Rekeningen van de Dorpssteek in Zegwaart

 

1581 – 1600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Loek van Asperen

            2001

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Inleiding

 

Het systeem van de dorpssteek

 

Teneinde de lasten die gepaard gingen met het dorpsbestuur te bestrijden, werd ieder jaar de zogenaamde steek geheven, een belasting die drukte op alle inwoners. Allereerst werd een korfboek opgemaakt door vijf beëdigde korvers (dezelfde als de kroosheemraden?). Hierin werd straatsgewijs aan elke hoofdbewoner van een huis een aantal “steken” toegekend. Meestal waren dit kwarten van steken, “vierdel” of “quartier” genoemd. Slechts een enkeling werd aangeslagen (in 1590 althans) voor een hele of zelfs twee steken. De indruk bestaat dat het aantal steken afhing van de persoonlijke draagkracht. Vervolgens stelde de secretaris een lijst van kosten op, de omslag of inslag, die ten laste van de steek moesten worden gebracht. Afhankelijk van de hoogte van de kosten bepaalden de kroosheemraden welk bedrag per steek moest worden opgebracht. Tussen 1581 en 1600 liep dat jaarlijks uiteen van bijna een gulden tot vier gulden per steek. De verschuldigde bedragen werden geïnd door twee bedegaarders, die vervolgens de vorderingen afdeden en daarna rekening en verantwoording aflegden. In die rekening werden de posten uit de omslag veelal samengevat, vooral de uitgaven van de schout en de secretaris werden vaak op een hoop gegooid. Daarnaast kwamen in de rekening soms extra kosten voor. De rekening werd gecontroleerd door schout, ambachtsbewaarders en kroosheemraden en vaak waren inwoners of zelfs de ambachtsheer bij het “afhoren” aanwezig.

 

Het lijkt er op dat behalve de kosten van het openbaar bestuur, ook alle kosten waar men geen raad mee wist, ten laste van de steek werden gebracht. De ambachtsrekening, de tweede grote dorpsrekening, was namelijk slechts bestemd voor kosten van openbare - en waterstaatswerken. De kosten die hierin werden opgenomen, moesten vooraf worden goedgekeurd door hoogheemraden van Rijnland, zodat daar niet mee kon worden gerommeld. Het systeem was namelijk ongeveer hetzelfde: na vaststelling van de gemaakte kosten werden deze omgeslagen over de grondbezitters naar verhouding van het aantal door hen bezeten morgens (ongeveer 0,8 hectare). In de rekening van de verponding, waarin de opbrengst van de grondbelasting werd verantwoord, was uiteraard nauwelijks ruimte voor vreemde posten; slechts de inningskosten en enkele administratiekosten konden daarin worden verantwoord.

 

In later jaren komen steeds meer vaste posten in de rekening van de steek voor. In de hier behandelde periode voor 1601 zijn dat eigenlijk slechts de salarissen van schout, secretaris, bode en schepenen en een vast bedrag van fl. 6,- voor de ambachtsheer. Ook de riemtalen, een middeleeuwse belasting geheven door de Staten van Holland, komen jaarlijks terug, evenals een vergoeding aan de schoolmeester. Daarnaast worden in deze periode vooral kosten verantwoord van consumpties en overnachtingen van krijgsvolk, op doortocht door Zegwaart. Het is midden in de tachtigjarige oorlog en de legers van “graaf Mouwerijn” (de latere prins Maurits) waren zeer aktief.

 

 


Verantwoording

 

De heer Loek van Asperen bewerkte in 2001 de rekeningen van de dorpssteek uit Zegwaart over de periode 1581-1600, alsmede een aantal bijbehorende papieren. De volgende archiefstukken, afkomstig uit het archief van het Plaatselijk Bestuur van Zegwaart, zijn hier opgenomen:

 

01/126: rekeningen dorpssteek 1581, 1587, 1588, 1590, 1594, 1598-1600

01/32: rekening van een gift aan de ambachtsheer 1594

01/138: afrekening met Zoetermeer 1600

01/104+487: omslaglijsten (begrotingen); de gegevens hieruit van 1581, 1590, 1594, 1599 en 1600 zijn – wanneer aanvullend of afwijkend – toegevoegd

 

 

 


Copie Ommeslach van den 18 stuyvers opte steeck anno 1581

Gecollecteert bij Volckert Pietersz Schuemaker ende Cornelis Vranckezn Velleman als beedegaerders in Zegwaert

 

Copie

Aenbrenge ende resterende penningen ’t gunt bij den ruijters paerden vuetknechten vrouwen mitten ancleven van dien, verteert es mitsgaders enyge costen aingaende den 50e penninck zulcxs hier naer van articul tot articul verclaert es

 

Eerst compt den schoudt van teercosten aldaer bij de ruyters alsvoren verteert die somme van 31 karolus guldens

 

Noch drie stoop wijns ende een halve achtendeel gorst tsamen 4 gulden 4 stuyvers

 

Maerten Jansz Timmerman compt van hoey ende van een paert te houden tsamen 20 stuyvers

 

Gaerte Keyseroomsz compt oeck van teerecosten of van hoey ende wijn tesamen in als 33 gulden 8 stuyvers

 

Die schout van Zegwaert compt van dat in den inslach opte morgentalen geroeyeert es ende opte beede comen muet de zomme van 8 gulden

 

Zoetermeer halff

Noch heeft den schoudt binnen Aemsterdam of onderweegs verleyt angaende ’t solliciteren van de 50en penninck de zomme van 14 guldens 15 stuyvers

