen over ’t ambocht van Zegwairt in den jare 1500 veertich in ponden, schellingen ende penningen van 40 grooten vlaems ’t pondt

 

’t Penninggelt van den hoge heemraiden van Rijnlant een doeyt op de margen tot 853 margen ende 4 ½ hont facit 5 £ 6 st. 4; 8 d.

De schout met zijn croosheemraeden voir haeren dienst te schouwen naer ouden gewoonten 25 st;

De bode van den bailliu van Rijnlant voir zijn dienst 10 st.

De bode van den ambocht van zijn dienst 10 st.

De clerck van den ambochte van dat hij die buijeren dienstachtich es naer ouder gewoonten 10 st.

Jan Janss ende Heyndrick Dircxsz dat zij den Hogen Rijndijck gebloot gerepareert ende die schouwe dair overgelevert hebben 4 £ 17 st. 6 d.

folio 2

Olof Dircxsz dat hij die Zwietersluys geaerdt ende die schouwe dair over gelevert heeft 4 st.

Eeuwout van Arkel dat hij die Doeswateringe schoon gemaict heeft 25 st;

Dirck Claess schout dat hij de drie bruggen binnen den ambochte geworvet die vaerten schoon gemaict ende die schouwe dair over gelevert heeft 10 st.

Dirck Gerrytsz dat hij de Sterren ende Wilsveense bruggen geworvet ende die schouwe dairover gelevert heeft 10 st.

Pieter Claess Lou dat hij den wech buyten die Koeport ‘t sant dairup gebrocht heeft 10 st.

De selve Pieter dat hij die brugge bij Jonge Jacop Willemsz geworvet heeft 7 schellingen

De schout ambochtsbewairders ende gemeen buyeren op te laetste rekening in de Zwan verteert 30 st.

 

folio 3

Van een nyeuw bruggetgen gemaict ende getimmert bij Jonge Jacop Willemsz van hout met arbeyt, spyckeren t’samen 7 £ 4 st.

Jan Claesz ende Pieter Cornelisz Stompick als ambochtsbewaerders van Zegwert zijn verdachvert te commen tot Soeterwoude om een ofcoop te doen tegens mr Frans … ende van de platinge bij Lambrecht Jacopss ende en zijn nyet vereenicht dair op verteert 14 st.

Gillis Gillisz van dat hij die Wilsveense brugge bekoert heeft 3 st.

Foey Pieterss heeft gepant met Gerryt Janss heemraetsbode de ambochtsbewairders om ‘tgelt van de platinge aen Lambrecht Jacopss werf 5 st.

Foey voirs van de platinge te maicken 9 £

Op Sint Jans schouwe gereyst tot Leyden verteert 3 st.

 

folio 4

Dirck Gerrytsz van dat hij die platinge bij Sterrenbrugge geaerdt ende gewervet heeft 5 st.

Van hout, spyckeren arbeyt ende een half scip aerde gebrocht ende dair mede gerepareert dat bruggetgen bij Lou van Nootdorp 7 st. 6 d.

Van ‘tsantpat te maicken in de Vrouwenwech 15 st.

Van dese rekening te verscrijven 4 st.

Den clerck van den hoge heemrait van dese rekening te teyckenen 2 st.

 

Totalis somme 38 £ 3 st. 8 den …

Ende dair liep t’over in de voorgaende rekening 3 £ 17 st. 6 d.

Aldus es hier noch te gelden de somme van 34 £ 6 st. 2 d. over

Hier inne moeten gelden 427 morgen ende als men ommeslaet op elcke margen drie groot ende een doeyt soe loopt daer over 7 st. 8 den van 2 grooten vlaems den schelling die men consenteert omme te slaen

 

folio 5

mets dat die ambochtsbewairders van ‘t voirs overloop schuldich zijn ter naester rekening te verantwoorden. Actum opten Paeschavont anno 1500 ende eenenveertich

(w.g.) Brouchoven

 

 

Oncosten gevallen over den ambocht van Zegwert in den jaere 1541 in ponden schellingen ende penningen van 40 groten vlaems tpont

 

‘t Heeren penninckgelt een doeyt op elcke morgen facit 5 £ 6 st. 8 d. over

Die scout met zijn croeshiemraeden van hoeren dienst te scouwen na ouden haercomen 25 st.

Die boede van den baliu van Rinlant voir zijn dienst 10 st.

Die boede van den ambocht voir zijn dienst 10 st.

 

folio 2

Die clerck van den ambocht van dat hij die bueren dienstachtich es na ouden haircomen 10 st.

Jan Jansz ende Heynrick Diercks dat zij den Hoegen Rindick gebloet gerepareert ende die scouwe dair over gelevert hebben 4 ½ £

Odulpf Dierkz dat hij die Zwietersluys aerde an gebracht heeft ende die scouwe dair over gelevert 4 st.

Ewout van Arckel dat hij die Doeswateringe schoen gemaeckt heeft 25 st.

folio 3

Dierck Claesz scout dat hij die buerbruggen gewerft heeft ende die buervaerten schoengemaeckt heeft ende die scouwe dair over gelevert 2 ½ £

Dierck Geerytz dat hij die Staren ende Wilsveense bruggen geworvet ende die scouwe dair over gelevert heeft 10 st.

Pieter Claesz Lou dat hij die den wech buyten die Coepoert sant dair op gebrocht heeft 10 st.

Pieter Claesz Lou dat hij die brugge bij Jonge Jacop Willemsz ghewervet heeft 7 st.

 

folio 4

Die scout ambochtsbewaerders ende gemeen bueren op die laeste rekeninge verteert in Zwan 1 ½ £

Foey Pietersz van dat hij die Zwietersluys getimmert ende gherepereert heeft 17 st.

Den tymmerman tot Alphen van een half heck upten Rijndick geset 1½ £

Van sant in de Vrouwe van Reynsburchsveen gebrocht in als voir Zegwert 12 schepen sant elcke schyp 5 groot facit 1 ½ £

 

folio 5

Up Sinte Jans scouwe gereyst tot Leyden verteert 3 st.

Van twe jair sant gebrocht op die wech after Lambrecht Jacopz 2 £

De clerck van den hoge heemrait van den dese rekening te viseteren ende onderteyckenen 2 st.

 

Totalis somme 25 £ 9 st. 8 den van 40 groten ‘t pont

Hier inne moeten gelden 427 morgen

Ende dair liep tjair voirlede tover 7 st. 8 d.

Aldus blijft hier noch te gelden 25 £ 7 st.

Als men ommeslait op te margen een …

 

folio 7

zoe loopt dairover 31 st. 8 d. over van 2 grooten vlaems den schelling die men consenteert omme te slaen met dat die ambochtsbewairders van ‘t voirs overloop schuldich zij ter naister rekening te verantwoirden. Actum den 18en in mairte anno 1500 ende 41 stilo curie Hollandie

(w.g.) Brouchoven

 

 

Zegwert anno 43

Oncosten gevallen in Zegwert over den Buytenwech bij ambochtsbewaerders als Jorys Claes ende Lenert Claesz

 

‘t Heeren penninckgelt van den heemrait upte morgen een doeyt facit 2 ½ £ 8 st. 4 d.

Den hogen hiemraet hebben ommegeslegen upte morgen 3 groot facit

Van sant op die wech bij die Koepoert of van reparatie ende aerden bij dat bruggetgen bij Jonge Jacop Willemsz t’samen besteedt ende angenomen Dirick Neel Jansz voir 14 st.

 

folio 3

Jan Claesz van gewoente van dat bruggetgen bij Jonge Jacop Willemsz 2 st.

Die scout van Zegwert mit zijn croeshiemraeden 12 ½ st.

Die balius boede van Rinlant 5 st.

Die boede van den ambocht 5 st.

Die clerck van den ambocht 5 st.

Jan Jansz ende Heynrick Dircks van die Rindick uyt der scouwe te houden 3 £ 4 ½ groot

Olof Diercksz van dat hij Zuyetersluys aerde 2 st.

 

folio 4

Ewout van Arckel die Does uuyt der scouwe te houden 12 ½ st.

Dierick Claesz scout van’t buerwerck dat hij angenomen heeft 20 st.

Meyn Jorysz ambochtsbewaerder verteert doen hij verdaget worde van den hogen hiemraet 4 st.

Verteert doen die ambochtsbewaerders waren om te repareren van den Vrouwenveen 15 st.

Verteert op die laeste rekening 30 st.

(marge: )als in voorgaende rekening

Gereyst tot Leyden ende in den Haech om dattet lant niet en gemeten en was verteert of verreyst 6 £

 

folio 5

Van stien van calck ende arbeyt an de stenen brugge 20 st.

Adryaen Vranckesz dat hij voor die ambochtsbewaerders haer recht bewaert heeft 5 ½ st.

Mees overt veer van baggeren in de platinge bij de Noort Ae 6 st. 1 oort

Van sant op Lambrecht Jacopsz wech 20 st.

Van reparatie van die Wilsveense brugge ende Starrenbrugge van hout cost bier [ende anders] 3 £ 8 st.

 

Van cost verteert doe men estimeerde --- thienden penninck 2 £ 5 st.

(marge: ) dit zullen zij mogen ommeslaen upt schot ofte bede, hier doerslagen

 

folio 6

Van dese rekeninge te copieren ende uuyt te scriven 2 st.

Die clerck van den hoghen hiemraet van dese rekeninge te viseteren ende te onderteyckenen 2 st.

Totalis somme 24 £ 6 st. 4 d. over ’t jair voorleden was dair t’over de somme van 26 st.

aldus es hier noch te gelden de somme van 23 £ 4 d; over. Men consenteert omme te slaen up elcke morgen te weten tot 427 margen negen doeyts zoe loopt dairover 20 st. die de ambochtsbewaerders gehouden zijn mede te brengen ter naister rekening tot prouffijte van den ambacht ---al behouden een yegelijck zijn recht. Actum --- merte anno 1548 stilo communi

(w.g.) Brouchoven

 

 

Oncosten gevallen over den ambocht van Zegwert den Buytenwech anno 1544 in ponden schellingen, penningen tot 40 groot vlaems ’t pont

 

‘t Heeren penninckgelt up elcke morgen een doeyt uuytwisen dat niuwe morgenboeck facit 5 £ 8 st. over p…

Verteert op Sinte Jans scouwe 18 st.

Verteert tot Leyden doen die ambochtsbewairders waeren tot die muntemeester aengaende den 10 penninck 7 st.

(marge ) Dit mogen in brengen uyte schot; hier doerslagen

 

folio 3

Die ambochtsbewaerders gereyst tot Leyden uuyt saecke van den Vrouwenveen verteert 5 st.

Verdaget voer den hogen hiemraet tot Leyden verteert 5 st.

 

Den hiemraets boede gegeven van’t kerckgebodt te pubpliceeren van den Slootwech 8 st.

Die ambochtsbewairders geweest voor den hoege hiemraet verteert 5 st.

Ewout van Arckel gegeven doen hij om zijn gelt quam 3 groot

 

folio 4

Van den santwech after Lambrecht Jacopz 20 st.

Voir twe schepen sants in’t ambochtswerck gebrocht bij Lou van Noortdorp 8 st.

Ontboeden tot Leyden omt nieuwe morgenboeck te ontfangen verteert 9 st.

Die croeshiemraeden van Zegwert dat zij die wange an den steenen brugge bescout hadden gegeven 7 st.

Huybrecht Gerrytsz van die steenen brugge te stoppen ende te leggen 5 st.

 

folio 5

Jannetgen Dierck Jansz weduwe van 10 schepen soen of werde gebrocht op die platinge bij Lou van Noortdorp facit voor Zegwert 20 st.

Meyn Jorysz twe schepen aerde gebrocht in de zelve platinge 4 st.

Op die leste rekeninge verteert tot die boede van Zegwert 30 st.

Dierck Gerrytsz Buys dat hij Sterren ende Wilsveense brugge uuyt die scouwe gehouden heeft 7 ½ st.

Dierck Neel Jansz van de santwech bij de Coepoert 14 st.

 

folio 6

Eggert jonge Jans van horden in de platinge in den Vrouwenveen 11 st.

Die ambochtbewaerders gereyst tot Leyden uuyt saeke van den Vrouwenveen verteert 8 st.

Van reparatie arbeyt cost bier ende spikeren gedaen an Sterre ende Wilsveense brugge ende an die platinge 21 ½ st.

Die scout van Stompwic dat hij seyt ten afteren te wesen van vier jaeren dat hij die Sterren ende Wilsveense brugge bescout ende beleedt heeft 15 st.

Pieter Neel Maertsz een dach getymmert an Sterren ende Wilsveensebruuge 6 st.

 

folio 7

Pieter Neel Maertsz getymmert an Wilsveense brugge een hout van dertich voet van vijf st. een een dach huyer facit voir Zegwert 11 groot

Die zelve tymmerman van hout an die platinge in den Vrouwenveen ende een dach om ‘t hout gereyst ende twe dagen dair an gearbeyt ende drie eyken plancken elcke planc van 5 st. facit voor Zegwert 2 £ 17 ½ st.

Dierck Jan van oude plancken gheschoeyt an Wilsveense brugge 6 st.

An den Leytsendam te recht te doen gehadt, verteert 3 st.

Claes Jacopsz Tymmerman gearbeyt an Sterren ende Wilsveense brugge ende dair an twee bercoenen stuck van 6 st. getymmert een dach gereyst om’t hout te copen ende elsen hout besleegen facit voor Zegwert 15 st.

 

folio 8

Gerryt Claes Boeijz van elsenboomen verplaet in den Vrouwenveen. 12 st.

Claes Cornelisz van twee elsenbomen 2s.

Dierck Diercksz van sant ende kerren ? gebrocht in den Vrouwenveen ende van die platinge te werven ende van elsenhout facit voor Zegwert 2 £ 13 st.

Dierck Gerrytsz Buys van 11 schepen sants van brengen ende … in den Vrouwenveen facit voor Zegwert 14 st.

Van reparatie tymmeren ende arbeyt an die Moelenbrugge 22 st.

 

folio 9

Die clerck van den ambochte van dat niuwe morgen boeck uuyt te scriven 30 st.

Van oncosten ende van’t recht aengaende ‘tambocht van Zegwert uuyt saeke van den Vrouwenveen voir hoir portie morgen ende morgens gelick met die van Zoetermeer in als gerekent ende beloept voir Zegwert 20 £

(marge : nihil)

1 a somma 27 £ 14 st. 6 d. over…

 

folio 10

Oncosten van den Buytenwech ende Binnenwech genoemt den doergaende morgen ende compt half upten Buytenwech ende half upten Binnenwech

Die scout mit zijn crooshiemraeden van scouwen 25 st.

Ewout van Arckel van die Doeswateringe uuyt der scouwen te houden 24 st.

Van den Rijndijck te bloeten ende die scouwe daer over te leveren 5 £ 9 groot

Die boede van den baliu 10 st.

 

folio 11

Die boede van den ambocht 10 st.

Die clerck van den ambocht voor zijn arbeytsloon 10 st.

Odulf Dierksz van Zwietensluys te aerden ende uuyt die scouwe te houden 4 st.

Dierck Claesz scout van die buur wercken ende bruggen te aerden ende uuyt der scouwe te houden 36 st.

Den clerck van den hoge heemrait van dese rekening te visiteren ende onderteycken naer ouder gewoonte 2 st.

2a somma 6 £ 6 st. 6 d.

’t jair voorleden was t’over ommegeslagen 20 st. aldus es hier noch commers 38 £ is overp…

 

folio 12

Als men ommeslaat up elcke margen seven doeyts tot 864 morgen 2 hont naervolgende de nyeuwe metinghen dair es ten achteren 4 £ 7 d. over. Actum den 21 aprillis 1500 ende 45 nae Paeschen

 

 

Oncosten gevallen over den ambochte van Zegwert van den Buytenwech anno 1500 vijf ende veertich in ponden schellingen, penningen tot 40 grooten vlaems ‘tpont

 

’t Heeren penninckgelt op elcke morgen een doeyt na dat niuwe morgenboeck van 864 morgen 2 hont facit 5 £ 8 st.

Lenert Claesz ende Pieter Neel Jansz, ambochtsbewairders compt van den Buytenwech van 864 morgen 2 hont van elcke margen een doeyt dat zij minre gegaert hebben dan mijn heeren die hoege hiemraed hoer ommegeslagen hadden 5 £ 8 st.

 

folio 2

Die scout van Zegwert mit zijn croeshiemraeden van scouwen 25 st.

Ewout van Arckel van die Doeswateringe uut der scouwe te houden 25 st.

Heynrick Diercksz ende Jan Jansz van den Ryndick te bloeten ende die scouwe daer over te leveren 5 £

Die boede van den baliu 10 st.

Die boede van den ambocht 10 st.

Die clerck van den ambocht voir zijn arbeyt na voergaende rekeningen wantet te luttel is 10 st.

 

folio 3

Odulf Diercksz van Zwietersluys te aerden ende uuyt den scouwe te houden 4 st.

Heynrick Andriesz van plancken vertymmert an dat bruggtgen… bij Jonge Jacop Willemsz 32 st.

Noch van twe houten van dertich voet ende van arbeyt van tymmeren 32 st.

Van spikeren an die zelve brugge vertymmert 6 st.

Van cost ende bier verteert in’t maken van die zelve brugge 6 ½ st.

Die hiemraetsboede dat hij die zelve brugge becoert heeft 8 st.

Beyde ambochtsbewaerders een dach daer an gearbeyt 4 st.

 

folio 4

Oncosten van die stenen brugge

Van hout an die stenen brugge vertymmert 18 st.

Pieter Neel Jansz gehaelt tot Jan Meesz tot Leyden an hout ende van’t hout te voeren 4 ½ £

Pieter Neel Jansz heeft voer 2000 steens betaelt 32 st.

Die zelve voor een half hoet calcx getaelt 9 st. 1 oert

Verteert doe men dat hout stien ende calck haelde 6 st.

Die metselaers van arbeyt van metselen 22 st.

Herper Andriesz van arbeyt van tymmeren 20 st.

 

folio 5

Die ambochtsbewaerders mit die tymmerluyden, metselaers ende opperluyden verteert tot Cornelis Lenertsz in Zwan doe men die brugge schoet ende maeckede 4 ½ £

Van spikeren an die zelve brugge 7 ½ st.

Die voirn twe ambochtsbewaerders seven dagen an die brugge gearbeyt, gediept, die aerde wech geschoeten ende gecroen facit 28 st.

Jan Willemsz Clos ambochtsbewaerder zijn gereetscap an die brugge gebroeken dair voir 6 st. verleyt uuyt saeke van die Does 3 groot

Jan Cornelisz Stompwick verleyt van Sterren ende Wilsveense brugge ende uuyt den scouwe te houden 18 st.

 

folio 6

Van reparatie hout, spikeren ende arbeyt gedaen an die Moelenbrugge 23 st.

Verteert op die laeste rekenynge tot die boede van Zegwert 2 £ 30 st.

(marge: naer oude gewoonte 30 st.)

Pieter Neel Jansz van die santwech buyten die Coepoort uut der scouwe te houden 14 st.

Van die santwech after Claes Lammen 20 st.

Dierck Scout van die niuwe waterynge te wijen dat se beschout was 8 st.

Van een half heck up ten Rijndick 1 ½

Heynrick Diercksz van Alphijn van dat heck te setten 3 st.

 

folio 7

Die scoudt van Zegwert mit twi ambochtsbewaerders drie dagen geseten tot die boede van Zegwert tot hoeren cost om up te screven die begeerden op te slachturven doer bouvel van den hoege hiemraede van Rinlant daer voor 2 £

Die clerck van den ambocht van ge… drie dagen geseten ende heeft die op gescreven dair voir 9 st.

Die scoudt van Zegwert dat hij te Hairlem gereyst heeft an dijckgraef ende hoege hiemraeden van Rijnlant een supplicatie overgegeven datter geen luyden van buyten in Zegwert slachturven en souden 20 st.

Van aerde in de platinge bij Claes Lammen 10 st.

Van desen inslach te verdubbelen 2 st.

 

folio 8

Den clerck van den hogen heemraed van dese rekening te visiteren ende te onderteyckenen

2 st.

Totalis somme 52 £ 17 st. 9 d.

Als men ommeslait up elcke marghen een braspenning zoe loopt hier over 22 st. 7 d.van 2 grooten den schelling. Actum den 8en in meye anno 1546

(w.g) Brouchoven

 

 

Oncosten gevallen over die ambochte van Zegwairt anno 1546 in ponden schellingen ende penningen tot 40 groten vlaems ‘tpont

 

’t Penninggelt van den hogen heemraden van Rijnlant … 5 £ 8 st. over

De schout van Zegwairt met zijn croosheemraden van schouwen 25 st.

Eewout van Arckel van de Does wateringe uuyt de schou te houden 25 st.

Heynrick Dircxsz ende Jan Janss van Alphen van den Rijndijck te bloten ende die schouwe dair over te leveren 5 £

De bode van den bailliu 10 st.

 De bode van den ambocht 10 st.

Den clerck van den ambocht voer zijn arbeyt als in voergaende rekening 10 st.

 

folio 2

Odulf van de Zwietersluys te airden ende uuyt de schouwe te houden 4 st.

Michiel Gorter van zijn lant of te voeren t’eijnden ’t bruggetgen bij Jonge Jacop Willemsz 2 st.

Tot Jan Meeusz te Leyden gehaelt aen hout vertimmert aen de Moelenbrugghe 8 £ 10 st.

Van ’t hout te zagen 20 st.

Heynrick Andriesz van hout dat hij dair toe gedaen heeft of van arbeyt 20s.

Willem Smit van spyckeren aen de selve brugge 10 st.

Jan Willemsz Clos van ‘thout te halen of verteert 5 st.

De schout van Zegwairt es toegeleyt van de gemeen buyeren dat hij voir ‘tambocht zoe nu zoe dan gereyst heeft in den Hage te Leyden te Rotterdamme ende elders ende dat ambocht behulpelijck geweest heeft voir zijn arbeyt ende zijn verlegge van 17 of 18 jaeren 7 £ 10 st.

 

folio 3

Van de wateringe te diepen bij de Sterrenbrugge 26 st.

Van de airde te cruyen heeft Jan Willemsz verleyt 2 st.

Oncosten van de Sterrenbrugge die vernyeuwt is voir Segwert

Verteert aen de Leytschendam op het maicken van de brugge 15 st.

Van den brugge te dammen 20 st.

Van diepen 1 st.

Van dat hout uuyt die cant te steken 2 st. 6 d.

Van ‘t hout van den Sterrrenbruggen gelevert bij Vranck Huygens tot Delft 12 £

De smit van Delft van ijserwerck 25 st.

Den hogenhiemraits clerck van dat kerckgebot van de brugge 1 st. 3 d.

De ambochtsbewairders vijf dagen aen de brugge gearbeyt 7 st.

Van ’t hout te halen 6 st.

Met den thimmerman geda… van Sterrenbrugge in’t gelach gegeven 10 st.

 

folio 4

Van Sterrenbrugge ende Wilsveensche brugge tsjaers uuyter schouwe te houden voir Zegwairt 10 st.

Van airde ende hout aen dat bruggetgen bij Lou van Nootdorps gewerft ende geplaat of geschoeyt 6 st. 6 d.

Verteert opte laeste rekening tot die bode van Zegwairt 30 st.

Die van Soetermeer hebben Jan Willemsz verdaget voor den hogen hiemrait hier op verteert 2 st.

Van dese rekening te dobbeleren 2 st.

Den clerck van den hoge hiemraiden van de selve rekening te visiteren ende te onderteyckenen 2 st.

Totalis somme 53 £ 17 st. 3 den over (portien ?)

Men presenteert dese penningen omme te slaen tot prouffijte van den ambochte dit al behouden een yegelijck zijns rechts. Actum den 17en in meye 1547.

(w.g.) Brouchoven

 

 

Zegwairt anno 1547: 426 morgen 5 hont 25 roeden

folio 2

Oncosten gevallen over den ambocht van Zegwert in den Buytenwech anno 1547 in ponden, schellingen, penningen tot 40 groten vlaems ‘tpont

 

‘t Heeren penninckgelt van 853 morgen 4½ hont op elcke morghen 1 doeyt facit 5 £ 6 st. 8 d.

Die scout mit zijn croeshiemraeden van scouwen, zoemerscouwe, winterscouwe 25 st.

Dierck Claesz Scout van die Doeswateringe uuyt der scouwe te houden 26 st.

Heynrick Diercsz ende Jan Jansz van de Rijndijck te bloeten ende die scouwe dair omme te leveren 5 £ 5 st.

 

folio 3

Die boede van den baliu 10 st.

Die boede van den ambocht 10 st.

Die clerck van den ambocht 10 st.

Michiel Gorter voer zijn lant of te vaeren bij Jonge Jaep Willemsz planck ? 2 st.

Odulf Dierckz van Zwietersluys te aerden ende uuyt der scouwe te houden 4 st.

Jan Willemsz ambochtsbewaerder verleyt ende vertymmert an die stenen brugge 8 £

(marge: zij voertaen van alles goede specificate gestelt up pene van geroeyeert te wesen)

 

folio 4

Pieter Cornelisz Stopwick ambochtsbewaerder doen repareerde de duyker bij Adryaen Gorter daer voir verleyt 2 £

Van Sterren ende Wilsveense brugge uuyt der scouwe te houden 12 st.

Van’t santpat in den Vrouwenveen 33 st.

Van’t santpat after Jacob Lambrechtsz 20 st.

Jan Ewoutz van’t santpat bij die Coepoort 12 st.

 

folio 5

Die heer van Alckemaede als rentemeester van de vrou van Reynsburch van’t gunt hem jaerlicxs toegeleyt is van de vaert in den Vrouwenveen 5 £

Lenert Claesz van die ambochtwercken te maken ende uuyt der scouwe te houden 30 st.

(marge: Dit en vint men nyet in voorgaende rekening)

Verteert op die laeste rekeninge tot Jacob Claesz boede 30 st.

Van reparatie getymmert an die Wilsveense brugge 22 ½ st.

Op Sint Jansscouwe gereyst tot Leyden voor den hoge hiemraet verteert 4 st.

 

folio 6

Van desen inslach te verdubbelen 2 st.

Totalis somme 38 £ 4 st. 2 den por…

Beloopt op elcke margen 3 groot es hier te coste 17 st. ende drie d… Actum den lesten marty 1548 stilo communi

(w.g.) Brouchoven

 

 

Oncosten gevallen over ‘t ambocht van Zegwert in’t jair 15 achte ende veertich in ponden, schellingen, penningen tot 40 groot vlaems ‘tpont

 

’t Heeren penninckgelt een doeyt up elcke morghen tot 426 morghen 5 £ 6 st. 7 d.

Die scout ende croeshiemraeden voir hoere dienst te scouwen naer ouder gewoenten 25 st.

Die boede van den hogen hiemraden van Rynlant voir zijn dienst 10 st.

Die boede van den ambocht 10 st.

Die clerck van den ambocht 10 st.

 

folio 3

Heynrick Diercsz van den Rijndick uuyt der scouwe te houden 5 £ 5 st.

Ewout van Arckel van die Doeswateringe uuyt der scouwe te houden ende scoon te maken 28 st.

Odulf Diercksz van Zwietersluys uuyt der scouwe te houden 4 st.

Sinte Jansscouwe geweest den ambochtsbewaerder tot Leyden 4 st.

Jorys Claesz aengenomen dat buurbanwerck te maken ende uuyt der scouwe te houden 45 st.

Getymmert die platinge bij Lou van Noertdorp geaerdet gesant in als voor Zegwert 4 £ 7 st.

 

folio 4

Gerepareert dat bruggetgen bij Jonge Jacob Willemsz 5 st.

Jan Ewoutsz van’t santpat buyten die Coepoirt 12 st.

 Van Sterren ende Wilsveense bruggen te repareeren ende die wangen te maken ende te werven 27 st.

Michiel Gorter van zijn lant ofte vaeren bij Jonge Jacob Willemsz 2 st.

Van hout ende arbeyt gedaen ende gerepareert an die moelenbrugge gegeven Heynrick Andriesz 5 £ 5 st.

Van een wange an Zwietersluys van’t voirleden jair gerepareert 3 £ 3 ½ st. 1 p.

 

folio 5

Van decksel ende van die doeren an den Zwietersluys van spikeren ende arbeyt in als 8 £ 18½ st.

Die Vrou van Reynsburch van dat die buuren doer hoeren veene varen 5 £

Verteert op die laeste rekeninge tot die scout van Zegwert 30 st.

(marge: als in voorgaende rekening)

Die clerck van den hoegen hiemraet van desen inslach te visiteren 2 st.

Van desen inslach te verdubbelen 2 st.

‘tjair voorleden was te cort ommegeslagen 17 st. 4 den …

Totalis somme 48 £ 19 st. 1 den …

beloopt up elcke margen twee st. ende een oirt zoe es hier te cort 18 st. 8 d.10 …

Actum den 26en aprillis 1549

(w.g. )Brouchoven

 

 

Oncosten gevallen over den ambocht van Zegwert van den jaere 1549 in ponden scellingen, penningen tot 40 groote vlaems ’t pont

 

’t Heeren penninckgelt een doeyt op te morgen tot 426 morgen facit 700 margen facit 4 £ 7 st. 6 d.

Die scout mit zijn croeshiemraeden van hoeren dienst van scouwen na ouder gewoenten 25 st.

Die boeden van den baliu ofte hiemraetscap van zijn dienst 10 st.

Die boede van den ambocht voir zijn arbeytt 10 st.

 

folio 3

Die clerck van den ambocht voer zijn arbeyt 10 st.

Heynrick Diercxz van den Rijndijck uuyt der scouwe te houden 5 £ 5 st

Ewout van Arckel van die Doeswatereringe uuyt der scouwe te houden 28 st.

Odulf Diercxz van Zwietersluys uuyt der scouwe te houden 4 st.

Sinte Jans scouwe geweest den ambochtsbewaerder tot Leyden 4 st.

Dierck Claesz Scout aengenomen dat buerwerck te maken ende uuyt der scouwe te houden 2 £

 

folio 4

Jan Ewoutsz van’t santpat buyten die Coepoert 13 schellingen

Van sant upten santwech after Jacob Lambrechtsz 20 schellingen

Van reparatie an dat bruggetgen bij Lou van Noertdorps weduwe 24 st.

Van aerde ende sant die platinge bij de zelve brugge mede gewerft 22 st.

Verschonen van’t hout van die Wilsveense brugge die niut getymmert ende ghemaeckt heeft Claes Jacobsz tymmerman van’t eerste termijn 11 ½ £

Van dammen van die zelve brugge 2 £ 13 st.

 

folio 5

Van yserwerck gemaeckt an die zelve Wilsveense brugge 14 st.

Van sant ende aerde dat pat mede gemaeckt in de vrou van Reynsburchsveenen 25 st.

Van Sterren ende Wilsveense bruggen uuyt der scouwe te houden 17 st.

Michiel Gorter voer zijn lant ofte vaeren 2 st.

Die vrouwe van Reynsburch dat die buiere van Zegwert doer hoer veenen vaeren 6 £

Up die laeste rekenynge verteert tot die scout van Zegwert 30 st.

 

folio 6

Die scout van Zegwert mitte ambochtsbewaerders ontboeden in den Haege tot die heere van Assendelft aengaende die niuwe metinge, verteert of verreyst 51 st.

Die scout mitten ambochtsbewaerders verdaget van den hoegen hiemraet om tot Haerlem te comen verteert of verreyst 45 st.

Die scout ende ambochtsbewaerders van Zegwert ontboeden van meester Aelbrecht Jansz in den Haege te comen om antwoert te geven upte requeste die mijn heeren den dijckgrave ende hoge hiemraeden van Rijnlant over gegeven hadden verteert of van oncosten 4 lb

Die scout ende ambochtsbewaerders van Zegwert zijn verdaecht van

 

folio 7

dijckgrave ende hooge hiemraeden van Rijnlant om over te leveren bij hoer luyden onderteykent die gene die upghescreven zijn in’t jaer voerleden te slachturven, ende om ‘tselve te doen sulcxs zij zeer belast ende bezwaert waeren alsoo zij die coeren nyet volbrengen en mochten ende hoeren gemenen bueren ‘tselve niet en begeerden dat sij hoer luyden sulcxs overleveren souden hebben liever in rechte te zijn tegens mijn heeren voirs, uuyt dier crachte ghereyst in den Haege om’t request te maken tot vier ofte vijf mael ende die zaeke besteet ende ‘t request over te brengen tot Machelen te Hoge Hove ende messive verworven ‘tselve in als gecost 45 £

Die clerck van’t hiemraetscap van desen inslach te vysiteren 2 st.

Van desen te verdubbelen 2 st.

 

folio 8

Van desen inslach over te brengen om gevisiteert ende geinterneert te worden 4 st.

Van dese inslach weder te halen 4 st.

Totalis somme 1007 £ 16 st. 6 den van 40 groten-

Beloopt op elcke margen drie st. zoe es hier quaets 31 stuver min een oirt

Actum den 19en aprillis 1550 nae Paesschen

(w.g.) Brouchoven 36

 

 

Oncosten gevallen over den ambocht van Zegwert van den jaere 1500 vijftich in ponden scellingen, penningen tot 40 grooten vlaems ‘t pont

 

’t Heeren penninckgelt een doeyt op te morgen tot 700 morgen, facit 4 £ 7 st. 6 penningen

Die scout met zijn crooshiemraeden van hoeren dienst van scouwen na ouder gewoenten 25 st.

Die boeden van den hiemraetscap van Rijnlant van hoeren dienst 10 st.

Die boede van den ambocht voor zijn dienst ende arbeyt 10 st.

Die clerck van den ambocht 10 st.

 

folio 2

Heynrick Diercks van den Rijndick uuyt der scouwe te houden 6 £ 5 st.

Ewout van Arckel van die Doeswateringe uuyt der scouwe te houden 28 st.

Odulf Diercksz van Zwietersluys uuyt der scouwe te houden 4 st.

Sinte Jansscouwe den ambochtsbewaerder geweest tot Leyden 4 d.

Pieter Cornelisz Stompwick van’t buerbanwerck uuyt der scouwe te houden 42 st.

Jan Ewoutsz van santpat buyten die Coepoirt 12 st.

Van die santwech after Jacob Lambrechtsz 20 st.

 

folio 3

Michiel Gorter voer zijn lant of te voeren 2 st.

Die vrouwe van Reynsburch dat die buieren van Zegwert doer hoer veene vaeren 5 £

Up die laeste rekeninge verteert tot die scout van Zegwert 30 st.

Van Sterre ende Wilsveense brugge uuyt der scouwe te houden 17 st.

Claes Jacobsz tymmerman van’t leste termijn van die tymmeringe van die niuwe Wilsveense brugge 11 ½ £

Van reparatie gedaen an dat bruggetgen bij Jacob Willemsz 23 st.

 

folio 4

Cornelis Jansz tymmerman van hout ende arbeyt van die stienen ende Molenbrugge vertymmert 48 st.

Martijn Meesz van stien ende calck an die stene brugge gerepareert ende gelevert 34 st.

Die metselaers van die zelver brugge 9 st. 1 oert

Van spikeren an die steenen brugge 9 st. 1 oert

Pieter Jansz cum socijs van arbeytsloon van die brugge te schieten 14 st.

Jan Jacobsz ende Tonis Tymensz ambochtsbewaerders t’samen 7 dagen gearbeyt, gedampt ende die stene brugge helpen schieten daechs 4 st. facit 28 st.

 

folio 5

Van teercosten opt maken ende schieten van de steene brugge ende molenbrugge verteert tot die scout van Zegwert 3 £ 3 st.

Arent Govertsz scheepmaker van eyken plancken an de zelfde steenen brugge binnen gescoeyt 4 £

Van dat bruggetge bij Lou van Noertdorp van repatie, hout, arbeyt, spikeren, aerde ende sant in als voer Zegwert 44 st. 1 oort

Die scout van Zegwert mitten ambochtsbewaerders gevaceert ende gereyst tot verscheyden reysen uuyt saecke van’t prossesse contra dijckgrave van Rijnlant ter cause van’t slachturven

 

folio 6

in den Haege, te Leyden, te Haerlem sulcxs oeck van boven ten hove te reysen ende van oncosten gedaen van procureeurs, advocaten, mandamenten, scryftueren ende ‘tgunt Adryaen Vrancken gevaceert ende voer’t ambocht verleyt heeft nu als 44 £ 19½ st.(marge: debet specificatie)

Die clerck van’t hiemraetscap van desen inslach te visiteren 2 st.

Van desen te verdubbelen 2 st.

Den ambochtsbewaerders van desen verthoent ende overgelevert te hebben 4 st.

Noch van desen inslach werden om te haelen 4 st.

 

folio 7

[toegevoegd door Brouchoven:]

Dat amboecht van Zegwaert heeft te gelden tot Zwetersluys in Zoeterwoude aende Rijndijck de somme van drie gulden zeven st. een ort ter cause dat die sluysdore met die schotdoren vernieut es met hout ende aerbeyt t’zame 3 £ 7 st. 3

Totalis somme 103 £ 13 st. 9 d

Beloopt op elcke margen drie st. zoe es hier over 26 st. 3 d. Actum den 4e aprillis 1551

1551

(w.g.) Brouchoven 37

 

 

Oncosten gevallen over den ambocht van Zegwert van den Buytenweg van den jaer 1500 een ende vijftig in ponden, schellingen penningen tot 40 groot vlaems ’t pont

 

’t Heeren penninckgelt een doeyt op te morgen tot 700 morgen facit 4 £ 7 st. 6 d.

Die scoudt mit zijn croeshiemraeden van hoeren dienst van scouwen na ouder gewoenten 25 st.

Die boeden van den hiemraetscap van Rijnlant van hoer presentie 10 st.

Die boede van den ambocht 10 st.

Die clerck van den ambocht 10 st.

 

folio 2

Heynrick Dierckz van den Rijndijck uuyt der scouwe te houden 5 £ 5 st.

Ewout van Arckel van die Doeswateringe die scouwe over te leveren 28 st.

Odulf Dierckz weduwe van Zwietersluys uuyt die scouwe te houden 4 st.

Sinte Jansscouwe heeft de ambochtsbewaerder geweest tot Leyden van zijn dachgelt 4 st.

Jan Jacobz Backer angenomen die buerbanwercken te maken ende die scouwe daer over te leveren 42 st.

Jan Ewoutz van ’t santpat buyten die Coepoert 12 st.

 

folio 3

Van den santwech after Jaep Lambrechtsz 20 st.

Die vrouwe van Reynsburch dat die buieren van Zegwert doer venen varen 5 £

Opte laeste rekeninge verteert tot die scout van Zegwert 30 st.

 (marge: als inne voorgaende rekening)

Claes Pietersz Gel…k gevaceert tot Bruijsele 28 dagen ende noch daer nae weder gevaceert uuyt sake van ’t slachturven van’t a…es gegeven ende allen andren oncosten van debat van scriven in als voor Zegwert 35 £ 2 st.

Betaelt de rentemeester van hiemraetschap van Rijnlant van de 2 st. op te morgen ommegeslaegen tot 700 morgen, beloopt 70 £ daer quytantie of es

 

folio 4

Noch van renten dat den ambochtsbwaerder ‘t gelt gelient heeft 3 £

Adryaen Jansz metselaer van metssen an den stene brugge 8 st.

Noch dat die zelve brugge bescoudt was van scoeyen ende van een ancker 9 st.

Den hiemraetsboede van’t kerckgebodt van den niuwe coeren van den santwech in den dorpe van Zegwert 10 st.

Meyn Jorysz van sant aerde ende stenen geworft ande platinge bij Lou van Noertdorp in als 5 £ 2 st.

Cornelis Jansz Tymmerman van hout arbeyt getymmert drie wangen an de molenbrugge 6 £

 

folio 5

Van seven schepen aerde daer in geworft elcke schyp 4 st. facit 28 st.

Van cost ende bier verteert tymmerluyden ende werckluyden in’t maken van den brugge 18 st.

Die smit van yserwercke ende spikeren an de zelve brugge vertymmert 22 ½ st.

Die scoudt twe ambochtsbewaerders geryst die … in’t opscriven ? van de wapenscouwinge sulcxs verteert 2 £

(marge :) dit behoirt anderssins gevonden te worden es hier duerslagen

Die clerck van den ambocht dat hij die buieren op gescreven heeft elcxs haer naem ende wapen daer voor

Die clerck van’t hiemraetscap van desen inslach te visiteren ende te teykenen 2 st.

 

folio 6

Van dubbelt hier of te maken 2 st.

Den ambochtsbewaerder van desen inslach te tonen ende over te brengen 4 st.

Van den inslach weder te haelen voor de ambochtsbewaerder sijn dachgelt 4 st.

Totalis somme 148 £ 19 st. 1 d. over…

Een jaer voorleden was t’over ommegeslagen de somme van 26 st. 3 ½ --- aldus es hier noch te gelden de somme van 147 £ 12 st. pen. over

[toegevoegd:]

Beloopt op elcke margen te weten 2 st. tot reparatie van den Sparendamschendijck ende twee st. een oertgen van binnenlants costen zoo loopt hier o… 22 st. 1 doeijt. Actum den 13en aprillis 1551

(w.g.) Brouchoven 38

 

 

Oncosten gevallen over den ambocht van Zegwert van den Buytenwech van den jaere 1500 twe ende vijftich, in ponden, schellingen, penningen tot 40 groot vlaems ’t pont

 

’t Heeren penninckgelt een doeyt op te morgen tot 700 morgen facit 4 £ 7 st. 6 d.

Die scoudt mit zijn crooshiemraeden van hoeren dienst van scouwen na ouden heercomen 25 st.

Die boede van den hiemraetscap van Rijnlant voer zijn presentie 10 st.

Die boede van den ambocht 10 st.

Die clerck van den ambocht 10 st.

 

folio 3

Heynrick Diercksz van den Rijndijck uuyt die scouwe te houden 6 £ 5 st.

Ewoudt van Arckel van die Doeswateringe die scouwe daer over te leveren 28 st.

Odulf Diercxz weduwe van Zwietersluys uuyt der scouwe te houden 4 st.

Sinte Jansscouwe heeft den ambochtsbewaerder geweest tot Leyden voer zijn dachgelt 4 st.

Lenert Claesz heeft angenomen die buierbanwercken te maken ende die scouwe daer over te leveren 44 st.

Jan Ewoutsz van ’t santpat buyten de Coepoert 12 st.

Van de santwech after Jaep Lammertsz 20 st.

 

folio 4

Die vrouwe abdisse van Reynsburch dat die buieren van Zegwert doer hoeren venen vaeren 5 £

Op te laeste rekeninge verteert tot die scout van Zegwert nae voergaende rekeninge 30 st.

Cornelis Pietersz , Lenert Claesz, ambochtsbewaerders van Zegwert mit die scout van Zegwert tot negen ofte thien reysen verscheyden gevaceert tot Leyden, Haerlem, Reijnsburch an den Leytssendam uuyt zaeke van den vaert ende pat in den Vrouwenveen contra Neel Philipsz ende oock uuyt zaeke van’t vingerlinck ende die scouwe ende platinge t’enden die Groenewech ende ‘t vingerlinck contra Neel Sijmonsz in de Vlu… ende die coer daer op vercrijgen van dijckgrave ende hoegehiemraden, sulcxs daer om verteert van wagen ende schuyt huier ende van scriven ende anders in als gegeven ende tot eenre zomma vergaert t’samen 12 £ 6 st.