Volgende doechtelijcke specificatie alhier vertoont de voors. zomme 14 gulden 15 stuyvers; dit beloopt Zoetermeer halff an

 

(Doorgehaald: Compt den schout voor zijn dachgelden) nihil

 

Compt noch Cornelis Huygenz deurwaeren van sommige perconen te manen ende tot betalinghe te duen driegen de zomme van 3 gulden

Dit heeft Arien betaelt

 

Noch compt den schout van Zegwert van den 50en penninck inne te gaeren op te

brengen ’t welck bij den heemraden hem voor toegeleyt es de somme hier achter; ergo hier deur gehaelt ’t welck op de amboochtsreeckening ommegeslagen zal worden

 

(Doorgehaald: Jan Scheepmaicker compt voor zijn moeyten van dat hij de schuyt tot Aemsterdam ende weerom gevuert heeft ende twe ruyters huysvestinge gedaen heeft ende bedde gedect heeft in als de zomme van een gulden van ’t varen ende 10 stuyvers van de soldaten te stallen facit tsamen 30 stuyvers

 

Grabriel Jansz Comen compt van hoey dat voor de ruyters paerden gehaelt es de zomme van 6 stuyvers

 

Wijnbrant Mathijsz Smit compt oeck van gelijcke 3 gulden 6 stuyvers

 

(Doorgehaald: Louris Claesz Wever compt oeck van gelijcke)

 

Adriaen Meynertsz compt van dat de vuermaicers drie paerden op zijn worff ghinghen eeten 4 stuyvers

 

Wouter Cornelisz Bijl, secretaris compt voor zijn ordinaris sallaris ’t welck altijts opte steeck ommegeslagen es de zomme van 10 stuyvers

 

Die schout ende bode elcxs tyen stuyvers facit tsamen 20 stuyvers

 

Noch compt Symon Symonsz Gorter van haever berekent gelt de somme van 45 stuyvers

 

Noch compt Adriaen Jacob Arlen van haver de zomme van 20 stuyvers

 

Noch compt die heer van Sommelsdijck van drie paerden te stallen 10 stuyvers

 

Noch compt den secretaris van dese specificatie te scrijven ende van een gaerbouck te maicken in als de zomme van 10 stuyvers

 

Noch compt Arien Meynen van zijn seyl te laten maken 4 stuyvers

 

Noch heeft Arien Jaep Arlen in ghijssel tot Leyden mueten gaen angaende den 50en penninck duen verteert facit 3 gulden 12 stuyvers

 

Noch heeft Adriaen Jacob Arlen gevaceert in Den Haech met die van Zoetermeer twee dagen omme te sollesteren quytscheldinge van den 50en penninck duen verteert 12 stuyvers

 

Item op deese ommeslach is verteert bij schout ambochtsbewaerens ende heemraden ende secretaris facit 20 stuyvers

 

Die schoudt ende Adriaen Jacob Arlen en begeeren geen dachgelden maer zullen hebben heur teercosten voors.

 

 

Somme sommaris belopende in als bedragen facit 110 gulden 16 stuyvers behalven ‘t garen van den 50en penninck

 

Daer es ommegeslagen opte steeck te garen tot behouff van de costen voors. facit op elcke steeck 18 stuyvers ’t welck bijde beegaerders gecollecteert zal worden ende zullen daer van duen reeckening alst behoort.

Actum gedaen bij Jan Ghijsbrechtsz schout ende heemraden van Zegwert als Dirck Pier Stompick, Cornelis Dirck Joesten, Lenert Doessen, Jan Cornelisz Molenaer ende Jan Aelwijnsz Scheepmaicker opten 5en septembris anno 1581 oeck bij amboochtsbewaerders gedaen ende onderteyckent.

 

Die schout is de zomme van acht ende veertich karolus gulden toegeleyt voor ‘t garen van de 50e penninck ’t welck hij uuten toecomende ommeslach zal ontfangen van ’t ambocht; des zal hij dan duen reeckening ende quytancie vertonen van de 50en penninck ende ’t ambocht voortan daer van costeloos houden. Actum als voren .

 

Die zomme van ’t garen van de 50en penninck is facit 98 £.

 

Den voors. ommeslach is onderteyckent aldus Adriaen ar Jacobsz, Jan Harmensz, bij mijn Lenert Doessensz, bij mijn Jan Cornelisz, bij mijn Cornelis Dircxssz bij mijn Dirck Pieterssz, Jan Aelwijnssz merck, Wouter Cornelisz Bijl secretaris tot Zegwert, Jan Ghijsbrechtssz mit zeeckere stricken.

 

 

 


Reeckening bewijs ende reliqua van Volckert Pietersz ende Cornelis Vranckensz Velleman als beegaerers van de 18 stuyvers de steeck de anno 1581

 

Eerst den ontfanck

 

Item ontfangen 18 stuyvers van elcke steeck in Zegwairt uuyt brengende 136 steeck 2 vierendel volgende ’t corffbouck bedragende die zomme van 122 £ 19 stuyvers 1 oortgen

 

Somme per…

 

Uuytgeeff jegen den voors. ontfanck

 

Item hebben dit beegaerers uuytgegeven ende heur ommeslach voldaen volgende zeeckere quytancie ende hair scrijven bedragende t’eenre zomme 110 £ 16 stuyvers

 

Noch gegeven Gaerte Dame dat zij te cort quam in den ommeslach ende heur meerder is toegeleyt ende bij de beegaerers betaelt 22 stuyvers

 

Noch staet den schout op een steeck ende is vrij van oude haircomen 18 stuyvers

 

Noch uuytgegeven meer dan in heur ommeslach staet zoo zij verclaerden 21 stuyvers

 

Somme 113 £ 17 stuyvers

 

Vereffent den ontfanck jegen den uutgeeff zoe wort bevonden bij slot van reeckening meer ontfangen dan uuytgegeven die zomme van negen gulden 2 stuyvers

Hier tegen is hair toegeleyt voor hair gairgelt vijff gulden argo zoe blijven zij noch schuldich

facit 4 £ 2 stuyvers

 

Aldus dese voorgaende reeckening gehoort ende gesloten bij Jan Ghijsbrechtsz schoudt ende heemraen van Zegwairt als Jan Vranckenz, Adriaen Jacobsz, Jan Harmensz, Jan Aelwijnsz ende Jan Cornelisz Molenaer.

 

T’oorconde van deesen hebbe ick secretaris mitten schout in presentie van heemrain dese ondeerteyckent actum den 18 octobris anno 1582

 

(w.g) Wouter Cornelisz Bijl secretaris tot Zegwairt

(w.g.) Jan Ghijsbrechts
Reeckenighe bewijs ende reliqua gedaen bij Adriaen Allertsz Molenair ende Adriaen Jacob Arlewijnsz als beedegaerders beroerende die vyer gulden opte steeck ommegeslagen de annis 1500 zevenentachtich ende wert gestelt bij ponden van 40 groten, schellingen ende penningen nair advenant etc.

 

Eerst den ontfanck

 

Item gegaert ende ontfangen over elcke steeck vyer gulden tot over 133 steeck drie vierendel achtervolgende het korfbouck ofte gairbouck compt ontfanghen de somme van 555 £

(marge) accordeert mit het corffbouck

 

Somme perse…

 

Uuytgeeff jegen den voors. ontfanck

 

In den eersten gegeven Adriaen Heynrics Vrancken over ‘t houden … van twie ruyter drye daghen te … voor elck ruyter mit sijn paert … vijff schellingen bij heemraden … toegeleyt achtervolgende de ommeslach tsamen 9 £

 

f. 1v

Noch gegeven Cornelis Pietersz Stompick oeck van houden van ruyters achtervolgende den ommeslach hem toegeleyt 6 £

 

Noch gegeven Gerrit Lenert Jan Pieren van ruyter oeck achtervolgende den ommeslach 12 £

 

Noch gegeven Lenert Doessen oeck achter volgende den ommeslach van ruyter 11 £

 

Noch gegeven Jan Harmensz oeck van houden van ruyter volgende den ommeslach 14 £

 

Noch gegeven Adriaen Gerritsz ter cause alsvoren volgende den ommeslach 21 £

 

Noch gegeven Jan Jacob Jannen ter cause alsvoren volgende den ommeslach mitte weduwe van Willem Dirck Schouten 10 £ 10 stuyvers

 

Noch gegeven Jan Ghijsbrechtsz ouwe schoudt ter cause ende alsvoren volgende den ommeslach tsamen die somme van 10 £ 10 stuyvers

 

Noch gegeven Cornelis Dirck Joesten ter cause ende alsvoren volgende den ommeslach 8 £

 

Noch gegeven Louris Lenert Jan Pieren of sijn moeder ter cause ende alsvoren volgende den ommeslach 6 £

 

f. 2

Noch gegeven Cornelis Jansz Spit ter cause ende alsvoren volgende den ommeslach 9 £.

 

Noch gegeven Jeruen Zevertsz ter cause ende alsvoren volgende den ommeslach 10 £ 10 stuyvers

 

Noch ghegeven Adriaen Allertsz molenair ter cause ende alsvoren volgende den ommeslach facit 23 £

 

Noch gegeven Vranck Lenertsz ter cause ende alsvoren volgende den ommeslach 10 £

 

Noch gegeven Cornelis Michielsz Buytewech ter cause ende alsvoren volgende den ommeslach 4 £

 

Noch gegeven Inghe Adriaensz van der Chijs ter cause ende alsvoren volgende den ommeslach 33 £

 

Noch gegeven Claes Pietersz Buytewech ter cause ende alsvoren volgende den ommeslach 4 £ 10 stuyvers

 

Noch gegeven Cornelis Gerritsz Backer ter cause ende alsvoren volgende den ommeslach 7 £ 10 stuyvers

 

Noch gegeven mr Heyndrick Anthonisz ter cause ende alsvoren volgende den ommeslach 3 £

 

Noch gegeven Cornelis Jansz Dortsman (f. 2v) ter cause ende alsvoren achtervolgende den ommeslach 13 £ 10 stuyvers

 

Noch gegeven Jan Cornelisz molenair ter cause ende alsvoren volgende den ommeslach 25 £ 13 stuyvers.

 

Noch gegeven Gaerte Damendr ter cause ende alsvoren achtervolgende den ommeslach facit 80 £

 

Noch gegeven Wouter Cornelisz Bijl schoudt ter cause ende alsvoren volgende den ommeslach 35 £ 6 stuyvers 1 blanc

 

Noch gegeven die voors schoudt van wegen Pieter Claesz van Thol ter cause ende alsvoren volgende den ommeslach 11 £ 16 stuyvers

 

Noch gegeven Douw Yskesz, smit van ijssers ende paerdebeslach alsvoren volgende den ommeslach 4 £ 12 stuyvers 1 oortgen

 

Noch gegeven die schoudt van Segwert verleyt gelt een gequest soldaet gegeven volgende den ommeslach voors. 20 stuyvers.