 

folio 5

Die scout van Zegwert vijf dagen gevaceert tot Leyden, Haerlem, ende ande Leytssendam uuyt zaeke van den Vrouwenveen voirs elcken dach 8 st. facit t’samen 200 £

Cornelis Pietersz, ambochtsbewaerder sulcxs 10 dagen gevaceert uuyt zaeke voers tot Leyden, Haerlem, an den Leytssendam ende elders elcken dach 4 st. t’samen 2 £

Lenert Claesz ambochtsbewaerder sulcxs drie dagen gevaceert an den Leytsendam ofte tot Leyden elcken dach 4 st. facit 12 st.

Die clerck van den ambocht van ’t accort ende de compositie te scriven in francijn twe cedullen thusken d’ambochten van Zegwert ende Zoetermeer ende Cornelis Philipsz ende Cornelis Jansz Hammerlaen sulcxs zij gecompareert zijn daer voor t’samen 12 st.

 

folio 6

Cornelis Jansz tymmerman van reparatie van plancken, palen, anckers an platinge bij Lou van Noertdorp 3 £

Die tymmerluyden verteert doen zij die platinge makeden 25 st.

Cornelis Jansz tymmerman van den niuwen duyker bij de gorter doer Molenwech mit twee platingen 9 £

Die tymmerluyden verteert doen zij den duyker leyden 33 st.

Pieter Heynrickz ende Cornelis Mouwerincxz van stenen, aerde ende sant verwerft an de platinge bij Lou van Noertdorp t’samen 5 ½ £

Die smit van yserwerck spikeren etc. 7 ½ st.

 

folio 7

Die smit op’t Zegwert van yserwerck an den niuwen duyker 13 ½ st.

Den clerck van de cedullen van de bestedinge van dat Heynrick Diercksz den Rijndick an genomen heeft 2 st.

Adryaen Vranckez dat hij ‘t ambocht van Zegwert gedient heeft in verscheyden zaeken angaent ‘t vingerlick ende niuwe coren van de Groenewech after Zoetermeer mitsgaeders in de zaeken van Cornelis Philipsz, Cornelis Jansz Hammerlaen ende daer in gesoliciteert heeft daer voor 5 £ 5 st.

De clerck van den ambocht van dat die ambochtsbewaerders gemacht gemaeck hebben Mees Jacobsz ambochtsbewaerder van Zoetermeer hoer zaeken van Cornelis Philipsz anders van de procuratie te samen 2 st.

 

folio 8

Den clerck van den hoegenhiemraet van desen inslach te visiteren ende te teykenen st.

Den ambochtsbewaerder van desen inslach te toenen ende over te brengen 4 st.

Van den inslach weder te haelen den ambochtsbewaerder voir zijn dachgelt 4 st.

Van desen inslach te verdubbelen st.

Cornelis Pietersz, ambochtsbewaerder een dach gearbeyt ande platinge bij Lou van Noortdorp ende een dach gearbeyt an den duyker bij Adryaen Gorter compt t’samen 8 st.

Den clerck van een niut morgenboeck ende een conter ende maenregister daer uuyt te scriven 36 st.

Totalis somme 71 £ 13 st. 6 d.

 

folio 9

Jair voorleden was t’over ommegeslagen de somme van 22 st. 1 d. over

Aldus es hier noch te gelden de somme van 70 £ 11 st. 4 den. over

Beloopt op elcke margen twee st. zoe es hier t’over 11 st. 3 doeyts.

Actum den 2e in meye 1553

(w.g.) Brouchoven 39

 

Anno 53: oncosten gevallen over den ambochte van Zegwert over den Buytenwech van den jaere 1500 drie ende vijftich in ponden, schellingen, penningen tot 40 groot vlaems ’t pont

 

‘t Heeren penninckgelt een doeyt op te morgen tot 700 morgen facit 4 £ 7 st. 6 p.

Die scout mit zijn crooshiemraeden van hoeren dienst van scouwen 25 st.

Die boede van den hiemraetsscap voer zijn presentie 10 st.

Die boede van den ambocht 10 st.

Die clerck van den ambocht 10 st.

 

folio 3

Heynrick Dierckz van den Rijndijck uuyt der scouwe te houden 5 £ 5 st.

Ewout van Arckel van die Doeswateringe die scouwe over te leveren 28 st.

Odulf Dierckz weduwe van Zwietersluys uuyt der scouwe te houden 4 st.

Sinte Jansscouwe heeft den ambochtsbewaerder geweest tot Leyden voer zijn dachgelt 4 st.

Van buierbanwerck te maken ende heeft angenomen Jan Jacobz Backer ende Lenert Vranckez voer 3 £

Jan Ewoutz van ‘t santpat buyten de Coepoert 12 £

Van de santwech after Jaep Lammen 20 st.

 

folio 4

Die vrouwe van Reynsburch van dat die buuren gerijft worden doer hoeren venen te vaeren 5 £

Opte laeste rekeninge verteert tot die scout van Zegwert 30 st.

Lenert Claesz ambochtsbewaerder van Zegwert gevaceert tot Leyden om de overmorgen over te setten verteert 6 st.

Den hiemraetsclerck van den eyssche te teykenen contra die van Zoeterwou 4 st.

Voer Zegwert beroerende die oncosten van de platinge in de Vrouweveen, Sterren, Wilsveense brugge etc. sulcxs in den Zoetermeerse inslach ghearticuleert staet over hoer derden paert ende beloept 44 £ 14 ½ st.

 

folio 5

Van reparatie ande platinge bij Lou van Noertdorp van tijmeren, hout an de quakelbrugge, gerepareert, spikeren, aerde, sant daerop gewerft, t’samen voor Zegwert 5 £

Beijde ambochtsbewaerders elcxs twe dagen daer an gearbeijt ende tijmerman gerijft dair voer 16 st.

Van reparatie an die stenen brugge 25 st.

Van die van Zoeterwou te laten dagen gegeven den hiemraetsboode 4 st.

Van hout en arbeyt, spikeren, gerepareert an de molenbrugge t’samen in als 10 £

Die clerck van ‘t hiemraetscap van desen inslach te visiteren ende te onderteykenen 2 st.

 

folio 6

Van desen inslach te verdubbelen 2 st.

Den ambochtsbewaerder van desen inslach te toenen ende over tebrengen 4 st.

Den ambochtsbewaerder van den inslach weder te haelen 4 st.

Totalis somme 88 £ 7 st.

Beloopt op elcke margen 7(? >2) st. … groot zoe es hier quaets 17 st.

Actum den 12en aprillis 1553.

(w.g.) Brouchoven 40

 

 

Anno 54: Oncosten gevallen over den ambocht van Zegwert over den Buytenwech van den jaere 1500 vier ende vier ende vijftich, in ponden, schellingen, penningen tot 40 groot vlaems ‘t pont

 

‘t Heeren penninckgelt een doeyt op te morgen tot 700 morgen facit 689 ende een half morgen 4 £ 7 st. 6 den. 6 st. twe penningen por…

Die scout mit zijn crooshiemraeden van hoeren dienst van scouwen 25 st.

Die boede van den hiemraetscap voer zijn presentie 10 st.

Die boede van den ambocht 10 st.

Die clerck van den ambocht 10 st.

 

folio 3

Heynrick Dierckz van den Rijndijck uuyt der scouwe te houden 5 £ 5 st.

Ewout van Arckel van die Doeswateringe die scouwe daer over te leveren 28 st.

Odulf Dierckz weduwe van Zwietersluys uuyt der schouwe te houden 4 st.

Sinte Jansscouwe heeft den ambochtsbewaerder geweest tot Leyden voor den dijckgraef ende hoog hiemraeden zijn dachgelt 4 st.

Van’t buurbanwerck te maken ende heeft angenomen Claes Jansz voor 36 st.

 

folio 4

Jan Ewoutsz van’t santpat buyten die Coepoert 12 st.

Die vrouwe van Reynsburch van dat die buieren gerijft worden doer hoeren venen te varen 5 £

Opte leste rekeninge verteert tot die scout van Zegwert 30 st.

Van de santwech after Jaep Lammen 20 st.

Cornelis Jansz tymmerman van die wangen an die Molenbrugge te repareren van hout, arbeyt 53 st.

Heynrick Andriesz tymmerman van reparatie an Sterren ende Wilsveense bruggen 12 st.

Willem Cornelisz smit van spikeren an de zelve bruggen 5 st.

 

folio 5

Van een planck compt de zelve Heynrick Andriesz 2 st.

Die wangen van de Sterrebrugge geplaet ende geschoeyt, mitsgaders mit stien overleyt ende gerekent t’samen daer an gerepareert van houdt, steen, calck, arbeyt, cost, bier in als 5 ½ £

Willem Cornelisz smit van yserwerck an de voers stenen brugge

Van dat pat in de Vrouweveen mit sant te maken ende ‘t vingerlinck voer Zegwert t’samen 4 £ 8 st.

Van Sterren ende Wilsveense brugge uuyt der scouwe te houden heeft angenomen Florys Willemsz Cock voer Zegwert 12 st.

 

folio 6

(marge: dese costen sal men mogen vinden up ’s Keysers bede ofte schot, hier duergeslagen)

Adryaen Willemsz, scout tot Zoetermeer heeft gerekent tegens die ambochtsbewaerders van Zegwert, ter cause dat hij als gemachtich van hemluyden geweest heeft mitten getuygen binnen der stede van Haerlem voer dijckgrave ende hoege hiemraeden van Rijnlant in de kenningen contra die ambochtsbewaerders van Zoeterwoude ende voer zijn vacantien, wagenhuier teercosten van de getuygen ofte dat hij den talman gegeven heeft ende anders dat daer toe diende ende beloept in als 7 £ 12 st.

Noch hebben die ambochtsbewaerders gegeven die schout van Zegwaert dat hij verleyt hadde in de voirs. saeke van teercosten ende anders 2 £

Gerryt Symonsz ambochtsbewaerder van Zoetermeer van verleyt gelt in de zaeke voers. 5 st.

 

folio 7

Van reparatie an de zijl bij Jonge Gorter, houdt ende arbeyt 2 £

Van reparatie an de platinge bij Huych Louwen, van hout, arbeyt, aerde, sant, t’samen in als 6 £

D’ambochtsbewaerders van Zegwert mit die scout Jan Corstensz ende Govert Claesz gevaceert tot Zoeterwoude om mit die van Zoeterwoude te compareren, verteert aengaende den santwech 22 ½ st.

Michiel Gorter van zijn lant ofte vaeren na voergaende rekeninge 2 st.

Int voerlede jaer es quets in den inslach 17 st.

 

folio 8

(marge: dese costen sal men mogen vinden up ’s Keysers bede ofte schot, hier doergeslagen)

Opte laeste rekenynge es den Buytewech ten afteren gebleven sulcxs die slaper vermeldt bij ambochtsbewaerders als Lenert Claesz ende Jan van Leuwen hoer rekeninge sulcxs gedaen in presentie van de scout, crooshiemraeden ende meer van den buieren ende dat beroerende de 10e penning van teercosten 14 £ 6 ½ st.

Van Doesbrugge ende Heymansbrugge te aerden gegeven Gielis den hiemraetsboede 6 st. 1 oert

Die vier taxatoers van den 10en penning hebben mitten schout gevaceert tot Leyden drie verscheyden dagen voer de burggemeester of om den eedt te doen ende twe mael in den Haege van teercosten, ghijselgelden ende anders t’samen tot eenre zomma ende beloept 4 £ 4 st.

Die scout van Segwert 5 dagen

(marge) om redenen als voorn doerslagen

 

folio 9

verscheyden gevaceert in den Haege ende te Leyden beroerende den thienden penninck voer zijn dachgelden daechs 8 st. facit 2 £

Die vier taxatoors des gelicxs 5 dagen gevaceert tot Leyden ofte in den Haege voer hoer dach gelden daechs 4 st. facit 4 £

Die scout van Zegwert heeft 10 dagen vercheijden geseten ende grote moeijnisse gehadt om den 10en penninck te taxeren daechs 8 st. facit 4 £

Die vier taxatoers des gelicxs 10 dagen getaxeert den 10en penninck daechs 4 st. facit 8 £

Die clerck des gelicxs 10 dagen geseten ende gescreven ende twe quoyeren gescreven ende daer voer 3 £

 

folio 10

Den clerck van den hoogen hiemraet van desen inslach te visiteren ende te onderteykenen 3 st.

Van desen inslach te verdubbelen 2 st.

Den ambochtsbewaerder van desen inslach te tonen ende over te brengen 4 st.

Den ambochtsbewaerder van desen inslach te haelen 4 st.

Totalis somme 59 £ 8 st. 11 den …

Beloopt up elcke marghen twee st. min een oertgen, zoe es hier over 12 st. 8 den po…

Actum den 25en marty anno 1500 vijf ende vijftich stilo communis

(w.g. ) Brouchoven 41

 

 

Anno 55: Oncosten gevallen over den ambocht van Zegwert den Buytenwech van den jaere 1500 vijf ende vijftich in ponden schellingen, penningen tot 40 groot vlaems ’t pont

 

‘t Heeren penninckgelt een doeyt op te morgen tot 689 ende een half morgen, facit 4 £ 6 st. 2 penningen po…

Die scout mit zijn croeshiemraeden van hoer dienst ende scouwen 25 st.

Die boede van den hiemraetscap voer zijn presentie 10 st.

Die boede van den ambocht 10 st.

Die clerck van den ambocht 10 st.

 

folio 3

Heynrick Diercsz van den Rijndijck uuyt der scouwe te houden 5 £ 5 st.

Ewout van Arckel van die Doeswateringe die scouwe daer over te leveren 28 st.

Odulf Diercsz weduwe van de Zwietersluys uuyt der scouwe te houden 4 st.

Sinte Jansscouwe den ambochtsbewaerder geweest tot Leyden voer --- dijckgraef ende hooge hiemraeden van Rijnlant voer zijn dachgelt 4 st.

Pieter Cornelisz Stompwick van ’t buerwerck te maken ende die scouwe daer over te leveren 50 st.

 

folio 4

Jan Ewoutsz van ’t santpat buyten die Coepoert 14 st.

Die edele vrou van Reynsburch van dat die buieren gerijft worden doer hoeren venen te varen 5 £

Op te leste rekenyngen verteert tot die scout van Zegwert 30 st.

Van de santwech after Jacob Lambrechtsz 20 st.

Van reparatie, hout, arbeyt, spikeren gemaeckt an de molenbrugge t’samen 2 £

Heynrick Andriesz tymmerman van houdt, arbeyt gedaen an Sterren

 

folio 5

ende Wilsveense bruggen, mitsgaerders die plaetwercken in den Vrouwenveen dat bruggetge bij jonge Jacob Willemsz t’samen 6 £ 15 st.

Die smit Willem Cornelisz van spikeren ende ijserwerck an de zelve bruggen ende plaetwercken t’samen 25 st.

Van Sterren ende Wilsveense brugge uuyt der scouwe te houden 12 st.

Vranck Heynrickz ambochtsbewaerder van Zoetermeer van sant ende aerde op ‘t pat gebrocht in de Vrouwenveen t’samen 4 £ 5 ½ st.

 

folio 6

Die stienen brugge gediept ende die aerde an weerzijden opte oflopen gebrocht ende die wangen gescheyt t’samen 39 st.

Cornelis Jansz tymmerman van reparatie ende hout an dat bruggetge bij Lou van Noertdorp 2 ½ £

Noch van 50 schepen sants gesonken an de platinge om die platinge bij … Lou hoer stat te houden elcke schyp sants 6 ½ groot t’samen 8 £ 5 groot.

D’ambocht bewaerders van Zoetermeer ende Zegwert hebben dinckplechtinge geweest tegens die van Benthuysen ende Haeserswoude voer dijckgraven ende hooghiemraeden

 

folio 7

Van Rinlant om te hebben assistentie ende hulp van dat selve bruggetge ende plaetwerck te onderhouden sulcxs dair om gedinget een kenninck voor mijn heeren de dickgrave ende hiemraets van Rinlant die welcke kenninck die van Zegwert ende Zoetermeer bij vonnesse t’horen afterdeel gegaen es sulcxs van tuijgen te dagen gevaceert tot Haerlem ende anders voor Zegwert t’samen 15 £

Die ambochtsbewaerders van Zegwert hebben tot drie ofte vier verscheyden dagen gevaceert tot Leyden uuyt sake van de naecksluys an den dijckgrave an den hiemraden ende an den burgemeesters t’samen in als 32 st.

Michiel Gorter van zijn lant of te vaeren 2 st.

 

folio 8

D’ambochtsbewaerders van Zegwert van de vijf groot op te morgen bij den hove van Hollant geconsenteert te gaeren ende op te brengen 5 £

De zelve ambochtsbewaerders van de vijf st. te gaeren ende op te brengen 10 £

Die clerck van den ambocht van twee niuwe morgenboecken een gescreeven uuyt dat niuwe morgen boeck ende een gescreeven uuyt dat oude morgen boeck daer geseten mitten ambochtsbewaerder om tselve correckt te maken om uuyt te gaeren t’samen 3 £

 

folio 9

Den clerck van’t hiemraetscap van desen inslach te visiteren ende te onderteykenen 2 st.

Die clerck van den ambocht van desen inslach te verdubbelen 2 st.

Den ambochtsbewaerder van desen inslach te toenen ende over te brengen 4 st.

Den ambochtsbewaerder van desen inslach te weder halen 4 st.

Totalis somme 87 £ 11 st. 2 den. po…

‘t Jair voorleden was hier ommegeslagen 12 st. 8 den. po…

Aldus es hier noch te gelden 85 £ 18 st. 5 den.

 

folio 10

Beloopt up elcke margen vijff groot zoe es hier t’overs 14 st. 9 p.

Actum den 4en marty anno 1556 stilo communis

(w.g.) Brouchoven 42

 

folio 11

(Dit blad is als omslag voor de rekening gebruikt)

Op ten dach van huyden soe compareerde voer ons Adryaen Willemsz scoudt in den ambocht van Zoetermeer, Vas Thymentsz ende Claes Pier Boey gebueren uuyt den zelfden ambocht Cornelis Cornelisz ende heeft gheconstitueert ende machtich gemaeckt mits desen Jan Claesz scout van Hoegeveen, om uuyt zijnen naeme ende van zijnen twegen rechts te spreken ende te plegen voer allen heeren hove rechteren ende vierscaeren in allen zijnen zacken questien ende geschillen dien hij mitertijt heeft ende naemaels gecrijgen sal tegens wat persoen off personen dattet zij in eysschen ende in verweren alle terminen in rechte te bewaeren ende t’achten volgen sententien ende vonnissen te aenhoeren ende generalick al hier in te doen dat hij constituant present wesende selver soude connen doen ende dat een goede procureur ad lites schuldich es ende behoert te doen mits macht voert te substitueren ist nodt ende belovende te houden vast ende van goede waerden alle ‘t gunt dat bij den voernoemde substituyt ofte substituyten hier inne gedaen ende geachtervolget sal worden ende ‘t gewijsde te vol--- indien ‘t noot zij. Desen t’oerconden soe hebbe ic A[dryaen W]illemsz scout voern doer bede van de constituant voirn --- van bueren voernoemt dese procuratie bezegelt met --- gedruckt op spacie hier onder. Aldus gedaen --- augusti anno 1500 vier ende vijftich

mij [present] (w.g.) F. Hillebrant

 

 

Oncosten gevallen over den ambocht van Zegwert over den Buytenwech van den jaere 1500 sesendevijftich in ponden penningen tot 40 groot Vlaems ‘t pont

 

‘t Heeren penninckgelt een doeyt op te morgen tot 689 ende te half morgen facit 4 £ 6 st. 2 penningen …

Die scout mit zijn crooshiemraeden voer hoer diensten van scouwen 25 st.

Die boede van’t Hiemraetscap voer hoer presentie 10 st.

Die boede van den ambocht 10 st.

Die clerck van den ambocht 10 st.

 

folio 4

Heynrick Diercksz van den Rijndick uuyt der scouwe te houden 5 £ 5 st.

Ewout van Arckel van die Doeswateringe die scouwe over te leveren 28 st.

Odulf Dierckz weduwe van de Zwietersluys uuyt der scouwe te houden 4 st.

Sinte Jansscouwe heeft den ambochtsbewaerder gevaceert tot Leyden verschenen voer dijckgrave ende hoege hiemraeden van Rijnlant voer zijn dachgelt 4 st.

Lenert Vrancken van’t buurwerck te maken ende die scouwe daer over te leveren 48 st.

 

folio 5

Jan Ewoutsz van sant opt ‘tpat buyten die Coepoert 12 st.

Die edele vrou abdisse van Reynsburch van dat die bueren gerijft worden doer hoer venen te vaeren 5 £

Op te laeste rekeninge verteert tot die scout van Zegwert 30 st.

Van de santwech after Jacob Lambrechtsz 20 st.

Gegeven Jan Cornelisz van Nycoop scout tot Stompwick van sant gebrocht in cost verloren 2 £

(marge: dit zullen zij mogen brengen up ’s conincxs bede, … hier doerslagen)

Ghevaceert in den Haege ende aldaer een request overgegeven om die buytenluyden

 

folio 6

die gelant zijn in Zegwert om mede te betaelen hoeren keysersbede imposten ende anders die sulcxs gevallen zijn gelick die inwoenders ende gemeen buieren geven van de request ende ander oncosten t’samen 2 £ 3 st.

Noch de zelve ambochtbewaerders een request over gegeven om die quade verdulven landen soe veel niet te geven ende gaerne verlicht te zijn sulcxs die goede landen geven van imposten ende anders van’t request ende anders daer ons ghevaeert t’samen 2 £ 4 st.

Ghevaceert tot Haserswoude uuyt sake van dat gat bij Lou Huygez daer questie om geweest es verteert 27 st.

Noch tot Leyden gevaceert om te compareeren mit die van Haserswoude ende Bent-

 

folio 7

huysen beroerende ‘t gat bij Huych Louwerysz verteert ofte van oncosten t’samen 2 £

D’ambochtsbewaerders van Zegwert zijn bij besloeten missive verdachvaert tot Leyden om aldaer bij commissarissen an te brengen hoe veel corens binnen den dorpe was ende dat sulcxs gevesiteert verteert hier ofte tot Leyden ende van de oncosten t’samen 37 st.

(marge: … als voorn. geroieert)

Gerryt Quirinz tymmerman van een niuwe ambochtskyst 5 £

Van reparatie, houdt, spikeren arbeyt an dat bruggetgen ende plaetwerk bij Huych Louwerysz mitsgaeders aerde, sant ende anders te scoeyn t’samen 20 st.

Van plaetwerck hout spykeren t’samen in als bearbeyt bij Heynrick

 

folio 8

tymmerman ende van die platinge te scoeyen te vollen mit aerde ende sant daer boven op in den edele vrou van Reynburg venen t’samen in als 17 £

Van dat pat doergaende in den Vrouwenveen mit sant te vollen ende te maken ende ’t vingerlinck voer Zegwert 6 £

Van Sterren ende Wilsveense bruggen uuyt den scouwe te houden 13 st.

…rt Willemsz nasaet van Michiel Gorter van zijn lant of te voeren 2 st.

Van reparatie an die molenbrugge van hout, arbeyt, spykeren scoeyen ende aerden t’samen 5 ½ £

 

folio 9

Van reparatie an den steenen brugge van steen, calc, scoeyen, aerden, cost bier in als 3 £

De clerck van den ambocht van dubbelt te scriven 2 st.

Den ambochts bewaerder van desen over te brengen een dachgelt 4 st.

Den ambochtsbewaerder van desen weder te haelen 4 st.

Den hoegenhiemraetsclerck van desen te visiteren ende te onderteykenen 4 st.

Pieter Pietersz heemraetsbode compt van dat hij tot twee diverssche reysen ge… heeft voor ‘ ‘t ambocht van Zegwert beroerende een gat dat niet onderhouden en is … Zegwertsche Walle … … de kerck tot 10 st. … … zijn moeyten ende anders facit 20 st.

 

folio 10

Gillis Gillisz heemraetsbode van gelijcke vier rijsen met ‘t publiceren van een kerckgebot de somme van 5 st.

Den rentmeester van Rijnlant voor ‘t recht van ’t voorn. kerckgebot 6 den.

Totalis somme 91 £ 4 st. 2 den. po…

Beloopt up elcke margen drie st. min een oertgen zoe es hier over 3 £ 9 st. 11 den. po…

Beloopt up elcke margen vijf groot ende een doeyt zoe es hier quaets 14 st. 3 den.

Actum den 27en februari 1557 stilo comunnis

(w.g.) Brouchoven 43

 

folio 11 en 12

(dit blad is als omslag gebruikt)

Obligatie

Cornelis Aelbrechtsz bekent vercoft te hebben Tyde Wolfersdr 200 tonne turfs voer of goet te leveren droech an hoer werf in de komende Jacobi of een braspenninck … voer de ton in te nemen op alle zijn goeden

 

Obligatie

Lenert Jaspersz bekent Adryaen Adryanz zomma 10 pont vlaems van turf te betaelen uuytganck meye ende sulcxs betalende of daervan te corten 5 st. groot vlaems bij gebrecke te verhaelen an alle zijn goeden

 

Obligatie

Alewijn Claesz ende Cornelis Claesz gesamelicken ende elc een voer al bekennen --- Adryans zone 55 Karolus gulden ter cause van turf te betalen --- pont groot gereet wanneer turf begun… te --- voerts op meyedach 21 ½ £ ende sulcxs betaelen voir ofte verscheyn--- te --- ge… op alle hoir goeden … … rechten

 

Zoetermeer

Commertgen Philipsdr, weduwe wijlen Jan Jacobsz mit Mees Jacobsz, haer voecht in desen zaeke heeft een doersteken uuytcoep gedaen tegens Gerryt Jacobz, Adriaen Jansz, als gerechte voechden van de twe onmondige weeskinderen die Commertgen gewonnen ende geprocureert heeft bij Jan Jacobsz saligher als Neeltgen Jansdr ende Jannetgen Jansdr, te weten dat Commertgen de selve weeskinderen sal houden ende opvoeden in cost dranck, scoen, cleren ende anders … ende bij gebreken dat zij die niet onder en hielt alst behoert bij buurkennisse soe sal men se besteden op hoer cost dat se wel onderhouden worden ende dat tot haer 18 jaeren toe in dien zij binnen de 18 jaeren huywelicken ofte alsse 18 jaeren out zijn soe sullen sij die tsamen opleggen 15 Karolus gulden, elcxs 7 ½ Karolus gulden ‘t een kint sal ’t ander … ontfangen ende indien Commertgen op die penningen onderhoudt t’enden 18 jaeren soe sal sij hoer renten geven per na advenant van … hier onder stellende hoer woninck ende landen mit dat lant dat t’enden Gerryt Jacobz lant leyt.

 

Maertyn Phillipsz bekent Leendert Adriaensz tot Delft zomma derthien Karolus gulden ter cause van overstapelinge overghezet van ‘t jaer van vijf ende vijftich ende te betalen anno 1500 sestich ende Maertijn Phillipsz beloefde Lenert voors te vrieen van de waringe van slachlant na uuytwijsen den brief ende dat te versoken aen den ghenen daer hij lant of ghecoft heeft

 

Hondert tonnen turf dye heelt sijn stelys(?) anno 1500 ses ende vijftich ende dye ander heelft sijnt stelys anno ses ende vijftich van … besten

 

 

Anno 58: Oncosten gevallen over den ambocht van Zegwert over Buytenwech van den jaere 1500 acht ende vijftich in ponden st. penningen tot 40 groot vlaems tpont

 

‘t Heeren penninck gelt een doeyt op te morgen tot 689 een halve morgen facit 4 £ 6 st. 2 penningen …

Die scout mit zijn croeshiemraeden van hoer dienst van scouwen 25 st.

Die boede van den hiemraetscap voer zijn presentie 10 st.

Die boede van den ambocht 10 st.

Die clerck van den ambocht 10 st.

Van die Doeswateringe uuyt der scouwe te houden 3 £

Odulf Diercksz naesaet van Zwietersluys uuyt der scouwe te houden 4 st.

 

folio 3

Sinte Jans scouwe heeft den ambochtsbewaerder gevaceert tot Leyden voer dijckgrave ende hoege hiemraeden van Rijnlant 4 st.

Claes Corssen van’t santpat buyten die Coepoert 12 st.

Die edele vrou abdesse van Reynsburch van dat die bueren gherijft worden doer hoeren veenen te vaeren voer Zegwert 6 £ 13 st. 4 p.

Op te leste rekeninge verteert tot den scoudt van Zegwert 30 st.

Van de santwech after Jacob Lambrechtsz 20 st.

Heynrick Dierckz van den Rijndick uuyt der schouwe te houden 5 £ 5 st.

Dierck Neel Jansz heeft an genomen die buerwercken te maken ende die scouwe daer over te leveren 2 £ 10 st.

17 £ 14 st. 4 p.

 

folio 4

Die Sterrenbrugge van niues gemaeckt van goet Deventer houdt van’t houdtwerck dammen t’samen voor Zegwert 43 £

(marge:) den verclaringe van ‘t houtwerck

Lenert Claesz ambochtsbewaerder gevaceert tot Alphijn om den Rijndijck te besteden verteert 3 st.

Tonis Thymentsz ambochtsbewaerder mit die scout van Zegwert gevaceert tot Leijden beroerende die hoefdens om te scouwen ende die cloeten op ten Groenewech ende request daer van overgegeven verteert of van oncosten 20 st.

Van oncosten van tsmolennaers ende Doesbrugge 24 st.

Den ambochtsbewaerders scoudt ende sommige van den bueren uuijt Zegwert gevaceert tot Leyden uuyt sacke van de aerde te vervoeren ende van den requeste over te geven van den Bleysikerwech t’samen verteert 2 £ 

 

folio 5

Adryaen Vranckesz gegeven van dat hij den gebueren van Zegwert twordt gehouden heeft van dijckgraef ende hoege hiemraden van Rijnlant beroerende ‘t vervoeren van de aerde t’samen 1 £ 10 st. 4 p.

Martijn Heynricksz hiemreaetsboede van’t kerckgebodt van den Bleysikerwech 1 £ 8 st.

D’ambochtsbewaerders tot drie verscheyden reysen gevaceert tot Leyden uuyt saeke van de aerde te vervoeren verteert t’samen 24 st.

Van reparatie van de quakelbrugge bij Huych Louwerijsz van hout, arbeyt, cost ende bier t’samen met ijserwerck 4 £

Willem Cornelisz smet van ijserwerck gelevert an Sterrenbrugge of die ambochtsbruggen ende plancken voert geheele jaer 4 £ 5 st.

Die moelenbrugge die ‘t voerleden jaer vernieut es ende die qualicken geaert was nu de zelve brugge an gewerft mit cley, aerde, sant t’samen in als 3 £

 

folio 6

Den duyker bij jonge Gorter van reparatie hout, arbeyt, spikeren, cost ende bier t’samen 2 £

Van die stienenbrugge te diepen dammen ende reparatie van metsselen t’samen in als 6 £

Van arbeijt van baggeren in de Vrouwenveen thussen Aluwijn Dierckz ende die Vliet t’samen 15 £ 4 st.

(marge: ) den verclaringe van den scepen ende hoeveele die gecost hebben

Van een niuwe doer ende niuwe wange an Zwietersluys t’samen 13 £

Beyde ambochtssbewaerders ontboeden van die van Zoeterwoude om te comen an Zwietersluys daer de wange in gevallen lach voer hoer dachgelden t’samen 8 st.

Den clerck van den ambocht van een cedulle te scriven beroerende die Doeswateringe facit 2 st.

den zelfden clerck van een request gescreven an dickgraef ende hoegehiemraden van Rijnlant beroerende dat diepen van de weddens in Zoeterwoude t’samen 4 st.

 

folio 7

Den clerck van den ambocht van een request gescreven an dijckgraef ende hoegehiemraeden van Rijnlant beroerende den Bleysikerwech dair voer 4 st.

Die platinge bij Huych Louwerijsz die vergaen es ende sulcxs gerepareert ende bij de zelve platinge in gesoncken 89 schepen sants elck schyp van brengen 2 st. 6 den. ende 1 st. van carren maect t’samen 15 £ 11 st. 6 d.

Die baliu van Rijnlant verteert tot die scout van Zegwert opt ijken van de maten wichten ende coppen 2 £

Die scout van Zoetermeer heeft eenen dach ten versoeke van de ambochtsbewaerders van Zegwert in den Haege geweest dair voer 8 st.

Den clerck van den ambocht van verdubbelen 4 st.

Den ambochtsbewaerder van den inslach te brengen ondere die rentemeester ende weder te haelen t’samen 8 st.

 

folio 8

Die scout van Zegwert een dach ghevaceert tot Leyden uuyt sake van de hoefden te diepen 8 st.  somma 8 st.

Totalis somme 45 £ 18 st. 7 den. p..

‘t Jair voorleden was t’over ommegeslagen de somme van 27 st. 1 d. over

Aldus es hier noch te gelden 44 £ 11 st. 5 den.

Beloopt up elcke margen vier st. een een oirtgen zoe loept hier over 38 st. 10 …

Actum den 7e aprillis 1559

(w.g.) Brouchoven 45

 

 

Zekere oncosten gevallen ende gedaen opten ambochte van Segwart van den Buytenwech anno 1500 negen ende vijftich in ponden st. penninge tot 40 groot vlaems tpont

 

Item tsheere penninggelt in den jare voors een duyt op te morgen tot 649 ende een half marge facit 4 £ 6 st. 2 den. …

Item die schoudt mit zijn croeshiemraden voor hoer dienst van schouwen in den jare voors facit 25 st.

Die bode van’t hiemraetschap voor sijn presentie facit 10 st.

Die bode van den ambocht 10 st.

Die clerck van den ambocht 10 st.

Item van die Doeswateringe uuyter schouwe te houden facit 3 £

 

folio 3

Item van Swietersluys uuyter schouwe te houden facit 4 st.

Item ghegeven van’t santpat tot Leyden buyten die Coepoort facit 12 st.

Item die edele vrouwe abdisse van Reynsburch van dat die bueren van Segwert gerijft waren om doer hoer venen te varen voer Zegwert facit 6 £ 13 st. 4 p.

Item opte laeste rekeringe verteert tot die schoudt van den ambocht facit 30 st.

Item van die santwech after Jacob Lambrechtsz facit 20 st.

Item van de Rijndijck uuyter schouwe te houden facit 5 £ 5 st.

 

folio 4

Item van oncosten van Smolenaers ende Doesbrugge facit 24 st.

Item die ambochtsbewaerders van Segwert gegeven van die stiene brugge in ‘t dorp van diepen ende van repareren t’samen in als 12 £ 7 st.

Item noch opt werck voors. verteert tot die schoudt van den ambocht doe zij luyden int werck waren omme die selve brugge te diepen ende te repareren facit 3 £

Item van reparatie an die Molenbrugge van an te aerden van ijserwerck ende anders facit 4 £ 7 st.

Item van den duycker bij jonge Gorter te repereren in als facit 3 £ 5 st.

 

folio 5

Item een nieuwe quakelbrug gesteken bij Huych Louwerijsz van goet Deventer hout in als gecost facit 42 £

Willem Cornelisz smit van ijserwerck voer ’t ambocht voirs tot behouf van die voors quakelbrugge facit 3 £ 3 st.

Item noch verteert opt werck van die voirs quakelbrugge in als facit 4 £ 2 st.

Item die ambochtsbewaerders van Segwert noch doen halen 51 schepen sants ende die gesoncken bij die platinge an die noortsijde van de Noortdae elck schip gecost van arbeytsloon 2 st. ende 1 st. van carren facit 7 £ 3 st.

 

folio 6

Item gegeven Cornelis Pietersz ende Mees Jacobsz dat zij gevaceert hebben voor ‘t ambocht voers te Bruysele uuyt sake van ‘t slachturven in als facit 42 £

Item noch gegeven mr. Dirck Bouckhorst advocaet totten Hage dat die selve gereyst heeft te Bruysele uuyt sake van ‘t slachturven voors voer sijn dienst ende arbeytsloen in als 12 £ 12 st.

Item die klerck van den ambocht van een request te scrijven an dijckgrave ende hoge heemraden van Rijnlant beroerende den Bleysickwech facit 6 st.

 

folio 7

Item die schoudt ende ambochtsbewaerders van Segwert gereyst te Leyden omme ‘t selve request te laten vysyteren voor den dijckgrave daar op verteert of van hoer dachgelden in als facit 2 £ 5 st.

Item die schoudt ende ambochtsbewaerders voers noch gevaceert an dijckgrave ende hoge heemraden van Rijnlant dat zij begeeren dat een ygelick sijn banwerck in die Segwartsewateringe diepen soude daer op verteert of voer haer dachgelden facit 2 £ 3 st.

Item die ambochtsbewaerders van den inslach te brengen totte hiemraetsklerck ende weder te halen telcken een dachgelt t’samen facit 8 st.

 

folio 8

Item die klerck van den ambocht van verdubbelen facit 4 st.

Item die ambochtsbewaereders mit die klerck verteert doe zij den inslach deden maken 20 st.

Totalis somme 112 £ 2 st. 6 den. po…

Tjair voorleden was t’over de somme van 38 st. 10 p. over soe dat hier noch es ten achteren 110 £ 3 st. 7 den. over

Beloept op elcke margen drie st. ende een oertgen zoe beloopt hier over 37 st. 3 p.

Actum den 23 marty 1560 stilo communis

(w.g.) Brouchoven 46

 

 

Oncosten gedaen ende gevallen opten ambocht van Zegwart opten Buytenwech anno 61 in ponden schellingen penningen van 40 grooten vlaems ’t pont

 

In den eersten mijnsheren penninggelt in den jare voors een duyt op elcke margen op ten Buytenwech tot 689 margen drie hondt beloept tegelde facit 4 £ 6 st. 2 d.

Die schoudt van den ambochte mit sijn croesheemraden voir haer dienst van schouwen in den selven jaere facit 25 st.

Die bode van ‘t heemraetscap 10 st.

Die bode van den ambocht 10 st.

Die klerck van den ambocht 10 st.

Item van de Duesweteringe uuyter schouwe te houden facit 3 £

 

folio 3

Item van Swietersluys uuyter schouwe te houden facit 5 st.

Item gegeven van ‘t santpat te Leyden buyten die Coepoert facit 12 st.

Item die edele vrouwe abdisse van Reynsburch van dat die buieren van Zegwart doer hoer venen varen voor Zegwart facit 6 £ 8 st. 4 d.

Item op te leste rekeninge tot die schoudt van den ambocht verteert facit (doorgehaald: 5 £) 30 st.

(marge: als in voorgaande rekeningen, wert hier gepasseert)

Item van den Rijndijck uuyter schouwe te houden vacit 5 £ 5 st.

 

folio 4

Item gegeven van diepen van de stienen brugge indt diep off van anaerden t’samen facit 6 £ 3 st.

Item gegeven van de correcte ofte afterhalinge van den 10en penning sulcxs die van Zegwart achterhaelt werden facit 35 £ ---

Item omme ‘t selve schriftelicke te wederleggen ende in’t woort te scrijven op alle die artikulen van de selve afterhalinge van de voors 10en penning daer over geseten die schoudt mit die taxatoers ende die klerck vier off vijf dagen doen verteert tot die schoudt van den ambocht (doorgehaald: 8 £ ---)

Item van haere dach gelden die schoudt mit vijf taxatoers ende die klerck sulcxs mijn edele heeren bevinden dat haer toe comt off dat zij behoeren te hebben gerekent elcxs voer haer dachgelt elcxs 4 st. in als facit (doorgehaald: 5 £)

(marge: habeant t’samen voor als (?)

 

folio 5

Item noch gegeven van de eene zijde van ‘t verhogen van de Molenbrugge van arbeytsloen ende anders 9 £ 13 st.

Item gegeven van reparatie van den duycker bij jonge Gorter facit 2 £ 5 ½ st.

Item gegeven van een sekere platinge te steken off van anaerden an de quakelbrugge bij Huych Louwerijsz facit 4 £

Item noch gebrocht tussen die voers quakelbrugge ende den Noortdae 20 schepen sants elck schip … groet facit 3 £ 10 st.

Item die ambochtsbewaerders van Zegwart gegeven van ‘t buierbanwerck te maken facit 2 £ 7 st. .

Item betaelt van reparatie van Smolenaers ende Heymansbruggen facit 18 st.

 

folio 6

Item noch sijn die ambochtsbewaerders van Segwart verdaecht angaende ’t santpat buijten die Coepoert dat mijn edele heren daer wouen maken een nieu hoeffslach, daer op vertert 12 ½ st.

Noch die voors ambochtsbewaerders geweest uuyt saken van ’t voors ambocht omme tuijgenisse der waerheijt te geven daer op vertert 20 st.

Item gegeven noch van copie uuijt dat plackaet van ’t slachturven facit 4 st.

Item noch hebben die ambochtsbewaerders verleijt een st. op elcke margen beloep facit 34 £ 9 st.

Item gegeven die klerck van den ambocht van dit te verdubbelen facit 4 st.

 

folio 7

Item die ambochtsbewaerders van den inslach te brengen tot den heemraetsklerck ende weder te haelen telcken twe dachen gelden facit 16 st.

Item die schoudt mit die ambochtsbewaarders mit die klerck verteert op’t maken van den inslach facit 2 £

Item gegeven die rentmeester van den hogenheemraetschip van Rijnlant van dese rekeninge te vijsiteren ende te onderteijkenen facit 2 st.

Item doe die schoudt van den ambocht mit die ambochtsbewaerders mit die croesheemraden saten omme op te scrijven die in dese tocomende somer souden begeren te slachturven naevolgens ’t plackaet daer op verteert facit 9 £

 

folio 8

Die schoudt van den ambocht mit die ambochtsbewaerders gevaseert tot twee off drie verscheijden reijsen omme dat op schrift van den slachturven over te leveren naevolgens dat plackaet daer op verteert facit 3 £

Item die van Zegwart gegeven van Starrenbrugge ende die Wilsveensebrugge uuijter schouwe te houden facit 30 st.

Item die van Zegwaert gegeven van ’t repareeren van ’t santpat off van ’t ganckpat van de edele vrouwe van Reijnsburch haer venen dat die bueren van Zegwart genieten van stenen, aerde, sant ende diergelijcke etc. facit 11 £

Item noch gegeven van sekere plaetwercken plancken ijseren raecx ende anders etc. sulcxs zij in de voors venen behooft hebben facit 3 £

 

folio 9

Item noch die van Zegwart gegeven van reparatie van de brugge bij jonge Jacob Willens Clos van houdtwerck, ijserwerck ende arbeijtsloon facit 2 £ 3 st.

Item hebben noch gegeven die ambochtsbewarders van Zegwart van zekere oncosten gevallen an eenen Michiel Neel Jansz dat hij bekoert was dat hij hem niet en heeft laten opscreijven beroerende ’t slachturven dair doen ter tijt noch geen ordinantie off gemaect en was facit 17 karolus gulden 18 ½ st.

Totalis somme 185 £ 6 st. 6 den. po…

beloopt op elcke margen vijf st. ende drie doeyts.

Actum den 20en aprilis 1562

(w.g.) Brouchoven 48

 

 

Oncosten gevallen ende gedaen over den ambochte van Segwart opten Buijtenwech anno 1562 in ponden schellingen penningen van 40 groet vlaems ’t pont

 

Item inden eersten mijns heeren penninggelt in den jare voors opten Buijtenwech tot 689 margen drie hont beloept te gelde facit 4 £ 6 st. 2 den …

Die schoudt van den ambocht mit sijn croeshiemraeden voor haer dienst van schouwen in den selven jare facit 25 st.