 

Noch die selve schoudt gegeven dat hij verschoten hadde van de helft van een vrachte turfs dair bij die van Zoetermeer d’ander helft van betaelt is gewerden, welcken turf gelevert ende geschuncken is an den heer van Mathenesse volgende den ommeslach 9 £.

 

Dese voorgaende costen sijn angaende de Engelsche pairderuyters van capiteyn Millert die hier quamen opten 23en february 1587 ende wechtrucken opten 5en maert dair anvolgende maicken thyen dagen breder blijckende bij den ommeslach etc

 

f. 3

Ander uuytgheeff ende costen van dyverssche deurreyssende vaendels ende pertije soldaten als hier naer volcht ende breder by den ommeslach blijcken mach

 

Item betaelt aen dyverssche personen van byer, cost ende dyergelijcke als breder in den ommeslach bij specificacie staet ende dit voor den helft alsoe die van Soetermeer gelijcke helft betaelt hebben ende is gelevert in de kerck voor een vaendel soldaten, te weten Engelsche die van Nootdorp quamen ende nae Uuytrecht wilden dair zij geweer souden crijghen, opten 14en februarij anno 87 verteert voor de helft 11 £ 14 ½ stuyvers

 

Item noch gegeven Maerten Vrancken ende Jan Dircxsz Cocq ambochtsbewaerders van Zoetermeer ’t gunt ‘t ambocht van Soetermeer te boven quam van zeeckere vereffening van de soldaten die soe nu soe dan deur passeren zeerder die rekening van ’t voorleden jair tot nu toe met eenyghe ander costen van de schuyt ende waghenvracht ende dyergelijck vereffent facit 6 £ 9 stuyvers

 

f. 3v

Item noch gegeven Wouter Cornelisz Bijl schoudt verteert bij vuetvolck ende paerden van de geweldighe provoest die quamen den 10en januarij 87 ende een atmael omtrent bleven volgende den ommeslach 12 £ 5 stuyvers

 

Noch gegeven Adriaen Allertsz, molenaer van de datter twe soldaten slyepen 13 stuyvers

 

Noch gegeven Andries Dircxsz, waert in’t Hoghe Huys van twe soldaten van de voors provoest volgende den ommeslach 2 £ 10 stuyvers

 

Noch gegeven Cornelis Jansz Dortsman van houden van de soldaten ende paerden van de voors. geweldige provoest volgende den ommeslach 24 £ 7 stuyvers

 

Noch gegeven Gairte Damendr. ter cause ende alsvoren van de geweldighe provoest sijn volck volgende den ommeslach 10 £ 16 ½ stuyvers

 

Item noch gegeven Wouter Cornelisz Bijl, schoudt voors. ter cause van teercosten van verscheyden deurreyssende soldaten, oeck bij de dyeners van ’t ambocht als ambochtsbewaarders, heemraden, corvers ende dyergelijcke ’t welck die bede angaet breder bij specificacie in den ommeslach staende tsamen ter somme van 29 £ 12 stuyvers

 

f. 4

Noch ander uuytgheeff die in den ommeslach nyet en staedt maer zederdyen gevallen ende deur laste van de ambochtsbewaarders bij de beegaerders betaelt

 

Item noch opten 10en mey anno 1587 gegeven die schoudt van Zegwaert dat hij verschoten ende gegeven hadde die quartyermeester die mit ontrent vijftien man van Noorwitsen ghage (?) hyer deurpasseerde ende ‘s nachs tot Voorburg gew. hadde ende hier deurtoech tot Sevenhuijssen, dairom hem geschuncken gelijck die van Soetermeer van gelijcke gedaen hebben 4 £

 

Item alsoe die beegaerders haer gaerebouck ten vollen in ontfanck hyer vooren gebrocht hebben ende zij luyden van deesen nae beschreven persoonen gheen ontfanck ende hebben connen crijgen overmidts enyghe van dyen van de Heylichen Geest leeven ende enyghe daer gheen huys en es daer omme d’zelve hier gestelt voir restanten

 

Item jonghe Aryen Meelisz een vierendel, Leenert Adriaensz Clos een vierdel, Jan Ghovertsz

Ghuetraet ½ vierdel, Leenert Gerritsz Ridder ½ vierdel, Adriaen Adriaensz Eenhandt ½ vierdel, die dochters van mr. Aert surtgijn ½ vierdel ende ’t huysgen van Jacob Cornelisz Chijs achter de kerck ½ vierdel; maickende t’samen eene steeck een halff vierendel beloopt aen gelde hier facit 4 £ 10 stuyvers

 

f. 4v

Item den schoudt van Zegwaert cum socijs staet in’t corffboock op een halffve steeck maer nadyen de voorgaende officyers van’t gundt altijt opte steeck es ommegeslagen vrij zijn geweest hyer van gelijcke van de schoudt nyet onfangen compt hyer facit 2 £

(marge) den schoudt zal vertoonen bij voorgaende reeckening dat die schoutten van oudts vrij geweest zijn

 

Item compt die beegaerders voor haer collectaecie omme die penningen ontfangen ende weeder uuyt te keeren gelijck haer bij heemraden bij descretye toegelijt wort die somme van 15 £

 

Totale somme van den geheelen uuytgheef ende bedraecht 544 £ 17 stuyvers

 