Die bode van ‘thiemraetschip 10 st.

Die clerck van den ambocht 10 st.

Die bode van den ambocht 10 st.

Item van de Duesweteringe uuyter schouwe te houden facit 3 £

 

folio 3

Item van Swietersluijs uuyter schouwe te houden facit 5 st.

Item gegeven van ’t santpat te Leijden buijten die Coepoert 12 st.

Item gegeven die edele vrouwe abdisse van Reijnssburch van dat die bueren van Segwart doer haer venen varen voor Segwart facit 6 £ 13 st. 4 d.

Item verteert op te laeste rekeninge ten huijse van den schoudt van den ambocht alsoe ‘t thans ter tijt es eenen seer costelicke ende benaude tijt ende alle dingen van bier ende broet ende diergelijcke etc merder dan te helfte costelicker es dan ‘t hier voirtijts plach te weesen facit (doorgehaald: 7 £) 30 st.

(marge: als in voorgaande rekening, wert hier gepasseert …)

Item van den Rijndijck uuyter schouwe te houden facit 5 £ 5 st.

Den ambochtsbewaerder van Segwert gereijst in Sint Jansschouwe van sijn dachgelt 6 st.

 

folio 4

Item gegeven van diepen van de stienen brugge indt dorp van anaerden ende van repareren tsamen facit 9 £ 2 st.

Item alsoe’t ambocht van Segwaert doer faulte van ’t natte jaer, seer veraftert es ende die bueren van Segwaert den 10en penning ende diergelijke niet en mogen op brengen ende betaelen, hebben daer omme versocht om drie ofte vier maenden uuijtstellens, mits dien dat die bueren van Segwaert daer off souden geven renten ende voort die coste gedaen bij de geswoeren taxatoers daer over geseten 12 off 13 dagen in als gerekent ‘t een mittet ander getogen in eender somma facit 72 £

(marge: transseat zonder te trecken in consequentie ende behoe[delick] een ygelijcken zijn recht)

Item gegeven van anaerden ende repareeren van de Molenbrugge van sant, arbeijtsloen, ijserwercken, houdtwerck ende anders etc t’samen in facit 11 £ 18 st.

 

folio 5

Item gegeven van repareeren van de duycker bij jonge Gorter facit 5 £ 18 st.

Item noch gegeven van sekere plaetwercken over den Nordae van houdtwerck ijserwerck ende arbeijtsloen t’samen facit 4 ½ £

Item noch gebrocht opte singel van de over van den Noordae off aldaer gesoncken bij de plaetingen in als 50 scheepen sants elcke schip sants 4 st. t’samen facit 10 £

Item die ambochtsbewaerders gegeven van ‘t buerbanwerck te maken facit 2 £ 9 st.

Item gegeven van reparatie van Smolenaers ende Heijmansbruggen blijckende bij quijtantie facit 29 st. 1 den. …

 

folio 6

Item gegeven van Starrenbrugge ende die Wilsveense brugge uuyter schouwe te houden t’samen 3 £ 10 st.

Item die van Segwart gegeven van ’t repereren van ’t ganckpat van die edele vrouwe van Reijnsburch haer venen dat die gemeen buieren van Segwart genieten van stenen aerde, sant ende anders t’samen in als facit 17 £

Item noch gegeven van seker plaetwercken, plancken, lenen, ijserwerck, raecx ende anders sulcxs in de selve venen behoeft hebben voor Segwart facit 4 £ 15 st.

Item noch die van Segwart gegeven van repareeren van de brugge bij jonge Jacob Willemsz Clos t’samen facit 4 £ 4 st.

 

folio 7

Item gegeven Claes Cornelisz Sijs van sijn lant off te varen facit 2 st.

Item gegeven van ’t quakelgen bij Huych Louwerijsz uuyter schouwe te houden facit 12 st.

Item gegeven den dickgrave van Rijnlant nopende die van ’t slachturven 25 £)

Item noch gegeven de baliusbode voor sijn salarius facit 30 st.)

Item gegeven tot de schoudt van Soetermeer van sekere teercoste bij den voors. dijckgrave ende sijne bode aldaer verteert facit 2 £

(marge:) dit zullen de ambochtsbewairders mogen (upscrijven) binnen up de bede schot ofte anderssins dairomme hier doerslagen

Item de ambochtsbewaerders van Segwart … tot verscheijden reijsen soe te Rotterdam,

(marge: transseat voor dese reijse sonder te trecken in consequentie)

 

folio 8

soe te Leijden, soe te Haerlem aldaer sij luijden tot dieversche reijsen gecijteert ende verdaecht sijn geweest angande ’t quoier van de opscrijvinge van ’t slachturven daer op verteert tot dieversche reijsen in eenre somme getogen in als facit 43 £

Item gegeven Adriaen Vrancke ende Roeloff Adriaensz off eenige andere die haer luijden gedient hebben tot verscheijden plaetsen als voors staet voor haer dienst ende arbeijtsloen facit 7 ½ £

Item die schoudt mit die ambochtsbewaerders mitten anderen gereijst tot Leijden omme aldaer te consuleeren mit de dijckgrave ende hogeheemraden van Rijnlant nopende ’t quoier van de opscrijvinge van ‘tslachturven ‘twelck die van Schielant eijsschende waren aldaer verteert offgegeven van memorien te scrijve in als facit 38 st. 1 oort

 

folio 9

Item die schoudt ende ambochtsbewaerders van Segwart t’samen gereijst tot Leijden omme aldaer te vertonen de requeste angaende ‘tquoier van de opscrijvenge van ’t slachturven ende voort om te sien nae de oude coren ende kerckgeboden arbijts gedaen ende als doe verteert off gegeven van de selve coeren ende kerck gebo boken te openen facit 3 £ 3 ½ st.

Item noch gevaseert omme dieselve requeste te onderteijkenen ende noch om 9 off 10 copien te extraheeren uuyt ’t hiemraetsboeck daer off gegeven off verteert off van varschat facit 3 £ 29 st.

Item noch die schoudt ende ambochtsbewaerders voors. gereijst inden Hage omme te solliciteren omme een weijnich uuytstellinge te verwerven van den 10en penning ende daer off gemaect seker requeste daer oof geven van scrijven off van teercosten t’samen facit 2 £ 2 st.

 

folio 10

Item noch gereijst in den Hage omme aldaer te conseleeren mit drie off vier advocaten ende aldaer sekere requeste te laten maken ende te copieeren an de dijckgrave ende hogehiemraden van Rijnlant nopende sekere processe hangende ongedesijdeert voor den dijckgrave ende hogehiemraden van Schielandt aldaer verteert off gegeven van de consentatie off van scrijven facit 8 £ 13 ½ st.

Item noch die schoudt ende ambochtsbewaerders gereijst tot Leijden uuyt saken van de vierschaer van Rijnlant omme te besien wat die gemeen ingelanden van Rijnlant daer inne begeerden te doen ende als doe verteert off van andere oncosten facit 33 ½ st.

(marge: ) dese oncosten en hebben gheen gemeens mitte ’t margengelt soe hier doorslagen

Item noch gegeven van twee copien te scrijven angaende de cade ofte sijtwint tot Swammerdamme facit 6 ½ st.

 

folio 11

Item noch gereijst tot Swammerdamme uuyt sake van de voors kade ofte sijtwint tot twee verscheijden reijsen aldaer in als verteert facit 2 £ 5 st. een blanck

Item noch gereijst in den Hage omme de hiemraden van Rijnlant ende van Schielant te verdachvaerden ende alsoe sijluijden geen mandament en conden gecrijgen soe hebben zij gemaect twee besloten missiven ende sulcx beijde die collegien doen roupen omme van eenige van beijden gevrijt ende ontslagen te sijn ende daer off noch gemaect twee copien daer off gegeven van scrijven off die bode voer sijn arbeijtsloen off aldaer veerteert facit 3 £ 12 st.

6 £ 9 st. 9 d.

(marge: transseat als voorn. [ook voor de volgende post])

Item gereyst in Den Hage om te vernemen wat dioe collegien voors. voor andtwoort opte besloten missiven gescreven hadden ende aldaer verteert facit 12 st.

 

folio 12

Item verteert opten ordinarius sitdach van ’t opscrijven van ’t slachturven facit 30 st.

Item die selve opscrijvinge overgelevert in handen van den secretarius van ’t hiemraetschap van Rijnlant ende als doe verteert off gegeven van verschat 15 st.

Item noch gereijst in den Hage omme die sticken weder te halen van mr Gerijt Melisz omme die te leveren in handen van Jan van Brouckhoven daer verteert facit 17 st.

Item noch gereijst tot die edele heere van Sommelsdijck mit die uuytgesneden sedulle angaende de sijtwant tot Swammerdamme off hij daer in wilde consenteren omme dat selve te vercopen daer op verteert off van andere costen facit 7 ½ st.

Item gereijst te Leijden omme die

 

folio 13

stucken over te leveren in handen van Jan van Brouckhoven daer op verteert facit 15 st.

Maerten Heijnricxsz hiemraetsbode gereijst op Alckemade doer beveel van de edele hoge hiemraden an mijn edele heere van Sommelsdijck daer off gegeven facit 8 st.

Item noch die selve gegeven van een inventarium te scrijven van de stucken hier ommegesl. 4 st.

Item die ambochtsbewaerders van den inslach te brengen tot den hiemraetsclerck ende weder te halen elcke reijs elcx een dachgelt facit t’samen 16 st.

Item die voors ambochtsbewaerders mit die schoudt ende de clerck t’samen mitten anderen verteert op ’t maken van den inslach facit 2 £ 5 st.

 

folio 14

Item gegeven de heemraetsclerck van desen inslach te vijsiteren ende te onderteijkenen facit 4 st.

Item gegeven de schoudt van den ambocht van sekere vacatien gedaen soe te Leijden soe in den Hage soe elders tot 14 off 15 dagen toe elcke dach acht st. facit tsamen 6 £

(marge: transseat als voorn. [ook voor de volgende twee posten]

Item noch de ambochtsbewaerders gereijst tot 19 off 20 dagen toe uuyt saken van ’t quoier van de opscrijvingen van ‘t slachturven ende voort uuyt sake van ’t proces hangende ongedesideert voor den hove van Hollant contra die van Schielant elcxs voor sijn heeft daechs 6 st. t’samen 12 st. comt hier facit 12 £

Item gegeven de clerck van den ambochte van 12 off 13 copien uuyt sekere handtvesten tweemael

 

folio 15

te scrijven van vonnisse kerckgeboden, kueren, eijss, besloten missiven, requesten ende anders, som tweemael, som drie mael gecopieert daer voor gerekent facit 18 £

Item noch de schoudt mit de ambochtsbeaerders geconsiteert mit de edele heere van Sommelsdijck angaende ’t quoier van de opscrijvinge van’t slachturven alsoe zij daer mede beswaert waren niet wetende waer sij ’t selve leveren souden zonder die van Schielandt ofte Rijnlant ende voort met diergelijcke saken daer voor de selve geschoncken voor sijn getrouwe dyligentie ende arbeijt ende dat bij guedt duncken van den schoudt ende ‘t meerdeel van de gemeen bueren een halff vat boters daer voor gegeven facit 16 £

Item noch gegeven van reperatie van ’t molenpat na de coren-

 

folio 16

molen te varen overmis dat verleden water jaer(?) ’twelck die bueren van Segwaert ende Soetermeer dagelicx molen genieten daer op gebrocht 13 scheepen sants elck schip 4 st. facit 2 £

Item gegeven de clerck van den ambocht van desen inslach te verdubbelen facit 6 st.

[hierna een ander handschrift]

Item noch betaelt Pieter Pietersz hiemraetsbode van een kerckgebodt te publiceren beroerende ’t baggeren in de schoubair wateringen 16 st.

Item noch betaelt den clerck van den hoge hiemraetscap van ’t voers kerckgebodt te bouck te stellen ende te teijckenen mettet consent te bouck te stellen t’saemen 13 st.

De selve van een missive te scrijven aen den heemraden van Schielant nopende de questie van de jurisdictie 4 st.

Totalis somme 303 £ 12 st. 4 den. over po…

 

folio 17

Alle de voorn oncosten beloopen up elcke margen acht st. ende een blanck zoe es hier t’overs 39 st. 3 den.

Actum den 25en aprilis 1500 drie ende tsestich

(w.g.) Brouchoven 49

 

 

Anno 1563: Oncosten gevallen ende gevallen ende gedaen [opten] ambochte van Zegwart opten Buytenwech anno 1563 in ponden schellingen, penningen tot 40 groot vlaems ’t pont

 

In den eersten mijnsheren penninggelt voor den voors jaere een duyt op te margen tot tot 684 margen drie hondt beloept tot eenre somma facit 4 £ 6 st. 2 den …

Die schoudt van den ambochte mit sijn croesheemraden voor haer dienst van schouwen in den selven jare facit 15 st.

Die bode van ’t heemraetscap 10 st.

Die klerck van de ambocht facit 10 st.

Die bode van den ambocht facit 10 st.

Item van de Dueswateringe uuyter schouwe te houden facit 3 £

 

folio 3

Item gegeven van Swytersluys uuyter schouwe te houden facit 5 st.

Item gegeven van ’t santpat te Leyden buyten die Coepoort van Segwart facit 12 st.

Item gegeven die edele vrouwe abdisse van Reynsburch dat die bueren van Segwart duer haere venen varen ende die dagelicx genieten voor haer porcie facit 6 £ 13 st. 4 d.

Item verteert opte laeste rekeninge tot die schoudt van de ambochte facit ---

Item van den Rijndijck uuyter schouwe te houden facit 5 £ 5 st.

Den ambochtsbewaerder in Sint Jansschouwe voor sijn dachgelt 6 st.

 

folio 4

 Item noch gegeven van ’t repareren ende diepen van de stienen brugge in’t dorp in als facit 12 £ 7 st.

Item alsoe den ambochtsbewaerder in’t verleden jaer een stuver op elcke morgen meerder uuytgegeven heeft dan hij gegadert ende hem ommegeslagen was doer middele van vele ende dievarssche costen die daer binnen middeler tijt opgevallen sijn … van de jurisdictie ende anders reijssen, marten ende teren facit beloopt 34 karolus gulden 1½ st.

Claes Cornelisz Cijs van sijn lant off te varen facit 2 st.

Item gegeven van’t repareren van die Molenbrugge van anaerden, yserwerck, houdtwerck ende anders t’saemen in als gerekent facit 7 £ 9 ½ st.

 

folio 5

Item die timmerluyden ende die ambochtsbewaarders verteert op ’t maken ende repareren van de voors Molenbrugge facit 28 ½ st.

Den ambochtsbewaerder an de selve Molenbrugge gearbeyt vier dagen elcke dach 6 st.

comt hier facit 24 st.

Item gegeven van’t repareren van den duycker bij Jonge Gorter facit 3 £ 15 st.

Item noch gegeven van zekere plaetwerck en yserwerck houdtwerck ende stenen facit 4 £ 16 st. bij Huych Louwerijsz opten Nordae

Item ande platinge ofte opte singel opten Nordea gebrocht ende gesoncken 20 schepen sants elcke schip 4 st. comt facit 4 £

Item noch de ambochtsbewaerders gegeven van ’t buerbanwerck te maken facit 2 £ 11 st.

Item noch gegeven van Smolenaers ende Duesbrugge uuyter schouwe te houden 29 st. 10 den. over

Item noch gegeven van de Wilsveense ende Starrebrugge uuyter schouwe te houden t’samen facit 4 £ 10 st.

Item noch die van Segwart gegeven van ‘t repareren van ‘t santpat inde edele vrouweveen van stenen, sant ende anders t’samen facit 10 ½ £

Item noch gegeven van sekere plaetwercke in de voors vrouwenveen gesteken ende gemaect sulxs notelicke behoufde daer off gegeven van houdtwerck, plancken, lenen, ysserwerck ende anders t’samen facit 4 £ 3 st.

 

folio 7

Item noch gegeven van ’t repareren van de brugge bij Jonge JacobWillemsz Clos van houdtwerck, ysserwerck arbijts loen ende anders t’samen in als facit 3 £ 5 st.

Item noch gegeven van de Quakelbrugge bij Huych Louwerijsz uuyter schouwe te houden facit 12 st.

Item noch die schoudt ende ambachtsbewaerders gereijst ende gevacaceert tot dievarssche reijssen soe te Leyden soe tot Rotterdam ende in den Hage angaende die jurisdictie ende daer op tot dievarssche reyssen verteert van wagenhuer schuythuer ende anders t’samen facit 20 £ 10 st.

Item noch gegeven van scrijven van dievarssche oude hantvesten, vonnissen, acten, copien ende extracten t’samen facit 6 £ 13 st.

Die schoudt van zijn vaceren ende dachgelden angaende die voors jurisdictie tot veel verscheijden reijssen van dit jaer ende van’t verleden jaer in als t’samen facit 13 £

 

folio 8

Cornelis Pietersz oudt ambachtsbewaerder voer sijn reijssen, marren ende keren tot vijff off zes ende dartich verschijden dagen in’t verleden jaer off van de jegenwoordige jaer elcke dach 6 st. comt facit 10 £ 16 st.

Lenert Janss ambochtsbewaerder van den ambocht voors gereyst soe in den Hage soe te Rotterdam tot soe tot Leyden tot 14 off 15 dagen toe elcke dach facit 6 st. comt facit 4 £ 10 st.

Jan Vranckez ambochtsbewaerder van sijn reyssen ende keren tot 4 off 5 dagen toe elcke dach 6 st. comt facit 1 ½ £

Item noch gegeven mr. Gerijt Melis advocaet voor sijn salaris op rekeninge 5 £ 5 st.

Ende Jacob van Couwenhoven procureur op rekeninge van sijn solaris facit 3 £ 10 st.

 

folio 9

Item die schoudt ende ambochtsbewaerders van Segwart verteert in den Hage in tijde dat zij verwachten den edele Jacob van der Dues hoechheemraet van Scylant ende Jan van Brouckhoven dat hij mitten anderen souden spreecken elcxs haer procureur ende advocaet beroerende de R[ijnlandse] jurisdictie ende noch gegeven van scrijven facit t’ samen in als 2 £ 8 st.

Item die schoudt ende die ambochtsbewaerders van Segwart verteert op’t scrijven van’t slachturven tot twee ordinarius zitdagen 3 ½ £ ter facit

Item noch drie ordinarius zijtengen gehouden omme over te boucken ende te maecken een nieu perfect margenbouck daer op mitten anderen verteert facit 4 £ 5 st.

Item van een nieu perfect register te scrijven volgens mijn edele heeren die hoge heemraets kuer ende daer uuyt gemaect een copie ende gaerbouck tsaemen facit 6 £

 

folio 10

Item den ambacht van een inslach te leveren onder die hoge heemraetsklerck ende die weder te haelen, die clerck van die te vissiteren te sommeren ende te ondertijkenen facit tsamen 20 s

Item de schoudt van den ambochte mit de ambochtsbewaerders mit de clerck opt maken van den inslach verteert facit 2 £ 7 st.

Item gebrocht opt molenpat omme ‘tselve daer mede te repareren tot geryff van de buieren van den Segwart seven schepen sants elcke schip 4 st. comt hier facit 28 st.

Item noch gegeven die clerck van den ambochte van dese inslach te verdubbelen facit 6 st.

[vanaf hier ander handschrift]

Item Pieter Pietersz heemraetsbode gegeven van een kerckgebot beroerende ’t dyepen van hoere wateringen 16 st.

Item den clerck van den hooghen heemraedtschip van ‘t kerckgebodt ende ‘t consent te teijckenen gegeven 8 st.

 

folio 11

item ’t jair voorleden wasser t’over ende ten achteren 39 st. 3 den.

Totalis somme 217 £ 17 st. 1 den …

Beloopt up elcke margen ses st. ende een oirtgen zoe es hier noch ten achteren 2 £ 7 st. 9 den … Actum den 7en aprilis 1500 63

(w.g.) Brouchoven 50

 

 

Oncosten gedaen ende gevallen opten ambochte van Zegwart opten Buytenwech anno 64 in ponden schellingen penningen tot 40 grooten vlaems ’t pont

 

In den eersten mijnsheeren penninggelt voer den voors jare een duyt op elcke margen tot 689 margen drie hondt beloopt tot eenre somme facit 4 £ 6 st. 2 den …

De schoudt van den ambochte mit sijn croesheemraden voer haer dienst van schouwen in den selven jare facit 25 st.

De bode van’t heemraetschip facit 10 st.

De clerck van den ambocht facit 10 st.

De bode van den ambocht facit 10 st.

Item van den Dueswateringe uuyter schouwe te houden facit 3 £

 

folio 3

Noch gegeven van Swietersluys uuyter schouwe te houden facit 5 st.

Item gegeven van’t santpat te Leijden buijten de Koepoort uuyter schouwe te houden facit 13 st.

Item noch gegeven die edele vrouwe abisse van Reijnsburch dat de buieren van Segwart door haer venen varen ende die dagelicx genieten voor Segwart facit 6 £ 13 st. 4 d.

Item verteert opte laeste reeckeninge tot die schoudt van de ambochte facit 3 £

(marge) als in voorgaende rekening

Item van de Rijndijck uuyter schouwe te houden facit 5 £ 5 st.

De ambochtsbewaerders in Sint Jansschouwe elcx voor haer dachgelt 6 st. facit tsaemen 12 st.

 

folio 4

Item noch gegeven van de steene brugge te diepen te maken ende te repareeren facit 10 £ 5 st.

Claes Cornelis Cijs van sijn lant off te varen tsjaers facit 2 st.

Item van ‘tgundt in’t verleden jaer het ambocht voorn. ten afteren gebleven is in de rekeninge ende ander costen van reijssen, marren ende keren in als facit 32 £ 18 st.

(marge) van de jurisdictie ende anders

Item noch gegeven van ’t repareeren van de Molenbrugge van aerde cleij ende sant ende anders in’t off dragen van de selve brugge ende voer’t ijsserwerck houdtwerck ende arbeijtsloon an leenen ende wangen an de selve brugge verwrocht facit 17 £ 9 st.

Item die timmerluyden op’t maken van de voors brugge verteert in als facit 35 st.

 

folio 5

De ambochtsbewaerders gearbeijt an de selve brugge elcxs vijff dagen comt facit 3 £ elcken dach gerekent de man 6 st.

Item noch gegeven van ’t repareren van den duycker bij de Jonge Gorter facit 3 £

Item noch gegeven van zekere pleetwercken , ijsserwerck, houdtwerck ende stenen bij Huych Louwerijs ende opten over van den Noordae facit 6 £ 3 st.

Item andt plaetwerck off opte singel opten Noordae gebrocht ende gesoncken 26 scheepen sants elcke schip vier st. compt facit 5 £ 4 st.

Item noch gegeven van ’t buierbanwerck te maecken facit 2 £ 11 st.

Item noch gegeven van Smolenaers ende Duesbruggen uuyter schouwe te houden facit 29 st. 10 den.

 

folio 6

Item gegeven van de Wilsveense ende Starrenbruggen van uuyter schouwe te houden mitte reparatie daer op gerekent in als voir Segwart 6 karolus gulden 7 st.

Item noch die van Zegwart gegeven van ’t repareren van ‘tsantpat in de edele vrouwenveen van stenen sant ende anders tsamen facit 10 £ 9 st.

Item noch gegeven van sekere nootelicke plaetwercken in de voors Vrouwenveen gesteken ende gemaect sulcx notelicken behoufde daer van gegeven van houdtwerck plancken, lenen, ijsserwerck ende anders t’samen facit 3 £ 19 st.

Item noch van ’t bruggetgen bij jonge Jacob Willemsz Clos van houdtwerck ijsserwerck ende arbeijtsloon in als t’saemen mitten anderen gerekent facit 7 karolus gulden 2 st.

Van de quakelbrugge bij Huijch Louwerijsz uuytter schouwe te houden facit 12 st.

 

folio 7

Item noch de schoudt ende ambochtsbewaerders tot dieverssche verscheijden reijssen geverreijst ende gevaceert zoe te Leijden te Rotterdam ende in den Hage angaende de jurisdictie ende daer op in als verteert van wagenhuier, schuythuier ende anders t’samen in als gerekent facit 24 £ 10 st.

Item noch gegeven van scrijven van copie uuyt een margenbouck groet wesende 32 bladeren elcke blat 2 st. comt facit 3 £ 4 st.

Item Jan Vranckenz ambochtsbewaerder gerekent voor sin reijssen marren ende keren van’t gehele jaer tot 19 off 20 dagen toe elcke dach 6 st. compt in als facit 5 £ 19 st.

Item noch gegeven de clerck van ’t gunt hij dagelicxs van’t ambochtswegen gescreven heeft t’zij vonnissen, copien ende anders t’samen facit 3 £ 11 st.

 

folio 8

Item noch gegeven procureren ende advocaten in den Hage van haer solarijs van dienen beroerende de jurisdictie ende andere zaaken van’t voors ambocht facit 7 karolus gulden 18 st.

Item gegeven de schoudt van den ambocht van’t vervolgen van’t proces van de jurisdictie ende andere zaeken van’t ambocht voor sijn dachgelden ende andere verteerde costen t’samen facit 10 £ 17 st.

Item opte dach doen de schoudt van Segwart mit de ambochtsbewaerders mit sommige van de gemeen buieren veradverteert waren dat zij souden comen te Leijden ende dat die twee collegien als Rijnlant ende Schielant aldaer dach beteijkent hadden omme mitten anderen te compeseren angaende die voors jurisdicte, daer op verteert off an andere costen facit 4 £ 8 st.

De schoudt mit de ambochtsbewaerders mit de clerck verteert opte twee ordinarius zitdagen op’t opschrijven van’t slachturven 4 £

 

folio 9

Item noch twe ordinarys zitdagen om over te boucken ende te maecken een nieu perfect margenbouck daer op verteert die schoudt mitte ambochtsbewaerders mitte clerck ende die buieren die off ende angingen in als facit 3 £

Item van de opscrijvingen van’t slachturven gescreven een quoier groot wesende 12 bladeren elcke blat 2 st. comt facit 24 st.

Item noch gegeven van twe requesten mit noch een copie uuyt een rekeninge facit 12 st.

Item den ambochtsbewaerder van den inslach te leveren onder die edele hoge heemraetsclerck ende die weder te halen ende die selve klerck van die te visiteren te sommeren ende te onderteykenen facit 20 st.

De schoudt van den ambochte mitte ambochtsbewaerders mitte klerck op’t maecken van de inslach verteert facit 2 £ 7 st.

 

folio 10

Item hebben noch doen brengen op’t molenpat tot notelicke reparatie omme ‘tselve te mogen gebruijcken elff scheepen sants elcke schip 4 st. facit t’samen 2 £ 2 st.

Item noch gegeven die clerck van den ambochte van den inslach te verdubbelen facit 6 st.

Item verteert tot de schoudt van Zegwart opten 10en april anno nu lestleden doen mijn edele heeren de hoge heemraden mit haer klerck mit haerluijder dienaers aldaer waren omme ‘tlant te visiteren ende te besien mitte ambochtsbewaerders mit veel van de gemeene buierluijden facit voorde portie van Segwaert 6 £ 14 st.

[vanaf hier een ander handschrift]

Item twee heemraiden van Rijinlant metten rentmeester hoeren dachgelden voor de een helft 3 £

De twee heemraitsbooden van gelijcken voor hoere dachgelden voor de een helft 8 st.

De schuytvoerders die mijn voors heemraden gehaelt ende thuijs gevoert hebben 6 st.

 

Totalis somme 224 £ 1 st. 4 den. …

Beloopt up elcke margen 6 ½ stuver.

Actum den 20en aprilis 1565

(w.g.) Brouckhoven 51

 

 

 

Anno 1565: Oncosten gedaen ende gevallen op ten ambocht van Zegwart opten Buijtenwech anno 1565 gemaect in ponden schellingen penningen tot 40 groot vlaems ’t pont

 

In den eersten mijnsheeren penninggelt voor den voors jaere een doyt op elcke margen tot 689 margen 3 hont compt facit 4 £ 6 st. 2 den

Die schoudt van den ambochte mit zijn croosheemraeden voor haer dienst van ’t schouwen in den selven jaere facit 25 st.

Die bode van’t heemraetschip 10 st.

Die bode van den ambochte facit 10 st.

Die clerck van den ambochte facit 10s.

Item gegeven van de Dueswateringe uuyter schouwe te houden 3 £

 

folio 3

Item ghegeven van Swietersluys uuyter schouwe te houden facit 5 st.

Item gegeven van’t santpat te Leyden buyten die Koepoort uuyter schouwe te houden facit 13 st.

Item noch gegeven die edele vrouweabdisse van Reijnsburch dat die buieren van Segwart over haer venen vaeren ende die dagelicx genieten voor Segwart facit 6 £ 13 st. 4 d.

Item verteert tot die schoudt van den ambochte opte laeste rekeninge facit 3 £

Item van den Rijndijck uuyter schouwe te houden facit facit 5 £ 5 st.

Die ambochtsbeqaerders gereyst in Sint Jansschouwe elcxs voor haer dachgelt 6 st. comp t’samen facit 12 st.

 

folio 4

Claes Cornelisz Cijs van zijn lant off te varen facit 2 st.

Item noch gegeven den collecteur ende ontfanger van den 10en penning voor sijn gaeren ende arbeytsloon facit 12 £

(marge) dese costen zal men mogen vinden upte schiltaelen dairom hier doorslagen

Item noch gegeven van registereeren van die ambochtsrenten pachten, privilegien vrijheden, scrifturen ende munimenten ende daer van gemaect een nieu perfect registere groot wesende 55 bladeren elck blat 2 st. compt facit 5 £ 10 st.

Item noch gemaect ende gescreven twee quoieren van de eerst opscrijvinge elcxs groot sijnde 12 bladeren elck blat 2 st. compt facit 2 £ 8 st.

 

folio 5

Item noch van een request te copieren facit 2 st.

Van een sertificatie te scrijven facit 2 st.

Noch van een sertificatie te copieren facit 2 st.

Van’t vereffenen ende scrijven van de laeste 10en penning facit 2 £

(marge: om redenen voors. doorgeslagen)

Item gegeven van’t buierbanwerk te maaken facit 2 £ 9 st.

Item gegeven van Smolenaers ende Duesbruggen uuyter schouwe te houden facit 29 st. 10 den …

Item noch gegeven van’t quakelgen bij Huych Louwerijsz uuyter schouwe te houden facit 12 st.

 

folio 6

Item de ambochtsbewaerders noch verteert tot die clerck tot dievarssche verscheijden reijssen ende sulcxs zij daer an cruyckebier hebben doen haelen tot ‘t gemeene ambochts behouff facit 2 £ 17 st.

(marge) den verclaringe in wat saicken zij gevaceert hebben op peyne van radiatie

Item noch gegeven van ‘t repareren van de stienen brugge van stien, kalck, ijsserwerck ende houdtwerck mit ’t arbeytsloon daer inne gerekent facit 9 £ 8 st.

(marge) den specificatie zij die overgebracht op peyne als voorn.

Item noch gegeven van reparatie van de Molenbrugge van aerde, cley, sant, molm ende anders, ysserwerck houdtwerck in wangen ende lenenen gewrocht ende anders etc. t’samen in als facit 14 £ 9 st.

item die timmerluijden verteert op’t maecken van de voors bruggen 32 st.

 

folio 7

Item die ambochtsbewaerders an de selve brugge gearbeyt tot vijff off zes daegen toe mit wagen ende paerden daer zij voor rekenen in als facit 4 £ 7 st.

Item noch gegeven van ‘t repareren van den duycker in Segwart bij jonge Gorter facit 2 £ 15 st.

Item noch ge[ge]ven van zeeckere nieuwe plaetwercken bij Huych Louwerijsz opte over van den Noordae mitsgaders stenen, aerde ende anders van houdtwerck, ijsserwerck etc. tsamen facit 7 £ 1 st.

(marge) sij overgebracht … specificatie op peyne als voorn.

Item noch opte selven over gebrocht an’t plaetwerck ende aldaer gesoncken noch 21 schepen sants elck schip 4 st. compt facit 4 £ 4 st.

 

folio 8

Item noch gegeven van reparatie  van de quakelbrugge bij Huijch Louwerijsz van houdtwerck ende ijsserwerck in als facit 5 £ 3 st.

Noch van ‘t arbeytsloon van de selve brugge gegeven die timmerluyden facit 28 st.

Item gegeven van de Wilsveense ende Starrenbruggen uuyter schouwe te houden mitte reperatie daer op gerekent in als facit 5 ½ £

Item die van Segwart noch gegeven van ‘t repereren van ‘t zantpat in de edele vrouwenveen van stenen, sant ende aerde mit ’t arbeytsloon daer op gerekent in als facit 12 £

 

folio 9

Item hebben die ambochtsbewaerders noch doen maecken seekere notelicke plaetwercken in de edele vrouwenveen overmits ’t hoge water ’t welck haer van node was daer van gegeven van plaeten, lenen, plancken, ijsseren raecx etc in als facit 6 £ 11 st.

Item noch gegeven van ‘t repereren van ’t buggen(!) bij jonge Jacob Willemss Clos in als facit 3 £ 12 st.

Item noch hebben die schoudt ende ambochtsbewaerders tot dievarssche reyssen gevaceert soe te Leyden, in den Haege, te Rotterdam ende elders nopende die jurisdictie daer op in als verteert van schuythuier, wagenhuier ende anders facit facit 12 £ 14 st.

Item Lenert Claess ambochtsbe-

 

folio 10

waerder van Zegwart tot dieverssche reyssen ende stonden gevaceert ende gereyst zoe in den Haege te Haerlem t’Sparendam ende elders uuyt saecke van de jurisdictie ende ander ambochts saecke tot 26 off 27 daegen toe elcken dach 6 st. compt facit 8 £ 3 st.

Item noch gereijst ende gevaceert bij Cornelis Pietersz uuyten naem ende doer beveel van de ambochtsbewaerders voors beroerende de jurisdictie ende andere ambochtsdingen zoe te Leyden, in den Haege ende elders tot 28 off 29 daegen soe elcken dach 6 st. compt facit 8 £ 14 st.

Item noch gegeven den advocaet ende procuroor in den Haege voor haer salarijs nopende die jurisdictie ende meer andere ambochtszaecken facit 5 £ 14 st.

 

folio 11

Item gegeven die schoudt van den ambochte van’t vervolgen van ’t proces van de jurisdictie ende ander ambochts zaecken voor sijn vacatien, marren ende keren, dachgelden ende andere verteerde costen in als facit 7 £ 10 ½ st.

Item die schoudt ende ambochtsbewaerders mit die clerck verteert opte twee ordinarys sitdaegen van’t slachturven dat zij saeten omme op te scrijven verteert facit 4 £ 7 st.

Item noch die schoudt mit die ambochtsbewaerders ende die clerck verteert opte twee ordinarys zitdaegen dat zij saeten omme over te boucken mit die gemeen buieren die off ende angingen in als facit 2 £

Item die ambochtsbewaerders

 

folio 12

Van desen inslach te brengen onder die edele hoege heemraetsclerck ende die selve clerck van die te visiteren te sommeren ende te onderteyckenen ende die selven inslach weder te haelen compt in als facit 20 st.

Item noch verteert op ’t maken van den selven inslach facit 35 st.

Item noch gegeven die clerck van den ambochte van dese inslach te verdubbelen facit 6 st.

Item noch gebrocht off doen brengen op’t molenpat tot notellijcke reparatie van dien doer gebreecke van ’t hoege water 15 schepen sants elck schip vier st. facit 3 £

 

folio 13

Item Lenert Claess ambochtsbewaerder mit Cornelis Pieterss gereyst tot Leyden tot Jacob van der Does hoechheemraet van Rijnlant ende Jan van Brouckhoven nopende de juisdictie doen verteert off van voorschot gegeven in als facit 7 ½ st.

Item noch uuyt zaake voors. gevaceert die twee voors personen in den Haege omme te spreecken mit de edele heere van Oosterwyck ende de heere van Sprange hoegeheemraeden van Schielant nopende die voors jurisdictie daer op verteert off andere costen gegeven facit 12 ½ st. …

Item noch gevaceert tot Leyden tot twee verscheyden reyssen beroerende die selve jurisdictie ende die requeste van ’t slachturven doen verteert facit 16 st. 4 d.

 

folio 14

Item die schoudt ende ambochtsbewaerders gevaceert in den Haege omme te spreecken mit procuroer ende advocaet beroerende die voors jurisdictie doen verteert facit 3 st.

Item noch tot twee verscheyden reyssen uuyt saecke voors gereyst tot Leyden omme te spreecken mit mr. Gerryt Melis ende Jan van Brouckhoven doen verteert in als facit 32 st. 1 blanck

Item noch gereyst tot die selve mr. Gerijt Melisz uuyt saecke voorn ende mitte selve gereyst van Leyden in den Haege doen verteert off gegeven van wagenhuier facit 2 £ 4 st.

Item noch gereyst uuyt saecke voors tot die selve mr; Geryt Melisz ende Jan van Brouckhoven omme te vernemen nae de stucken ende munimenten angaende die selve jurisdictie doen verteert facit 12 st.

 

folio 15

Item noch verteert bij Lenert Claess ambochtsbewaerder voors doen hij ‘t quoier van’t slachturven overleverde facit 7 st.

Item noch die schoudt ende ambochtsbewaerders voorn tot devarssche verscheyden reyssen gereyst ende gevaceert soe tot Leyden zoe in den Haege beroerende die juisdictie ende de requeste sulcxs laestmael aende edele hoege heemraeden over gegeven is geweest ende andere ambochtszaaken daer in als op verteert van scrijven oncosten wagenhuier schuythuier ende anders etc facit 6 £ 17 st.

Item noch een acte gelicht van de heemraetsclerck gegeven van scrijven facit 9 st.

Item noch die schoudt ende ambochtsbewaerders gereyst

 

folio 16

In den Haege uuyt saecke van de juirsdictie ende noch tot Leyden beroerende die landen die cortelings opte gemeen ingelande van Rijnlant toe gelaeten is te maelen omme ’t selve te wederstaen daer op verteert in als facit 2 £ 10 st.

Item die schoudt mit die ambochtsbewaerders mit die clerck ende haeren ancleven verteert tot de varsche reyssen tot die schoudt van den ambocht op’t verboucken, vercorven, den ommeslach te maecken, in uuyt reyssen, in wederkeren zeder de laeste rekeninge in als facit 20 £ 10 st.

[vanaf hier ander handschrift]

Item compt Pieter Pieterss hiemraetsbode van dat hij van Leyden tot Delfft gereyst is met Jan van Nierop in zijn leven schout van Soeter… op ten 15en aprilis 1565 beroerende dat men souden mogen openinge gecregen aen den Leijtschendam alzoe ‘t water van Rijnlant hoeger was dan van Delfflant compt alhier een dachgelt facit 8 st.

 

folio 17

Beloopt up elcke margen ses st. een oirten zoe es hier over 22 st. …

Actum den 3en in meije 1566

(w.g.) Brouckhoven 52

 

 

1566

Inslach van den Jare 1500 zeven ende tsestich (!)

Claes Jacopsz als ambochtsbewaerders

 

folio 2

Oncosten gedaen ende gevallen opten ambocht van Zegwaert opten Buijtenwech anno 1566 gemaect in ponden schellyngen, penneningen tot 40 groten vlaems ’t pont

 

Inden eersten mijn heeren pennynckghelt voerden voors jaere sesentsestich op elcke morghen tot 689 morgen drye hont compt een doyt facit 4 £ 6 st. 2 den. …

Die schout van den ambocht mit sijn croesheemraden voer heur dienst van schouwen compt 25 st.

De bode van ‘t heemraetschap 10 st.

De bode van den ambocht 10 s

Die clerck van den ambocht 10 st.

Gegeven van den Dueswateringe uyyter schouwe te houden 3 £

Gegeven van Zwieterssluys uuyter schouwe te houden facit 5 st.

 

folio 3

Gegeven van’t santpadt buyten die Koepoert uuyter schouwe te houden facit 13 st.

Gegeven die edele vrou van abdisse van Reijnsburch om datte buyeren van Zegwert deur haer venen varen ende dagelixs genieten voer Zegwert facit 6 £ 13 st. 4 den.

Verteert totte schout van den amboechte opte leste rekenynghe facit 3 £

Gegeven van den Rijndijck uuyter schouwe te houden 5 £ 5 st.

Die schout ende ambochtsbewaerders gevaceert tot Rotterdam in Sint Jansschouwe comt t’samen voor heur dachgelden facit 12 st.

Claes Corneliss Cijs van sijn lant of te varen compt hem 2 st.

 

folio 4

De secretaris van die voorleden rekenynge te copieren facit beloopt dordendeel opten Buytewech -

Noch gecopieert de Ko[nincklijcke] M[ajestey]t begeerdersrekenynck facit – [bedegaarders]

Noch gevaceert tot Leyden om ’t quoyer over te leveren in handen van Willem van Palesteyn dijcgraef van Reijnlandt duen verteert seven stuvers alsoe ‘t mijn belast was van de schout ende ambochtsbewaerders ende voor mijn dachgelt comt in als t’samen facit 13 st.

Noch de keysersbede gaerers restanten uuyt gescreven omme over te leveren facit 3 st.

 

folio 5

Noch gemaect twye gaerboeuxtien opten Buytewech te garen daer voor facit 6 st.

Noch vermaect die korfboecken ende een gaerboeck daer uuyt gemaect beloept den Buytewechs deel facit 6 st.

Noch sekere quytaencie gescreven certyficaeten van’t ambochtwegen daer mijn van de Buytewechs deel toe compt facit 4 st.

Noch een rentebryef gescreven daer mijn of comt ses st. beloopt opten Buytewech facit 2 st.

 

folio 6

Gegeven van den duycker te maken te repareren die in de Molenwech facit 4 £

Gegeven van de quakel bij Huijch Louweriss repareren den timmerman voorts van aerde stoven ende sant facit 9 £

Gegeven van de brugge bij Jacob Willemsz Clos te repareren van timmeren ende de plancken ende lenen te vernyeuwen mitte wangen te vernyeuwen, voorts van de brugghe an te aerden mit sant ende zoen ende voorts van ijserwerck ende arbeytsloen in als t’samen 16 £

Die schout ende ambochtsbewaerders hebben gevaceert van’t ambochtswegen te Rotterdam ende in den Hage, te Leijden om ’t proces jegen Arent Hofland ten eynde te drijven voer heur dachgelden facit 9 £

(marge: dese costen behoeven nyet gedragen te worden upte margentalen ergo hier geroijeert)

Noch gevaceert tot Rotterdam tot 13 of 14 verscheijden reijse omme te besien na de nieuwe sluys ende om dat oude houtwerck te vercopen facit 8 £

 

folio 7

Gegeven proccureur ende atvocaet van heur salaris om heur processen ende andere ambochtssaken te vervolgen ende waer te nemen facit 9 £ 11 st.

Gegeven die schout omde processen te vervolgen ende voorts van sijn dachgelden, vacatyen, te varen, te keren ende mit sijn paert te rijden ende verteerde costen deur begeren van de ambochtsbewaerders facit 9 £ 4 st.

Die schout, ambochtsbewaerders mitte clerck verteert opte twye ordinaris sitdagen mitte sommige buyeren doen men sat op te scrijven facit 6 £

Noch die schout ambochtsbewaerders mit sommige buyeren verteert opte twye ordinaris sitdaghen omme over te boecken facit 4 £ 7 st.

Die ambochtsbewaerders van desen inslach onder den edelen hogen heemraetsclerck te breyngen om die te vysenteren te sommeren ende t’onderteykenen ende weer te halen facit 20 st.

 

folio 8

Gegeven van’t buyerbanwerck te maken facit 2 £ 9 st.

Gegeven van Smolenaers ende Duesbrugghen uyter schouwe te houden ende te repareren facit 26 s 6 den.

Gegeven van de quakel bij Huijch Louwerisz uuyter schouwe te houden facit 12 st.

Verteert die schout, ambochtsbewaerders mitte clerck van den ambochte tot sijnen woenplaetse verteert doen men die Molenbrugge repareerden an crujcke bier of verteert over mits die lancheyt van den tijt ‘t repareren geduierende facit 3 £ 9 st.

Gegeven van dezelve brugge te repareren van cleij, van aerde, sant, stoven, van anaerden voorts van den timmerman ijserwerck ende ander arbeytsloen facit 26 £ 11 st. 6 den.

Gegeven van de stiene brugghe te repareren facit 6 £ 5 st. 9 den.

 

folio 9

Verteert bij de arbeijtsluijden die de brugge gerepareert hebben soe timmerluijden, metselaers, smit ende andere arbeijtsluijden facit 35 st. 6 den.

Gegeven van de Wilsveense en Starrenbrugghen uuyter schouwe te houden ende de reparacie daer an gedaen in als facit 5 £ 10 st.

Gegeven van’t repareren van ‘t santpadt t’honderhouden van sant, stoven, aerde, rijs ende soen daer men die kant mede op sette in de edele vrouwe venen facit 10 £ 11 st.

Noch compt den schout van den ambochte voer sijn dachgelden vacatyen van sekere requeste an mijn edele heeren gescreven om een guede wech te hebben ‘twelck alsoe volcomen es daer voer den schout hebben sal voor sijn reijssen, moyten, teercosten ende diergelijcke facit 5 £

Noch hebben die ambochtsbewaerders sekere plaetwercken duen maken, voorts van platen, leenen, ijsere raepsen etc. ‘twelck zeer van node was facit 5 £ 9 st.

 

folio 10

Item alsoe den ambochtsbewaerders in’t voorleden jaer een stuver op elcke morgen meer uuyt gegeven heeft dan hij gegaert heeft ende hem ommegeslagen es van veele costen tusschen middelen gevallen soe van reysen, varen, keeren deur begeren van de gemeen buijeren om de processen ten eijnde te drijven ende meester Gerrit Meliss te spreken alsoe hij ons in voorleden tijden gedient heeft ende voorts van den proccureur te spreken om de memorijen ende additien van’t ambochtswegen gereet te maken ende over te leveren ende te presenteren facit 37 £ 3 st.

Noch gehaelt op renten vier ende dortich ponden negen schellingen ses penningen die welcke Claes Jacopsz, Jan van Brouckhoven betaelt heeft belopende een stuver opte morgen ende nochtans nyet ingegaert en heeft blijckende bij Brouchovens eygen hant in date den lesten februarij 67 facit 34 £ 9 st. 6 den.

Noch betaelt in handen van Pieter Pietersz heemraetsbode thyen ponden dorthyen schellingen 4 den. van een oortgen opte morgen beroerende Smolenaers brugghe blijckende bij quytantie van Pieter Pietersz ondertykent in date den 9en augustij 66 facit 10 £ 13 st. 4 den.

 

folio 11

Item compt den schout dat vereteert es opten sitdaghen dat men sat om op te scrijven van slachturfven facit 30 st.

Compt den secretaris van de eerste quoyeren te scrijiven ende te copieren facit 30 st.

Noch van de twye quoyeren van ’t voorleden jaeren te scrijven ende te copieren groot ellixs 66 blaen t’samen facit 6 £ 12 st.

Comt den secretaris van dese twye eerste quoyeren te scrijven ende copieren facit 30 st.

Noch verteert opten inslach die schout, clerck ende ambochtsbewaerders alsoe zij d’eerste reys vergaert waren ende den enen ambochtsbewaerder nyet en quam facit 25 st.

 

folio 12

Voort maken ende copieren van desen inslach facit 12 s

Gegeven van den Rijndijck uuyter schouwe te houden facit 5 £ 5 st.

Verteert opte leste rekenynghen ten huyse van den schout facit 3 £

Noch verteert bij den ambochtshere Caerles van Bourgongien here van Sommelsdijck bij de opperste van den dorpe also d’ ambochtsheer pocessye nam ende alle de dienaers heuren eet verdroech ende wederom hem als ambochtsheer een anderen eet deden facit in als 18 £

(marge: dit en behoirt opte margen nyet ommegeslagen te werden ergo geroyeert)

[vanaf hier het handschrift van Brouckhoven]

De twee hogeheemraden van Rijnlant als Jacob van der Does ende Adriaen van Zwieten met hoer clerck Jan van Brouchoven van dese rekeninge te visiteren ende de zwaricheden te royeren te weten de heemraden elcxs eenen dach te 10 st. ende Brouchoven te 5 st. facit 25 st.

Totalis somme 254 £ 1 st. 3 den. po…

 

folio 13

Item jair voorleden was t’over ommegeslagen de somme van 22 st. …

soe dat hier noch es te gelden de somme van 252 £ 19 st. 2 den.

Beloopt up elcke margen seven stuvers drie doeyten zoe es hier over 25 st. 10 den.

Actum den 26 aprilis 1567

(w.g.) Brouchoven 53

 

 

Oncosten gedaen ende gevallen opten ambochte van Zegwert opten Buijtewech anno 1567 gemaect in ponden schellingen pennynghen tot 40 grooten vlaems ’t pont

 

Inden eersten mijn heeren pennynckghelt voor den voors jare zeven ende tsestich op elcke morghen een deuyt tot 689 morgen drie hont facit 4 £ 6 st. 2 den. …

Die schout van den ambochte mit zijn croosheemraden voor heur dienst van schouwen compt 25 st.

Die bode van ’t heemraetschap 10 st.

Die bode van den ambocht 10 st.

Die clerck van den ambocht 10 st.

Gegeven van de Duesweteringhe uuyter schouwe te houden 3 £

Gegeven van Zwyeterssluys uuyter schouwe te houden 5 st.

Gegeven van’t santpadt buyten die Coepoort uuyter schouwe te houden 13 st.

 

folio 3

Gegeven die edele vrou van abdisse van Reynsburch om datte buyeren van Zegwert gerijft worden dat zij doer haer venen varen facit 6 £ 13 st. 4 den.

Verteert totte schout van den ambachte opte leste rekenynghe 3 £

Gegeven van den Rijndijck uuyter schouwe te houden 5 £ 5 st.

Die schout ende ambochtsbewaerders gevaceert tot Rotterdam in Sint Jansschouwe comt voer heur dachgelden t’samen facit 24 den.

Claes Cornelisz Cijs comt van datte buyeren sijn lant ofvaren 2 st.

Die secretaris van de voorleden rekenynge te copieeren mitsgaders de rekenynge van de Co[nincklijcke] M[ajestey]t bedegarers datten Buytenwech anloopt facit 32 st.

Noch gemaect twye gaerboucxskens opten Buytenwech facit 6 st.

 

folio 4

Floris Hillebrantsz coster compt van een coppie te scrijven 6 st.

Gegeven van de quakelbrugghe bij Huych Lourissen te repareren, te timmeren van stoven, aerde, sant ende arbeytsloon facit 13 £

Gegeven van de brugghe bij Jaep Willemsz Clos te repareren te timmeren ende die plancken, platynge, wangen ende die lenen te verstellen ende te vernyeuwen, voorts van aerde, steen ende

sant t’samen 9 £

Gegeven van de stienen brugghe te diepen, te repareren van houtwerck stien, calck ende arbeytsloon facit 5 £ 3 st.

Gegeven van de Molebrugghe te repareren van ’t anaerden, ijserwerck ende houtwerck mittet arbeytsloon t’samen 6 £ 2 s 6 den.

 

folio 5

Gegeven van’t repareren van de duycker bij Aryen Aryenss Gorter facit 3 £ 14 st.

Gegeven van Smolenaersbrugge ende Duesbrugghe uuyter schouwe te houden facit 29 s 10 d

Gegeven van’t buyerbanwerck te maken facit 2 £ 15 st.

Comt den schout ende ambochtsbewaerders van dat sij tot veel stonden ende diversche reysen gereyst ende gevaceert hebben omme tegen den damhouder t’opposteeren ende jegens te staen van dat hij meer damgelt hebben wilde dan wij ander damhouders betaelt hebben facit 12 £

Gegeven den clerck van den ambocht van desen inslach te scrijven ende te copieren 16 st.

Gegeven Floris Hilbrantsz Coster van een certificaecy te scrijven angaende den Buytenwech facit 6 st.

 

folio 6

Willem Dircxz als ambochtsbeaerder compt van dat hij dat ’t eerste quoyer van slachturven overleverde ses stuvers compt t’samen mit sijn dachgelt 12 st.

Die schout ende ambochtsbewaerders gevaceert tot Rotterdam soe in Sinte Pietersschouwe , Sint Odulphusschouwe, Sinte Lourensschouwe ende Sinte Vechtorsschouwe, comt elcken ambochtsbewaerder voor heur dachgelt ses st. ende den schout voor elck dachgelt 12 st. compt in als t’samen 5 £ 16 s

Noch comt den secretaris van den ambocht van’t eerste quoyer van slachturven te scrijven ende te copieren facit 2 £

Noch gescreven sekere coppien extracten ende meer anderen diergelijcke scriftueren daere voor 20 st.

 

folio 7

Die schout ende ambochtsbewaerders mitte clerck van den van den ambocht verteert op’t opscrijven van slachturven 6 £ 2 s 3 den.

Noch gehouden die schoutambachtsbewaerders mitten clerck van den ambocht drie ordinaris zitdagen soe van’t opscrijven van slachturven als van overboucken ende vercorven comt samen voor de dachgelden facit 4 £ 12 st.

Comt den ambochtsbewaerder van den inslach onder meyn heren die hogenheemraetsclerck te leveren ende te brengen ende om aldair te vysenteren facit 6 st.

Verteert opten inslach bij den schout ambochtsbewaerders ende den clerck verteert ten huyse van den voorn schout facit 2 £ 4 st. 6 den.

 

folio 8

[handschrift Brouchoven]

Den clerck van den heemraetscip van Rijnlant van dese rekening te visiteren ende t’onderteyckenen 4 st.

Totalis somme 106 £ 10 st. 7 den.

‘t Jair voorleden was t’over t’ommegeslagen 25 st. 10 den.

Soo dat hier noch es te gelden de somme van 5 £ 4 st. 9 den. …

Beloopt up elcken margen drie stuvers ende een doeyt zoe es hier over 2 £ 9 st. 10 den.

Actum den 10en aprilis 1568 stilo communis

(w.g.) Brouchoven 54

 

 

Oncosten gedaen ende gevallen opten ambochte van Segwairt opten Buytewech anno 1568 gemaect in ponden van 40 grooten vlaems schellingen ende penningen naer advenant

Inslach anno 68

In den eersten mijn heren penninggelt van den voors jare 1568 op elcke morgen een deuyt tot 689 morghen drie hont facit 4 £ 6 s 2 den. …

Die schout van den ambochte mit sijn croesheemraden voer heur dienst van schouwen facit 25 st.

Die bode ende clerck van den ambocht voor heur ordonaris elcxs tien stuvers facit 20 st.

Die bode van ’t heemraetschap gelijcke 10 st.

 

folio 3

Gegeven van de Duesweteringhe uuyter schouwe te houden 3 £

Gegeven van Zwyetersluys uuyter schouwe te houden 5 st.

Gegeven van’t santpadt buyten die Koepoort uuyter schouwe te houden 13 st.

Gegeven die edele vrou abdisse van Reijinsburch om datte buyeren van Segwert gerijft worden deur heur venen te varen facit 6 £ 13 st. 4 den.

Verteert totte schout opten ambochte opte laeste rekenynge 3 £

Gegeven van de Rijndijck uuyt der schouwe te houden 5 £ 1 st.

Noch gemaect twie gaerboecxskens ende gescrevenen daer voor 12 st.

 

folio 4

Die schout ende ambochtsbewaerderes ghevaceert tot Leyden in Sint Jans schouwe compt t’samen voor heur dachgelden 24 st.

Claes Cornelisz Cijs compt van sijn lant of te varen 2 st.

Die secretaris van de voorleden rekenynghe te copieren mitsgaders die rekenynghe van de C[onincklijcke] M[ajestey]t bede beloopt opten voors Buytewech 30 st.

Den voorn secretaris comt van sekere requeste angaende den Buytewech te scrijven 4 st.

Den voorn secretaris comt van all d’uijtheemse personen gelegen in den Buytewech bij namen te stellen omme te leveren in handen van meester Aernolt Sasbout, commissaris van den edele hartoech van Alva etc. facit 12 st.

 

folio 5

Gegeven van de quakel brugge bij Huych Lourisz van de reparatie van timmeren van stoven, sant aerde ende arbeytsloen somme 14 £ 9 st. 6 den.

Gegeven voor 25 schepen sants tot reparaty ende proffijt van den voorn Buytewech om een bequaem ganckpadt hebben voor alle menschen elcke scip sants seve groot comt t’samen 7 £ 7 st. 6 den.

Gegeven van de brugge bij Jacop Willemss Clos van timmeren repareren van hout ende plancken aerde soen sant ende ander arbeytsloen 6 £ 10 st.

Gegeven van de stienen brugge te repareren van diepen die aerde te vervletten, voert van hout ende steen ende arbeytsloen t’saemn 5 £ 9 st. ?

Gegeven van de Molebrugge van anaerden houtwerck sant ende arbeytsloen facit 4 £ 19 st.

 

folio 6

Gegeven van acht schepen cley, bagger daer an te brengen te lossen ende te effenen elcke scip van vier st. facit 32 st.

Gegeven van den duycker bij Arien Arienss Gorter om die te repareren schoen te maken ende te verstellen facit 5 £ 9 st.

Gegeven van Smolenaers ende Duesbruggen uuyter schouwe te houden facit 29 st. 10 den. …

Gegeven van’t buyerbanwerck te maecken 2 £ 15 st.

Compt den schout ende ambochtsbewaerders van dat sij tot veel diverse reysen gevaceert hebben om jegen den damhouder te opposeren angaende damgelt dat hij meer hebben wil dan sijn voorsaten ende voorts om heur processen te vermaenen procureur ende atvocaten te spreken voorts van varen, keren, merren ende verteerde costen moyselen dier wel gevallen sonder … facit 8 £

 

folio 7

Compt den secretaris van den ambochte van desen inslach te schrijven te copieren facit 20 st.

Adriaen Heynricxsz als ambochtsbewaerder compt van dat hij ’t eerste quoyer van slachturven overleverde ses stuvers comt mit sijn verteerde costen ofte dachgelt 12 st.

Noch compt den secretaris van den ambochte van ’t eerste quoyer te scrijven ende te copieren beroerende ’t opscriven van slachturven beloopt den Buytenwech 39 st.

Die scout ambochtsbewaerders mit sommighe van de buyeren verteert op’t opscriven van slachturven tot dieversche reysen beloopt opten Buytewech 4 £ 9s.

 

folio 8

Noch hebben die schout ende ambochtsbewaerders gehouden drie of vier ordinaris sitdagen soe van’t overboecken verkorven ende andere sulxs den Buytewech anloopt verteert in die voorn dagen 5 £ 13 st. 6 den.

Compt de schout, secretaris ende ambochtsbewaerders voor heur moeysele vers…nisse, vacatien ende heur naersticheyt die sij daer inne duen of voor de scretaris sijn salaris van scrijven eens 25 st.

Compt den voorn Adriaen Heynrixsz ambochtsbewaerder van dat hij den inslach onder mijn heren den hogen heemraden heur secretaris brochte omme aldair duen inslach te wysenteren 6 st.

Verteert doen men desen inslach maeckte 2 £

 

folio 9

Gegeven van Zwyetersluys te vertimmeren, te repareren ende houtwerck, ijserwerck, van de dammen te leggen ende meer ander arbeytsloen blijckende beyde opstelle ende slot van rekenynghe facit 50 £ 6 st.

(marge) blijct bij rekening hier vertoont

Compt d’ambochtsbewaerders van dat sij verleyt of mitte timmerluyden ende arbeytsluyden verteert hebben voor heur porcy angaende d’voorn Zwyeterssluys t’samen in als 3 £ 6 st.

Compt die voors ambochtsbewaerders voor heur dachgelden tot 11 dagen soe daechs ses stuvers facit 3 £ 6 st.

Noch compt meester Gerrit Melissen van dat hij den Buytewech gedient heeft

 

folio 10

In veel diversche processen, querellen ende rechtvorderinghe blijckende bij de apostille van den voorn meester Gerrit Meliss die somme van 22 £ 15 st.

(marge) blijct bij declaratie hier getoont

Die ambochtsbewaerders van Segwert hebben gerekent mitte ambochtsbewaerders van Soetermeer angaende ende beroerende die Vrouweveen, Wilt(s)veense brugge, Starrenbrugge mitten ancleven van dien van repareren ende timmeren van houtwerck, ijserwerck, stoven, sant aerden ende plancken an de voorn Vrouweveen ende bruggen verbesicht, verwrocht mitter arbeytsloen soe sien dese ambochtsbewaerders in ’t slot van rekenynge ten afteren gebleven voor heur porcys die somme van 34 £

Die schout heeft gevaceert in den Hage ende elders angaende ende beroerende d’ambochts processe ende rechtvorderinghe daer voor 6 £ 12 st.

 

folio 11

Gegeven Frans van Couenhoven dat hij ’t ambocht gedient heeft van sekere processen facit 7 £ 5 st.

Gegeven den timmerman van Zegwaerdt van houdt aende bruggen, duyckers ende sluysen des voors ambochts 12 £

Noch den smydt gegeven van ysserwerck aen de voors bruggen, duyckers ende sluysen gelevert 3 £ 10 st.

Noch zoe compt van de reparatie van de Molennaers ende de Doesbruggen blijckende bij de somrmatieceel 2 £ 13 st.

[handschrift Brouchoven]

Den clerck van den heemraetscip van Rijnlant van dye rekening te onderteyckenen 8 st.

Somme 251 £ 8 st. 9 den.

’t Jair voerleden was t’over ommegeslagen de somme van 2 £ 9 st. 10 den.

soe dat hier noch es te gelden de somme van 248 £ 19 st.

 

folio 12

Beloopt up elcke margen  seven stuvers een oirtgen, zoe es hier over 19 stuvers …

Actum den 22en aprilis 1569

(w.g.) Brouchoven 58

 

 

Oncosten gedaen ende gevallen opten Buytewech, in den ambochte van Segwert in den jare 1569 gemaect in ponden van 40 groten vlaems schellingen ende penningen naer adtvenant

Inslach anno 1569

Inden eersten mijn heren pennynckgelt van den voers jare op elcke morgen een doyt tot 689 morgen drie hont facit 4 £ 6 st. 2 den. …

Die schout van den ambochte mit sijn croesheemraden voer heur dienst van schouwen 25 st.

Dye bode ende clerck van den ambochte voer heur ordinaris t’samen 20 st.

Die boede van’t heemraetschap sijn salaris 10 st.

 

folio 3

Gegeven van de Duesweteringe uuyter schouwe te houden voer’t voors jaer 3 £

Gegeven van de Swyetersluys uuyter schouwe te houden 5 st.

Van’t santpadt buyten de Kuepoert te houden 13 st.

Gegeven die edele vrou abisse van Reijnsburch van datte buyeren deur heur venen gerijft worden te varen facit 6 £ 13 st. 3 den.

Verteert totte schout van ambocht opte leste rekenynck 3 £

Gegeven van den Rijndijck uuyter schouwe te houoden 5 £ 5 st.

Gegeven van twie gaerboecken te schrijven 6 st.

19 £ 2 st. 4 den.

 

folio 4

Dye schout ende ambochtsbewaerders van Zegwert gevaceert in Sint Jansschouwe compt voer heur dachgelden 24 st.

Claes Corneliss Cijs van sijn lant of te varen 2 st.

Gegeven van de quakelbrugge bij Huijch Louriss van timmeren repareren sant soen aerde ende diergelijicke of van arbeytsloen t’samen 13 £ 9 st.

Gegeven van de brugge bij Jacob Willemss Clos van timmeren repareren ende arbeitsloen 4 £ 16 st.

Gegeven van de Molebrugge te repareren van ses schepen cley ende meer andere schepen sant, aerde ende soen ofte hout ende arbeytsloen in als t’samen 10 £ 8 st.n

 

folio 5

Gegeven van de stienen brugge van stien, calk, tras ende diergelijcke de somme van 129 £

Gegeven van’t overwerck die somme van 18 £

Den smit van ’t ijserwerck gegeven nopende d’voers stienen brugge de somme van 3 £ 9 st.

Gegeven mijn heren de hoge heemraden van dat sij in loco quamen nopende de stienen brugge 6 £ 8 st.

 

folio 6

Mijn heeren de hoge heemraden als duen verteert mit heur anclevens de somme van 3 £ 16 st. 6 den.

Noch hebben die schout ende ambochtsbewaerders geweest an de burgermeesters ende hoge heemraden van Delft ende Delflant om den duycker op te crijgen duen verteert 20 st.

Gegeven van de dammen te leggen nopende de brugge om die droech te houden facit 5 £ 19 st.

Van de dammen op te nemen ende die brugge sloet te diepen facit 30 st.

 

folio 7

Gegeven den metselaer van sant ende overwerck nopende d’voors brugge facit 3 £

Gehat an oncosten nopende die heemraets kennynck jegens die van Suetermeer van tuygen te dagen ofte den talman in als facit 3 £ 10 st.

Noch hebben die schout ende ambochtsbewaerders tot diverse reysen verteert of voer heur dachgelden t’samen 6 £ 10 st.

Die schout ambachtsbewaerders ende croesheemraden hebben tot dyversche reysen verteert

 

folio 8

Wanneer dat zij luyden guet toesicht namen om de Oestcade, Schynckelwech ende Walle ende andre wegen te velden om ’t hoge water te beschutten ende buyten te keren in als facit 6 £

Verteert doe men den da…ck (darinck?) maecte van de stienen brugge ende ’t overwerck bij den timmerluyden metselaers ambochtsbewaerders, croesheemraden ende sommige buyeren facit 4 £ 10 st.

Den secretaris compt van dat hij op diverse reysen geseten om op te schrijiven van’t overboecken ende andere beloept opten Buytenwech 21 st.

 

folio 9

Die schout gevaceert tot dortich ofte 31 dachgelden beroerende ’t ambochts saken soe van den hondersten penning ende andere saken facit voer sijn vacatyen teercosten ende schuythuyer in als t’samen 15 £

(marge) alsoe men nyet gewoonlick en es aldendanige costen upte margentalen te passeeren wert ’t selve dairom hier geroyeert

Gegeven twie tuygen voer heur dachgelt nopende de heemraets kenningh 9 st.

Verteert tot veel dyversche reysen soe van den hondertsen penning ende andere saken van wegen den edele hertoech van Alva etc. ons belast binnens dorp ende buytens dorp beloept opten Buytewech 18 £

De secretaris compt van vier quoyeren te maken nopende den hondersten penning beloept opten Buytewech die helft facit 12 £ 10 st.

(marge) om redenen als voorn hier geroyeert

 

folio 10

Gegeven van den duycker bij Aryen Aryenss Gorter van schoen te maken te repareren ende te verstellen 3 £

Gegeven van Smolennaers ende Duesbruggen uuyter schouwe te houden 29 s, 10 den. ob.

Gegeven van’t buyerbanwerck te maken 2 £ 15 st.

Compt den secretaris van den ambocht van desen inslach te schrijven ende te copieren 18 st.

Die schout compt van dat hij ’t quoyer overgelevert heeft om gevysenteert te worden bij Jan van Brouchoven rentemeester van de hogeheemraden of dat hij duen verteerde 12 st.

 

folio 11

Gegeven den voors rentemeester als clerck van de voers hoge heemraden van den inslach te vysenteren ende t’onderteykenen t’samen 4 st.

Compt den secretaris van ’t eerste quoyer van slachturven te schrijven ende te copieren beloept opten Buytenwech 2 £

Die schout ende amboechtsbewaerders verteert mit sommige buyeren doe men sat om op te schrijven nopende slachturven tot dyversche reysen 4 £ 10 st.

Verteert ten huyse van de secretaris van den ambochte doe men den inslach maecte facit 7 st.

 

folio 12

Noch hebben die schout ende ambochtsbewaerders secretaris ende sommige andere dienaers van ’t ambocht gehouden twie, drye ofte viere ordinaris sitdagen soe van’t overboecken verkorven ende anders sulxs den Buytewech anloept verteert in als 6 £ 5 st.

Noch compt Frans van Couwenhoven proccureur ‘s Hoefs van Hollant van dat hij ’t ambocht in veel diverse processen gedient heeft 7 £

Gegeven den timmerman van Segwert van arbeytsloen off van dat hij ’t ambocht gedient ende gelevert heeft blijckende bij sijn boeck nopende den voors Buytewech 5 £ 13 st.

 

folio 13

Noch compt Vrerick Aertss smit van ijserwerck soe gelevert an de stienen brugens, Molenbrugge ende andere duyckers ende quakelsbrugge nopende den Buytewech in als die somme van 3 £ 7 st.

Item die ambochtsbewaerders gerekent voer heur reysen, marren ende keren van’t voerleden jaer tot 16 of 17 dagen toe elcken dach ses stuvers compt in als tot eenre somme 5 £ 2 st.

Noch compt een secretaris van’t nyewe morgenboeck van paupier ende van schrijven in als t’ samen 32 st.

 

folio 14

Van den inslach te breyngen ende wederom te breyngen facit 16 st.

Die ambochtsbewaerders tot veel dyversche reysen gevaceert ende gereyst van ’t ambochtssaken soe tot Delft, in den Haech, tot Leyden ende meer andere plaetsen in als mit heur verteerde costen ende heur dachgelden tot 15 of 16 dagen toe 4 £ 16 st.

Noch gegeven van een copie uuyt een mandement facit 7 st.

noch van dat int verleden jaer in de rekenyngen van’t ambocht te cort gecomen es ofte ommegeslagen was nopende sekere oncosten van den jurisdictie ende oick van de Moelenbrugge facit 44 £ 14 st. 9 penningen

 

folio 15

Noch van een copie beroerende van den Hertoech van Alva daer voir gegeven 8 st.

Noch van twee horde te houden achtien ofte negentien dagen over den roster van’t kerckof wanter anders geen wagepat deur dorp en was dair voir gegeven facit 17 st. 6 penningen

Noch van’t houdwerck an de voirs stiene brugge te breyngen van arbeytsloon ende die brugge droech te houden dair voir gegeven facit 36 st. 6 penningen

Noch dat die schout amboechtsbewaerders ende croesheemraden voir haer dachgelden dat sij die Segwertse hoge dijck ende die Oestcade mit alle die wegen leggende in Segwert beleet hebben also dair clacht quam van die van Schielant tot drie reysen soe ende beloopt tot eender somma 6 £

 

folio 16

Noch van’t quoyer van slachturfven tot Leyden te breyngen doen verteert of van’t veerschadt ende van mijn dachgelt facit 11 st.

[handschrift Brouchoven]

Noch gegeven den rentmeester van Reijnsburch van ’t achterstal van de vaert in de Vrouweveen boven ’t gunt hier voorn folio primo gestelt es de somme van 6 £ 13 st. 3 den.

Item twee van den hogenheemraden van Rijnlant die dese rekening gevisiteert hebben elx een dachgelt te 10 st. facit 20 st.

 

Totalis somme 389 £ 1 st. 1 den.

‘t Jair voorleden was t’over ommegeslagen de somme van 19 st. 10 den.

aldus es hier noch te gelden 388 £ 1 st. 11 den.

Beloopt up elcke margen elf stuvers ende een oirtgen zoe es hier … ende ten achteren 5 den. … Actum den 22 aprilis 1570

(w.g.) Brouckhoven 56

 

 

Oncosten gevallen ende gedaen opten Buytenwech in den amboecht van Segwert anno 1500 tseventich in ponden schellingen, penningen van 40 grooten vlaems ’t pont

Inslach van den jare 1570

In den eersten mijn heren penninggelt van den voirs jare een deuyt op elcke morgen drie hont geloopt tot eenere somme 4 £ 6 st. 2 den.

Die scoudt van den ambochte mit sijn croesheemraden voir heur dienst van schouwen 25 st.

Die bode vandt heemraetsschap voir sijn ordinaris 10 st.

 

folio 3

Die clerck ende boden van den amboechte t’samen 20 st.

Van de Dueswetering uuyter schouwe te houden

Van Zwyetersluys uuyter schouwe te houden 8 st.

Vandt santpadt buyten Leyden buyten de Kuepoort uuyter schouwe te houden 15 st.

Gegeven die edele vrou abdisse van Reynsburch om datte buyeren geryft worde om deur heur veenen te varen 6 £ 13 st. 6 den.

 

folio 4

Van den Rijndijck uuyter schouwe te houden 5 £ 3 st.

Den amboechtsbewaerder in Sint Jansschouwe voir sijn dachgelt 6 st.

Claes Cornelisz Cijs van sijn landt off te varen 2 st.

Den timmerman van de Molebrugge te verstellen te repareren ende eensdeels te vernieuwen 3 £

Van desen inslach te maken ende te copieren 15 st.

 

folio 5

Gegeven van den duycker bij Jaep Jan Japen te repareren 10 st.

Van de brugge bij Jacop Willemssz Jongen te repareren ende te verstellen 30 st.

Van de stienen brugge vaert te diepen ende te reynigen facit 6 st.

Den timmerman compt van de quakel bij Huych Lourisz te vernieuwen voir die van Segwert heur porty facit 6 £

 

folio 6

Van die selve quakell uuyter schouwe te houden 12 st.

Vandt repareren van de Sterrenbrugge ende Wilsveense brugge facit 12 st.

Van die platinge in de Vrouweveen te maken ende te repareren 2 £

Vandt sandtpadt in de Vrouwevenen te repareren 6 st.

Gegeven van ijserwerck dat an Sterrenbrugge, Wilsveense brugge ende die platinge t’samen in als 26 st. 1 oirtgen

 

folio 7

Gegeven van ijserwerck dat ande Molebrugge gelevert es 6 st.

Pieter Pietersz heemraetsbode compt van Duesbrugge ende Smolenaersbrugge blijckende bij de maenceelen 16 £ 1 den.

Gheschoncken die edele vrouwe van Reynsburch doe men die Vrouweveen weer inhuyerde 2 £

Den amboechtsbewaerder een dach geweest om te spreecken van de quakel bij Huych Louwen jegen die van Suetermeer daer voir dachgelt 6 st.

 

folio 8

Jan Vranckez ende die schoudt van Segwert gereyst bij Jan van Broeuchoven opten 18en october angaende den Buytenwech 12 st.

Gevaceert met die van Soetermeer om Swyetersluys te dammen compt voir sijn dachgelt 6 st.

Noch sijn die amboechtsbewaerders ontboden van Harman die heemraetsbode angaende Swyetersluys compt voir heur dachgelt t’samen 12 st.

Gegeven Jan van Leeuwen van’t gelt te lienen ten Buytenwechgelt van duen hadde 2 £ 3 s/

 

folio 9

Noch compt de secretaris van’t Buytewechse margenboeck te copieren 20 st.

Item die amboechtsbewaerders gerekent voir heur reysen, marren ende keren van’t voirleden jaer tot 15 of 16 dagen toe daechs ses stuvers beloopt t’samen 4 £ 16 st.

Van den anbreng van slachturfven te schrijven angaende den Buytenwech 20 st.

 

folio 10

De secretaris compt van’t quoyer van slachturven te schrijven facit 2 £

Noch compt Jan Vranckesz van teercost of van sijn dachgelden duen zij die Vrouweveen weer inhuyerde ‘twelck zij ’t jaer in rekenyng nyet gebrocht en heeft ende deur dien noch al hier in rekenynck brenct 12 st.

Gegeven van’t buyerbanwerck te maken opten Buytenwech 2 £ 15 st.

Die scout, amboechtsbewaerders, croesheemraden voir heur dachgelden doe men die leste rekenyng dede in als 3 £

 

folio 11

Den vierentwintichsten aprillis hebben die ambochtsbewaerders van Soeterwoude, Suetermeer ende Segwart jegens den anderen gerekent angaende die hecken staende an den Rijndijck ende andere reparatie an de sluyssen compt voir Segwert te betalen 6 £ 1 st. 6 den.

Compt die amboechtsbewaerders voir heur dachgelden 12 st.

Den clerck van Suetermeer geschreven een procuratie beroerende ‘t amboecht van Segwert ende Suetermeer contra Mees Jacobsz compt voir Segwart 2 st.

 

folio 12

Die selver clerck gescreven twie uuytsneen cedulle voir Suetermeer ende Segwart beroerende Duesweteringe voir Segwart 3 st.

Opten 24en octobris 1570 de selve clerck gescreven voir Soetermeer ende Segwert copien uuyt die rekenyng ende procuratie beroerende Mees Jacobsz voir Segwert 5 st.

Die selve clerck compt van vijf eyssen mitten specificaetie bekenne ende acten te schrijven uuyt schouten dynckboeck van Suetermeer beroerende die amboechte van Suetermeer ende Segwert ende Mees Jacobsz compt voir Segwert 6 st.

 

folio 13

Den scout van Segwaert heeft gevaceert opten vierden julius tot Leyden doir beveel van Jan Vranckez om met die dijckgrave ende hogeheemraden van Rijnlant alsoe die van Schielant kennisse wilden binnen Zegwart ende oick op den Hildam daer deur die buyeren dochte mede beswaert te sijn compt voir sijin dachgelt of verteerde costen 15 st.

Noch heeft den selven opten 19den juylius verdaecht geweest voir die dijckgraven ende hogeheemraden van Rijnlandt uuyt sake van den Hildam ende dat kerckgebot gedaen bij die heemraetsbode van Schielant compt voir sijn verteerde costen ofte dachgelt 15 st.

 

folio 14

Noch heeft den voirs schout opten 22en juylius verdaecht geweest mit Jan Vranckez ende mit Meyndert Jorisz van de hogeheemraden van Rijnlant om getuychgenis der waerheyt te geven elcx op een boete van thyen pondt beroerende den Hildam ende die kade tussen die Oostcade ende den Hildam compt also voir sijn verteerde costen of voir sijn dachgelt also sij daer lange moste tonen om heur deposytie te duen 15 st.

Noch heeft den selven opten 24 en juyulius anno 70 verdaecht geweest van die heemraden van Rijnlant over’t kerckgebot van die van Schielant te breyngen tot die heemraden van Rijnlant op een boete van thyen pont voir mijn verteerde costen ofte dachgelt 15 st.

 

folio 15

Noch heeft die schout opten 24en augusty gevaceert mit Pieter Jacobssz, bode opten Hyldam ende kade voirs deur beveel van Jan Vranck om den voirs dam ende kade op te nemen alsoe ’t mijn met die bode belast was van die dijckgrave ende heemraeden van Rijnlant voir heur verteerde costen ofte dachgelden t’samen 16 st.

Noch heeft die schout opten 22en september anno 70 gevaceert tot Leyden deur beveel van Jan Vranckez tot die heemraden van Rijnlant midt die amboechtsbewaerders van Soetermeer berorende seecker palen te setten op te sandtpadt buyten die Kuepoirt tot Leyden om consent te verwerven van dijckgraef ende hogeheemraden voors alsoe daer claecht gecomen was voir sijn verteerde costen ofte dachgelt 15 st.

 

folio 16

Noch heeft den selven schout voir Jan Vranckez verleyt dat hij die heemraetsbode gaff van’t kerckgebot te duen van’t dijckgelt of den Rijndijck t’samen 16 st.

Noch heeft den selven schout opten 17en marty verleyt tot Willem Nicasius waert in de Vergulde Kadt tot Leyden, verteert bij veel verscheyde schouten amboechtsbewaerders uuyt sake van de veendijck (veerdijck?) ende waterlosinge bij Catwijck dat noyt in rekenyng gebrocht en es, blijckende bij quytantye daer van sijnde beloopt tot eenre somme 24 st.

 

folio 17

Noch heeft den scout opten 29en juylius anno 70 mit die geswore bode van de heemraden van Rijntlant ende mit Jan Vrancke ende amboechtsbewaerder ende Lenert Jansz als molemeesters van Segwert verdaecht geweest van die selve bode op een buete van thyen pont om met haer omme te gaen wysenteren die landen in Segwert deur beveel van dijckgrave ende heemraden van Rijnlant voir mijn dachgelden ende anders t’samen 24 st.

Noch hebben opten 11en juylij anno 70 Jan Vranckez de secretaris ende bode ende die schoudt verteert op’t anbrengen van de rode turffs ende tonnen achtervolgende die ordinantie daer van sijnde van ’t Hoff van Hollant ons belast hebbende die op te schrijven op een buete van thyen pont facit 20 st.

 

folio 18

Noch opten 7en augusty anno 70 een sidtdach gehouden om die buyer te geryven datter nyemant en schade en soude comen alsboven, duen verteert mit Jan Vranckez de secretaris scoudt ende anders t’samen 15 st.

Item noch opten 14en augusty anno 70 hebben Jan Vranckez, Arij Heynricxz Leeu mit noch twie knechs van Leyderdorp verteert of dat sij in’t la… gaven van’t bestede van Dueswateringe den tijt van vijf jaren tsiaers voir ses gulden facit 22 st.

Item opten 14en february anno 70 hebben die scoudt mit die amboechtsbewaerders secretaris bode verteert mit haer ancleven op’t opschrijven vandt slachturven ende overboucken in als 33 st.

 

folio 19

Noch heeft den scoudt opten 28en juylius anno 70 verdaecht geweest mit Jan Vranckez ende Lenert Janssz van die heemraetsbode om die vysentatie te duen achter volgende het placcaet duen verteert mit die bode mit ons vijfven tot eenre somme in als tsamen 28 st.

Item opten anderen sidtdach vandt opschrijven vandt slachturfven verteert mit Jan Vranckez scout secretaris tsamen 15 st.

[handschrift Brouchoven]

Den clerck van den hoogheemraetscip van Rijnlant van dese rekenynck te be… ende t’onderteyckenen 6 st.

Die van Zegwairt zijn schuldich in de rekenynge van Soeterwoude ter cause van zekere costen gedaen aende Zwietersluys in den jare 1500 ende tseventich voor ‘tderdendeel van 18 £ st. van 40 grooten bij provisie 6 £ 10 st. 4 den.

 

folio 20

Somme van alle den oncosten hier voren 104 £ 18 st. 9 den.

Beloopt op elcke margen drie stuvers zoe es hier commers ende ten achteren 30 st. 3 den.

Actum den 3en may 1570

(w.g.) Brouckhoven 57

 

 

Oncosten gevallen ende gedaen opten Buytenwech in den amboechte van Zegwert van den jare 1500 een ende tseventich in ponden schellingen penningen van 40 groot vlaems ’t pont

Inslach van den jare 1571

In den eersten mijn heeren penninggelt van de voors jare een deuyt opte morghen tot 689 morgen drie hont beloopt tot eenre somme 4 £ 6 st. 1 den.

Die schout van den ambochte mit sijn croesheemraden voor haer dienst van schouwen 25 st.

Die boede van ’t heemraetscap voor sijn ordinaris 10 st.

 

folio 3

Die clerck van den amboecht ende boede t’samen 20 st.

Van de Duesweteringe uuyter schouwe te houden 2 £

Van de Zwietersluys uuyter schouwe te houden 8 st.

Van ’t santpadt buyten Leyden buyten die Kuepoort uuyter schouwe te houden 15 st.

Gegheven die edele vrou abdisse van Reynsburch van datte buyeren gereyft worde om deur heur veenen te varen 6 £ 13 st. 6 den.

 

folio 4

Van den Rijndijck uuyter schouwe te houden 5 £ 3 st.

Den amboechtsbewaerder in Sint Jansschou compt voor sijn dachgelt 6 st.

Claes Corneliss Cijs van zijn lant off te vaeren 2 st.

Den timmerman van seeckere reperatie ende timmerae[gie] andt voors amboecht gedaen sulcxs breer bij specificatie vertoont es facit 10 st.

Van desen inslach te maken ende te copieren 15 st.

 

folio 5

Gegeven de smidt van ijserwerck sulcxs hij andt amboecht van Segwert voors gelevert heeft sulcxs breder bij specificatie vertoont es facit 28 st. 9 den.

Den collecteur van de amboechtspenyngen te collecteren die in geheel jaer omme geslagen ende gegaert worden ende ’t selve bij de amboechtsheer ende gemeen buyeren geconsenteert ende geaccordeert es facit 12 £

Van den anbreng van slachturven te schrijven angaende den Buytenwech facit 18 st.

Zomme 14 £ 6 st. 9 den.

 

folio 6

Den secretaris comt voor ’t quoyer van slachturven te schrijven facit 4 £ 19 st.

Van ’t tselve quoyer te copieren ende te grosseren facit 4 £ 19 st.

Gegeven Jan Jacobsz Backer van ’t buyerbanwerck te maken opten Buytenwech facit 3 £

Die schout, amboechtsboechtsbewaerders, croesheemraden voor heur dachgelden doe men die leste rekenynghe dede in als t’samen 3 £

 

folio 7

Item die amboechtsbewaerders gerekent voor heur reyssen buytens amboecht op heur eygen costen van ’t voorleen jaer tot 15 dagen toe elcke dach twaelff stuvers ’t welck bij de amboechtsheer ende gemeen buyeren ingeset ende geconsenteert es beloopt tot eenre somme 9 £

Dit comt den ouden scout van Zegwert ‘t geen hier na volcht:

Item die schout van Segwert compt van verteerde costen dat tot t’sijnen huyse verteert es doe men sadt om op te schrijven van de anbrenge van slachturven achtervolgende ’t placcaet facit duen verteert 35 st.in de twie dagen

 

folio 8

Item opten 7en october verteert bij Claes Corssen van Soeterwoude mit sijn soen duen hij sijn gelt gehaelt heeft van ’t santpadt buyten die Kuepoort tot Leyden facit 5 ½ st.

Item Meynert Jorisz heeft verteert doen hij van die amboechtsbewaerders verdaecht was om getuygenis der waerheyt te geven facit vijff groot.

Dit sijn Cornelis Pietersz schout van Segwert geweest es dachgelden:

Item opten 24den juylijus heeft die schoudt het quoyer van ’t slachturven tot Jan van Brouchoven gebrocht voor sijn dachgelt off verteerde costen facit 15 st.

 

folio 9

Item noch heeft die schout verleyt van ’t kerckgebodt van een nyeu schouwbouckgen facit 16 st.

(daaronder:) Dit comt Pieter Pietersz heemraetsboede

Item noch heeft verleyt den selven schout voor een nyeu placcaet van de 10en ende 20en penning facit 3 st.

Item noch heeft die schout gegeven Jan van Brouchoven van ’t onderteyckenen tot tween toe facit 8 st.

Item noch heeft die scout gevaceert te Leyden tot acht reissen toe eer die voors boeck onderteyckent worde compt daer voor 30 st.

 

folio 10

De secretaris comt van dat hij vier dage van den amboechtsdyngen geschreven heeft tot Cornelis Vranckez, scoudt van Zegwert, comt voor elcke dach 8 st. beloopt tot eenre somme 32 st.