Vereffent den voorgaenden ontfanck die bedragende es vijffhondert ende vijffenvijftich carolus gulden jegen deesen voors. uuytgheeff soe wort bevonden bij slot van reeckeninghe meeder ontfangen dan uuytgegeven te hebben die somme van thyen carolus gulden ende drye stuyvers ’tweck die beegaerders ten achteren ende schuldich blijven

 

Aldus deese voorgaende reeckening gehoort geslooten ende gelyquydeert bij heer Ysbrandt van Maroode ambochtsheere van Soeterwoude, Stompick ende Wilschveen etc. momber ende voocht van joncheer Jan van Bourgongen ambochtsheere van Segwaert ende Zeevenhuyssen etc.ende bij mr Pieter Molyart, voorts bij Wouter Cornelisz Bijl schoudt voornoemd, Aryen Allertsz molenaar, Adriaen Jacob Arlewijnsz, Cornelis Pietersz Stompick, Jeruen Zeevertsz, Dirck Gerritsz, Leenert Jansz Stompick, Claes Pietersz Buytenwech ende Cornelis Jansz Backer oock bij veel meer andere buyeren hyer in de kercke present zijnde

T’oirconde mijn hant hyer onder gestelt opten 25en dach mey anno 1588 (w.g.) Adriaen Cornelisz, secretaris tot Zegwairt.

 


Reeckeninghe bewijs ende reliqua gedaen bij Wouter Cornelisz Bijl, schoudt van Zegwaert in den naem ende plaets van Adriaen Allertsz molenaer ende Adriaen Jans Arlewijnsz als beedegaerders in Zegwaert ende dit ter cause van zijnen handelinge ontfanck ende uuytgheeff van wegen alsboven gehadt van de vier gulden opte steeck ommegeslagen in den jaire 15 achtentachtentich achtervolgende den ommeslach ende ’t gaerbouck daer van zijnde gestelt in ponden van 40 groten schellingen ende penningen naer advenant

 

(Reeckeninghe gedaen bij schout Wouter van weegen de beegaeders van de vier gulden opte steeck anno 1588)

 

Ontfanck

 

Inden eersten bij den voors schoudt als gaerder in den naem als boven ontfangen ende gegaert op elcke steeck vier gulden tot 139 stuyvers 2 vierdel achtervolgende ’t corfbouck daer van zijnde compt t’samen ontfangh 558 £

(marge) accordeert mit het corffboock hyer op gesyen

 

Somme perse…

 

Item noch ontfangen van Aryen Allertsz molenaer ende Adriaen Jacob Arlewijnsz, beegaerders voornoemt ’t gunt (f. 1v) zij luyden als gaerders van de vier gulden opte steeck ommegeslagen in den jare 1587 bij slote van rekening schuldich gebleven sijn die somme van 10 £ 3 stuyvers

(marge) accordeert in’t het slot van de reeckening in ’t artycel van deesen verhaelt hyer op gesyen

 

Item noch ontfangen ter cause van coop van de wagen, gecocht bij de zwager van Bastiaen Claesz welcke wagen in ’t poinyeren voor Duesburch in den jare 86 van ’t ambochtswegen geschict is gew. ende nu weder vercocht voor 8 £

(marge) bij kennisse van den ambochtsbewaerders

 

 

Ende noch ontfangen bij mij schout uuyt handen van Jan Lucassen ofte zijnen clerck, rentmeester van de gemeene middelen van Rijnlant ter cause van een jaer renten van de lyeninghe facit 22 £ 5 stuyvers

(marge) gebleecken bij de copie van de quytancie

 

Totale somme van den geheelen ontfanck ende bedraecht ter somme van 598 £ 8 stuyvers

 

Uuytgheeff jegens alle den voors. ontfanck

 

f. 2

eerst den uuytgheeff van de costen vervolgende ende in den ommeslach begrepen

 

In den eersten gegeven ende betaelt die costen die van Zegwaert voor de helft angerekent in den vereffeninge jegen die van Zuetermeer gedaen gespecificeert van date den 7en octobris anno 87 die somme van 34 £ 7 stuyvers

(marge) accordeert mitte vereffenning ende den ommeslach hyer op gesyen

 

Item noch ghegeven ende betaelt die costen die van Zegwert voor de helft angerekent in de vereffeningh jegens die van Zoetermeer gedaen gespecificeert van date den 22en mey 1588 de somme van 46 £ 11 ½ stuyver

 

Item noch gegeven ende betaelt die costen die van Zegwaert voorde helft angerekent ende betaelt in de vereffeninghe jegens die van Zuetermeer gedaen gespecificeert van date den 23 en septembris 88 die somme van 42 £ 1 stuyver 7 den.

 

f. 2v

Dese navolgende costen zijn gevallen van ’t vaendel van de Witte Schoudt opten 19en february 88 dese navolgende gebilgetteert binnen Zegwaert een atmael

 

In den eersten gegeven Adriaen Jacob Arleweynsz van ’t houden van twie soldaten een vrou mit een kint facit 2 £ 10 stuyvers

 

Noch Lenaert Dircxsz Visser van twie soldaten facit 2 £

 

Noch gegeven Maerten Jansz timmerman van twe soldaten mit een vrou facit 2 £ 10 stuyvers

 

Noch gegeven Maerten Jansz Ros van twie soldaten 2 £

 

Noch gegeven Douw Yskusz, smit van twie soldate 2 £

 

Noch gegeven Jan Aelwijnsz scheepmaker van twie soldaten 2 £

 