Den amboechtsbewaerder heeft gegeven van een bouckgen te binden voor ’t amboecht 2 st.

Cornelis Pietersz Stompick ende Cornelis Vranckez Schout, amboechtsbewaerders van Zegwert hebben gevaceert an den Rijndijck opten 12den juny alsoe sij van Jan van Brouchoven geschreven ende ontboden sijn geweest facit 24 st.

 

folio 11

Cornelis Vranckez heeft betaelt in handen van Pieter die heemsraetsboede van Zegwert die copie uuyt die ceel van ‘t exordinaris costen an den Riijndijck gevallen te laten schrijven facit 7 st.

Cornelis Vranckez Bijll als amboechtsbewaerders heeft gevaceert drie dagen in den Haech beroerende die saeck van ’t proces contra die hoge heemraden van Schielant op sijn eygen cost daechs twaelff st. facit 36 st.

Die voors. amboechtsbewaerders hebben gevaceert te Leyden voor de balliu van Rijnlant

 

folio 12

om verloff te vercrigen van ‘t rijden van de wagens den 11en augusty comt voor heur dachgelden op heur eygen coste daechs 12 st. facit 24 st.

Cornelis Vranckez heeft noch betaelt Pieter Pietersz heemraetsboede van seeckere dienste van wete die hij die gemeente van Segwert gedaen heeft facit 30 st.

Den amboechtsbewaerders gevaceert den dorde january tot Leyden beroerende die Lantsche boven die Rijn te maken alsoe die selve ontboden waren met meer andere Rijnlantse amboechte compt te samen voor heur dachgelden op heur eygen coste facit 24 st.

 

folio 13

Die voors amboechtsbewaerders hebben opten 12den february gevaceert tot Leyden tot Jan van Brouchoven alsoe sij beschreven sijn geweest beroerende ’t verhooffslagen van den Dues comt voor heur dachgelden op heur eygen coste facit 24 st.

Den schout, amboechtsbewaerders hebben geseten opten 20en, 21en ende den 25en dach february om op te schrijven ende over te boecken duen verteert bij de amboochtsbewaerders ende schout ten huyse van Cornelis Vranckez facit 3 £ 10 st.

Noch heeft den amboechtsbewaerder ’t quoyer overgelevert ende tot Jan van Brouchoven gebrocht comt daer voor sijn dachgelt 12 st.

 

folio 14

Die amboechtsbewaerders hebben gevaceert binnen amboechts beroerende van ’t geen dat het amboecht een gehele jaer te duen gehadt heeft te weten 12 daghen voor elcke dach elcxs ses stuvers op heur eygen coste sulcx bij de amboechtsheer ende gemeenbuyeren geconsenteert es beloopt daerom tot eenre somme 7 £ 3 st.

Dat amboecht van Segwert es ten achteren dat het voorleden jaer te cort omme geslagen es blijckende bij den inslach vandt voorleden jaer anno 1500 tseventich 30 st. 3 den.

 

folio 15

Die schout, amboechtsbewaerders ende croesheemraden van Zegwert comen van dese jegenwoordigen rekenynghe te duen voor heur dachgelden t’ samen 3 £

Die amboechtsbewaerdeers compt voor heur dachgelden om dese inslach te maken elcxs ses stuvers op heur eygen coste facit 12 st.

Dat amboecht van Zoetermeer compt van dat zijn duen wercken hebben an Sterrenbrugge, Jongens quakel met meer reparatie bij specificatie heur porcye 3 £ 3 ½ st.

 

folio 16

Van de inslach tot Jan van Brouchoven te breyngen ende weder te halen compt den amboechtsbewaerder daer voor 12 st.

[handschrift Brouchoven]

Den cleck van den heemraitscap van Rijnlant van dese rekeninge te visiteren ende te onderteyckenen 6 st.

 

Totalis somme 99 £ 7 st. 2 den. po…

Beloopt up elcke margen drie stuvers min een doeyt, zoe es hier commers 4 st. 10d.

Actum den 12en may 1572

(w.g.) Brouchoven 58

 

 

Oncosten gedaen ende gevallen opten Buytenwech in den ambocht van Segwaert d’annis 1500 achtentachtich geschreeven in ponden, schellingen ende penningen te 40 grooten vlaems ’t pondt

Inslach van den jare 1588

In den eersten mijn heeren penninckgelt van den voors jare up elcke morgen een doeyt tot 689 mergen drye hondt facit 4 £ 6 st. 2 den. po.

Die boode van ’t heemraetschap voor zijn ordinaris ‘sjaers 10 st.

Die clerck ende boode van den ambocht voor heur ordinaris elcxs 10 st. ‘sjaers facit 20 st.

Barent Dircxsz van zijn lant off te varen ‘sjaers 2 st.

 

folio 2

De secretaris van den ambocht compt van ’t quoyer van slachturffven te schrijven ’t voorleeden jaer 4 £ 16 st.

Van ’t selve quoyer te copyeeren gelijcke 4 £ 16 st.

Verteert bij schoudt, ambochtsbewaerders, secretaris ende den anval opte opschrijvinghen van slachturffven ende overboecken up verscheijden sidtdagen in ’t selve jaer gehouden tsamen facit 9 £

Bij den secretaris van den ambocht geschreeven gaerboock van de verpondinghe anno 88 daer aen verdyent mitte overleggen facit 2 £

Item noch geschreeven ’t quoyer

 

folio 3

van de ruetalen d’anno 88 ende ’t selve gecopyeert compt daer voor 2 £ 8 st.

Compt noch den secretaris van dat hij drye sitdagen achter malcander mitte ambochtsbewaerders geseeten heeft over ’t ontfanghen van ’t mergengelt anno 88 daechs 16 st. volgende d’ordonnantye facit 2 £ 8 st.

D’ambochtsbewaerders als Inghe Adriaensz ende Leendert Duessens coemen elcxs gelijcke drye dachgelden dat zij over ’t ontfangen van ’t mergengelt geseeten hebben anno 88 t’samen facit 4 £ 16 st.

Item compt den secretaris over ’t collecteeren van de verpondinghen d’annis 88 21 £

 

folio 4

Aelbrecht Korssen Visscher compt van de Duesweteringhe uuyter schouwe te houden facit 2 £ 10 st.

Van ’t sandtpadt buyten de Kuepoort tot Leyden te maicken ende uuyter schouwe te houden 32 st.

Item d’abdisse van Reynsburch off Dirck van Kessel, rentmeester daer van, over ’t een jaer pachts van de Stompickervaert d’welcke up eenendertich jaren es ingehuyert omme bij de buyeren daechlicxs te varen ende te gebruycken voor Segwaerts portyen ende derde paert daer van die van Zoetermeer d’ander twye dordendeelen motten dragen ende betalen compt voor ’t dorde paert van 20 gulden facit 6 £ 13 st. 5 penningen

 

folio 5

Item van den Rijndijck te blooten ende uuyter schouwe te houden 2 £ 16 st.

Harmen Heyndricxsz timmerman compt ter cause van houdt ende arbeyt gedaen ende geleevert aen de Molenbrugge volgende zeeckere specificatien die somme van 26 £ 9 st.

Dou IJskensz smit van ijsserwerck ende spijckeren aen de zelve brug geleevert oock volgende zeeckere specificatien facit 2 £ 1 st.

Item comen die ambochtsbewaerders die haer reeckeningen als nu van den ambochte hebben gedaen over haer gaergelt van de penningen t’ontfangen,

 

folio 6

weeder uuyt te reycken ende alsoe d’ ambocht uuyter schade te houden zulcxs haer bij heemraden van den ambocht ende andere gemeen buyeren es toe geleyt die somme van 7 £

Item compt de schoudt van Segwaert aldaer verteert opten 27en mey 88 bij den zelven schoudt ende Leenert Duessensz ambochtsbewaerder ’s morgens in ’t uuytgaen off ’s avondts duen zij weer quamen van den Leytschendam beroerende die Vrouveen facit 4 st.

Noch opten 13den novembris ende 23den october 88 verteert totte schoudt bij croosheemraden van den ambocht

 

folio 7

duen zij mit malcander spraecken beroerende die questye tusschen ’t ambocht van Segwaert ende Claes Pyer Cuyper facit 17 st.

Noch opten 2en decembris lestleden totte schoudt verteert bij ambochtsbewaerders ende heemraden van den ambocht als oock Claes Pyer Cuypers cum socyus ’t gelach in als op ’t accoort mit hem gemaeckt van de questye van ’t proces contra Dirck Janss brouwer tot Delfft 3 £ 5 st.

Item Claes Pyer Cuypers voornoemt compt bij accoort beloeft bij schoudt, ambochtsbewaerders ende heemraden deur ’t seggen van guede mannen vijffentwintich gulden ter cause van dat het

 

folio 8

ambocht hem te baten compt in de costen ende in ’t principael van ’t proces contra Dirck Janss Brouwer nopende zeecker lant dat aen ’t ambocht voortijts geschat was van Jan Pyer Cuyper ende bij Claes voors van ’t ambocht gecocht mit welcke somme Claes voornoemt ter cause voornoemt voldaen zal weesen gelijck oock de brieff in effecte blijft van dat Claes voors ’t selve lant gecocht ende aengestaen heeft voor ’t ongelt alsoe hier d’ voors. 25 £

Opten 22en mey 88 ten huysse van den schoudt verteert bij de secretaris van Reynsburch als hij de missyve brocht van de Vrouveen wanneer schoudt ende ambochtsbewaerders aende Leytschendam muesten weesen facit 4 st.

Noch totte schoudt gehaelt aen den styene brugge gedroncken als Pey

 

folio 9

Pietersz metselaer daer zeeckere reparatye aen nam te duen twye vlessen byers facit 5 st.

Item opten 27 mey hebben d’ambochtsbewaerders mitte schout alhyer ende mit die van Soetermeer aen den Leytschendam gefaceert ende noch daechs daer aen opten 28den mey gefaceert tot Leyden beroerende die Vrouweveen due men die zoude inhuyeren compt elcxs twye dachgelden voor d’ambochtsbewaerders daechs 12 st. facit 2 £ 8 st.

Item alsoe mijn vrouwe van Reynsburch mit haer gecommitteerden ten tijde due men die Vrouweveen inhuyeren zoude conditioneerde dat

 

folio 10

d’ambochtten die teercosten voor off muesten betalen ende geraetslaecht dat zij de vaert gelijckelijck eens gaen besyen zouden zulcxs zij deeden duen verteert tot Aryen Janss aende Leytsendam opten 27en mey voors die somme van ses gulden 13 ½ st. daer off die van Zoetermeer ende Segwaert elcxs die helft betaelt hebben compt alsoe hyer voor d’een helft uuyt gegeven 3 £ 6 st. 1 blanck

Ende de vaert zulcxs voors staet gesyen hebbende zeyde joncheer Jacob van Wijngaerden als speciale last hebbende totte verhuyeringhe dat hij mijn vrouwe van Reynsburch noch eens begeerde te spreecken verdachvarende heurluyden ‘s anderen daechs tot Leyden te comen

 

folio 11

al waer zij als dan beroerende de voors inhuyeringhe zouden accordeeren zulcxs zij deeden ende worde als duen bij de verhuyerders ende huyerders ten huysse van Suete Claes, waert in de Zwan verteert 24 gulden ’t welck die van Zoetermeer halff betaelt hebben compt hyer uuyt gegeven voor d’ander helft facit 12 £

Item ten zelven daghe de rentmeester van mijn vrouwe van Reynsburch betaelt tot een voorsuen ofte rantsuen van de voors huyer van de Vrouweveen zulcxs die van Zoetermeer na advenandt van gelijcke delen te weeten zij twye deel ende Segwaert een derden deel mit accoort gemaeckt op twaelf gulden compt hyer facit 4 £

 

folio 12

Item over ’t accoort van ’t ransuen gemaeckt werde ten gelage betaalt voor Zegwaerts portye 24 st.

Item duen die schoudt ende ambochtsbewaerders mit die van Zoetermeer ende dye van Benthuyssen opten 29en octobris octobris tot Leyden waren beroerende ’t sandtpadt buyten de Kuepoort verteert bij die van Segwaert tot Suete Claess facit 24 12 st.

Item bij die van Segwaert verteert voor haer portye duen die van Haerswoude hyer waren ende vergaerden totten schoudt van Soetermeer omme te syen off men mitten anderen coste accordeeren dat die van Haserswoude meede de vaert ofte Vrouweveen gebruycken zouden ’t welck duen

 

folio 13

nae bleeff ende nyet gedaen ende werde maer noch nademael gheaccordeert ende was opten 10en augusty lestleen facit 2 £

Noch ter plaetse voors verteert voor Segwaerts portye duen Leenert Korssen angenomen worde omme den boom waer te neemen die voor de Starrenbrug geleyt was dat daer gheen Haserswouders deurvaren zouden facit 10 £

Pieter de Vlaminck van schuytvracht betaelt duen die vaert besichticht werde voor Segwerts portye 8 st.

Item compt Leenert Korssen

 

folio 14

vuer een derdepaert voor Segwaerts portye van dat hij den boom aen de Starrenbrug waer genomen heeft tot affkeeringhe van die Haerswoude ende die van Benthuyssen volgende die voorwaerde van de anneminghe die somme van 5 £

Adriaen Cornelisz secretaris compt over ’t derdendeel voer Segwaerts portye van den boom die voor de Sterrenbrug geleyt werde facit 9 st.

Item Inghe Adriaensz van den Chijs ende Leenert Duessens hebben opten 9en ende 10en april 89 aen Zwyetersluys gefaceert ende aldaer gewrocht duen die sluys verschoeyt ende gerepareert werde elcxs daechs 12 st. facit 2 £ 8 st.

 

folio 15

Item noch bij Inghe Adriaensz opten 29den january anno 89 mit die van Zoeterwoude ende die van Zoetermeer aen Zwyetersluys gefaceert van te zyen wat daer aen te duen was compt een dachgelt van 12 st.

Noch bij de ambochtsbewaerders opten 6den ende 7den dach april anno voors gewrocht ende den timmerman gehulpen duen die Molebruch ende beyde vlegels vernyeut werden compt elcxs twye dachgelden daechs yder 8 st. facit 1 £12 st.

Opten 25en juny anno 88 hebben d’ambochtsbewaerders mit die van Soetermeer

 

folio 16

tot Leyden gefaceert omme die huyercedullen van de inhuyeringhe van de Vrouveen te onderteyckenen ’t welck duen gedaen werde elcxs een dachgelt van 12 st. facit 24 st.

Inghe Adriaensz heeft mit die van Soetermeer aen Starrenbrug gefaceert duen den boom voor de zelve brug geleyt werde omme die van Haserwoude ende Benthuyssen uuyt te keeren compt daer voor een dachgelt van 8 st.

 

folio 17

Item Inghe Adriaenss heeft noch mitten schoudt alhyer ende mit die van Soetermeer tot Leyden gefaceert duen zij accordeeren van ‘t ransoen van de Vrouweveen ende voorts due men die huyercedullen lichte compt een dachgelt van 12 st.

Noch heeft Inghe Adriaensz van der Chijs mit den schoudt alhyer ende mit die van Soetermeer tot Leyden gefaceert duen zij uuytstelling versochten van ’t santpadt te maicken buyten de Kuepoort aldaer alsoe een nyeuwe keur op gecomen was een dachgelt van 12 st.

 

folio 18

Item bij den schoudt van Segwaert een dach gefaceert om de stucken te halen van den advocaet van den proces van Claes Pyer Cuyper omme d’zelve deur te zyen off d’ambocht in hem gehouden was compt voor zijn dachgelt op zijn eygen coste 25 st.

Noch bij den zelven schoudt opten 27en mey 88 mitte ambochtsbewaerders ende mit die van Soetermeer aen de Leytschedam geweest volgende schrijvens van de rentmeester Kessel van de abdye van Rijnsburch aengaende die Stompickervaert ofte Vrouweveen te besichtigen compt een dachgelt van 25 st.

Noch heeft die schoudt daechs daer nae mitte zelve tot

 

folio 19

Leyden gefaceert alwaer wij dye Vrouveen weer inhuyerden compt gelijcke 25 st.

Noch heeft die schoudt mit Inghe Schouten ende mit die van Zoetermeer tot Leyden gefaceert als die schoudt die huyerceel van de Vrouveen teyckende ende wij mit Kessel accordeerden ende hem betaelden ‘t ransuen van de inhuyeringhe van die Vrouveen compt een dachgelt van 26 st.

Item compt Inghe Adriaensz van der Chijs ende Leenert Duessensz oudt ambochtsbewaerders over ’t gundt zij luyden bij slooten haerder reeckening als nu over ‘t

 

folio 20

jaer 88 gedaen opten Buytenwech te boven quamen alsoe zij meer uuytgegeven dan ontfangen hadden die somme van 9 £ 5 penningen.

Item compt die schoudt ende croosheemraden van den ambocht voor heur ordinaris van schouwen over den jare 88 volgende die nyeuwe ordonnantye te weeten elcken heemraet 16 st. ende den schout 24 st. t’samen 5 £ 4 st.

Die scheepenen alhyer van den ambocht comen ’s jaers voor heur ordinaris t’samen in plaetse van den asinck ’t welck die schoudt van den ambocht zal ontfangen al soe die scheepenen t’sijnen huysse verteert hebben facit 4 £ 10 st.

 

folio 21

Item compt Leenert Duessensz ambochtsbewaerder over ’t buyerbanwerck te maicken ende uuyter schouwe te houden van ’t jaer 88 daer hij ’t opelijck voor heeft aengenomen facit 3 £ 5 st.

Item compt d’ambochtsheer alhyer van renten van de beede ‘s jaers ses gulden vijff stuvers verscheenen nu in aprillis anno 89 lestleden facit 6 £ 5 st.

Opten 6en septembris verteert op te vysentaecie van slachturfven bij de heere van Puelgheest, die heemraetsboode, de schuytvuerders ende andere dyeners midtsgaders schout ambochtsbewaerders ende secretaryssen van beyde ambochten t’samen facit 19 £

 

 

Inslach ende oncosten gedaen ende gevallen opten Buytenwech in de ambocht van Segwaert anno 1500 neegenentachtich gestelt in ponden schellingen ende penningen tot 40 grooten vlaems ’t pondt

 

Eerst compt Foey van Broochoven rentmeester van ’t heemraetschap van Rijnlant over mijns heeren ordinaris penninckgelt van ’t jaer 1589 van de mergen 1 den. facit 4 £ 6 st. 2 den.

Die boode van ’t heemraetschap van Rijnlant voornt voor heur ordinaris van ’t selve jaer 10 st.

 

folio 3

Item compt die schoudt ende croosheemraden van den ambochte te weeten yder heemraet tot

vijffen toe 16 st. ende den schoudt 24 st. over haer ordinaris van schouwen van ’t jaer 89 volgende die nyeuwe ordonnantye t’samen facit 5 £ 4 st.

Die schoudt [klerck!] ende boode van den ambocht comen elcxs voor heur ordonaris thyen stuyvers t’samen facit 20 st.

Die secretaris van den ambocht voor zijn ordinaris gelijcke 10 st.

Die scheepenen van den ambocht alhyer comen tsjaers voor heur

 

folio 4

ordinaris t’samen in plaetste van den asinck ende es dit over ‘t jaer 89 facit 4 £ 10 st.

Item compt Aelbrecht Corssen Visser van de Doesweetering uuyter schouwe te houden het jegenwoerdiche jaer 1500 ende tneegentich 2 £ 10 st.

Compt Barent Dircxsz van zijn lant off te varen tsjaers 2 st.

(marge:) ordinaris

Item compt Leendert Dircxsz Coster van ’t sandtpadt buyten de Kuepoort tot Leyden te maicken ende uuyter schouwe te houden dit jaer 1590 2 £

(marge: ) dit werck es nyet besteet maer wert gestelt bij provisie als’t voorgaende jaer

 

folio 5

Item compt d’abdisse van Reynsburch off den rentmeester van dyen over ’t derde 31e jaer pachts beroerende de Stompickervaert zulcxs die buyeren dagelicxs varen ende genyeten over een derde paert voor Segwaerts portye daer jegen die van Zoetermeer betalen twye derdendeelen compt hyer van’t derde paert van 20 gulden 6 £ 13 st. 5 penningen.

Item comen d’ambochtsbewaerders als Leenert Duessen ende Jan Jacob Janss zulcxs haer bij croosheemraden voor haer gaergelt van de ambochtspenningen van heur reeckening als nu gedaen t’ontgfangen ende d’zelve weeder uuyt te reycken ende ’t ambocht uuyter schade te houden boven ‘tgheen zij aen den rentmeester corten van de 40e penninck

 

folio 6

van de buytelantsche costen die somme van 7 £

Die schoudt van Segwaert compt aldaer verteert opten 15en augusty 89 bij meester Pieter Moliaert den schout zelver Pieter Jacobsz van den Ham mit Barent Dircxs als zij na de palen gaen zoecken hadden van ’t scheyssel van Delfflant ende Rijnlant 2 £

Noch compt den schoudt aldaer verteert opten 18en augusty 89 bij meester Pieter Moliaert, Pieter van den Ham die schoudt mitte ambochtsbewaerders, Jaep Michiel Neel Verdij , Jeruen Zeevertsz, Cornelis Claesz Chijs

 

folio 7

Jan Spit, Barent Dircxss ende Leenert Aryensz Clover als zij mitten dijckgraeff ende hoogheheemraden van Rijnlant ende Delfflant in loco ghinghen in Cattijck in de Veur facit 5 £ 10 st.

Noch opten 4en septembris 89 totte schoudt verteert als Foey van Broockhoven mit Egmondt de secretaris daer waren omme zeeckere getuygen te hooren ’t welck duen gedaen werde bij elff persoonen aengaende die voors questye over den Breenacker facit 12 £ 14 st.

Noch heeft den schoudt van Segwert verleyt van zeecker schrijffven ende ander beroerende d’zelve zaeck 24 st. 1 blanck

 

folio 8

Item compt den schoudt van Segwaert van drye verscheyden dachgelden dat hij beroerende die voors questye zoe in den Haech als tot Leyden gefaceert heeft daechs 25 st. facit 3 £ 5 st.

Noch bij de schoudt verleyt off t’zijnen huyssen verteert tot verscheyden reyssen bij eenyghe uuyte Cattick als zij aengaende die voors. saeck bij de schout musten weesen meede daer in gereeckent ‘t salaris van segelen van een procuracie ende eenyghe deposityen meede Foey van Broockhoven geleevert mit noch ‘t loen van een missyff te brengen van de zelve zaick aen Foey van Brouchoven t’ samen ter somme van 2 £ 10 st.

 

folio 9

Item compt mijn secretaris van Segwaert voer ’t schryven van een procuraecie moveerende dees questye ende noch andere moeyten t’samen 10 st.

Item bij Jeruen Zeevertsz betaelt aen byer neegen st. gedroncken tot Lijs in Keulen als dijckgraeff ende hoghe heemraden van Rijnlant ende Delfflant hyer waren beroerende die voorgaende questye ende noch in de griffe gegeven van eenyghe stucken 10 st. t’samen 19 st.

Jeruen Zeevertsz heeft in de meymaent lestleeden den

 

folio 10

timmerman een dach gehulpen aen ’t duyckertgen over den Breenacker compt van ’t dachgelt vandyen op zijn eygen cost 12 st.

Item compt Harmen Heyndricxsz timmerman van reparatye ende houdt aen de Molebrug zeedert den lesten ommeslach volgende zijn specificaetie 18 st.

Noch compt Harmen Timmerman ter cause van houdt ende arbeyt gedaen ende geleevert nu in mey lestleeden aen de zijl off duyckertgen over den Breenacker volgende zijn specificatie 5 £ 18 st.

 

folio 11

Item wert hyer gestelt ‘tgundt die ambochtsbewaerders bij sloote van haerder reeckenyng als nu over ’t jaer 89 gedaen te boven zijn opten Buytenwech, bij namen d’zelve ambochtsbewaerders Leenert Duess ende Jan Jacobsz 32 £ 2 ½ st.

Item compt Pieter van der Dues bailliu van Rijnlant drye penninck van elcke mergen nae de ouwe mergentalen tot over 1000 neegenentachtich mergen over ’t geheele ambocht ommegeslagen tot betalinghe van de hellebaerdyers dyenste van ’t gemeen landt aengenoomen volgende die sommatyeceel facit 10 £ 4 st. 2 penningen.

 

folio 12

Leenert Duessen compt over ’t buyerbanwerck te maicken ende uuyter schouwe te houden van’t jaer 89 facit 3 £ 5 st.

Andries Claess Coster compt van de ambochtsdinghen over een geheel jaer in de kercke off te publiceeren zulcxs hem wert toegeleyt 30 st.

Noch wert hem als boode van den ambocht toegeleyt van dat hij altemet van ’t ambochtsweegen omme loopt om de dyenders te verdagen ende anders als van noode geweest es ’t geheele voorleeden jaer daer voor hem toegeleyt wert bij heemraden van ambocht 2 £

Item Leendert Duessen heeft

 

folio 13

opten 10en marty anno lestleeden tot Leyden gefaceert mit het quoyer van slachturffven compt een dachgelt van 12 st.

Noch opten 17en february 90 bij Leendert Duessen tot Leyden gefaceert als hij die pacht van de Vrouveen betaelde mit die van Zoetermeer compt 12 st.

Den 17en augusty 89 bij Leenert Duessen tot Voorburch gefaceert beroerende ’t schyeten van de vaert achter Voorburch compt 12 st.

Leenert Duessen heeft noch aen vyer verscheyden reyssen als opten 11en decembris, den 29en decembris, den 22en ende 24en february 90

 

folio 14

in Den Haech gefaceert ende aldaer aen’t cantoor tot Cornelis van Nyerop rentmeester generael gebrocht de leste verhoginghe van de verpondinghe in den jare 1589 ommegeslagen compt vyer dachgelden daechs 12 st. facit 2 £ 8 st.

Item Leenert Duessen heeft in decembris 89 deur ‘t schrijvens van den bailliu van Rijnlant tot Leyden gefaceert ende hem gesproocken gelijck alle ander dorpen oock deeden wat ordene dat men van de wacht stellen zoude compt 12 st.

Item noch comen d’ambochtsbewaerders over haer ordinaris van de drye

 

folio 15

gheordonneerde sidtdagen te houden op ’t ontfangen vandt mergengelt d’annis 89 elcxs daechs op haer eyghen cost volgende d’ordonnantye bij dijckgraeff ende hoogheheemraden van Rijntlant in ’t jaer 81 uuyt gegeven 15 st. t’samen facit 4 £ 16 st.

Opten 18en dach mey  anno 1589 verteert bij heemraden van den ambocht mitte amboechtsbewaerders, schoud, secretaris ende molemeesters als men ommeslach maeckte

3 £ 7 ½ st.

Den 28e mey 89 verteert bij schoudt, heemraden ende secretaris als wij die vereffeninghen deeden van eenyge in’t quoyer van verpondinghe van haer huyssen, oock mitten

 

folio 16

anderen ’t selve quoyer overzagen ende raetslaechden off men ’t zelve geheel vermaecken zoude maer ghuet vonden dat men ’t selve voor dat jaer noch zoude laten blijven verteert 3 £

Opten 28 july 89 verteert bij schoudt, amboechtsbewaerders, secretaris ende andere als zij noch eenyghe van den twyeden treck opschreeven 2 £ 2 st.

Opten 28 septembris 89 verteert op te vysentacie van slachturffven 13 £ 14 st.

Opten 1e decembris 89 verteert bij ambochtsbewaerders ende heemraden zoe zij malcander spraecken dat men ’t leste dorde paert

 

folio 17

van de verpondinghe op intrest zoude lichten binnen Leyden facit 3 £

Opten 21en ende 22en february 90 verteert in’t overleeveren ende opschrijven bij schoudt, ambochtsbewaerders ende secretaris mitten ancleeven in twye dagen 7 £

Den 27en ende 28en maert 90 verteert in ’t opschrijven ende overleeveren bij schoudt, ambochtsbewaerders, secretaris mitten aencleeven in als twye dagen 6 £ 5 st.

Item nu in de meymaent anno 90 lestleeden bij de tacxeteurs, den schoudt ende secretaris verteert in ’t vernyeuwen ende vermaecken van ’t quoyer van de verpondingh 13 £ 10 st.

 

folio 18

Item Jeruen Zeevertsz heeft tot Leyden gefaceert voor midts oest anno 89 ende aldaer ’t quoyer van de ruetalen aen Dirck van Egmondt geleevert compt een dachgelt van 12 st.

Item compt mijn secretaris over mijn ordinaris van de drye sitdagen te houden mitte ambochtsbewaerders op ’t ontfangen van ’t mergengelt daechs op mijn eijgen coste volgende d’ordonnancie 16 st. facit 2 £ 4 st.

Van de drye bilgetten te schrijven beroerende ’t ontfangen van ’t mergengelt 6 st.

Item compt mijn ove ‘t schrijven

 

folio 19

Van ’t quoyer van slachturffven over ’t geheele jaer 89 van alle die sidtdaghen in ’t selve jaer bij schout ende ambochtsbewaerders gehouden ’t welck overgeleevert werde Sinte Jacoby des zelven jaers groot 44 bladeren ’t bladt 2 st. compt t’ samen 4 £ 8 st.

Ende van’t selve te coopyeeren gelijcke 4 £ 8 st.

Noch geschreeven ’t gaerboock voor de ambochtsbewaerders over ’t jaer 89 groot 41 bladen ’t bladt 1 st. facit 2 £ 1 st.

Noch geschreeven ’t quoyer van de ruetalen voor midts oest anno 89 overgeleevert groot 14 bladen 1 £ 8 st.

Ende ’t selve gecoopyeert gelijcke 1 £ 8 st.

 

folio 20

Item noch geschreeven ’t gaerboock van de verpondinghe over ’t jaer 1589 midtsgaders opte zelve zomme verhooght die verhooginge van de verpondinghe ommegeslagen in ’t jaer 88 de binnens ambochts op intrest gelicht was ende bij den collecteur weeder off gedaen compt mette ’t overleggen van dyen 3 £

Item nu onlancxs geleeden een nyeuwt quoyer van de verpondinge geschreeven daer inne yder perceel landts op hem zelven es geteyckent gelijck ‘t te mergenboock staet omme nu voorts aen est noot daer inne oock te mogen oversetten alle die landen ende huyssen die temet verpermetyert werden ’t selve quoyer es groot 118 bladen ’t blat 2 st. facit 11 £ 16 st.

 

folio 21

Item noch geschreeven die ambochtsreekening als nu in juny lestleeden bij de ambochtsbewaerders gedaen over ’t jaer 89 groot 32 bladeren ’t blat 2 st. facit 3 £ 4 st.

Ende ’t selve gecopieert gelijcke 3 £ 4 st.

Item compt dit ambocht van Segwaert te gheeven aen die van Voorburch bij accoort belooft tot hulp ende assistentye van ’t schyeten van de vaert achter Voorburch die ons buyeren dagelicxs varen ende genyeten facit 53 £

 

 

1590

recepta den 3-en augusto

 

Costen gevallen ende gedaen opten Buytenwech in Segwaert d’annis 1500 tneegentich gestelt  in ponden schellingen ende penningen tot 40 grooten vlaems ’t pondt

(marge: inslach over den Buytenwech van den jare 1500 ende tneegentich)

 

Eerst compt Foey van Broochoven rentmeester van ’t heemraetschap van Rijnlant over mijns heeren ordinaris penninckgelt over ’t jaer 90 voors. van de mergen 1 doeyt facit 4 £ 6 st. 2 den.

 

folio 3

Item compt Bouwe Ghovertsz van de Doesweetering uuyter schouwe te houden ’t jaer voors 2 £ 10 st.

Floris Pieterss in de plaets van Barent Dircxs compt van zijn lant off te varen tsjaers 2 st.

Leenert Dircxs Koster van’t sandtpadt buyten de Kuepoort tot Leyden te maicken ende uuyter schouwe te houden gelijck hij verleeden jaer gehat heeft 2 £ 5 st.

 

folio 4

Item compt d’abdisse van Reijnsburch of den rentmeester van dyen over ’t vyerde jaer pachts beroerende de Stompickervaert zulcxs de buyeren daechlicxs varen ende genyeten over een derde paert voor Zegwaerts portye daerteegen die van Zoetermeer betalen twye derdendeelen compt hyer voor ’t derdendeel van 20 £ facit 6 £ 13 st. 5 den.

Item compt Jan Jacob Janss over twye dachgelden nopende dat hij opten 3en ende 4en decembris 90 mitten timmerman ende die van Zoetermeer aen de

 

folio 5

Starren- ende Wilsveenschebrugge gewrocht heeft in ’t repareeren van dyen daechs 8 st. facit 16 st.

Item opten 1en january 91 heeft Jan Jacob Janss ambochtsbewaerder mit den schout alhyer tot Leyden gefaceert als zij mosten compareeren mit die van Zoetermeer contra den schout van Zoeterwoude nopende van eenyghe teercosten voor dijckgraeff ende hoige heemraden van Rijnlant compt voor ’t dachgelt 12 st.

 

folio 6

Noch bij Jan Jacobss opten 12en january 91 tot Leyden gefaceert ende den schoudt van Zoeterwoude betaelt ’t geene Segwaert inne gecondempneert was voor ’t dachgelt 12 st.

Noch opten 10en decembris 90 hebben beyde d’ambochtsbewaerders bij namen Leenert Janss Stompick zaliger ende Jan Jacob Jansz te Zoeterwoude gefaceert als het proces van de quaeckel bij Huychgen Louwen geaccordeert werden compt elcxs een dachgelt van 12 st. facit 24 st.

 

folio 7

Compt mijn secretaris van ’t ambocht van den insinuatye te schrijven mitte copie aen die van Zoetermeer gedaen beroerende de questye van de quaeckel bij te Huychgen Louwen voors facit 6 st.

Item compt Pieter Gerritsz ambochtsbewaerder van Zoetermeer over een derdendeel voor Zegwaerts portye van vyer scheepen zandts mit een schip secksoen ? omtrent drye weecken gelden op ’t pat in de Vrouweveen gedaen ende geleevert mitten arbeyt hyer facit 2 £

 

folio 8

Item bij Leenert Dircxsz Koster verteert tot den schout alhyer als hij om ’t gelt quam van ’t maicken van ’t banwerck buyten de Kuepoort t’samen facit 5 st. 2 den.

Item bij den schoudt van ’t ambocht opten 23den juny 90 mit die van Zoetermeer tot Leyden gefaceert alsoe wij verschreeven waren om te zyen off zij ons mit die van Zoeterwoude conden vereenygen aengaende de quaeckel bij te Huychgen Louwen compt voor ’t dachgelt 25 st.

 

folio 9

Bij den zelven schoudt opten 14en july 90 mit die van Zoetermeer tot Leyden gefaceert aengaende de voors zaicke voor ’t dachgelt 25 st.

Noch bij den zelven schout mit Jan Jacob Jannen ambochtsbewaerder opten 1en january 91 tot Leyden gefaceert als wij gecondempneert werden die helft van ’t gelach mit die van Zoetermeer te betalen dat verteert was tot de schout van Zoeterwoude op ’t accoort van de voors quaeckel midts geresolveert ons actye jegens die van Zoetermeer compt voor ’t dachgelt van dyen 25 st.

 

folio 10

Noch bij den schoudt mit die van Zoetermeer op zaterdaghe den 18en mey 91 tot Leyden gefaceert alsoe Jan Yssack heemraetsboode ons verdachvaert hadde van weegen die van Zoeterwoude om ’t accoort te onderteyckenen al waer naer ons onthout eenych abuys in was, ’t welck wij mijn heeren voorhyelden, compt voor ’t dachgelt van dyen 25 st.

Item Harmen Heyndricxsz ambochtstimmerman compt ter cause van houdt ende arbeyt gedaen ende geleevert aende Molebrug des jaers

 

folio 11

1590 verleeden volgende zijn specificatie die somme van 1 £ 16 st.

Noch compt hem van een pael geslagen in ’t hoeffslach buyten de Kuepoort facit 16 st.

Item compt Bouwen Ghevertsz ter cause van den Rijndijck te blooten ende uuyter schouwe te houden voor Zegwaerts portye over ’t jaer 91 mit vyer stuyvers aen teercosten daer inne gereeckent voor zijn moeyten blijckende bij de huyercedulle somme 3 £ 4 st.

 

folio 12

Item d’ambocht, te weeten den Buytenwech compt te geeven tot het dyepen van de styenebrugge geduyerende ’t leeven van Claes Meyn alsoe hij ’t zijn leeven langen nemen heeft dyep te houden t’sjaers om twye gulden midts genyetende ’t gundt daer uuyt compt, daer den Buytenwech tsjaers 10 st. off moet dragen compt hij over ’t jaer 91 facit 10 st.

Item compt Maerten Huygen wonende aen de Groenewech over een derde paert van zeevenentwintich dachgelden

 

folio 13

dat hij gedyept ende gebaggert heeft bij de Starren- ende Vilsveensebrugge als oock in de Vrouweveen omtrent Jacoby verleeden anno 90 daechs 12 st. maickende 16 £ 4 st. daer die van Zoetermeer off betaelt hebben twyederden delen compt hyer voor ’t ander derdendeel facit 5 £ 8 st.

Item compt de schoudt ende vijff croosheemraden van den ambocht voor heur ordinaris van schouwen over den jare 1590 volgende de nyeuwe ordonnantye te weeten elcke heemraet 16 st. ende den schout 24 st. t’samen facit 5 £ 4 st.

 

folio 14

De schoudt, secretaris ende boode van den ambocht comen elcxs voor heur ordinaris 10 st. t’samen 30 st.

Die booden van ’t heemraetschap van Rijnlant comen van ordinaris tsjaers 10 st.

Die schepenen alhyer van den ambocht comen ‘tsjaers voor heur ordinaris t’samen in plaetse van den asinck facit 4 £ 10 st.

Item compt Pieter Verdues bailliu van Rijnlant drye penninck van elcke mergen na de

 

folio 15

ouwe mergentalen tot over thyen hondert neegenentachtich mergen over ’t geheele ambocht ommegeslagen tot betalinge van de hellebaerdyers tot dyenste van ’t gemeenlant angenomen volgende die sommatyeceel facit 10 £ 4 st. 2 penningen

Item compt Adriaen Heyndrick Vrancken over ’t buyerbanwerck te maicken ende ‘t ambocht uuyter schade te houden van ’t jaer 1590 facit 4 £ 10 st.

 

folio 16

Item compt Andries Claess Coster van de ambochtsdingen over ‘t geheele jaer in de kerck off te publiceeren te weeten zeeder den lesten ommeslaen ’t verleeden jaer gedaen tot nu toe zulcxs hem toegeleyt wert facit 30 st.

Noch wert hem als boode van den ambocht toegeleyt van dat hij altemet van ’t ambochtsweegen ommeloopt omme de dyenders te verdagen ende anders als ’t van noode geweest es ’t geheele verleeden jaer daer hem voor toegeleyt wert bij heemraden alhyer facit 2 £

 

folio 17

Item compt mijn secretaris over de drye sitdagen bij mijn gehouden mitte ambochtsbewaerders over ’t ontfangen van ’t mergengelt op mijn eygen cost volgende de ordonnantye daechs 16 st. facit 2 £ 8 st.

Van drye bilgetten te schrijven beroerende de sitdagen van ’t ontfang van ’t mergengelt ’t stuck 2 st.  fFacit 6 st.

Opten 26en juny 90 hebben ick secretaris mitte ambochtsbewaerders alhyer geseeten ende haer gaerboock gesompt ende correckt gemaeckt daer voor 20 st.

 

folio 18

Item geschreeven een somboock uuyt het nyeuwe quoyer van de verpondinghe opte folyen omme dat men alle perceelen van landen ende huyssen in de verpondinghe gestelt bequaeme(lijck) mach vinden, oock dat men die gestelde landen verpalmetyert werden in ’t quoyer ende somboock mach oversetten groot ’t selve book 70 bladeren daer voor 5 £

Noch geschreeven ’t gaerboock van de verponding des jaers 1590 daer voor mitter overleggen 4 £

 

folio 19

Item voor ’t schrijven van de copie uuyten ommeslach des jaers 90 den dijckgraeff van Rijnlant geleevert daer voor 24 st.

Item over ’t schrijven van ’t quoyer van slachturffven zeder den eersten marty anno 1590 den dijckgraeff geleevert Jacoby anno voors daer voor 2 £ 10 st.

Item geschreeven ’t gaerboock voor de ambochtsbewaerders over ’t jaer 90 groot 40 bladen facit 2 £

 

folio 20

Item geschreeven ’t quoyer van de ruetalen voor midts oest anno 90 overgeleevert groot 14 bladen ’t blat 2 st. facit £ 8 st.

Van ’t selve te copieeren gelijcke 1 £ 8 st.

Item geschreeven ’t quoyer van slachturfven over ’t jegenwoordige jaer 91 dat voor den eersten marty lestleeden overgeleevert es groot 17 bladen ’t blat 2 st. facit 1 £ 14 st.

Ende van ’t selve te copieeren gelijcke 1 £ 14 st.

Item geschreeven d’ambochtsreeckening als nu bij de ambochtsbewaerders gedaen over ’t jaer 1590 groot 28 bladeren facit 2 £ 16 st.

 

folio 21

Ende van de zelve reeckenyng te copieeren gelijcke 2 £ 16 st.

Compt mijn over ’t schrijven van den ommeslaen nu gedaen 2 £ 12 st.

Ende van de zelve te copieeren gelijcke 2 £ 12 st.

Noch over slot van de reeckenyng ende ommeslaen alsnu gedaen facit 16 st.

Ende mijn wert toegeleyt voor eenyghe extraordinaris moeyten tot dyenste van ’t ambocht gedaen facit 2 £

 

folio 22

Item wert hyer gestelt de helft van de twintich gulden mitte renten voor een halff jaer waer van Zoetermeer d’ander helft dragende es tot vervalling ende betaling van de nyeuwe weeskist die ter ordonnantye van weesmeesters bij kennisse van de schouten alhyer doen maicken es facit 10 £ 6 st. 2 den.

Item opten 10en january 91 es tot Jan Cornelisz Molenaer, waert opte Horren in Zegwaert bij drye soldaten daer vernacht ende is anderen daechs ‘s mergens verteert 3 £

Item compt d’ambochtsheer alhyer van den ambocht van

 

folio 23

renten opte beede tsjaers zes gulden ende vijff stuyvers verscheenen nu in aprillis 91 facit 6 £ 5 st.

Item ten huysse van de schout van Zegwaert verteert bij de schout, secretaris, ambochtsbewaerders ende heemraden als den ommeslaen verleeden jaer gedaen werden 3 £ 10 st.

Op sonnendage den 24en juny 90 verteert bij de vijff heemraden zoe zij den ommeslaen opte steeck deeden tsamen 16 st. 2 den.

Opten 27en augusty 90 verteert bij drye soldaten 11 st.

opten 12en septembris 90 verteert opte vysentatie vandt slachturfven bij Hogendorp,

 

folio 24

lutenandt van de dijckgraeff van Rijnlant Dirck van Egmondt secretaris twye heemraetsbooden schuytvuerders, schoudten, ambochtsbewaerders ende secretaryssen mitten ancleeven, daer in gereeckent 13 ½ st. tot Jan Keet verdroncken t’samen 17 £ 14 st.

Opte cermis als den 16en septembris 90 verteert bij thyen Engelse soldaten gelijck de schout van Zoetermeer gelijcke thyen hadde hyer ‘smiddachs onbeeten alzoe zij potent hadden om nae Doesburch te trecken t’samen verteert hyer 35 ½ st.

Verteert bij de substituyt ende vyer dyeners zoe zij hyer waren om eenighe t’apprehendeeren facit 23 ½ st.

 

folio 25

Opten 9en january 90 verteert bij schout secretaris ende ambochtsbewaerders houdende sitdach van overboocken 3 £ 10 st.

Den 10en january 91 verteert bij drye dyeners van de lantdrost mit twye gevangens ende heur ancleeff 3 £

Verteert bij de ambochtsbewaarders op eenyghe verscheyden tijden als zij mitte heemraden van eenyghe ambochtssaycken te spreecken hadden facit 30 st.

Den 27den february 91 verteert bij een soldaet van Dort comende om naer ’t Noortlant te trecken 9 st.

Den 1en marty 91 verteert als men opschreeff van slachturfven bij schout, secretaris ambochtsbewaerders mitten ancleeff 4 £ 15 st.

 

folio 26

Den 19en ende 20en marty 91 verteert als men opschreeff van slachturffven ende overboockte bij schout secretaris ambochtsbewaerders in twye dagen 5 £ 5 st.

Den 20en marty voors verteert bij vyer soldaten van Delff comende om naer Vyanen te trecken 12 st.

Den 26en april 91 verteert bij Jan Jacob Janss, ambochtsbewaerder, Leenert Duessen gaerder van de verponding, schoudt, secretaris tsamen als wij mitten anderen reeckenden van de penningen op intrest genomen hebbende 30 st.

Den lesten april 91 verteert bij drye soldaten uuyt Zeelant comende om tot Woerden in garnisoen te trecken hyer tsavents vernacht ende verteert 12 st.

Den 10en ende 11en mey 91 verteert bij Jan Jacob Jannen

 

folio 27

ambochtsbewaerder, schoudt, secretaris als die reeckeningen beschreeven werde 3 £ 10 st.

Opten 15en mey 91 verteert bij ambochtsbewaerders heemraden, tacxeteurs, schout, secretaris alsoe men van besondere ambochtsaicken te duen hadde facit 3 £ 18 st.

Den 10en mey 91 ende tsavents te vooren verteert in’t ijcken bij de substituyt van den bailliu zijn secretaris ijckers ende andere dyeners ende booden de schouten ambochtsbewaerders ende verscheyden buyeren ten weeder zijden of ende aencomende t’samen aen byer cost ende wijn ende anders somme 38 £ hyer van Zoetermeer de helft blijft hyer noch 19 £

Den 21en mey 91 verteert opte ambochtsreeckening bij den rentmeester van Zegwaert

 

folio 28

midtsgaders schoudt, secretaris, ambochtsbewaerders ende veel verscheyden andere dyenaers mitten ancleeven bij kennisse van heemraden gereeckent ‘t ambocht aengaende ter somme van 17 £ 2 st.

Item bij de schout opten 14en augusty 91 tot Leyden overgebrocht ’t quoyer van de ruetalen compt in plaetse van den ambochtsbewaerders 12 st.

Noch bij den schoudt mit die van Zoetermeer tot Leyderdorp gefaceert opten 4en septembris 90

Noch bij den schoudt mit die van Zoetermeer opten 8en septembris 90 tot Leyden gefaceert in de herberge van den Vergulden Hooren alsoe wij mit alle ander dorpen geleegen binnen den Rijndijck voors waren ontbooden omme mitten anderen te communiceeren gelijck wij acte van clachten deeden maicken nopende ’t deurgraven van onssen dijck van de singel buyten Leyden compt voor ’t dachgelt op zijn eygen cost 25 st.

 

folio 29

Noch bij den schout opten 2en marty 91 tot Leyden gefaceert ende ’t quoyer van slachturffven van den eersten dach van opschrijven vertoondt oock request gemaeckt ende gepresenteert om te crijgen autorysatye om te verhooffslagen waer op kerckgebot verleent werde voor ’t dachgelt 25 st.

Noch bij den schoudt ende Aryen Cruytpenninck heemraetsboode in Den Hooren verteert t’samen 10 st.

Noch bij de schout gegeven Aryen Cruytpenninck voors van ’t ‘sanderen daechs hyer ’t kerckgebot te comen duen 20 st.

Noch bij den schout mit die van Zoetermeer dyversche reyssen in den Haech gefaceert in ’t solliciteeren om de rantsuenoortgens voor den armen ende dat anders in ’t school voorsyen zoude werden waer van de schout verschooten heeft zoe aen den advocaet als anders van schrijven ende verteerde costen voor de helft blijckende bij specificatie 15 £ 11 ½ st.

Compt den schoudt voor zijn dachgelden in deesen gedaen blijckende bij specificatie als voren 11 £

 

 

Oncosten over den Buytenwech van Segwaert des jaers 1500 twee ende tnegentich in ponden, schellingen, penningen van 40 grooten

 

In den eersten mijns heeren penninckgelt voor den voors jare een doeyt op elcke mergen tot 689 mergen 33 £ compt 4 £ 6 st. 2 den.

Die schoudt ende croesheemraden van de ambocht voor heur dyenst van schouwen te weeten den schoudt 24 st. ende elcken heemraet 16 st. tsamen facit 5 £ 4 st.

Item die scheepenen van den ambocht van haer ordinaris in plaetse van den asinck compt t’samen 4 £ 10 st.

 

folio 3

Die bode van ’t heemraetschap zijn ordonnaris 10 st.

Die clerck ende bode van den ambocht t’samen insgelijcxs 20 st.

Bouwen Ghovertsz van den Rijndijck te blooten ende uuyter schouwe te houden 3 £ 4 st.

Floris Pietersz van zijn landt off te varen tsjaers van ordonnaris 2 st.

Item van de Doesweetering schoon te maicken ende uuyter schouwe te houden 2 £ 10 st.

Leenert Dircxsz Koster vandt sandtpadt buyten de Koepoort uuyter schouwe te houden 2 £ 5 st.

Die edele vrouwe abdisse van Reynsburch compt tsjaers om datte buyeren gerijft werden deur

 

folio 4

haer veenen te varen tsjaers facit 6 £ 14 st. 6 den.

De ambochtsbewaerders alhier dat haer toegevoocht wert boven de 40 penninck die zij aen e rentmeester van Rijnlant corten voor alle hare collectatie ende moeyten in ’t jaer 7 £

Harmen Heyndricxsz timmerman van houdt ende arbeyt aen de Molebrug compt 32 st.

D’zelve verdyent aen de Zwyetersluys 3 £ 6 st.

Wijnbrant Thijss Smit van ijsserwerck aen de Molebrug 9 st. 2 den.

D’zelve smit van ijsserwerck

 

folio 5

geleevert aen Jongens quakel 17 st. 7 den.

Teercosten totten schoudt van den ambocht opten 16en augusty 92

Verteert Dirck van Egmondt secretaris ende Joris Verburch mit haer vuerman midtsgaders schoudt ambochtsbewaerders mitten ancleeven als wij mitten anderen de memorien maeckten van de zaick van de brugge in de Veur zoe den rechtdach daer aff tot Haerlem zoude dyenen t’samen in als 4 £

Opten 25en octobris 92 verteert bij de ambochtsbewaerders als zij malcander spraecken van Zwyetersluys 2 st. 2 den.

Opten 13en mey 92 verteert opten ommeslach ofte reeckening bij oude ende nyeuwe heemraden schout secretaris mitten ancleeven tsjaers 5 £

Opten 22en july 92 verteert de schoudt secretaris

 

folio 6

ede ambochtsbewaerders mitten ancleeven als men ’t opschreeff van slachturfven 3 £ 5 st.

Opten 27den septembris 92 verteert de schoudt ende ambochtsbewaerders als zij ’t quoyer van de roetalen onderteyckenden t’samen 20 st.

Opten 29den septembris 92 verteert opte visentatie van slachturfven in als 12 £

Opten 25 ende 26den february 93 verteert bij ambochtsbewaerders schoudt, secretaris mitten ancleeven als men opschreeff van slachturfven ende overboockte in de twee dagen in als 7 £

 

folio 7

Opten 10en ende 14en mey 93 verteert de schoudt, ambochtsbewaerders ende secretaris als deese reeckening ontwirpen ende voorreeckening gehouden werde t’samen 3 £ 10 st.

Facatien van de schout

Item den 13en mey 92 de schoudt zijn dachgelt van de ommeslach ende reeckening te helpen sluyten 15 st.

D’zelve opten 20en mey 92 een dach geseeten op’t overboocken van de verponding 15 st.

D’zelve schout opten 22en july 92 geseten mitte ambochtsbewaerders van opschrijven van slachturfven

 

folio 8

Noch bij den schoudt opten 25en ende 26en february 93 geseeten mitte ambochtsbewaerders om opschrijven ende overboocken compt t’samen twee dachgelden 1 £ 10 st.

Noch bij den zelven opten 29en septembris 92 mitten dijckgraeff ende ambochtsbewaerders gefaceert opte visentatie van slachturfven compt 15 st.

Noch bij den schoudt mit Vranck Leenert ambochtsbewaerder opten 1en ende 2en july 92 gefaceert tot Haserswoude als den heemraet van Rijnlant daer recht hil ende wij aldaer te doen hadden belangende den Buytenwech compt 2 £ 10 st.

 

folio 9

Item die ambochtsbewaerders oude ende nyeuwe croosheemraden elcxs een dachgelt van den ommeslach ofte reeckening des jaers 92 te hooren ende helpen sluyten compt elcxs thyen stuyvers tot thyen personen facit 5 £

Joncker Pieter van der Does als bailliu van Rijnlant compt tot betalinghe van de hellebaerdyers tot vordernisse van de justitie angenomen facit 10 £ 4 st. 2 penningen

Item Jeroen Zeevertsz van ’t buyerbanwerck te maicken ende uuyter schouwe te houden anno 92 facit 4 £ 5 st.

 

folio 10

Die secretaris van den ambocht van dat hij mitte ambochtsbewaerders drie sitdagen gehouden heeft in’t ontfangen van ’t mergengelt daechs 16 st. facit 2 £ 8 st.

D’zelve over ’t schrijven van vier bilgetten over ’t ontfang van ’t mergengelt gepubliceert ende angepleckt tsamen 12 st.

D’zelve geschreeven ‘t gaerboock van de ambochtsbewaerders des jaers 92 verdyent 2 £

Item geschreeven ’t quoyer van slachturfven mitte copie van dyen tsedert den 1en marty 92 groot 25 bladen ’t blat 2 st. tsamen facit 4 £

 

folio 11

D’zelve geschreeven ’t quoyer van de roetalen ende ‘tselve gecopieert groot 25 bladen ’t blat 2 st. t’samen 3 £

D’zelve heeft noch deur bevel van de schoudt ende ambochtsbewaerders geschreeven zeeckere copien uuyt verscheyden cartificatien quytingen ende dyergelijcke, moveerende ’t Scheyt tusschen Delfflant en Rijnlant daer proces van es t’samen verdyent 2 £

D’zelve geschreeven copie van de borchbryeven gepasseert bij de gheene die lant ingesteecken hadden zeder den jare 86 om den dijckgraeff te leeveren volgende de keur verdyent 6 £

D’zelve een dachgelt van ’t selve over te brengen aen de secretaris van de hoghe heemraden 12 st.

 

folio 12

D’zelve over ‘t schrijven van de reeckeningen ofte ommeslach mitten verdubbelen ende an de moeyten t’samen facit 6 £

D’zelve geschreeven ’t quoyer van slachturfven dat voor den eersten marty 93 overgeleevert es groot 30 bladen ’t blat 2 st. compt facit 3 £

Van ’t selve te copieren gelijcke 3 £

Item een dachgelt van ’t zelve over te brengen aen de secretaris van den heemraet 12 st.

Item Leenert Adriaensz, waert tot Wilsveen over anaerden ende uuyter schouwe te houden de jare 92 de Wilsveense ende Starrenbrug over Zegwaerts portie facit 30- st.

 

folio 13

Item van ’t dyepen van de styene brugge betaelt 10 st.

Meeus Willemsz houtcoper tot Leyden van houdt voor Zegwaerts portie verwrocht aen Zwyetersluys 12 £ 9 st. 3 den.

Foey van Brouchoven rentmeester van Rijnlant ter cause dat bij provisie over ’t jaer 92 tot vervalling van de Doesbrug ommegeslagen es om d’zelve in toecomende tijden te vernyeuwen 10 £ 13 st. 5 den.

Jan Cornelisz Ruyter van twee daech werckens int ’t repareeren van de Molebrug daechs 20 st. facit 2 £

 

folio 14

Noch bij de ambochtsbewaerders verschooten aen verscheyden arbeytsluyden in ’t repareeren vandt padt in de Vrouweveen voor Zegwaerts derde paert 5 £

De ambochtsbewaerders alhier haer dachgelden van de drye sitdagen in ’t ontfangen van ’t mergengelt elcxs daechs op haer eygen cost 16 st. t’samen facit 4 £ 16 st.

Andries Claess Koster van de ambochtsdingen in ’t geheele jaeer in de kerck aff te publyceeren hem toegevoecht 30 st.

De boode van den ambocht gelijck hem toegevoecht wert als voorgaende jaren voor zijn lopen ende moeyten in ’t geheele jaer 3 £

 

folio 15

De secretaris geschreeven het gaerbouck van de verpondinghe des jaers 92 mitter overleggen van dyen 4 £

Andries Claess Koster als reste over zijn collectatiegelt van de verpondinghe des jaers 92 comp 24 £ 19 st.

 

Totalis bedragen dese costen opten Buytenwech van Segwaert 209 £ 8 st. 2 den.

Compt opte margen te bedragen zes stuyvers tot zeshondert neegenentachtich mergen drye hondt des wort bij reeckening bevonden datter overschyet jegen te naest jaer twee gulden elff stuyvers een oortgen

Actum

 

folio 16

bij schoudt ambochtsbewaerders ende croosheemraeden van Segwaert desen 13en dach meyus anno 1500 dryentneegentich …

(w.g.) Adriaen Cornelisz secretaris tot Segwaert

 

1593-1600

 

Zie archief Plaatselijk Bestuur Zegwaart nr. 536.

 

 

 

 

 


De ambachtsrekeningen van Zoetermeer

 

 

 

Oncosten gevallen over den ambocht van Zoetermeer in ‘t jair 1542 in ponden, schellingen, penningen tot 40 grooten vlaems ’t pont

 

‘t Heeren penninckgelt up elcke morgen een doeyt tot 1180 ½ morgen, facit 7 £ 7 st. 6 den.

Van den Rijndick te blooten ende uuyt der schouwe te houden hier 8 £ 

(marge) affirmatie - den ambochtsbewaerders alsoe te veel gestelt es …hier 4 st. (?)

Olof Dierckz dat hij die Zwietersluys aerde aengebrocht heeft ende die scouwe dair overgelevert facit 8 st.

 

folio 2

Ewout van Arckel van die Doeswateringe schoen te maken ende uuyt der scouwe te houden 25 st.

Van die santwech after Lambrecht Jacopz te maken mit sant 20 st.

Die boede van den baliu van Rinlant voir zijn dienst 10 st.

Die boede van den ambocht voir zijn arbeyt 15 st.

Die clerck van den ambocht voir zijn arbeyt dat hij die buieren dienstachtich is 15 st.

Dierck Neel Jansz van dat ambochtswerck te weten van ’t santpat bij die Coepoort ende die ambochtsbrugge uuyt der scouwe te houden angenomen voir 38 st.

 

folio 3

Gerryt Jansz dat hij die brugge t’enden die Marcksewech uuyt der scouwe ghehouden heeft 6 st.

Dierc Gerrytz Buf dat hij Sterrenbrugge ende Wilsveensebrugge gerepareert ende uuyt der scouwe gehouden heeft facit 15 st.

Die scout mit zijn hiemraden verteert up die zoomerscouwe 1 ½ £

Die zelve verteert up die winterscouwe 1 ½ £

Pieter Neel Maertsz, tymmerman van dat hij dat bruggetgen bij Pieter Aertsz met plancken gescoeyt ende gerepareert heeft facit 37 st.

 

folio 4

Pieter Neel Maertsz van dat hij die bruggen tot Wilsveen of Sterrenbrugge gemaeckt ende gerepareert heeft 22 ½ st.

Pieter Willemsz Clos verleyt van hout an dat ambochtswerck verwrocht 4 ½ ende 3 st.

Van spikeren, ijserwerck bier ende cost dat die tymmerluyden verteert hebben 20 st.

Den baliu gegeven voir de trommel vaendrich 2 £

Ende die dienders van den baliu voir hoir arbeyt van die wapenschouwynge 20 st.

 

 

folio 5

 

Die boede van Zoetermeer voir zijn arbeyt van die buieren te dagen om wapenscouwynge te doen ende den clerck van de ambocht van die buieren op ’t schryft te stellen t’samen 1 ½ £

Pieter Willemsz een dach gearbeyt an die ambochtsbrugge 4 st.

Die zelve een dach gereyst tot Leyden voir den hiemraet aengaende die hoefden 4 st.

Die zelve gearbeyt an dat bruggetgen bij Pieter Aertsz dair voor 2 st.

Adryaen Vranckenz van dat hij verleyt heeft voir ’t ambocht dat hij te boven was in de rekenynge 4 £ 1 st.

 

folio 6

Adryaen Vranckez verleyt voor ’t ambocht voir Roel Fransz van twe jair morgengelt 37 st.

Van oncosten 16 st.

Huybrecht Vranckez van dat hij ’t ambocht gelient heeft 16 ½ st.

Dierck Keyser heeft gegeven Foey Pietersz tymmerman van hout verwrocht an Zwietersluijs 19 st. ende noch de zelve twe dach huieren dair voer 8 st.

Gielis Gielisz van dat hij die planck in Groenewechtgen bescoudt heeft 6 st.

Gerryt Claesz van dat hij die buieren gedient heeft in den turfmaet 25 st.

 

folio 7

Dierck Keyser van dat hij dat banwerck ende planck gemaeckt heeft in ’t Uterste Groeneweechtgen 5 st.

Van die platinge te doen steken bij Dierck Gerrytsz Buf in de Vrouwenveen bij die brugge dair voir angeslogen 6 £

Verteert up die laeste rekenynge tot die scout van Zoetermeer 4 £ 3 £ 15 st.

(marge: …)

In de Marcksewech te brengen 25 schepen sants voer elcke schyp 7 groot facit 4 £ 5 ½ st.

Willem Willemsz Clos verleyt een dachhuier van blooten in den Vrouwenveen 4 st.

 

folio 8

Pieter Willemsz van dat hij een niuwe wange ende platinge heeft gemacht bij die ambochtsbrugge bij zijn huys in de Voirwech 3 £

Jan Adryaensz Versijden van dat hij dese penningen aengenomen heeft te gaeren ende upte brengen dair voir 6 £

[handschrift Brouchoven]

Van dese rekeninge te dubbelen ende uuyt te scriven ende van ander dinsten den ambocht gedaen 4 st.

Die clerck van de hoge heemraet van Rijnlant van dese rekeningen te viseteren ende te onderteyckenen 2 st.

 

Totalis somme 63 £ 5 st. van 40 grooten

ende ’t jair voorleden wasser t’over 24 st. 11 den.

 

folio 9

Aldus blijft noch te gelden de somme van 42 £

Men consenteert omme te slaen van elcke margen een stuver ende een penning behouden een yegelijck zijn recht zoe loopt dair over 3 st. 3 den. van welcke overloop de ambochtsbewairders gehouden zijn te rekenen ten naesten jaer.

Actum upten 23en february 1542 stilo curie [23-2-1543]  

(w.g.) Foey Brouchoven

 

 

Oncosten gevallen over den ambochte van Zoetermeer in den jaere 1549 in ponden, schellingen, penningen tot 40 grooten vlaems pont

 

’t heeren penninckgelt up elcke morgen 1 doeyt facit 7 £ 6 den. … 8 £ 15 st.

(marge : nairvolgende de nyeuwe ordonnantie 1400 margen, de margen een doeyt facit:)

Heynrick Dierckz van den Rijndick te bloeten ende die scouwe dair over te leveren 5 £ 10 st.

Odulf Diercsz van Zwietersluys te aerden ende uuyt der scouwe te houden 8 st.

Ewout van Arckel van die Doeswateringe uuyt der scouwe te houden 30 st.

 

folio 2

Die boede van den hoege hiemraet 10 st.

Die boede van den ambocht 15 st.

Die clerck van den ambocht 15 st.

Adryaen Cornelisz van die brugge t’enden de Marcksewech uuyt der scouwe te houden 15 st.

Dierc Diercsz van Sterre ende Wilsveensebrugge die scouwe over te leveren 35 st.

Die scout mit zijn croeshiemraaden van zomer ende winterscouwe 3 £

 

folio 3

Die vrouwe van Rijnsburch van dat die buieren doir haere venen de vaert varen 10 £

Van die platinge bij Lou van Noertdorps weduwe ofte an ’t bruggetgen gerepareert 2 £ 7 st.

Noch van aerde ende sant in de zelve platinge gewerft 45 st.

Martijn Jansz vier dagen geweest verscheyden tot Leyden om den inslach, ende eens in den Haage tot mgr Jacob de Milde facit 20 st.

Martijn Jansz twe dagen gearbeyt an’t bruggetghe bij Adryaen Vranck Aryaensz facit 8 st.

Martijn Jansz een dach geweest tot Leyden mettet penninckgelt 4 st.

 

folio 4

Claes Jacobsz twe dagen mit een man getymmert ende gerepareert an dat bruggetghe bij Adryaen Vranck Aertsz facit 24 st.

Noch den selfden Claes Jacobsz gelevert an hout rasters stilen ende sloef houten in als ende van plancken 3 £

Van cost ende bier verteert in’t maken van de zelve brugge 17 st. 1 oert

Dattet ambocht bescout was van Wilsveensebrugge ’t selve gerepareert ende gegeven den poeyer ? tymmerman 6 st.

Martijn Jansz geweest in den Haag mit dat men scoot 4 st.

(marge : nihil)

 Martijn Jansz heeft doen repareeren dat bruggetgen bij Jongens, gecost 10 st.

 

folio 5

Die boede uuyt den Haege van een bryef an Martijn Jansz ambochtsbewaerder gebrocht 3 st.

Meester Jacob die Milde gegeven uuyt sake van de nieuwe metinge 12 £

(marge: dese costen zijn de commissarissen overgelevert zo hier duerslagen)

Jacob Arluwinsz heeft dat ambochtsgelt gelient dair voer belooft 15 st.

Heynrick Diercsz van Alphen doen hij om zijn gelt quam verteert 3 st.

Ewout van Arckel des gelicks verteert doen hij om zijn gelt quam 3 st.

Martijn Jansz een dach geweest tot Leyden tot meester Jacob de Milde mittet gelt 4 st.

(marge) dit es mede in den costen hier vooren begrepen

 

folio 6

Martijn Jansz mitten tymmerman gewrocht an de brugge bij Vranck Heijnesz van arbeyt, cost ende bier, hout ende spykeren 2 £

Martijn Jansz heeft gebrocht in den Vrouwenveen 16 schepen sants een schyp aerde ende een schyp sloven facit t’samen elcke schyp vijf groot 45 st.

Die scout mitte ambochtsbewaerders van Zoetermeer zijn vadaget voir dijckgrave ende hoege hiemraeden van Rijnlandt om over te leveren die geene die up gescreven waeren om te slachturven ende dat bij haerluijden onderteijkent sulcxs dat zij luijden dair zeer mede bezwairt wairen alsoe die buieren niet en begeerden dat zij hoorluijden sulcxs overleveren souden hebben liever dat die scout ende ambochtsbewairders tegens dijckgrave ende hoghe hiemraeden in rechte souden gaen hebben uuyt crachte van dien die zaeke besteedt ende alsoe requeste verworven ende daer mede gereyst tot Machcheln ten hoege hove ende die dair overgegeven ende missive verworven ’t selve gecost van reijsen van de requeste missive ende ander scriven, in als 45 £

 

folio 7

Die heer van Assendelft heeft ontbooden die scout ende ambochtsbewairs van Zoetermeer uuyt sake van de niuwe metinge verteert in den Haege 51 st.

Martijn Jansz ambochtsbewaerder te Leyden gereyst ende geoposeert tegens dat kerckgebodt van die wintwatermolen t’ Zoeterwou 4 st.

Van scriven gegeven den hiemraetsclerck 2 st.

Martijn Jansz vertymmert an spikeren ijserwerck an de Wilsveense brugge 20 st.

Van’t ’t niuwe hout van die zelve Wilsveense brugge die Claes Jacobsz van niuts vertymmert heeft ende angenomen voer 69 £ die helft nu ende d’andere helft te naeste jair opte ommeslach dair Zegwert een derden paert an compt te geven voir die termijn compt Zoetermeer te geven 23 £

 

folio 8

Die Wilsveense brugge eer die gesteken word ende die brugge t’enden de Marcksewech becoert daer voir betaelt 16 st.

Die hiemraets boeden betaelt dat zij seyden dat hoer quam van ’t ambocht 10 st.

Martijn Jansz uuyt sake dat die bruggen becoert waren te Leyden geweest 4 st.

Martijn Jansz betaelt voir ’t ambocht up ’t maken van die niuewe Wilsveense brugge een tonne cuys facit 20 ½  st. met brengen

Martijn Jansz drie dagen gewrocht in die niuwe brugge voors facit 12 st.

Martijn Jansz een dach gereyst in den Haege aengaende van’t trecht van upscriven van slachturven tegens de hooge hiemraeden 4 st.

 

folio 9

Martijn Jansz twe dagen geweest tot Leyden dat hij ontboeden was aengaende die Marcksewech 8 st.

Die boede die mgr Jacob de Milde sonde dat Martijn Jansz te Leyden comen soude gegeven 4 st.

Joost Jacobsz een boede gesonden dat Martijn Jansz te Leyden comen soude die boede gegeven 4 st.

Martijn Jansz te Leyden gereyst uuyt crachte van dien 4 st.

Martijn Jansz daechs dair nae gereyst in den Haeg al uuyt crachte van dien 4 st.

Martijn Jansz een dach in den Haege geweest mit gelt tot Joost Jacobsz 4 st.

(marge) dese costen zijn begrepen in den oncosten die de commissarissen overgelevert zijn, ergo hier duerslagen

 

folio 10

Adryaen Cornelisz van die Wilsveense brugge uuyt der scouwe te houden 15 st.

Martijn Jansz twe dagen geweest te Leyden voir den hoegen hiemraet ende twe dagen in den Haege uuyt sake van ’t upscriven facit 16 st.

Martijn Jansz 7 bus rysen gebrocht in de brug? platinge bij Vranck Heynen in den Afterwech dair voir 2 st.

Voir die Wilsveense brugge te dammen gegeven 6 £

Van’t aerden an die Wilsveense brugge 34 st.

Van aerde ende sant up ’t tpat in den Vrouwenveen 2 ½ £

Dierck Diercksz van 12 schepen sants in den Vrouwenveen facit 1 ½ £

 

folio 11

Dierck Diercksz van aerde dat te cort quam an Wilsveense brugge 16 st.

Jan Claesz tot Leyden van hout gewrocht an d’ambochtsbrugge 6 £

Claes Jacobsz een dach getymmert an ’t bruggetgen bij Vranck Heynesz 6 st.

Mgr Jacob die Milde gegeven aengaende die niuwe metinge 6 £

(marge) dit es mede begrepen in den costen hier voorn ergo duerslagen

Verteert up die laeste rekening tot die scout van Zoetermeer 5 £

(marge) als inne bovengaende rekening

Joest Jacobsz procureur gegeven van solarys beroerende die niuwe metinge mette advocate ende anders 19 £ 14 st. na inhout die quytantie

(marge) dit es oick begrepen in de voirs costen go duerslagen

 

folio 12

Pieter Neel Maertsz van dat hij besteck gemaeckt heeft van de Wilsveense brugge 4 st.

Verteert doen men de zelve brugge besteden 15 st.

Jan Cornelisz Stompwick 4 dagen geweest verscheyden geweest tot Leyden uuyt zaecke van de niuwe metinge in 3 dagen in den Haege al uuyt saeke voirs ofte van de Marcksewech elcken dach 4 st. facit 28 st.

Martijn Jansz dat hij verscoeten ende gegaert heeft die 2 st. opte morgen bij de Staten van Hollant geconsenteert den prinse van Spangien van zijn bliden incoempste 4 £

Die zelve noch betaeld voir een ghijseling van de zelve 2 st. upte morghen 8 st.

Van sant up dat buurpat after te Vranck Heymesz 10 st.

 

folio 13

Jorys Vranckesz out ambochtsbewairder geweest in den Haege dat die burgemeesters d’ambochtsbewairders ontboeden in den Haege te comen uuyt sake van die niuwe metinge 4 st.

(marge) dit es oick begrepen in den costen van ’t proces

Die croeshiemraeden om die coeren te visiteren ende drie ofte vier maels dairom gereyst tot Leyden van onderteykenen van reysen ende van pubpliceren 41 st.

Die scout van Zoetermeer twe mael uuyt sake van dien te Leyden gereyst 16 st.

Lou Jacobsz van reparatie aen dat bruggetghen t’ende dat Uterste Groenewechtgen 10 st.

Om te compareren met Adryaen Vrancksz aengaende die zaeke van slachturven t’sijnen huyse verteert 22 ½ st.

Uuyt sake voorn tot twee verscheyden reysen verteert tot die zelve Adryaen Vranckesz 20 st.

5 £ 9 st. 6 den.

 

folio 14

Jan Cornelisz Stompwick ambochtsbewaerder voir zijn arbeyt ende moeyte van dit te gaeren ende up te brengen ’t gunt van buyten comen sal 12 £

Geweest die scout ende ambochtsbewaerders van Zoetermeer in den Haege om te consolteren verteert 10 st.

Die schout ende ambochtsbewaerders van Zoetermeer ontboeden van mgr Aelbert Jansz in den Haege te comen om antwoert te geven upte requeste die mijnheeren de hoogehiemraeden van Rijnlant overgegeven hadden verteert of andere oncosten 4 £

Die scout ende ambochtsbewaerders ontboeden ende verdaget van den hiemraeden om te Haerlem te comen verteert of verreyst 45 st.

Costen ende dachgelden gedaen bij Adryaen Willemsz scout tot Zoetermeer

Die scout 5 off 6 dagen geseten omme up te scriven van ’t slachturven van teercosten ende dachgelden 2 ½ £

Die beyde ambochtsbewaerders geseten of voer hoer dachgelden t’samen 2 ½ £

 

folio 15

Die zelve scout een dach geweest tot Leyden omme te spreken metten baliu van’t slachturven 8 st.

Noch metten ambochtsbewaerders geweest in den Haege om te spreken met enigen van den raet aengaende slachturven 8 st.

Noch twe dagen in den Hage geweest omme gemacht te maken ende ’t request te maken aengaende slachturven 16 st.

Noch 3 dagen geweest te Haerlem om ons rechtdach waer te nemen contra de hoege hiemraeden van slachturven 24 st.

Noch twe dagen geweest in den Haege omme surceancie te haelen van den selfden clacht 16 st.

Noch eenen dach geweest tot Leyden omme te aenhoeren of die hiemraeden een besloeten brief bedierde? 8 st.

Noch twe dagen geweest in den Haege omme te haelen ’t antwoert van den hoegen hiemraeden op onse request 16 st.

Noch een dach in den Haege geweest omme onse antwoert te doen ende den commissaris en was niet thuys 8 st.

 

folio 16

Noch een dach geweest te Leyden om die binnelantse coeren van’t scouwen

Noch een dach om die kueren geweest

Noch een dach geweest mitten ambochtsbewaerders omme te oposeren tegens die watermolen tot Zoeterwouden 8 st.

Den clerck van ’t hiemraetscap van dese rekeninge te visiteren 4 st.

Van dese rekeninge te verdubbelden 2 st.

Upte 5en dach in mey heeft Martijn Jansz gecoft in den Haege an hout 51 st.

Martijn Jansz 5 dagen verscheyden gereyst soe te Leyden soe in den Haege ende weder te Leyden om desen inslach geinterneert te hebben facit 20 st.

 

folio 17

’t Hout voirs sal verplaet worden an Wilsveense brugge voer den tymmerman 6 st.

Van cost ende bier 3 ½ st.

Martijn Jansz dair een dach an gearbeyt 4 st.

 

[handschrift Brouchoven]

Totalis somme 97 £ 17 st. 9 den.

‘t jair voorleden was t’over ommegeslagen de somme van 26 st. 1 den. over

Aldus es hier noch te gelden de somme van 96 £11 st. 7 den. over, beloopt up elcke margen 3 st. min een doeyt, zoe es hier goets ende t’over 4 £ 13 st. 4 den. over

Actum den 6en in meye anno 1550

(w.g.) Brouchoven 36

 

 

Oncosten gevallen over den ambocht van Zoetermeer de anno 1562 in ponden, schellingen, penningen tot 40 groten vlaems ’t pont

 

’t Heeren penninckgelt achtervolgende die niuwe ordinantie tot 1410 ½ morgen, op elcke morgen een doeyt facit 8 £ 16 st. 3 p. …

Heynrick Dierckz van den Rijndijck te bloeten ende uuyt der scouwe te houden 5 £ 15 st.

Die naesaet van Odulf Dierckz van de Zwietersluys te aerden 8 st.

Cornelis Dierckz tot Leyden van die Doeswatering uuytt der scouwe te houden na inhoudt die cedulle voor Zoetermeer 4 £ 3 st.

 

folio 3

Die boeden van den hoegen hiemraetscap van Rijnlant voer hoer solaris 10 st.

Die boede van den ambocht 15 st.

Die clerck van den ambocht voir zijn arbeyt van scriven 15 st.

Die edele vrou abdisse van Rijnsburch, dat die buieren van Zoetermeer ende Zegwert gerijft worden doer hoeren venen te vaeren t’samen gehuiert voir 20 £ compt voir Zoetermeer 13 £ 6 st. 4 den.

Die schoudt mit zijn croeshiemraeden van Zoetermeer van zoemer ende winterscouwen 3 £

Verteert op die leste rekening tot den scout van Zoetermeer 5 £

Vranck Heynrickz ambochtsbewaerder gevaceert tot Leyden op Sinte Jansscouwe 4 st.

 

folio 4

Claes Corssen van den santwech buyten die Coepoert 12 st.

Die clerck van den ambocht van een sommaciboeck te scriven 20 st.

Den ambochtsbewaerder Vranck Heynricxsz van dit morgengelt te gaeren ende op te brengen 12 £

Van ’t Smolennairs- ende Doesbruggen uuyt der scouwe te houden 20 st.

Die clerck van den ambocht boven zijn ordinaris voer zijn arbeyt ende grote rekening 20 st.

Die taxatoers van den thienden penninck met die secretarius van zoetermeer hebben verteert tot die scout van Zoetermeer ter wijlen dat zij luyden gevisenteert getaxeert ende gesommeert hebben den 10den penninck in’t maken ende vermaken

 

folio 5

de quoyeren van den selfen 10den penninck t’samen 26 £ 5 st.

(marge, ook voor de volgende drie posten:) transeat sonder te trecken in consequentie ende behouden een yegelijck zijn recht

Noch hebben die schoudt ambochtsbewairders mitten secretarys verteert ter wijlen dat zij luyden geseten hebben omme op te scriven in’t voirleden jair van slachturven veel verscheyden dagen alsoe die buieren niet willich en waeren omme te betaelen van elcke persoen vier st. ende sulcxs metten anderen overgecomen dat zij luyden hoir dachgelden ende costen souden brengen in de rekeninge doen verteert mit ’t selve opscriven 18 £

Noch heeft die scout van Zoetermeer verleyt voir ’t maken van requesten die hij mit eenige van de taxatoers van den 10en penninck overgegeven heeft an den staeten van den landen ende hoeren rentemeester omme uuytstellinge te moegen gecrigen van den selve 10en penninck alsoe die van Zoetermeer die niet en wisten op te brengen overmits dat quade gewasche ende natte jaer etc. doen verteert ofte in ’t maken van de requesten gegeven t’samen 35 st. 6 den.

 

folio 6

Noch hebben die scoudt ende ambochtsbewairders met die clerck verteert doen zij luyden een dach geseten hebben voer de maert omme op te scriven ende te verwachten of daer niemant en was die begeerde opgeschreven te wesen van slachturven verteert 30 st.

Noch hebben die ambochtsbewairders verteert doen zij luyden mit enigen van den buieren ontboeden waeren van die van Zoeterwoude beroerende die Vrouwenveen die moelens ende voerts malcanderen gesproken beroerende die vaert doer die Vrouwenveen met die bruggen sulcxs zij luyden te spreken hadden doen verteert 32 st.

Noch hebben die ambochtsbewaerders gehaelt an cruyk bier dat zij luyden mitten timmerman gehadt hebben in’t maken ende repareeren van de ambochtswercken ende dat zij luyden aldair verteert hebben t’samen 2 £

 

folio 7

Noch hebben die ambochtsbewaerders verteert tot die scoudt doen zij luyden aldair vergairt waeren metten dijckgrave ende enige van zijnen boeden mit enige van den buieren omme malcanderen te spreken beroerende dat slachturven ende die opscrivingen van dien ende malcanderen te raeden wat men daer inne soude doen, doen verteert 2 £

(marge) de ambochtsbewairders zullen dese costen anderssins mogen vinden sonder die te brengen up te mergentalen ergo hier doerslagen

Noch compt die scout van Zoetermeer van die opscrivinge van’t slachturven over te leveren ende voor ’t ambocht noch gereyst daer hem die ambochtsbewaerders of beloeft ende toegeseyt hebben 24 st.

Noch heeft die scoudt van Zoetermeer verleyt van teercosten dat hij mit enige van den taxatoers was om over te leveren dat quoyer van den 10en penninck ende voerts tot Haserswoude ende oeck mede tot Leyden om aldaer te bevragen hoe dat men die quoyeren van den 10en penning soude maken ende wat zij luyden daer inne deden ende ons wilden raeden hoe men die best soude maken verleyt ofte verteert t’samen 2 £ 3 st.

 

folio 8

Noch hebben die ambochtsbewaerders mit die clerck ende enige van den buieren verteert mit die scoudt omme te doen die voerrekeninge ende elcxs dat zijne of te rekenen ende bij een te scriven ende die scriftueren te visiteren, doen verteert 2 £

Op die laeste rekeninge bij den croeshiemraeden ende gemene buieren es toegeleyt den scout van Zoetermeer voer zijn moeynisse van veel verscheyden dagen op opsitten van den 10en penninck, die zommatie van den morgentalen ende 10en penninck te maken ende insgelick van opscriven van ’t slachturven ende van ‘t vaceren ende ’tgunt hij verteert heeft t’samen 12 £

Insgelicxs den clerck van den ambocht toe geleyt voer zijn arbeyt van veel verscheyden dagen geseten op ’t scriven van den 10den penning ende van twe quoyren te scriven te rekenen ende te sommeren ende mede van zijn arbeyt van verscheyden dagen geseten om die

 

folio 9

buieren op te scriven die begeerden te slachturven alsoo die ambochtsbewaerders ende buieren hem beloofden op die rekeninge daer voer toe te leggen ende van twe registers te scriven t’samen hem toegeleyt 12 £

Hebben insgelicxs die croeshiemraeden ende buieren toegeleyt Jacob Willemsz ende Vranck Heynricxsz ambochtsbewaerders dat zij verscheyden dagen geseten hebben bij den clerck om die gemeente op te scriven ende groete moeynisse daer om gehadt ende hoer gelt verteert daer voer elcxs 4 £ 10s. facit t’samen 9 £

Die van Zoetermeer na dat zij luyden versocht hebben uuytstellinge ende dach om den 10en penninck op te moegen brengen ende betaelen soe hebben zij luyden vercregen den tijt van ses maenden mits betalende renten den penninck sestien na beloep des tijts soe hebben voor

(marge: transeat behouden een yegelijck zijn recht)

 

folio 10

den selven 10en penninck ende die renten van dien twe van den taxatoers hem selven elcxs als principael op hoeren prive naem verobligeert de zelve penningen op te brengen soe es die copie van de zelve obligatie op gelesen op dese rekeninge soe hebben die van Zoetermeer ’t selve opelick opgeveylt om den 10den penninck te gaeren ende die renten te betaelen ende ’t ambocht ende die hem selven daer voer geobligeert hebben, scaedeloes te houden soe en es daer niemant geweest die de zelve penningen minder heeft willen op brengen mits dat den annemer die renten mede buyten dat ambochts cost soude betaelen dan voer 48 karolus gulden ende daer es gepresenteert 40 karolus gulden ergo hebben daer omme in deser rekeninge gestelt bij provisie om den 10den penninck op te brengen ende die renten te betaelen t’ samen 10 £

Die clerck van den ambocht

 

folio 11

opten 19en mey lestleden een gheheelen dach geseten op te stucken van slachturven ende noch voer ende nae verscheyden scriften gescreven ende doen Mees Jacobsz zijn rekeninge dede t’samen in als 2 £

De zelve clerck een dach geseten om te rekenen uuyt den morgenboeck 7 hont voor de morgen ende daer nae dat sommaciboeck gemaeckt 8 st.

De zelve clerck gescreven een copie uuyt die gemeen procuratie die Mees Jacobsz gegeven daer voer 6 st.

De zelve clerck van een brief die hij gescreven heeft ende Mees Jacobsz versochte om gevrijt te zijn van ’t ambocht van ‘t volle appel 4 st.

Vranck Heynricxsz niudt ambochtsbewaeder gevaceert tot Leyden uuyt zake van ’t vangenhuys verteert mit zijn cum socys 6 st.

(marge) dit en heeft nyet gemeens mette margengelt dair om hier doorslagen

 

folio 12

Vranck Heynricxsz op ’t buierpat after t’sijnent gebrocht 20 schepen sants daer ‘t ambocht om ’t gerijf van ‘t ganckpat in gehouden zijn dit keeren te betaelen facit 20 st.

De zelve ambochtsbewaerder gebrocht ende gewerft een schyp aerde an de buurbrugge voer zijn woninck 3 st.

Cornelis Haertz heeft angenomen die buurbruggen ende banwercken uuyt den schouwe te houden voer 6 £

De zelve vier schepen aerde gebrocht an vier niuwe wangen an quakelbruggen te weten voer Wouter Bouwinsz bij Adryaen Vranck Adryaens ende ’t oude kerckhof ende een schyp sants daer op elcke schyp 4 st. facit 20 st.

Die selve Cornelis gevaceert tot Haseswoude om te rekening met Roelof Adryaenz beroerende slachturven daer voor 4 st.

(marge, betreft ook de volgende post:) dese oncosten zullen de ambochtsbewaerders anderssins mogen vinden zonder die te brengen up te margentalen ergo hier doorslagen

 

folio 13

Cornelis Haertsz voors drie dagen gevaceert in den Haege met Roelof Adryaensz mitten ambochtsbewaerders om die rekeninge voer d’advocaten te doen beroerende als voren daer voer 12 st.

Willem Cornelisz Smit van spikeren ende yserwerck an de ambochtsbruggen vertymmert ende gerepareert 3 £

Vranck Heynrickz thien schepen sants op ’t pat after zijn woninck daer die buieren doer gerijft worden van carren 3 st. 10 st.