Noch gegeven Volckert Pietersz schuemaker van twie soldaten 2 £

 

Noch gegeven mr Heyndrick Anthonisz van twie soldaten met een vrou 2 10 stuyvers

 

Noch compt ende gegeven die schout van Zegwert selfs van vijf soldaten als vaendrech, luytenant, sargant, adelborst ende noch een ander mit drie jongens aldaer verteert die somme van 7 £ 18 stuyvers

 

f. 3

Dese navolgende costen sijn ter cause van de compangie ruyters van zijnen exellencie graeff Mouweren opten 7en july 88 alhier gebilgetteert ende den 9en july daer an vertrocken gerekent tot twe admael

 

In den eersten gegeven Cornelis Pietersz Stompick van ‘t houden van twe ruyter noch een soldaet te vuet mit een cloecke jongen tsamen 9 £

 

Noch gegeven Claes Pier Neel Jansz ende Adriaen Maertsz Vet van ’t houden van drie paerden twe … mit een cloecke jongen tsamen 8 £

 

Noch Jeruen Zevertsz in zijn ‘svaders plaets van twe paerden een … mit een cloeck knecht facit 5 £

 

Noch gegeven Vranck Lenertsz voor hem ende Jan Claesz Schaep van vier ruyters mit twie jongens tesamen 14 £

 

Noch gegeven Cornelis Michiel Joesten voor hem ende Barent Dircxsz van houden van drie paerden twe … mit een jongen tsamen 8 £

 

Noch gegeven Claes Jacobsz Jongen van een ruyter 3 £

 

Noch gegeven Cornelis Gerritsz Backer van twie ruyter een stalknecht ende den lesten dach een vrou mit een kint tsamen 7 £ 10 stuyvers

 

f. 3v

Noch gegeven Lenert Jansz Stompick van ‘t houden van twe ruyters mit twe jongens tesamen 8 £

 

Noch gegeven Dirck Willemsz van twe paerden een … mit twe jongens tsamen 6 £

 

Noch Lenert Duessen van twe ruyters facit 6 £

 

Noch Jan Jacob Jannen van een ruyter mit een cloecke jongen facit 4 £

 

Noch Adriaen Willem Dirck Schouten van een ruyter 3 £

 

Noch Dirck Gerritsz van gelijcke een ruyter 3 £

 

Noch Cors Adriaensz van gelijcke een ruyter 3 £

 

Noch Adriaen Allertsz molenaer van de vaendrech mitten ancleeven tsamen 8 £ 15 stuyvers

 

Noch Wouter Joesten in Arien sijn soons plaets een ruiter mit een jongen facit 4 £

 

Noch gegeven Cornelis Claes Ghijsz van twe paerden een … mit een cloeck knecht tsamen 5 £

 

Noch Jan Vranckezn gegeven twie ruyter mit een jongen facit 7 £

 

f. 4

Noch gegeven Adriaen Heyndrick Vranken mit Cornelis Dircks Joesten van ‘thouden van twe … vier paerden mit twee jongens tsamen 10 £

 

Noch gegeven Jan Ghijsbrechtsz schoudt van twe ruyters 6 £

 

(doordgehaald:)

Noch gegeven Cornelis Jansz Dortsman van ‘thouden van de capiteyn mitten ancleven voor de helft Zegwert angaende facit -

(marge) is hier achter over de percelen die in gheen ommeslach en zijn gerekent in meerder zomme, argo hier geroeyeert

 

Noch gegeven Heyndrick Andriesz timmerman van twie paerden ende twe man 6 £

(marge) gebleecken bij quytancie hyer op gesyen die hyer nae op andere artyculen van hem noch dyenen zal

 

Dese navolgende costen sijn van enyghe van de zelve compangie zijnen exellencie verteert den 18den augusty 1588 gebilgetteert

 

In den eersten gegeven Adriaen Alllertsz molenaer van twe ruyter mit een jongen facit 3 £

10 stuyvers

 

Noch Cornelis Michielsz Buytewegh van twie ruyter 3 £

 

Noch Cornelis Gerritsz Backer van twe ruyter 3 £ ende van twe jongen dier versuympt waren an te teyckenen 20 stuyvers facit tsamen 4 £

 

Die schout van Segwert selfs aldaer verteert bij de quartyermeester twe paerden mitten ancleven tsamen 2 £ 14 stuyvers

 

f. 4v

Dese navolgende costen sijn gedaan ? bij den ruyter van de capiteyn Bl? gebilgetteert den 2en september 88 ende gelegen twe admael …

 

In den eersten gegeven Adriaen Pietersz Stompick van ‘t houden van een ruyter mit een jongen tesamen 4 £

 

Noch Louris Fransz van een ruyter gegeven 3 £

 

Noch Wouter Joesten van een ruyter mit een vrou facit 4 £

 

Noch Maerten Jansz Ros van een ruyter mit een cloecke knecht mit een vrou facit 5 £

 

Noch Cornelis Pouwelsz Berckel een ruyter mit een vrou een admael facit 2 £

 

Noch gegeven Cornelis Claesz Chijs van een ruyter 3 £

 

Noch gegeven Barent Dircxsz van een ruyter 3 £

 

Noch ghegeven Cornelis Dirck Joesten van twe ruyters 6 £

 

Noch gegeven Lenert Duessen van een ruyter mit een knecht facit 4 £

 

Noch gegeven Lijsbeth Joris van een ruyter mit sijn vrou ende een kint tsamen facit 4 £