Dat jaer in den inslach vergheten was

Die zelve Vranck drie dagen ghevaceert tot Haerlem beroerende ’t [s]lachturven voer zijn dachgelden 12 st.

Die zelve Vranck drie dagen verscheyden gevaceert tot Leyden beroerende dat slachturven 12 st.

Vranck Heynricxsz heeft eenen dach tot Leyden geweest beroerende dat slachturven ende noch twe verscheyden tot Leyden geweest dat die baliu hem verdaechde ofte ontboet beroerende dat vangenhuys t’samen 12 st.

(marge) omme redenen als boven dit doerslagen

 

folio 14

Vranck Heynricxsz een schyp aerde gewerft an Huymens quakel daer voer 3 st.

De zelve Vranck Heyn noch 4 dagen verscheyden in den Haege geweest mit die ambochtsbewaerders van Zegwert voer zijn dachgelden 16 st.

Vranck Heynrickz voer verscheyden dagen in den dorpe geweest dat hij van den scoudt ontboeden word om voer ‘t ambocht te soliciteren ende doen die baliu van Rijnlant hier was beroerende ’t slachturven ende oeck doen zij tegens Mees Jacobsz rekenden t’samen 16 st.

Heynrick Andryesz tymnmerman van houdt ende arbeyt gerepareert ende verwrocht an bruggetgen bij Jonge Jacob Willemz 4 st.

De zelve gewrocht an ’t quakeltgen bij te Huymens van houdt ende arbeyt t’samen 2 £ 15 st.

Die zelve van houdt ende arbeyt van repareeren van Sterren- ende Wilsveense bruggen t’samen 4 £

 

folio 15

Heynrick Andriesz tymmerman voors noch gewrocht an de platinge in de Vrouwenveen van hout ende arbeyt 1 £ 14 st.

Die zelve tymmerman gemaeckt een niuwe wange an Keysersbrugge van houdt ende arbeyt 30 s .

Die zelve timmerman gerepareert dat bruggetghen bij Adryaen Vranck Adryaensz van hout ende arbeyt 5 £

Die zelve tymmerman van een niuwe planck ende niuwe leen geleyt over ’t gat after die scout van Zoetermeer daer voer 10 st.

Die zelve gewrocht an Vranck Heynenbrugge van houdt ende arbeyt t’samen 2 £

Die zelve gemaeckt een niuwe wange an de Wilsveense brugge van houdt ende arbeyt t’samen 6 £

Den selfden tymmerman alle dese ambochtswercken gemaect op zijn eygen cost ende bier ende heeft de ambochtsbewaerders mede de cost gegeven daer voer 6 £

 

folio 16

Jacob Willemsz ambochtsbewaerder van Zoetermeer heeft gegeven van teercosten wagenhuier als hij mitten scoudt van Zoetermeer ende Vranck Heynricxsz vaceerden tot Haerlem om hoer luyden te verantwoerden op den eyssche die den dijckgrave in meninge was om op hen luyden te doene beroerende ’t overleveren van ’t opscriven van ’t slachturven ende voer den talman ende andre oncosten t’samen 7 £ 15 st.

(marge) om redenen als voorn hier geroyeert

Jacob Willemsz voers drie dagen gevaceert op te selve reyse tot Haerlem voer zijn dachgelden 12 st.

Die zelfde ambochtsbewaerder heeft gegeven den scoudt ende ambochtsbewaerders van Zegwert dat zij met meer ambochten ondersocht hebben in de maert anno 62 ande sluysen tot Sparendam hoe dat quam dat wij geen water en loesden, daer voer 2 £ 6 st. 6 den.

De zelve gegeven Roelof Adryaensz om mede nae Mechelen te reysen beroerende dat slachturven 4 £

(marge) geroyeert om redenen als voors

 

folio 17

Jacob Willemsz ambochtsbewaerder mit die scout ende Adryaen Vrancken gevaceert tot Leyden uuyt saeke van slachturven verteeert of van andere costen t’samen 3 £ 10 st.

Den ambochts bewaerder voer zijn dachgelt 4 st.

Jacob Willemsz een dach gearbeyt an de brugge bij Vranck Heynez 4 st.

Noch van een scip aerde an de zelve brugge van coep ende brengen 5 st. 6 den.

Jacob Willemsz heeft noch ghegeven doen Claes Corss zijn gelt haelde van ’t santpat buyten die Coepoert 3 st.

De zelve Jacob Willemsz heeft noch gegeven van teercosten doen zij voer den dijckgrave uuyt saeke van slachturven verdaecht gecondempneert worden 1 £ 15 st.

Noch gegeven den talman ende van boeten 17 st.

(marge) om redenen als vooren doerslagen

 

folio 18

Jacob Willemsz heeft noch gegeven Adryaen Vranckz van dat hij dat ambocht gedient heeft voer dijckgrave ende hoege hiemraeden daer voer 1 £ 12 st.

Jacob Willemsz een dach gearbeyt an de oude kerckhoffebrugge 4 st.

Noch een dach gewrocht an de brugge bij Adryaen Vranck Adryaensz 4 st.

Noch heeft Jacob Willemsz gegeven in den Haege doen zij mette gemeen ambochten rekenden tot twe verscheyden reysen t’samen 4 £ 10 st. 9 den.

(marge) geroyeert om redenen voors

Voer den ambochtsbewaerder drie dachgelden facit 12 st.

Noch heeft Jacob Willemsz verleyt tot Haserswoude doen zij een dach met malcanderen leyden om in den Haege te reysen angaende die voirrekeninge of dat die ambochtsbewaerders ten afteren waren van jaer 60 2 £ 8 st.

 

folio 19

Jacob Willemsz verteert mit den schoudt van Zoetermeer doen zij luyden ontboeden waeren van den dijckgrave van Delflant om te scouwen in Roeleveen ende den dijckgraef en quam daer niet doen verteert 4 st.

Den ambochtsbewaerder voer zijn dachgelt 4 st.

Jacob Willemsz voors heeft eenen dach gearbeyt an dat bruggetghen bij Adryaen Vranck Adryaensz ende een dach an bruggetghen bij Wouter Bouwinsz t’samen 8 st.

Den heemraetsboede heeft Jacob Willemz gegeven van dat hij twe mael die ambochtsbruggen beleedt hadde 7 st. 6 den.

Die voers ambochtsbewaerders heeft met den scout ende Vranck Heynricxsz twe verscheyden dagen gevaceert in den Haeg ende eenen dach tot Leyden beroerende dat dinckhuys verteert ende anderen oncosten gegeven 2 £ 15 st.

(marge: omme redenen voern. hier doergehaelt)

 

folio 20

Jacob Willemz vier dagen uuyt saeke voers gevaceert in den Haege ofte Leyen beroerende dat dinckhuys t’samen 16 st.

Hebben noch die voers ambochtsbewaerders gevaceert twe verscheyden reysen in den Haege ende tot Leyden doen verteert ofte van veerscat ofte voeren gegeven 2 £ 11 st. 6 den.

Jacob Willemsz heeft noch vier dagen gevaceert in den Haege ofte Leyen beroerende dat slachturven 16 st.

Jacob Willemsz heeft noch gegeven die schuetinne van Zegwert dat aldaer verteert es voer Zoetermeer bij den baliu ende sijnen dienders de ambochtsbewaerders ende een deel van de gemeen buieren van Zoetermeer dat zij aldaer vergaert geweest zijn uuyt saeke van slachturven ende andere zaeken die zij luyden aldaer te doen gehadt hebben in twe ofte drie jaeren t’samen 9 £ 7 st. 6 den.

 

folio 21

Noch de zelve Jacob Willemsz ghevaceert in den Haege aengaende ’t slachturven tot twe verscheyden reysen doen verteert ofte anderen oncosten 12 st.

Den zelfden ambochtsbewaerder van twe dachgelden t’samen 8 st.

Noch den zelfden ambochtsbewaerder van een dach gearbeyt an de brugge after Vranck Heyn 4 st.

Jacob Willemsz heeft noch gegeven de balius boede voer dat Cornelis Vranckez voer zijn asincgelt corte 6 st. 3 den.

Jacob Willemsz heeft noch ghegeven den dijckgrave van Rijnlant doen hij met zijn dienders al hier quam in de naezoemer om te visiteren ’t gunt geslachturft was ende sulcxs met hem gecompareert ende hem gegeven 26 £ 10 st.

(marge) de ambochtsbewaerders zullen dese schenckaige mogen vinden daer hun goetduncken sal sonder die te brengen opte margentalen ergo doerslagen

 

folio 22

Oncosten van den Vrouwenveen

Jacob Willemsz heeft an Sterren ende Wilsveense bruggen een dach gearbeyt daer voer 4 st.

De zelve van een schyp aerde an beyde bruggen van coep ende brenghen 5 st. 6 den.

Noch de zelve Jacob Willemsz an bruggetgen bij zijn huys een dach gearbeyt 4 st.

Van een schyp aerde daer an van coep ende van brengen 5 st. 6 den.

Den voers ambochtsbewaerder een dach gearbeyt an ’t plaetwerck in den Vrouwenveen 4 st.

Noch de zelve van seckzoeden ende elsen sconen die quade dellen mede gemaeckt in den Vrouwenveen daer voor betaelt 1 £ 10 st.

Den ambochtsbewaerder drie dagen die stoven gesteken daer gebrocht ende in de gaten gestelt daer voer 12 st.

Noch daer in gebrocht 7 schepen aerde elcke schyp van coep of brengen 9 groot facit 1 £ 11 st. 6 den.

 

folio 23

Jacob Willemsz ambochtsbewaerder voers heeft 42 schepen sants gebrocht op ’t pat in de Vrouwenveen elcke schyp 3 st. facit 6 £ 6 st.

Die zelve noch gebrocht opte Marcksewech 13 schepen sants elcke schyp 3 st. facit 1 £ 19 st.

De zelve noch eenen dach gearbeyt an de wange van Wilsveense brugge die ingevallen was 4 st.

Noch de voors ambochtsbewaerder gegeven van dat die buurbrugge ofte plancken beleedt waeren bij den scout van Zegwert 8 st.

Jorys Vrancken gebrocht in den Vrouwenveen dat ’t voerleden jaer versuymt was in den inslach te stellen 26 schepen sants elcke schyp sants 3 st. facit 3 £ 18 st.

Jorys Vrancken gevaceert tot Haserswoude om met die ghemeen dorpen te spreken beroerende dat slachturven 4 st.

(marge) om redenen als voorn doerslagen

 

folio 24

Jorys Vrancken gevaceert in den Haege drie dagen met die gemeen dorpen doen zij hoer rekeninge deden voer advocaten? beroerende ’t slachturven voer zijn dachgelden 12 st.

Huych Jacobsz gebrocht opte Marcksewech 21 schepen sants elcke schyp 3 st. facit 3 £ 3 st.

Mees Jacobsz gebrocht voer ende after die brugge bij sijnent 11 schepen sants elcke schyp voer carren 1 st. facit 11 st.

Cornelis Man Symonz van 6 scepen sants op ’t buierpat over zijn lant dat carren 6 st.

Meynert Cornelisz heeft 10 schepen gebrocht op ’t pat in den Vrouwenveen elcke schyp 3 st. facit 1 £ 11 st.

Opte tSmolenaers ende Doesbrugge van reparatie es ommegeslaegen achtervolgende die maenceel 2 £ een st. 3 den.

 

folio 25

Cornelis Haertsz ende Jacob Jansz taxatoers van den 10en penninck metten scout van Zoetermeer gevaceert tot Leyden metten quoyere van den zelfden 10en penninck om ’t selve over te leveren in handen van den ponsenarys ende sulcxs gedaen verteert ofte van schuyt voeren t’samen 12 st.

Ende elcke taxatoer van hoer dachgelden 6 st. facit 12 st.

Die zelve twe taxatoers gevaceert in den Haege an de rentemeester meester Arent Cobel om dach ende tijt te vercrigen van den zelfden 10en penninck overmits dat quade natte jaer ende sulcxs tijt vercregen 6 maenden op renten den penninck 16 daer die taxatoers elcxs hoer persoenen ende alle hoeren goeden als principael onder gestelt hebben sulcxs van scriven gegeven van de obligatie ende copieren ofte verteert t’samen 3 £

 

folio 26

Jacob Willemsz twe dagen tot Leyden gevaceert ende eene dach in den Haege uuyt saeke van slachturven verleyt ofte verteert 1 £ 11 st.

(marge) doerslagen om redenen voorn verhaelt

Noch van schuyt voeren gegeven 2 st.

De zelve van drie dach gelden elcken dach 4 st. facit 12 st.

Jan Adriaen Aemenz an de brugge t’enden de Marcksewech uuyt der scouwe te houden 1 £

Jacob Willemsz van reparatie, stoven, hout, aerde ende anders gerepareert an ’t bruggetgen bij zijn huys 1 £

Vranck Heynricxsz ambochtsbewaerder gegeven ofte toegeseyt Mees Jacobsz voer zijn arbeyt cost moeynisse dat hij ’t ambocht gedient ofte voer gelopen heeft in’t stuck van slachturven 25 £

(marge) geroijeert om redenen voors

 

folio 27

De zelve Mees Jacobsz es toegeseyt dat hij gerekent heeft verleyt te hebben hier an procureurs advocaten van’t appel ende anders beroerende dat slachturven t’samen 23 £ 10 st. 6 den.

Vranck Heynricxsz ambochtsbewaerder heeft gebrocht ofte doen brengen op te Marcksewech 12 schepen aerde elcke schyp 3 st. facit 1 £ 16 st.

Noch de zelve van elsen stoven ende anders daer op gewerft t’samen van coep ende arbeyt 2 £

Noch de zelve gebrocht ofte doen brengen op te Marcksewech vijftich schepen sants elcke schyp 3 st. facit 7 £ 10 st.

Noch de zelve doen maken ende repareren die wange an de brugge t’ende de Marcksewech van hout arbeyt spikeren aerde t’samen in als cost, bier 6 £

 

folio 28

Die zelve ambochtsbewaerder doen repareren die wangen van d’oude kerckhofsebrugge van hout arbeyt aerde spikeren t’samen cost bier in als 4 £

Noch de zelve geplaet ende gewerft in de Vrouweveen van houdt aerde ende stoven arbeyt cost bier t’samen 3 £

De zelve gebrocht op’t pat in’t Vrouwenveen 26 schepen sants elcke schyp 3 s facit 3 £ 18 st.

Den ambochtsbewaerder voors van den inslach tot Leyden te brengen ende weder te haelen 8 st.

Den clerck van den ambocht voer dat te verdubbelen 6 st.

Den clerck van ’t heemraetscap van desen te visiteren ende te onderteykenen 2 £

Den ambochtsbewaerder noch drie dagen gebaggert an’t buierpat after tsijnent dattet sant stede houden sal daech 4 st. facit 12 st.

 

folio 29

Jacob Jan Jacobsz heeft doer begeerte van de gemeen buieren gereyst in den Haege om te consoleren mettet placcaet van slachturven alsoe zij ’t selve niet en verstonden sulcxs de zelve consultatie hier angeheft vermeldt gegeven ofte verteert t’samen 3 £ 8 st. 6 den.

(marge) omme redenen als voors geroijeert

De zelve Jacob Jansz voer zijn dachgelt ende groete moeyten 6 st.

Jacob Jansz gevaceert in den Haege om request over te geven om tijt ende dach te hebben van den 10en penninck 8 st.

Noch de zelve gevaceert tot Leyden in de Cat uuyt saeke van slachturven 4 st.

Item Brouchorst den advocaet gegeven in den Haeghe van ’t dyenen in de zaecke van ’t slachturven 6 £ ende noch verteert 20 st. facit t’saemen 7 £

(marge ) geroijeert om redenen voors

 

folio 30

[handschrift Brouchoven]

Item Jonge Jacob Willemsz comt van drie schepen aerde 4 st. 6 den.

 

Totalis somme 3 7 £ 3 st. 1 den. ob po

beloopt up elcke margen vier stuvers ende drie doyts zoe loopt hier onder 26 st. 9 den.

Actum den 25 aprilis 1563

(w.g.) Brouchoven 49

 

 

Inslach van de lasten ende costen gevallen over ‘t gemeen amboecht van Soetermeer in den jaren seven ende acht ende tzeventich gemaect bij ponden schellingen ende penningen van 40 grooten vlaems ’t pont

 

In den eersten compt mijn heren pennynckgelt op elcke morgen een deuyt tot 1410 ½  margen bedragende ter somme van 8 £ 16 st. 3 den.

Item die croesheemraden comen voor haeren dienst van schouwen elcxs 15 st. bedragende t’samen 3 £

Item den scout compt voor sijn salaris facit 15 st.

Item den secretaris van gelijcke voor sijn salaris facit 10 st.

 

folio 2

Item van de Doesweteringe uuyter schouwe te houden facit 7 £

Noch van ’t santpat buyten Leijden uuyter schouwe te houden 27 st.

Item Pieter Dirck Jansz out amboechtsbewaerder van Soetermeer compt van den hondersten penynck anno zeven ende tzeventich gevallen te collecteren ende op te brengen mitsgaders van ’t morgengelt te garen ende andere contribuytie mit seeckere penningen die den selven amboechtsbewaerder voor ’t amboecht verscoeten heeft gehadt bij de gesworens ende gemeen buijeren op te amboechtsreeckenynge overgeleyt ende hem sulcxs toegeleyt met zijn moeyten ende vaceren in als die somme van 100 £

Item comen die hiemraetsboeden voor heur salaris 10 st.

 

folio 3

Item gegeven twee jaren pachts van de Vrouwveen verscheenen anno ses ende seven en tzeventich tsiaers 20 £ facit 40 £

Item die Vrouweveen wederom ingehuyert alsoe die uuyter huyer ofte pacht was doen gegeven van rantsoen of van verteerde costen bij schoudt amboechtsbewaerders facit 10 £ 12 st.

Item die brugge bij ’t ouwe kerckhof doen repareren ende anaerden, gegeven van houdt, aerde ende arbeyt t’samen 6 £

Item insghelycxs gegeven van de quakell bij te Pieter Florisz te repareren ende an te aerden in als die somme van 4 £

 

folio 4

Item verteert tot die schoudt van Soetermeer bij scout amboechtsbewaerders gesworens ende sommige buyeren opte amboechtsreeckenynge facit 10 £

Item opten 19en dach february 78 een sitdach gehouden van ’t opschrijven van slachturfven, doen verteert bij scout amboochtsbewaerders ende secretaris facit 2 £ 4 st.

Item ghegeven van ’t padt in de Vrouweveen te maecken ende te repareren alsoe ’t seer ontrampeneert was van’t sant, aerde ende arbeyt 15 £

 

folio 5

Item gegeven van de quakel bij te Ceeltgens te repareren met houdt ende aerde facit 4 £ 4 st.

Item gegeven van de quakell bij te Jongens voor ons porcy ende van de quakel bij te Huymens te repareren in als facit 1 £ 6 st.

Item Wynbrant Mathijsz, smit compt van ysserwerck an de quakels, bruggens ende andre amboechtswercken, gelevert volgende zijn register facit 8 £ 4 st.

Item van ’t sandtpadt after Broer Neel Symonsz te onderhouden tsjaers 30 st. daer van betaelt twie jaren verscheenen anno zeven ende achtentseventich facit 3 £

 

folio 6

Item die taxateurs van den hondersten penning gevallen anno ses ende sevenentzeventich hebben geseeten thyen verscheyden dagen om die taxatie te doen, compt voor heur dachgelden daechs tyen stuvers, beloopt in als voor haer drie taxateurs facit 15 £

Item die secretaris heeft gemaect ende geschreven dat quoyer van den hondersten pennynck over ’t gemeen amboecht van Soetermeer anno seven ende tzeventich groot vijftich bladren ende ’t zelve verdubbelt ende gecopieert tot behouff van ’t amboecht waer inne die secretaris groote moeyten ende arbeyt gedaen heeft met die taxateurs ende anbrenge te schrijven mitsgaders die selve taxateurs over te leggen reeckenen ende effenen compt hier vooren facit 14 £

 

folio 7

Item die clerck heeft noch gemaect een gaerboock van de margentalen in Soetermeer mitsgaders zeeckere restantcedulle van ongelt compt hier vooren 2 £

Item den selven heeft noch geschreven die amboechtsrekenynge nu laestmael ghedaen bij de amboechtsbewaerders ende die selve verdubbelt mitsgaders een dach geseeten opte voorreeckenyngh ende een dach opte principael reeckenynghe compt hier vooren t’samen 3 £

Item den zelve heeft gemaect ende geschreven die reeckenyngh van den hondersten penning anno ses ende tzeventich alsoe die nu onlanxs bij de collecteurs gedaen es ende die selve verdubbelt mitsgaders noch meer andre gaerceelen tot haeren behouff gemaect compt in als 2 £

 

folio 8

Item den secretaris heeft noch geschreven seeckere voorwaerden ende andere ambochts-boecxskens compt hier vooren t’samen 20 st.

Item den selven heeft noch gemaect ende gescreven een gaerboeck van den hondersten penynck daer die amboechtsbewaerder die selve hondersten penning anno 77 mede gaerde compt daer voor 20 st.

Item den zelven heeft noch gemaect een quoyer van de margentalen volgende ’t placcaet van den hondersten penynck ’t welck men overleverde Cornelis van Aecken ende gemaect die voors inslagen compt hier vooren t’samen in als 1 £ 10 st.

Item Claes Meijnertsz, amboechtsbewaerder heeft 20 dagen gevaceert voor ’t amboecht zoe te Leyden ende elders compt daechs 4 st. beloopt facit 4 £

 

folio 9

Item Vollebrecht Gerytsz de Ruw mede amboochtsbewaerder heeft zes verscheyden reyssen gevaceert voor ‘t amboecht ende toesicht gehadt an zeeckere amboechtswercken compt daechs 8 st. facit 2 £ 8 st.

Alzoe die ambochtsbewaerders gesinsunieert zijn van wegen ende uuyte naem van den dijckgraeff ende hogeheemraden van Rijnlant om alle die bruggens in Soetermeeer weder te maecken ende te repareren die welcke seer ontrampeneert zijn sulcxs dat die selve wel costen zal te maecken van houdt, arbeyt ende anaerden ontrent zes hondert carolus guldens daer van die helfte wel gereet gelt sal moeten wesen daer omme versouckende die schout ende amboechtsbewaerders in desen ommeslach te passeren uuyt zaecke voors 300 £

Van dese rekening te visiteren ende te onderteyckenen 6 st.

 

folio 10

Item die scout van Soetermeer heeft voor ’t amboecht gereyst ende gevaceert tot Leyden in den Hage ende elders angaende die amboechtszaecken, tot negen verscheyden dagen volgende zijn register compt daechs 10 st. facit 4 £ 10 st.

 

Totalis Somme 579 £ 2 st. 3 den.

Beloopt up elcke margen acht stuvers zoo es hier over 2 £ 14 st. 4 den. ob

Dese penningen sal men moegen ommeslaen behouden een yegelick zijn debat ende goet recht Actum den 2en juny 1578

(w.g.) Brouchoven 65

 

 

Inslach van de binnelantsche oncosten zoe van reperatie van de ambochtswercken, vacatien van schout ende ambochtsbewaerders verteerde costen, ordinaris pachten ende diergelijcke gevallen over ’t gemeen ambocht van Soetermeer in den jare 1500 twe ende tachtich overgeleyt bij schoudt ambochtsbewaerders ende heemraden van Zoetermeer voors, in ponden schellingen ende penyngen van 40 grooten ’t pondt

 

Eerst

Item meyn heeren die hoge hiemraiden van Rijnlant comen van ’t penynckgelt dat verschijnen zal dit jaer 1583 die somme van 8 £ 16 st. 3 den.

Item den schout van den ambacht compt van zijn ordinaris facit 15 st.

Item den clerck van den ambacht compt voor zijn ordinaris 10 st.

Item die croesheemraiden coomen voor heur ordinaris van schouwen facit 3 £

Item compt Aelbrecht Corssen Visscher van die Doesweeteringe uuyter schouwe te houden anno 83 facit 7 £

 

folio 2

Item van ’t santpadt buyten de Coepoort tot Leyden uuyter schouwe te houden anno 83 facit 2 £

Item die hiemraetsbode van Rijnlant voor heur ordinaris facit 10 st.

Item Dirck van Kessell rentemeester van ’t convent van Reynsburch compt over een jaer pachts van de Vrouweveen de anno 1583 facit 15 £

Noch compt Jacob Jacobsz van ’t sandtpadt achter Vranck Heynen woning te onderhouden met sant facit 3 £

Item die coster van den ambacht van de ambochtsdinghen te pubpliceeren ende of te roupen facit 15 st.

Item schoudt ende ambochtsbewaerders mit die secretaris hebben drie verscheyden sidtdaghen gehouden omme op te schrijven van ’t slachturven tot coste van ’t ambacht doen verteert facit 11 £ 9 st.

Noch bij schoudt ende ambochtsbewaerders ende secretaris drie sidtdaghen gehouden om over te boucken tot coste van ’t ambacht doen verteert 6 £ 9 st.

 

folio 3

Item den timmerman heeft gemaect een nyeuwe quakell t’enden die Groenewech van gesaecht eyckenhout compt daer voor volgende voorwaerden ofte besteck van anneminghe die somme van 33 £

Item noch compt den timmerman van zeeckere hout ende arbeyt gedaen in ’t aenschoeyen ende maecken van die ambochtsbruggens ende quakels volgende zijn specificatie daer van gelevert de schout ambachtsbewaerders ende hiemraiden die somme van 16 £ 14 st.

Noch compt den smit van den ambocht van ijsserwerck gelevert aen de nyewe quakel ende ander ambachtswercken volgende zijn specificatie 10 £ 11 st. 6 den.

Item die ambochtsbewaerders hebben doen maecken dat padt in de Vrouweveen ende daer zeeckere nyeuwe aertwercken aen ’t padt gedampt ende opgemaeckt met grooten arbeyt ende costen van ryet, boucken, elssen, stoeven, soden, sant ende dat padt van ‘ teen eynde tot het ander met zant verhoocht ende die dellen daer inne geleghen met stoven ende zoden opgeset welck in als gecost heeft volgende specificatien facit 60 £

 

folio 4

Item den ambachtsbewaerder is toegeleyt opte ambachtsreeckeninghe bij den ambachtsheer schout heemraiden ende geswooorens voor collecteren van de ommeslach facit 25 £

Item verteert opte visentatie van ’t slachturven van ’t voorleden jaer 1582 bij schout ambochtsbewaerders heemraiden ende sommighe buyeren facit 12 £ 13 st.

Item van de ambochtswercken zoe van bruggens, quakels ende ander plaetwercken uuyter schouwe te houden an te aerden zoe van de winter ende soemerschouwe gegeven facit 18 £

Item den schoudt heeft tot verscheyden reyssen gevaceert tot Leyden in den Hage ende elders aengaende die ambochtssaecken hem daer voor toegeleyt voor zijn moeyten facit 19 £

Item die schoudt ende ambochtsbewaerders mit die secretaris hebben drie sidtdaghen gehouden omme die ambochtspenningen t’ontfangen volgende den ommeslaghen, compt hemluyden daechts volgende ordonnantie daer op bij den dijckgraeff ende hoeghe hiemraden ghemaect 16 st. facit 7 £ 4 st.

 

folio 5

Item schout ambochtsbewaerders ende heemraiden bevinden nodich dat men dese jegenwoordighe jaere 83 zal doen maecken die Marcksewech die welck men althans niet passeren en mach omme daer een santpadt boven ’t waeter te maecken met zant ende aerde dat men dat bequamelicken zal mogen gaen welcke maeckinge wel zal costen die somme van 35 £

Item noch ten begeeren ende ordonnantie van heeren staeten ‘s lants van Hollant angenomen een poynier daechs voor achtyen stuvers ende dat voor den tijt van drie weecken ende alsoe die poynier niet uuyt en trocken hebben nochtans alsoe hij angenoemen was hem moeten betaelen, compt argo hier uuyt gegeven voor de voors drie weecken facit 18 £ 14 st.

(marge) dese oncosten mogen ambochtsbewaerders anderssins vinden ende nyet opte margentalen daerom hier geroijeert

 

Item noch andermael beschreven ende geordonneert bij de Staeten van Hollant om een poinyer uuyt te stellen ende nadyen schoudt ende ambochtsbewaerders geen poinyers ende conde crighen hebben in de plaets van dien betaelt aen handen van Foy van Brouchoven dijckgrave van Rijnlandt in voldoenynge van de oncosten van boedeloen ende diergelijcke daer inne gevallen volgende quytantie daer van zijnde facit 22 £ 4 st.

 

folio 6

Item noch doen maecken een padt tusschen die Voorwech ende die Groenewech tot gerijff van de buyeren omme daer over te passeeren na Delft, Hage ende te velde mit sandt ende voorts mit een plaetinge, draey, een boom ende een leen daer men overgaet compt daer voor in als 26 £ 12 st.

Item verteert opte ambochtsreeckeninge bij den ambochtsheer schout ambochtsbewaerders heemraiden geswoorents ende sommige buyeren daer op vergadert zijnde facit die somme van 25 £

Noch hebben schout ende ambochtsbewaerders mit die hiemraiden opten 18en aprillis 83 vergadert om den inslach te maecken ende over te leggen doen verteert 3 £ 12 st.

Item de ambochtsbewaerders hebben tot 18 daghen gevaceert buyten het ambocht van die ambochtssaecken zoe te Leyden in den Hage ende elders volgende specificatie op te ambochtsreeckeninghe over geleyt compt daechts 8s. facit 7 £ 2 st.

Item compt Sijmon Claesz van vier schepen sants gelevert op ’t padt after ’t veerhuys facit 1 £ 18 st.

 

folio 7

Item die secretaris van den ambocht is opte ambochtsreeckeningh toegeleyt voor zijn moeyten omme die ambochtsreeckeningh op schrijven van ’t slachturven overboucken ende andere ambochtsdinghen te schrijven mitsgaders inslagen in als die somme van 18 £

Item ’t ambocht compt te cort nopende die uuytgemoerde landen die aen ’t ambocht geschadt zijn ende voor de gemeene contribuytie zijn blijven legen desolaet tot 29 marghen 5 hondt ende alsoe den ambochtsbewaerders daer van belangende den voorgaende ommeslach van 13 st. 1 blanck opte margen niet en heeft ontfangen bedragende die somme van 20 £ 10 st. 9 den.

Item compt den clerck van den hiemraetschap van den inslach te vysenteeren ende t’onderteyckenen facit 4 st.

 

Totalis somme 399 £ 14 st. 6 den.

Als men ommeslaet op elcke margen vijf stuvers ende vijf doeyts zoe es hier commers ende ten achter 3 £ 5 s …

Actum den 14en may 1583

(w.g.) Brouchoven 69

 

 

Inslach van de binnenlantse costen beroerende die reperatie van ambochtswercken, vacatien van schoudt ende ambochtsbewaerders, ordinarissen, pachten, verteerde costen op sidtdagen ende diergelijcke andere oncosten gevallen ende verscheenen over ’t ghemeen ambocht van Zoetermeer eenige inden jare 1500 drie ende tachtich ende eenige in den jaere 1500 vier entachtich breder hier na verclaert, gestelt in ponden, schellingen ende penningen van 40 grooten ’t pont

 

Eerst

Item compt den hoegenhiemraiden van Rijnlandt over een jaer penynckgelts verscheenen anno vierentachtich facit 8 £ 16 st. 3 den.

Item den schoudt van den ambocht compt van zijn ordinaris facit 15 st.

Item den clerck van den ambocht compt voor sijn ordinaris facit 10 st.

Item die croesheemraiden coomen voor heur ordinaris van schouwen facit 3 £

 

folio 2

Item compt Aelbrecht Corssen Visscher van de Doeswaeteringhe uuyter schouwe te houden bij hem daer van bedongen voor dit jegenwoordige jaer 84 facit 7 £

Item compt Cornelis Dircxs Coster wonende tot Soeterwoude van ‘t santpadt buyten die Koepoort van Leyden uuyter schouwe te houden bij hem daer van bedongen voor dit jaer 1584 voorts facit 3 £

Item die hiemraetsboede van Rijnlandt coomen voor heur ordinaris facit 10 st.

Item Dirck van Kessel rentemeester van ’t convent van Reynsburch compt over een jaer pachts van de Vrouweveen dat verschijnen zal dit jaer 1500 vierentachtich facit 15 £

Item Jacob Jacobss compt van sandt gelevert op ’t padt after zijn wonynge tot geryff van de buyeren facit 3 £

Item den coster is toegeleyt van de ambochtsdingen te pubpliceeren een jaer facit 15 st.

 

folio 3

Item die schoudt ende ambochtsbewaerders mit die zecretaris gehouden drie verscheyden sidtdagen omme op te schrijven van ‘t slachturffven tot coste van ‘t ambocht doen verteert in als facit 11 £ 3 st.

Noch schoudt ambochtsbewaerders ende zecretaeris gehouden ende geseeten drie verscheyden dagen tot geryff van de ghemeen buyeren omme die veralteneerde landen te verboucken volgende ordonnantie bij de hoegehiemraiden gemaeckt doen verteert in de drie reyssen facit 10 £ 12 st.

Item den timmerman van den ambocht heeft gemaeckt een nyeuwe quakel tot passaigie vandt padt dat die buyeren onlancxs verwagen hebben te passeren tussen die Voorwech ende die Groenewech compt den timmerman van houdt ende arbeyt volgende zijn specificatie op te ambochtsreeckenynge overgeleyt die somme van 30 £

Item compt noch den timmerman van twe nyeuwe vanghen gemaeckt aende

 

folio 4

quakel bij Dirck Wouter Bouwenss temeen ’t Groeneweechgen ende quakel voorts wat verstelt ende die geschoyt met plancken mitsgaders noch zeecker reperatie gedaen ende hout gelevert an de ander ambochtsbruggen ende quakels t’samen daer aen verdient volgende specificatie die somme van 16 £ 12 st.

Item den smit van den ambocht compt van ijsserwercken zoe van banden, gijngen, spijckeren ende diergelijcke, verwrocht an de voors nyeuwe quakel ende d’andre reperatie voors in als facit 11 £ 3 st.

Item compt Adriaen Corneliss Jongeneel als bij hem in’t openbair angenomen een geheel jaer angeaert te te houden die bruggens ende quakels mitsgaders die plancken die ’t ambocht toe coemen te houden ende die zelve uuyter schouwe te houden daer van bedongen die somme van 18 £

Item Leenert Adriaenss wonende tot Wilsveense bruggens een geheelt jaer an te aerden ende uuyter schouwe te houden facit 6 £

 

folio 5

Item compt Leen Dirckman van de quakel ende die paden after t’zijnent ende ’t vingerling tot geryff van de buyeren te onderhouden facit 2 £

Item ghegeven dat jaer twe entachtich dat versuymt is de voorleden jare in den inslach te brenghen van den Rijndijck te blooten ende die hiemraetsboede haer schouwe daer over te leveren ende insgelijcxs dit voorleden jaer 1500 drie ende tachtich die somme van t’samen 12 £

Item verteert op te vysentatie van ’t slachturven de verleeden jare 1500 drie entachtich bij schoudt ambochtsbewaerders ende heur ancleven facit 13 £ 3 st.

Item die schout ende ambochtsbewaerders hebben drie sidtdagen gehouden omme die ommegeslagen penynghen te ontfanghen na vermelden die ordonnantie bij den dijckgraeff ende heemraiden van Rijnlant op ’t stuck van de collectatie gemaeckt compt elcxs daechts facit 16 stuvers facit 7 £ 4 st.

 

folio 6

Item den ambochtsbewaerder is toegeleyt opte ambochtsreeckenynge bij den ambochtsheer schoudt heemraiden ende gezworens voor ’t gaderen van de ambachtspennynghen die somme van 25 £

Item den schoudt van den ambocht heeft tot verscheyden reyssen gevaceert zoe tot Leyden in den Hage ende elders angaende die ambochtszaecken hem daer voer mit zijn verteerde costen daer inne begrepen toegeleyt die somme van 18 £ 12 st.

Item die ambochtsbewaerders hebben tot 19 dagen gevaceert buyten het ambocht, van die ambochtssaecken zoe tot Leyden ende in den Hage volgende heur specificatie daer van opte ambochtsreeckenynge over geleyt facit daechs 8 st. 7 £ 10 st.

Item die schoudt ambochtsbewaerders ende die heemraiden vergadert om deses inslach te maecken ende over te leggen doen verteert facit 3 £ 15 st.

 

folio 7

Item op te ambochtsreeckenynghe verteert bij den ambochtsheer ambochtsbewaerders heemraiden ende sommige buyeren daer op vergadert die somme van 25 £

Item compt Jonge Pieter Pier Govertss van sant gelevert op ’t padt after ’t veerhuys facit 2 £

Item den boede van den ambocht is toegeleyt opte ambochtsreeckenynge van ’t ambocht te dyenen een geheel jaer zoe van weeten te doen ende van die hiemraiden ende gezworens tot verscheyden tijden te vergaderen ende te insinnueren als daer nopende die ambochtsdinghen te doen es geweest die somme van 4 £

Item die secretaris compt van ’t schrijven van de inslagen die quoyeren van’t slachturven een nyeut margenbouck, gaerbouck, die ambochtsreeckenynghe ende meer andere dingen die somme van 19 £ 12 st.

 

folio 8

Item ghegeven den schoudt van Zegwaert van d’een helft aldaer verteert bij den balliu zijnen substituyt dienders, clerck, juijster ende heur ancleven op t ijcken ’t welck gedaen is den eersten ende tweden meije 1583 die somme van 14 £

Item ’t jaer voorleden ’t ambocht gesommeert zijnde om betalinge van drie penningen opte margen te gaderen, beneffens die ordinaris margengelden tot betalinge van de hellebardiers tot bevrijdinge van ’t platte lant angenomen ende nadyen den ommeslach gepubpliceert was ende d’ambochtbewaerders aen ’t garen waren zoe hebben zij die penninghen gelyent of bij de ambochtsbewaerders verschoeten ende zulcx oock die deuyt opte margen die ontfanghen werden bij Adriaen Willems Cruyt penningen tot reperatie van de Doesbrugge mit zijn ancleven zoe dat dit zelve behoert nu in desen inslach te coemen bedragende t’ samen die somme 22 £ 9 den.

Item noch is ’t ambocht opten 13en aprillis anno 84 gesommeert om betaling van drie penningen de margen tot de hellebardiers voors compt argo alhier 13 £ 4 st. 6 den.

 

folio 9

Item compt noch van de geschatte landen alhier gebracht te werden tot 29 margen 5 hont daer van d’ambochtsbewaerders geen ontfang en hebben gehadt van ’t voorgaende margengelt van 14 st. 1 doyt op te margen ommegeslagen tot reperatie van de Sparendamse dijck ende binnenlantse costen bedragende die somme van 21 £ 1 st. 6 den.

Item comen de voorleden jaere commers van den ommeslach van vijff stuvers ende vijf doyts opte margen facit 3 £ 5 den. pot

Item compt den clerck van den hoegenhiemraet van den inslach te vysenteeren facit 4 st.

Somma 24 £ 5 st. 11 den. ob po

 

Totalis somme 358 3 st. 6 den. pot.

Als men ommeslaet elcke margen vijf stuvers ende een doeyt zoo loopt hier over 3 £ 2 st. 9 den. ob pt, dit alle behouden een yegelick zijn goet recht ende debat

Actum den 21en aprilis 1584 stilo novo

(w.g.) Brouckhoven 70

 

recepta den 24en aprilis 1599

Omslach van de binnelantsche costen over den ambacht van Zoetermeer gevallen tzedert de voorgaende reeckening gedaen den jare 1500 achtentnegentich tot date dezer toe ter zake van verscheijden ambachtswercken aen bruggen, quakels ende plancken, vacatien, teercosten, schrijven ende anders breder vermeldende dezen omslach gestelt in ponden van 40 grooten

 

Inden eersten comt den schout van dezen ambacht over zijn ordonaris 15 st.

(marge) als in voorgaende reeckeninghe [betreft alle posten op f. 1 en 2]

Item comt den secretaris van dezen ambacht over zijn ordonaris 10 st.

Item comt de croosheemraden

 

folio 2

over henluijden ordonaris als vanouts 3 £

Item comt de schepenen van dezen ambacht voor hen ordonaris 2 £ 10 st.

Item comt Cors Aelbrechtsz ter zake van ’t banwerck in de Doeswatering te maken ende uuijt der schou te houden den jare achtentnegentich 5 £

Item comt Lenaert Dirxs Coster ter zake van ’t santpat t’enden de tuijnen van de Koepoort buijten Leijden te maken ende uuijt der schou te houden den jare negenentnegentich 2 £ 10 st.

Item comt Lenert Dirckman

 

folio 3

ter zake van de quakel op ’t eijnde van de Groenewech mitsgaders ’t pat van de quakel opwaerts na het Scheijt toe uuijt der schou te houden ende te zanden volgende ’t accort 2 £

Item comt Pieter Claesz Tol ter zake dat hij een geheel jaer gemaeckt ende uijt der schou gehouden heeft dit ambachts aertwerken ’t zedert de voorgaende rekening gedaen den jare 1598 totte rekening van de jare 1599 toe die somme van 9 £ 10 st.

Item comt Quirijn Gerritsz tot Wilsveen ter zake van de Starre- ende Wilsveense brugge als oock de brugge t’enden de Marcuswech

 

folio 4

 in Wilsveen aen te aerden ende uijt der schou te houden den jare achtentnegentich namelick een gulden van de brug aen de Marcuswech de reste van de ander voors bruggen namelick nu hier voor twederde paerten drij gulden 6 st. 11 penningen facit t’samen 4 £ 6 st. 11 p.

Item comt Bouwen Govertsz in de plaets van Govert Corss zijn vader ter zake van ’t blooten van ’t houffslach aen de Rijndijck ende zulx uijt der schou te houden den jare negenentnegentich 4 £ 10 st. 8 p.

Item comt Lodowijck de Ruwe, schout tot Reijnsburch als gecommitteert totten ontfang van de goederen der abdije van Reijnsburch ter zake van de pacht der Vrouveense

 

folio 5

vaert verschijnende Valkenburger mart dezes jaers negenentnegentich de somme van twintich gulden comt Zoetermeer twederde delen ende Zegwaert een derdendeel hier voor tweederden delen 13 £ 6 st. 11 p.

Volcht dat Ousthoren, schout competeert:

In den eersten comt deze schout van teercosten ter zake dat opten 23en aprilis 1598 de voorrekening gedaen es comt van teercosten in de plaets van hen dachgelden met den schout facit 2 £ 3 st.

Item comt den zelven ter zake van teercosten verteert op den 8en aprilis 1598 zoe de ambachtsreeckening gedaen wert

 

folio 6

in presentie van oude ende niewe ambachtsbewaerders heemraden ende scheepenen zulx van outs gebruijkelick es es met schout, secretaris ende bode in den plaets van hen dachgelden geconsidereert dat de dachgelden denckelick meer als de teercosten zouden bedragen ergo hier 25 £ 16 st. 15 £

(marge) habeant 15 £ ende de reste om redenen in voorgaende reeckening gestelt geroijeert ende sullen voortsaen (indien ‘t den ambachtsbewaerders belieft) in plaets van de 15 £ heure dachgelden mogen stellen

Item den 30en julij 1598 bij den heer dijckgraef ende secretaris mitsgaders schout ambachtbewaerders ende andere specterende de vergadering van de visitaie van ’t slachturven de anno voors verteert zoe van cost, wijn ende bier t’samen 29 £ 9 st.