 

f. 5

Noch gegeven Claes Pier Neel Jansz van een ruyter 3 £

 

Noch Claes Jacobsz Jongen van gelijcke van een ruyter 3 £

 

Noch Jan Claesz Chijs van een ruyter mit een vrou facit 4 £

 

Noch Dirck Gerritsz van een ruyter 3 £

 

Noch Cornelis Pietersz Stompick van een ruyter 3 £

 

Noch Adriaen Zevertsz van een ruyter gel. 3 £

 

Noch Jacob Jansz Robol van een ruytersvrou 20 stuyvers

 

Noch Cors Adriaensz van een ruyter mit een jongen 4 £

 

Noch Adriaen Pietersz Schoudt van een ruyter mit een jongen 4 £

 

Noch Cornelis Michiel Joesten van een ruyter mit een jongen 4 £

 

Noch Adriaen Woutersz van een ruyter mit een jongen 4 £

 

Noch Jan Vranckezn van een ruyter, een vrou, een jongen mit een kint tsamen 5 £

 

Noch Vranck Lenertsz van een ruyter facit 3 £

 

f. 5v

Noch Jan Claesz Schaep van een ruyter facit 3 £

 

Noch Maerten Pietersz van een ruyter betaelt gelijcke 3 £

 

Noch Gerrit Lenert Jan Pieren van een ruyter gelijcke 3 £

 

Noch Cornelis Ariensz Bruer van gelijcke een ruyter 3 £

 

Noch Adriaen Heyndrick Vrancken van een ruyter mit een jongen tsamen 4 £

 

Noch Jan Cornelisz Molenaer van een ruyter 3 £

 

Noch Cornelis Jacobsz, waert opte Ruckeveen van een ruyter ende een jongen ende dat hij de ruyter langer hi… soo hij syeck was tsamen 7 £

 

Noch Lenert Jan Pieren weduwe van een ruyter facit 3 £

 

Noch Adriaen Willem Dirck Schouten van een ruyter mit een vrou facit 4 £

 

Noch Adriaen Dirck Jannen van een ruyter 3 £

 

Noch Adriaen Maerts Vet van een ruyter 3 £

 

Noch gegeven Cornelis Eggertsz van een ruyter mit een vrou facit 4 £

 

f. 6

Noch gegeven Jeruen Zevertsz van een ruyter mit een jongen 4 £

 

Noch gegeven Cornelis Jansz Spit van een ruyter mit een jongen gelijcke 4 £

 

Noch gegeven Maerte Jansz timmerman van een ruyter, een vrou, twe jongens ende een kint tesamen 6£

 

Noch gegeven Heyndrick Andriesz, waert in de Vles van drye ruyters mit een cloecke jongen mitten ancleven alzoe hij de corpurael hadde gel. hem toegeleyt is tsamen 12 £

(marge) gebleecken bij de voorgaende quytancie die naer noch op ander artycul moet dyenen

 

Dese navolgende costen verteert bij enyghe van de compangie ruyter zijnen exellencie gebilgetteert cormisavont den 11den september 88

 

 

(doorgehaald:) in den eersten Cornelis Jansz Dortsman van twe ruyter 3 £

(marge) is hier achter onder de percelen die in gheen ommeslach en zijn in meerder zomme gerekent hier daeromme geroeyeert

 

Noch Heyndrick Andriesz Timmerman van drie ruyters mit twe jongens facit tsamen 5 £ 10 stuyvers

 

Noch Jan Ghijsbrechtsz ouwe schoudt van een ruyter 30 stuyvers

(marge) gebleecken bij de voorgaende quytancie

 

Noch Wouter Cornelisz Bijl, schout selffs van ruyters dese reys soe s’avonts als ‘s anderdaechs verteert tsamen 3 £

 

f. 6v

Noch andere percelen van costen mede in den ommeslach staende

 

In den eersten compt ende gegeven die schoudt voors. selffs van teercosten zoe bij de corvers, ambochtsbewaerders ende diergelijcke verteert mitsgaders facatien ende salaris als oeck sijn ordinaris van de beede ende dyergelijcke staende in den voors. ommeslach gespecificeert aen acht articulen ende hier van cortheyts wille op een gereckent t’samen ter somme van 21 £ 14 stuyvers

 

Noch gegeven die bode ende secretaris van den ambocht voor heur ordinaris van de ses jare elcx tsjaers 10 stuyvers tsamen 6 £

 

Noch gegeven die bode hem toegeleyt van vacatien in’t anteycken van de ruyters als mede van de dyeners facit tsamen 2 £

 

Noch gegeven die secretaris van een dachgelt mitte corfvers geseeten facit 12 stuyvers

 

Noch den zelven van ‘tgaerbouck ofte ‘tkorffbouck te maicken 30 stuyvers

 

Noch d’zelve gegeven van zeecker request te copieren 6 stuyvers

 

f. 7

Noch gegeven Gaerte Damen aldaer bij enyghe soldaten verteert in den jare 86 volgende den ommeslach haer toegeleyt 2 £ 10 stuyvers.