(marge) … overmits dese costen te zeer excessyff zijn om eenighe consyderatien voor dese reijs gepasseert sonder te trecken in consequentie

Item comt den zelven ter zake van teercosten dat schout ambachtbewaerders secretaris ende bode verteert hebben opten 24en ende

 

folio 7

25en augustij 1598 zoe zij zaten ende besongeerden op ’t opschrijven van de roetalen des voors jaers ter somme van 13 £ 6 st.

(marge) transseat voor dese reijse alleenlijck ende sullen voertsaen in plaetste van de teercosten heure dachgelden stellen op pene om andersints geroijeert te werden

Item verteert opten 15en februarij 1599 bij schout ende ambachtsbewaerders met den ambachtstimmerman van Zoetermeer voor deselfs op ’t communiceren van ’t maken der hecken van de Rijndijck de somme van 1 £

Item opten 17en februarij 1599 verteert zoe de dijckgraef de secretaris Egmondt schout ambachtbewaerders ende secretaris bij den anderen vergadert waren op ’t visiteren van de ambachtskist t’Zoetermeer 13 £19 st.

Item comt den voors schout

 

folio 8

ter zake van teercosten gevallen den 23en februarij 1599 ten tijde dat den schout ambachtbewaerders ende secretaris zaten om over te boucken de verkochte ende vervreemde landen in plaets van de dachgelden 4 £ 13 st.

Item comt den zelven ter zake als voren dat schout ambachtsbewaerders ende secretaris hebben opten 24en februarij 1599 geseeten om op te schrijven van ’t slachturven die somme van 5 £ 3 st.

Item comt den zelven ter zake dat schout ambachtsbewaerders ende secretaris met den bode hebben verteert op ’t vercopen van zekere ambachtslanden die somme van 4 £ 16 st.

 

folio 9

Item comt den zelven ter zake van teercosten dat schout ambachtbewaerders, secretaris ende bode opten 2en aprilis 1599 hebben geseten op de twede vercoopinge der desolate landen facit 3 £ 14 st.

Item comt den zelven dat hij opten tienden decembris 1598 tot Leijden heeft gevaceert ten fine om met den dijckgraeff te accorderen van de bekeurde omgevallen quakel op ’t eijnde van de Brouckwech bij Jonge Pier dachgelt 1 £ 5 st.

Item comt den zelven ter zake van teercosten verteert op de voorreeckening des jaers 1599 met schout ambachtbewaerders ende secretaris t’samen 4 £ 7 st. 4 p.

 

folio 10

Volcht dat den secretaris comt tzedert den 8en aprilis 1598:

Dese comt den secretaris alhier ter zake van ’t schrijven der billetten om d’ambachtsaertwercken te besteden met de voorwaerde te maken anplecken der billetten ende de moeijte in’t besteeden 1 £

Item comt den zelven ter zake van ’t schrijven van de quoijere van ’t slachturven des jaers 1598 ende zulx in orde te stellen die somme van 1 £

Item voor die copie van dien comt den zelven 12 st.

Item comt den zelven ter zake dat hij ’t voors quoijer tot Leijden heeft gebracht die somme van 20 st.

 

folio 11

Item comt den zelven dat hij tot Leijden heeft gevaceert om den inslach te teijkenen die den 18en aprilis 1598 overgelevert wert 20 st.

Item comt den zelven dat hij den 25en aprilis 1598 tot Leijden heeft gevaceert om te zien of den inslaen gereet was die doen niet gereet en was dachgelt 20 st.

Item comt den zelven dat hij heeft geschreven verscheijden billetten inhoudende dat men zoude houden vijff sitdagen om te ontfangen ’t mergengelt de anno 1598 die gepleckt zijn hier binnen Zegwaert, Stompwijck, Wilsveen ende Nootdorp comt t’samen met schrijven ende plecken 2 £

 

folio 12

Item comt den zelven om de zelven sitdagen waer te nemen ’s daechs zestien stuyjvers comt 4 £

Item comt den zelven ter zake van ’t schrijven van ’t gaerbouck der mergengelden de anno achtentnegentich met de vorder besonge der rekening 3 £

Item comt den zelven over zijne besonge van de verpondinge de anno 1600 achtentnegentich te effenen 20 st.

(marge) om redenen als in voorgaende reeckening alhier geroijeert ende en sullen deser gelijcke costen in reeckeninghe nyet meer stellen [geldt ook de drie volgende posten]

Item comt den zelven ter zake dat hij ’t principaelbouck van de verponding de anno 1598 heeft gesien gerekent ende vergeleyt t’samen die somme van 4 £

 

folio 13

Item comt den zelven ter zake dat hij heeft gesien dubbelt van ’t zelve bouck om den jare negenentnegentich de vereffeninginge te doen facit 2 £

Item comt den zelven dat hij heeft gesien verscheijden billetten ten fine om de verpondinge te besteden ende t’maken van de voorwaerde t’samen 1 £

Item comt den zelven dat hij heeft gescreven verscheijden billetten inhoudende dat men zoude den vier ende 25en augustus 1598 zitten om de roetalen an te teijkenen des voors jaers met de billetten hier in Zegwaert, Stompwijck ende Wilsveen met Nootdorp te plecken t’samen 2 £

 

folio 14

Item comt den zelven over zijne besonge opten 24en ende 25en augustij voornt ijder dach 20 st. comt 2 £

Item geschreven quoijer van de roetalen de anno 1598 met de certificatie daer achter aen te schrijven ende t’sluijten van ’t voors quoijer t’samen 3 £

Item comt den zelven voor ’t dubbelt van dien gelijckende 3 £

Item comt den zelven dat hij opten 19en septembris 1598 ’t voors quoijer tot Leijden heeft gebracht 1 £

Item geschreven alle de namen der personen in Zoetermeer slachturvende zoe die in der orden wonende zijn ten fine om de anteijke-

 

folio 15

ning der roetalen bequamer te doen comt daer voor 1 £

Item gesien verscheijden billetten van de somerschou van schout ende heemraden ende de zelve angepleckt, comt daer voor als voorgaende 1 £

Item comt den zelven ter zake van ’t schrijven der billetten om de winterschou de anno 1598 te doen met het plecken als voorgaende 1 £

Item gevaceert op donredach den 19en novembris 1598 tot Leijden ten fine om deur last van ambachtbewaerders ende heemraden te spreken mijn heer de Voorde hoochheemraet van Rijnlant nopende de schouwinge voornt ende de questie van ’t toesteecken van de wech, dan en conde

 

folio 16

hem niet thuijs becomen zoe den secretaris doen sprack ende communiceerde met Louresloot hoe hij van wegen Zoeterwoude de zake zoude handelen die als doen deur de moeijte van Zoetermeer beschout waren doen ter antwoort gaf dat zij de Voorde gesproocken hadden om de zake te accorderen comt dachgelt 1 £ 5 st.

Ende alzoe ’t zelve een extraordinaer zake was heeft daerom moeten met een advocaet besongeren ende betaelt voor advijs 15 st.

Item van teercosten doen betaelt op de communicatie met Louresloot voornt gehouden 15 st.

Item comt den zelven dat hij opten 22en novembris lestleden

 

folio 17

zijnde sondaech ten verzoucke als voren es gereijst na Leijden om mijn heer Verdoes te spreecken ten fine hij de eijschen die men verstont dat zouden op zijnen naem uijtgaen beroerenden het toesteecken van de wech ofte wegen in Zoetermeer wilde ophouden ende te zien of hij tot gevouchelijck accort wilde verstaen, comt dachgelt 1 £ 5 st.

Item comt den zelven dat hij woonsdach den 25en novembris 1598 heeft gevaceert met Mees Jansz Stompwijck, Pieter Gerritsz ende Leen Corsz in den Hage om de heeren voochden te spreecken ten fine zij voor die van Zoetermeer aen de dijckgraeff wilden intercederen nopende d’angebrachte boeten die zulx belooffden te doen, comt dachgelt 1 £ 5 st.

 

folio 18

Ende van teercosten op de zelve reijs bij den secretaris gehat 8 st.

Item den 26en novembris anno 1598 zijnde donredach tot Leijden gevaceert beneven Mees Jansz Stompwijck ende Pieter Gerritsz om mijn heren voochden de intercessie indachtich te maken ende werden doen bij den dijckgraeff ontboden om de zake te verblijven zulx op behagen gedaen werde waeromme hij daer heeft moeten vernachten comt voor de vacatie van beijde de dagen 2 £

Item comt den zelven over de vacatie ende besonge dat hij te Leijden es gereijst ende aldaer mijn heer Verdoes de afgezeijde drij-

 

folio 19

hondert gulden an te tellen ende bij specie over te leggen 1 £

Item gesien request ten fine dat de heeren dijckgraef ende hoge heemraden wilden ordonneren hoe men bequaemst de afgezeijde penningen ende oncosten zoude vinden ende te berde brengen comt 6 st.

Item comt den zelven van zijne vacatie om ’t request te presenteren ende doen wert geconsenteert de penningen ende oncosten om te slaen tot laste van de landen banwerck subject zijnde op de wegen daer de bekeuring gevallen es facit 1 £

Item opten 30en januarij 1599 gevaceert binnen Leijden ten fine

 

folio 20

om ’t voors request te lichten met het consent dat en was noch niet gereet zoe hij doen ‘tzelve ter stont dede gereet maken maer en conde niet teijkenen de wijle hij te veel besonge met dijckgraef ende heemraden hadde comt dachgelt 1 £

Item gescreven een request inhoudende de hooffdens te mogen repareren zonder consent te verzoucken baggeren ende diepen der wateringen als anders voor minuteren ende grosseren met vaceren om over te leveren den 6en februaris 1 £ 12 st.

Item den 13en februarij 1599 gevaceert binnen Leijden ten fine Egmond te vermanen na d’oude keuren te zien ende voort ’t voors request te vervolgen dat en was noch niet

 

folio 21

ingedaen, alzo den dijckgraef van huijs was dachgelt 1 £

Item comt den zelven ter zake dat hij heeft geschreven verscheijden billetten inhoudende dat men den 23en februarij 1599 zoude overboucken de vervreemde landen ende den 24en der zelver opschrijven van ’t slachturven volgende het 8e articule van de placate, dezelve billetten hier in Zegwaert, Stompwijck ende Nootdorp gepleckt ende gedaen plecken comt als voorgaende 2 £

Item comt den zelven over zijne besonge van ’t overboucken den 23en februarij ende van de besonge des volgenden dachs om de opschrijvinge te doen ‘s daechs 20 st. comt 2 £

 

folio 22

Item comt den zelven dat hij opten 7en martij 1599 gevaceert heeft binnen Leijden ten fine om mijn heer de Voorde ’t request van de reparatie der hooffdens, baggeren der watering ende anders insgelijcx Egmond daerom anspreeckende ende zulx te recommanderen die dat toezeijden te doen dachgelt 1 £

Item comt den zelven over zijne besonge de voorrekening in den jare 1599 gedaen als voorgaende de somme van 1 £

Item comt denzelven over ’t schrijven van de reeckening des jaers 1598 nu in den jare 1599 gedaen met de appostillatie 2 £

Item comt den zelven over ‘t

 

folio 23

schrijven van dezen omslach ende de copie van dien ende ’t sluijten der zelver elx 30 st. facit 3 £

Item comt den zelven ter zake dat hij heeft gesien twe accordbrieven tusschen dit ambacht ende Lenert Dirckman beroerende het pat ten gerijve van de ingelanden te onderhouden de welcke zeer groot zijn ende daer in de ’t gehele accort van werde te werde es geinsereert van elx zoe voor minuteren registreren ende grosseren 2 gulden facit 4 £

Volgen ander costen:

Item comt Andries Claesz Coster ter zake dat hij een geheel jaer heeft geropen ende affgelesen ’t gene ’t ambacht te doen hadde zoe van de mergengelden als anders 15 st.

 

folio 24

Item comt Willeboort Wolfertsz timmerman ter zake van verscheijden reparatie aen bruggen, quakels ende plancken volgende zijn geteijkende specificatie 68 £ 3 st.

Item comt Lou Huijgen veerman aen de Noort A ter zake van hooffden zulx dit ambacht voor haer portie aldaer te houden heeft den jare 1599 uijt der schou te houden 20 st.

Item comt Pieter Claesz Tol bode t’ Zoetermeer ter zake dat hij een geheel jaer dit ambacht heeft te dienst gestaen met lopen ende draven tzedert de voorgaende rekening tot nu toe zoe om ambachtbewaerders ende heemraden als anders te verdagen zulx hij stelt tot discretie van mijn

 

folio 25

heeren ende wort hem bij dees dienaers toegeleijt 20 £

Item comt Lenert Dirck Jannen ambachtbewaerder dat hij den jare 1500 achtentnegentich heeft gezeten vijff zitdagen om ’t mergengelt te ontfangen ’s daechs 16 s facit 4 £

Item comt Maerten Vranckens anblijvende ambachtbewaerder van gelijke sitdagen als vooren 4 £

Item de voors Lenert Dirck Jannen comt dat hij opten 18en aprilis 1598 den inslach heeft overgelevert zijn dachgelt 1 £

Item gevaceert opten tweden meij

 

folio 26

binnen Leijden om de inslach te halen comt dachgelt 1 £

Item gevaceert den 4en martij 1599 aen de Hogen Rijndijck ten fine om de hecken ofte haspels aldaer te stellen volgende de last van dijckgraeff ende hoge heemraden comt dachgelt 1 £

Item bij den zelven verschooten aen Bouwen Govertsz ter zake van ’t maken der oppaden om de oude ende niewe hecken ende die te helpen stellen ende dat hij de deurgangen van de dijck heeft gerepareert t’samen 1 £ 8 st.

Item betaelt van ’t bier bij de timmerluijden gedroncken in’t maken van de hecken 10 st. 8 penningen

Item comt den zelven dat hij

 

folio 27

heeft gevaceert ende gearbeijt aen de quakel t’ enden den Brouckwech 1 £

Item bij den zelven gewrocht een dach aen den quakel bij Adriaen Pieter Janss opten 23en martij 1599 comt 1 £

Item deur Ousthoren schout geaccordeert met mijn heer Verdoes van de bekeuring van de quakel t’eijnde van de Brouckwech belooft vijff gulden wezende buijten kennisse van de ambachtbewaerders onvoorziens omgevallen ergo 5 £

(marge) transseat voor dese reijs sonder te trecken in conseqentie ende sal men diergelijcke costen nijet meer brengen in reeckening alsoe die behoren te comen tot coste ende laste boven gebreeckigen

Item comt Jan Maertsz, smit van dezen ambacht ter zake van ijserwerck volgende zijn specificatie 6 £ 17 st. 8 p.

Item comt die van Zoeterwoude

 

folio 28

ter zake van hout ende materialen gedaen ende verwrocht aen de Zweterssluijs voor date van de rekening gedaen des jaers achtentnegentich ende als doen in de omslach niet gestelt als de specie te laet ter hant gecomen zijnde voor Zoetermeers portie namelijck twederden delen van twederdendelen 27 £ 2 st.

Item comt de zelve ter zake van houtwerck gedaen ende gelevert aen de voors sluijs des jaers 1598 als oock van ’t sluijten ende ontsluijten van dezelve sluijs de anno voors volgende zeker specificatie hier van overgezonden 3 £ 7 st. 8 p.

Item comt Jacob Jacobss ter zake van vijff schepen zants op ’t buijerpat aldaer te brengen ende zulx over ’t kargelt van ’t schip 2 ½ st. facit 12 st. 8 p.

 

folio 29

Item es opgelicht bij heemraden t’ Zoetermeer de somme van drijhondert vijffentseventich gulden tot voldoeninge van de geaccordeerde penningen zulx dit ambacht es affgezeijt bij de edele heeren voochden van de ambachtsheer alhier mitsgaders mr Jacob Rosendqael ende Tobias Exalto beijde advocaten, beroerende de questie van ’t toesteecken van de heerwegen in Zoetermeer vervallende lestleden winterschouwe aldaer wezende den dijckgraeff toe gehouden in als drijhondert gulden, aen den schout alhier vijffentseventich gulden mits es bij de edele heeren dijckgraef ende heemraden geconsenteert de zelve penninge te mogen omslaen op de mergentalen blijkende ’t consent daer van zijnde ergo hier 375 £

(marge) bij de acte als in den text

Item comt den schout voors ter zake dat Willeboort Wolfertsz

 

folio 30

aen bier heeft gehaelt ten tijde hij wrocht aen de quakel t’enden den Brouckwech 5 st. 8 p.

Noch bij den zelven gehaelt twe stopen biers doen hij wrocht aen de quakel bij Adriaen Pieter Jansz 14 st.

Item comt Tonis Huijgen ter zake van drij schepen zants te brengen op ’t pat bij Allert Pieter Jansz van ijder schip met het karren 10 st.  – 1 £ 10 st.

Item comt Krijn Gerritsz tot Wilsveen ter zake van acht schepen zants te brengen in de Marcuswech ende zekere schepen sants in de Vrouveen t’samen bij Leen Dirck Jannen afgaende ambachtbewaerder verschoten 5 £ 6 st.

 

Ten oorconden dezen geteijkent bij den ondergescheven schout ende ambachtsbewaerders tot Zoetermeer den 23en aprilis anno 1599

(w.g.) ’t merck van Maerten Vrancken [harkje], bij mij Huijch Willemsz, in absentie van den schout bij mij als last hebbende Abraham Jansz d’Altena

 

folio 31

Comt de gecommitteerde heemraden ende heuren assistent die op ’t hooren ende sluijten deser reeckeninghe apart hebben gevaceert als buijten d’ordinaris tijdt overgelevert zijnde 2 £

Ende den rentmeester van Rhijnlant van dese reeckeninghe ende ’t dubbelt van die te liquideren ende te teijckenen 8 st.

 

Somma 736 £ 17 st. 1 den. over

Ende ’t jaer voorleden was t’over ommegeslagen 2 £ 10 st. 10 den. over, zulcxs dat alhier noch blijft te geven 734 £ 6 st. 3 den.

 

H. heemraiden van Rhijnlandt accorderen ende consenteren opte geldende margentaelen deses ambachts groot 1410 ½  margen op elcke margen van dien te mogen ommeslaen thien stuuvers ende een halff ende compt hier t’over ende goets daer van ter naeste reeckeningh moet werden verantwoort 6 £ 4 st.

Actum den 13en meij 1599

(w.g.) Brouchoven 57

 

 

Ommeslaen ende specificatie van de binnelantsche costen over den ambacht van Zoetermeer gevallen t’zedert de voorgaende reeckening gedaen den jare 1500 negenendetnegentich tot date van dezen toe ter zake van verscheijden ambachtswercken aen bruggen quakels ende plancken vacatien teercosten schrijven ende anders breder hier naer verclaert gestelt in ponden van 40 grooten ’t pont

 

Inden eersten comt den schout van dezen ambacht over zijn ordinaris 15 st.

Item comt den secretaris dezen ambacht over zijn ordinaris 10 st.

Item comt de croosheemraden over henluijden ordinaris als van outs 3 £

Item comt de schepenen van den ambacht voor hen ordinaris 2 £ 10 st.

 

folio 2

Item comt Cors Aelbrechtsz ter zake van’t banwerck in de Doeswatering te maken ende uijt der schou te houden den jare negenentnegentich 5 £

Item comt Lenaert Dirxz Coster ter zake van ’t zantpat t’enden de tuijnen van de Koepoort buijten Leijden te maecken ende uijt der schou te houden den jare zestienhondert die somme - volgende de niewe bestedinge 2 £

Item comt Lenaert Dirckman ter zake van de quaeckel op ’t eijnde van de Groenewech mitsgaders ’t pad van de quaeckel opwaerts na het Scheijt toe uijt der schou te houden ende te zanden volgende ’t accordt 2 £

Item comt Cornelis Gerritsz ter zake dat hij een geheel jaer gemaeckt ende uijt der schou gehouden heeft dit ambachtsaertwercken t’ zedert de

 

folio 3

voorgaende reeckening gedaen den jare negenendetnegentich totte reeckening van de jare 1600 toe die somme van 10 £ 5 st.

Item comt Quirijn Gerritsz tot Wilsveen ter zake van de Starre- ende Wilsveense brugge als oock de brugge t’ eynden de Marcuswech in Wisveen aen te aerden ende uijt der schou te houden den jare negentnegentich namentlijck 20 st. van de brugge aen de Marcuswech comt hier alleen ende van de ander bruggen voor twe derde delen drij gulden 6 st. 11 p. facit t’samen 4 £ 6 st. 11 p.

Item comt Bouwen Govertsz in de plaets van Govert Corsz zijn vader ter zake van ’t bloten van ’t houffslach aen de Rijndijck ende zulx uijt der schouwe te houden den jare 1600 4 £ 10 st. 8 p.

Ende noch bij Fop Cornelisz gaerder van ’t mergengelt anno 1699 verschoten vijff

 

folio 4

stuijvers over een vaen biers dat hij ’t voors gelt haelde volgende ’t accord 5 st.

Item comt de heer van Poelgeest als rentmeester van de goeden der abdije van Reijnsburch ter zake van de pacht der Vrouveensevaert verschijnende Valckenburgermarckt des jaers zestien hondert de somme van twintich gulden hier voor Zoetermeers twe derden delen ende Zegwaert een derdendeel ergo hier 13 £ 6 st. 11 penningen

Volcht dat Ousthoren, schout competeert:

Den zelven comt voor eerst ter zake van teercosten gevallen opten 16en aprilis anno 1599 zoe men de reeckening dede van dit ambacht daer ter auditie waren oude ende niewe ambachtbewaerders, oude ende niewe heemraden, oude ende niewe schepenen,

 

folio 5

schout, secretaris, bode ende ambachtstimmerman in de plaets van hen dachgelden op ’t welcke de regenten bidden den heren gecommitteerde ter auditie dezer te willen letten ende zulx hier te willen passeren als verteert zijnde 34 £ 17 st. 15 £

( marge ) habeant om redenen als in voorgaende reeckening …daeromme geroyeert

Item verteert opten 26en aprilis 99 deur schout ambachtbewaerders ende heemraden op ’t vereffenen van de verpondingen des voors jaers verzouckende ’tzelve hier te lijden alzo dat genouchzame gemeenschap heeft mette mergengelden als staende op alle landen de somme van 6 £ 10 st. 8 p.)

(marge, maar weer doorgehaald) transseat voor dese reyse sonder te trecken in consequentie;

om reden als in voorgaende reeckening alhier geroyeert

Item comt den zelven ter zake van ’t segelen der twe accordbrieven tusschen dit ambacht ende Lenaert Dirckman nopende ’t padt voor de ingelanden op zijn lant gelegen eensdeels hier 1 £ 4 st.

Item deur Willeboort Wolphertsz

 

folio 6

ambachtstimmerman opten 24en augustij 1599 gehaelt aen bier op ’t maecken oft repareren der brugge t’enden de Marcuswech 16 st. 4 penningen

Item comt denzelven ter zake dat bij den ambachtstimmerman ende zijne mede arbeijders es gehaelt aen bier op ’t repareren ende maecken van de brugge bij Jacob Jacobsz ende bij ’t oude kerckhoff t’samen 4 £ 18 st.

Item comt denzelven ter zake van een kruijcke biers gedroncken in ’t repareren van de quaeckel genomt Jongensplanck staende ten laste van ’t ambacht 10 st. 8 p.

Item comt den zelven dat opten 16en februarij anno 1600 bij schout ambachtbewaerders ende secretaris es verteert ten tijde van ’t overboucken de somme van 4 £ 18 st.

 

folio 7

Item comt denzelven ter zake van teercosten verteert opten 7en ende 8en martij 1600 zoe men zat om op te schrijven alle degene die begeerden te slachturven den jare 1600

Item opten 5en martij 1600 verteert bij schout ambachtbewaerders ende secretaris metten collecteur doende de voorreeckening dezes jaers comt 2 £ 14 st.

Ende opten 9en aprilis 1600 bier gehaelt bij den ambachtstimmerman werckende metten ambachtbewaerder an Huijmensplank 10 st. 8 penningen

Volcht dat Abraham van Altena secretaris comt:

Eerstelick comt den zelven ter zake van ’t schrijven der billetten om d’ambachtsaertwercken te besteden met de vordere moeijte zoe voorwaerde te maecken anplecken der billetten ende de acte van bestedinge 1 £

Item geschreven quoijer van ’t slachturven anno 1599 comt voor ’t grosseren

 

folio 8

ende bijeen vergaderen op de bonnen te schrijven(?) ene gulden tien stuijvers 1 £ 10 st.

Ende voor de copie van dien comt 1 £

Item comt den zelven dat hij ’t voors quoijer tot Leijden gebracht heeft aen handen van Egmondt hem spreeckende van enige vordere zaecken des ambachts dachgelt 1 £

Item den 23en aprilis 1599 den inslach tot Leijden gebracht die aldaer geteijckent werde ende zulx overgelevert aen de rentmeester van Rijnlant dachgelt 1 £

Item comt den zelven dat hij den 26en aprilis anno 1599 gebesongeert heeft op de vereffening van de verpondinge de anno voors facit 1 £

(marge) geroijeert om redenen als voeren

(doorgehaald: Item comt denzelven dat hij het

 

folio 9

gaerbouck van de verponding de anno voors heeft geschreven gereeckent ende overgeleyt daer op noch verhoocht het achste paert volgende de sommacieceel alsdoen hebbende in’t verhogen van elx somme grote moeijte gehadt zijnde hem voorgaende toegeleijt vier gulden ende stelt voor de moeijte in’t verhogen twe gulden facit 6 £

Item noch geschreven een dubbelt van dien om den jare 1600 uijt te vereffenen comt daer voor als voorgaende 2 £

Item comt den zelven over’t schrijven der billetten ten fine van de verpondingen te besteden de anno 1599 mitsgaders ’t maecken der voorwaerde ende vorder moeijte in dien 1 £)

Item den eersten meij 1599 gevaceert binnen Leijden ten fine om te zien of den inslach was gedaen ende bij den

 

folio 10

rentmeester geteijckent dachgelt 1 £

Item gevaceert den 8en maij 1599 tot Leijden om andermael te zien oft den omslach gedaen was zoe die niet gereet en was dan den rentmeester zeijde dat een dach geraemt zoude worden, dachgelt 1 £

Item comt den zelven over ’t schrijven van de billetten die deur Maerten Vrancken gepleckt zijn zoe hier, Stompwijck, Nootdorp inhoudende dat men zoude houden vijff zitdagen omme te ontfangen ’t mergengelt de anno 1599 1 £

Item gemaeckt den gaerboouck van ’t mergengelt de anno voors om de omgeslagen penninge daer mede te gaderen comt daer voor twee gulden go 2 £

Item comt hem van vijff zitdagen te helpen houden ‘sdachts 16 st. facit 4 £

 

folio 11

Item geschreven verscheijden billetten inhoudende dat men den 6en ende 7en augustij 1599 zoude zitten om de roetalen an te teijkenen de zelve gepleckt ende doen plecken zoe hier Zegwaert, Nootdorp ende Den Dam t’samen voor schrijven ende plecken 2 £

Item comt den zelven over zijne besonge opten 6en ende 7en augustij voors ijder dach 20 st. comt 2 £

Item comt den zelven dat hij heeft gemaeckt den register van alle de slachturvende personen met annotitie van de bonnen daer sij hadden geslachturft ten fine dat men dezelve gerasser zoude voort helpen comt daer voor 2 £

Item geschreven quoijer van de roetalen de anno voors groot 27 bladen van ’t blat als vanouts 2 st. comt 2 £ 14 st.

 

folio 12

Item van de copie groot als voren comt hem gelijcke 2 £ 14 st.

Item den 21en augustij 1599 ’t voors quoijer tot Leiijden gebrocht in handen van Egmond, comt dachgelt 1 £

Item comt hem van ’t schrijven van de acte dat de zitdagen voors waren gehouden ende dat niemant en es gecompareert die hen dobben waren uijtgemoert 4 st.

Item geschreven de reeckening van de verpondinge anno 1598 gepasseert bij Fop Cornelisz alzoe Fop Cornelisz voor de ambachtsreeckening niet gereet conde werden comt voor dies met rekenen vacatie op ’t doen sluijten ende een dubbelt te maecken t’samen 1 £ 10 st.

(marge) om redenen als voeren geroijeert

Item den 28en augustij 1599 ge-

 

folio 13

vaceert tot Leijden ende Egmond gesproken dat hij ‘t consent van te moegen de oude hooffdens repareren wilde opmaken die des doen belooffde te doen comt dachgelt 1 £

Iem geschreven tien billetten inhoudende dat men zoude doen de somerschouwe dan alzo de schouwe overmits den geordineerden bededach geen voortgang en hadde ende zulx verleijt wert andere billetten geschreven comt voor d’eerste 1 £

Item daer na andere geschreven de zelve gepleckt tot Nootdorp, Wilsveen,hier ende elders comt daer voor t’samen 2 £

Item gesproocken met mijn heer den gecommitteerde dijckgraef om zeker tijt van prolongatie ten fine van ’t mergenbouck na d’oude metinge te dresseren ende rechten die daer toe verstont dachgelt 1 £

Item den 22en januarij gevaceert

 

folio 14

tot Leijden om te spreecken dat men met schoutgens angemaert --- uijt de wateringen zoude mogen baggeren comt dachgelt 1 £

Item geschreven een request ten fne om met schoutgens in de wateringen te mogen baggeren comt 6 st.

Item gevaceert tot Leijden ende ’t zelve overgelevert comt dachgelt 1 £

Item comt den zelven dat hij heeft geschreven de billetten zoe hier in Zegwaert,Nootdorp,Wilsveen ende elders geplect om te doen de winterschouwe van de jare 1599 facit t’samen 2 £

Item geschreven acht billetten inhoudende dat men zoude overboucken de verkochte ende vervreeme landen opten 16en februarij anno 1600 met dezelve te plecken in alle plaetsen des behovende of doen plecken t’samen 2 £

 

folio 15

Item comt den zelven dat hij heeft gebesongeert den 16en februarij lestleden om de overbouckinge te doen 1 £

Item geschreven verscheijden billetten die zoe hier Zegwaert, Nootdorp, Wilsveen ende elders zijn gepleckt ten fine om de opschrijvinge van ’t slachturven te doen den jare 1600 comt daer voor 2 £

Item comt denzelven dat hij van te voren geprepareert heeft gehadt den quoijer van ’t slachturven gemaeckt ende geschreven uijt het groote quoijer van den jare 1596, ende vergadert uijt de navolgende opschrijvingen dienende om den slachturvende personen te beter ende gerasser voort te helpen daer ’tzelven anders vijff of zes dagen hadde moeten verlopen groot t’samen 120 bladen van ’t blat 2 st. comt 12 £

Item comt den zelven dat hij opten 7en ende 8en martij 1600 heeft gebesongeert in ’t opschrijven ijder dach 20 st. comt 2 £

 

folio 16

Item comt den zelven tere zake van ’t schrijven van den perfect quoijer uijt de voors minute om zulx te leveren onder den secretaris Egmond groot als voren hondert ende 20 bladen ’t blat als voren 2 st. facit 12 £

Item comt den zelven over zijne besonge op de voorreeckening van dezen jare 1600 1 £

Item comt den zelven over ’t schrijven van de reeckeninge dezes jaers met de appostille van dien als voorgaende 2 £

Item comt den zelven over ’t schrijven van dezen omslach ende de copie of ’t dubbelt van dien ende ’t sluijten der zelver elx comt 3 £

(marge) alzoe men alhier bevindt dat dese secretaris zoe in zijne vacatien als schrijfloonen dermate excedeert zoe werden nochtans voor dese reyse dezelve gepasseert sonder te trecken in consequentie van daer inne te geboucken(?) op pene van geroyeert te werden

Ander costen, eerst Maerten Vrancken out ambachtbewaerder:

Eerst comt hem dat hij den jare

 

folio 17

negenentnegentich heeft gezeten ende gehouden vijff zitdagen om te ontfangen ’t mergengelt de anno voors ’s daechs 16 st. facit 4 £

Item comt den zelven dat hij tot Leijden heeft gevaceert ende gelicht den omslach ten fine om tot garinge te vorderen dachgelt 1 £

Item den 29en maij gevaceert tot Leijden om aen de dijckgraef ende heemraden te verzoucken dat men zoude mogen garen ’t mergengelt lopende de vijff zitdagen zulx geconsenteert werde comt dachgelt 1 £

Item comt hem dat hij de billetten alomme heeft gepleckt inhoudende dat men zoude vijff zitdagen houden omme het omgeslagen mergengeld te ontfangen 1 £

Item betaelt Dirck van Egmondt ter

 

folio 18

zake van ’t schrijven ende depesseren van zeeckere acte daer bij es toegelaten ’t mergengelt te mogen garen niet tegenstaende de sidtdagen noch lopen 8 st.

Item comt den zelven dat hij opten 2en dach augustij 1599 gevaceert heeft aen den Rijndijck van wegen het bloten dit ambachts houffslach angaende facit dachgelt 1 £

Item bij den zelven gevaceert aen de Rijndijck bij Alphen opten 16en augustij anno 1599 zoe men de palen aldaer bracht op onze houffslach als doen gegeven Bouwen Govertsz die ons aen ende affgang wees van dit ambachtshouffslach 7 ½ st. ende zijn dachgelt 20 st. t’samen 1 £ 7 st. 8 p.

Item comt den zelven dat hij den 16en ende 17en septembris 1699 gearbeijt heeft aen de quaeckel bij ’t oude kerckhoff daechs 20 st. facit 2 £

 

folio 19

Item bij den zelven twe dagen gearbeijt aen de brugge bij Vranck Heijnen nazaet ’s daechs 20 st. comt 2 £

Item bij den zelven opten 5en novembris 1599 gearbeijt aen de quaeckel genomt Jongensplanck bij de Groenewech comt dachgelt twintich stuijvers ergo 1 £

Item bij den zelven gevaceert tot Leijden om te betalen die pacht van de Vrouveen de anno 1599 opten 11en decembris voor dachgelt 1 £

(marge) … alzoe dese dachgelden bijsonder  van eenambachtsbewaerder te zeer hooch zijn

transseat voir dese reysen ende sullen diergelijcke dachgelden van nu voortsaen zulcxs verminderen als de redene vereyst op pene dat de heemraden daer inne andersints zullen disponeren zulcxs zijluijden te … zullen vinden

Ende heeft de bode moeten betalen die de waerschouwinge dede 2 £

Item betaelt Quirijn Gerritsz opten 19en decembris 1599 ter zake van zeven schepen zants in de Vrouveen op ’t pat aldaer te brengen 2 £ 2 st.

Item besteet Lenaert Dirxz Coster

 

folio 20

tot Zoeterwoude den tijt van vijf jaren het banwerck van dit ambacht te maecken zulx zij hebben t’ enden de tuijnen buijten de Koepoort bij Leijden elck jaer om - doen in’t gelach betaelt 10 st.

Item betaelt Vranck Willemsz ter zake van anaerden de brugge bij Jacob Jacobsz genomt Vranck Heijnenbrugge ende die brugge oft quaeckel bij ’t oude kerckhoff wezende buijte werck in vougen datter veel aerde aen behouffde die somme van 4 £

Item betaelt aen Jan Marcus heemraetsbode van Rijnlant over ’t bekeuren van de omgevallen quaeckel op ’t eijnde van de Brouckwech 20 st. van de citacie 22 st. daer in gerekent den bode zijn relatie ende 12 st. van de sommatie der geaccordeerde boete 12 st. comt te samen 2 £ 14 st.

(marge) alzoe de ambochtsbewaerders dese costen hadden behoort te verhaelen ergo alhier geroijeert

(marge) de dienaers van den ambacht royeren dit [volgende] articule alzoe ’t selve es geweest om zijn singulier profijt ten eijnde hij van de garinge ontslagen mocht worden, hebben oock veel costen die zij met reden mochten inbrengen ende miet en doen; den ambacht bewaerheijt dat het hem behoort te volgen

Item Maerten Vranckensz comt noch

 

folio 21

ter zake van vacatien ende dachgelden mitsgaders verschote penningen in de questie tegen de croosheemraden van de jare 1598 van dat in de omslach des jaers 1599 omgeslagen gestelt was een summa van 375 gulden betaelt over de geaccordeerde boete van ’t gepretendeerde aff of toesteecken der heerwegen in Zoetermeer die zij zeijden dat hij gehouden was te garen als wezende mede omgeslagen ende overzulx hem daer tegen opposeerde derhalven de costen gehadt als volgende zijn specificatie hier beneffens gaende bedragende ter somme van 27 £ 14 st.

Volcht dat Huijch Willemsz ambachtbewaerder comt:

Eerstelick comt den zelven dat hij heeft geseten vijff dagen om te helpen ontfangen het mergengelt van den jare 1500 negenentnegentich ’s dachs 16 st. facit 4 £

 

folio 22

Item gevaceert den 29den maij binnen Leijden beneven Maerten Vranckensz zijn mede broeder ten fine van aen de hogeheemraden te verzoucken admissie om lopende de sitdagen te mogen ’t mergengelt garen ende ontfangen zulx geaccordeert werdt dachgelt 1 £

Item comt denzelven dat hij gearbeijt ende toegezien heeft aen de Starrenbrugge ende de brugge bij de Marcuswech dachgelt 1 £

Item den 28en augustij gevaceert binnen Leijden om te lichten het consent van het toesteecken van de wegen daer bij ’t zelve gestelt es tot discretie van schout ende croosheemraden dachgelt 1 £

Item opten 25en septembris 1599 gevaceert tot Leijden betalende Egmond van ’t voors consent met

 

folio 23

het consent van de hooffdens te mogen repareren voor d’acten 3 £ 15 st. met de vorder moeijte ende de vacatie 20 st. t’samen 4 £ 15 st.

Item opten 6en novembris 1599 gevaceert binnen Leijden vragende Egmond na ’t consent van ’t baggeren in de wateringen zulx hij doen niet en conde vinden dachgelt 1 £

(marge) onleesbaar

 

Item comt den zelven dat hij opten 7en decembris 1599 gearbeijt heeft in de Vrouveen ende Starrenrack besteden Krijn Gerritsz het zant te halen dachgelt 1 £

Item gevaceert tot Leijden opten 22en januarij 1600 beneven den secretaris spreeckende den gecommitteerde dijckgraeff van zeeckere buijeren die over ’t baggeren in de wateringen bekeurt waren zoe hij die voor die reijs ontslooch dachgelt 1 £

(marge) nihil hier

 

folio 24

Volgen ander costen:

Item comt Andries Claesz Koster ter zake dat hij een geheel jaer heeft geropen ende affgelesen ’t gene ’t ambacht te doen hadde hem toegeleijt d’een reijs 1 £

Item comt Lou Huijgen veerman aen de Noort A ter zake van ’t hooffden uijt der schou te houden zulx dit ambacht bij den Ommedijck heeft leggen over ’t jaer 1600 voor dit ambachts portie alzo Zegwaert daer mede in geldet 1 £

Item comt Pieter Claesz Tol bode t’Zoetermeer ter zake dat hij een geheel jaer dit ambacht ten dienst gestaen heeft met lopen ende draven ’t zedert de voorgaende reeckeninge tot nu toe de ambachtszaecken angaende zulx hij stelt tot discretie ende wort hem toe geleijt bij den dienaers van den ambacht 20 £

Item comt Huijch Willemsz, ambacht-

 

folio 25

bewaerder dat hij heeft betaelt aen den gecommitteerde dijckgraeff ter zake dat d’ambacht bewaerders nu in aprilis anno 1600 zijn geropen geweest om een boete van tien gulden dat zij de reeckeninge niet gedaen en hebben voor halff maert lestleden die nochtans vermits de inlegeringe van de soldaten solliciteren aen de heren staten om affslach van de oncosten op de zelve inlegering gevallen ende de besonge van de taxatie der capitale leninge niet en conde gedaen werden ende zulx niettemen met den dijckgraef geaccordeert 5 £

(marge) transseat voor dese reijse … zullen voortsaen haer … op pene van geroyeert te werden

Item bij Huijch Willemsz gearbeijt een halven dach aen de quakel genomt Huijmensplanck ende Toon Huijgenquakel comt 10 st.

Item den schout Ousthoren stelt tot discretie dat hij tjarent ende tot nu toe ’t ambacht ten dienst heeft gestaen

 

folio 26

zoe hier ende daer inne gerekent zekere verschoten penningen an verscheijden invallende soldaten ende andere diensten meest d’ingelanden betreffende zulx hij stelt tot discretie ende wort hem toegeleijt bij de dienaers van de ambacht 30 £

(marge) alzoe hier nijet en wert gespecificeert saecken de margentaelen concerneerende wert dit al hier geroijeert

Item comt Willeboort Wolfertsz timmerman ter zake van hout ende materialen gelevert aen verscheijden bruggens, quakels ende plancken met den arbeijt daertoe gedaen volgende zijne specificatie die somme van negen ende veertich gulden dertien stuijvers ende noch volgende de zelve specificatie aen de bruggen ende plancken daer Zegwaert een derdendeel an moet dragen belopende in’t geheelt dertien gulden 8 st. 8 p. comt hier voor twederden delen 8 £ 19 st. ergo te samen Zoetermeer aengaende de somma van 58 £ 12 st.

 

folio 27

Item comt Jan Maertsz, smit ter zake van ijserwerck ende stoff gelevert aen verscheijden ambachtswercken dit ambacht alleen angaende tzedert de rekening van de jare 1599 zoe bruggens als quakels 6 £ 7 p. ende datter Zegwaert mede haer derde paert in moet dragen van zekere andere bruggen ende quakels ende Zoetermeer twederden delen es voor Zoetermeer 1 £ 3 st. 6 p. t’samen voor Zoetermeer 7 £ 10 st. 10 p.

 

Ten oorconden geteijckent bij den ondergeschreven schout ende ambachtbewaerders, Zoetermeer den 14en aprilis anno 1600

(w.g.) bij mijn Huych Willemsz, gerrit Adriensz Ousthoren, ’t merck van Corn. Leneearts Krijsman (ster), mij present Abraham Jans d’Altena

 

Compt de gecomitteerde heemraeden ende heuren assistent die op ‘t horen ende sluijten deser reeckeninge apart hebben gevaceert als buyten d’ordinaris tijdt overgelevert zijnde 2 £

 

folio 28

Ende den rentmeester van Rhijnlant van dese rekeninge ende ’t dubbelt van dien te liquideren ende te teijcken 8 st.

Somma 292 £ 16 st. 9 p.

 

Ende ’t jaer voorleden was t’over ommegeslagen 6 £ 4 st. zulcxs dat alhier noch blijft te gelden 286 £ 12 st. 2 p.

 

H. heemraeden van Rhijnlandt accorderen ende consenteren op te geldende margentaelen deses ambachts (groot 1400 margen) op elcke margen van dien te mogen ommeslaen vier stuvers ende een deuyt, dus compt hier t’over … gelts 4 £ 5 st. 6 den. ob

Acte den 15en aprilis anno 1600

(w.g.) Brouchoven 58

 

 

recepta den 7en aprilis anno 1601

Ommeslach ende specificatie van de binnelantsche costen over den ambacht van Zoetermeer gevallen tzedert de voorgaende ambachts reeckeninge gedaen den jare zestien hondert tot date van dezen toe ter zake van verscheijden ambachtswerken zoe an bruchen, quakels, plancken, vacatien, teercosten, schrijfloon ende anders breder hier naer verclaert, gestelt in ponden van 40 groten ’t pont