(marge) gebleecken bij de voorgaende quytancie van date de 29en january anno 1589

 

(doorgehaald: ) Noch gegeven mr Pieter Molaert ter cause van sijn solicitacie om lichtenis van de ruyters gedaen hem toegeleyt van Zegwerts portie 6 £

(marge) dit is bijde ambochtsbewaerders mit butter voldaen ende hier achter in meerder somme gereeckent argo hier geroeyeert

 

Noch gegeven Inghe Aryensz ende Lenert Duedessen (Duessen) ambochtsbewaerders ter cause van verschoten penningen in’t soliciteren ende anders gedaen volgende den ommeslach facit (doorgehaald: 20 £ 10 stuyvers 1 oort) 19 £ 1 oortgen

(marge)

dese somme is nyet meer volgende de specyficacie ende quytantie hier op geseyn dan 19 £ 1 oortgen

 

noch gegeven die secretaris van den ommeslach over te leggen ende ‘t slot daer achter te maicken tsamen 6 stuyvers

 

f. 7v

Noch ander uuytgheeff van costen die in den ommeslach nyet en staen

 

In een eersten gegeven Inghe Aryensz ende Lenert Duessen ambochtsbewaerders van verschoten penningen bij heur betaelt voor de helft van een schip turffs die heer van Mathenes geschuncken ende voor de helft van een kannetgen butters meester Pieter Molyart geschuncken voor sijn soliciteren alzoe die van Zuetermeer d’ander helft betaalt hebben facit tsamen voor de helft hyer 16 £

(marge) gebleecken bij quytancie van date den 11den octobris anno 1589

 

Noch gegeven mr Pieter Molyart van den verschoten penningen in ‘t solliciteren bij hem gedaen facit 3 £ 15 stuyvers

(marge) gebleecken bij quytancie van date den 24en decembris anno 88

 

Noch gegeven Louris Lenert Jan Pyeren van zeeckere wagenvracht mitte soldaten ende anders gedaen facit 4 £

(marge) bij quytantye alsvooren

 

Noch gegeven mr Heydrick Anthonisz voor de helft van een soldaet te meesteren facit 30 £

(marge) bij quytancye

 

Noch gegeven Cornelis Jansz Dortsman ter cause van zeecker capiteyn ende soldaten houden voor Segwaerts portie daer recht vurderinge om is gew. tsamen die somme van 30 £ 5 stuyvers

(marge) gebleecken bij de specificatye ende quytancye hyer op gesyen

 

f. 8

Noch gegeven van de helft van de costen gevallen contra den voors. Dortsman voor de vierschaer van Rijnlant volgende sijn declaratye voor de helft 4 £ 18 stuyvers 1 blanc

(marge) gebleecken bij de declaracye hyer gesyen van date den 26en octobris anno 1589

(marge) gebleecken bij de specificacie hyer op geleessen

 

Noch compt mij schoudt verschoten penningen ende dyergelijcke van costen in’t procederen jegens den Dortsman gedaen zoo voor de vierschaer van Zegwert als Zoetermeer contra d’ambochtsbewaerders aldaer als mede voorde balliu’s vierschaer van Rijnlant de facatien van den schout angaende de zelve zaick de daer in gerekent facit tsamen 22 £ 5 stuyvers 1 oortgen

 

Noch gegeven Gabriel Jansz Comen van dat hij de comissaris van de ruyters an den Leytsendam mitte schuyt vuerde 6 stuyver

 

Noch d’zelve gegeven van mit Lenert achter in te vueren de capiteyn tot Leyden ende wederom voor sijn portie 10 stuyvers

 

Noch den zelven gegeven van mitte schuyt in Den Haech te vaeren mr Pieter mit beyde schouten facit 14 stuyvers

 

Noch gegeven mr Pieter Molyart dat hij mr Dircken onsse soliciteur in’t soliciteren van de quytscheldinghe van de ruyters hem belooft voor Zegwaerts portie 7 £ gebroecht heeft

(marge) bij kennisse van Leenert doessen ambochtsbewaerder van Segwaert.

 

f. 8v

noch d’zelve mr Pieter gegeven dat hij Dubblet de secretaris schunk voor d’acte ofte ordenantye van de cortinge van de selve quytscheldinge 30 stuyvers

 

Noch gegeven Volckert Pietersz schuemaker van de overwaech van een tonnetgen butters te weten van vier pondt 14 stuyvers

 

Noch verschoten bij den schoudt ter cause van Roeloff Aryensz ende Aryen Jansz van Nyeropte onbyeden op zeeckeren gestelde dage hier te comen om t’duen en uuytspraick van’t gewijst in de questie tusschen Zuetermeer ende Zegwert angaende de costen van den brant mitsgaders op wat eenparighe vuet men best behoorde te verkorffven facit 9 ½ stuyvers

 

Noch by den schoudt betaelt Gabriel Jansz van mit die van Zegwert ende Zuetermeer tot Leyden te varen opte dach als wij de apostillen cregen op ‘t request van slachturfen anno 89 facit 10 stuyvers

 

Item bij mij schoudt ende de schoudt van Zuetermeer mit Jan Aelwijn weesmeester eens in Den Haech gefaceert ende consult gehouden mit een advocaet van sommighe stucken van de weeskinder saicken due verleyt bij mij schout ende Jan Aelwijn weesmeester voorde helft van ‘t consultacie gelt ende dyergelijcke facit 22 ½ stuyvers

 

Noch opten 13 novembris 89 gelicht de stucken van de procureur Molenysser nopende de questie van ‘t horengelt van de vaerssen betaelt den procureur voor ‘t dyenen van hem ende den advocaet in de zelve saick voor Zegwerts helft ende volgende de quytantie 1 £ 8 stuyvers.

 

f. 9

Item brengt de schoudt in de steecken dair hij gheen ontfanck van gehat en heeft om redenen als hier naer volchgt:

(marge) sij voor dese mael gepasseert ½ vierdel

 

Lenert Pier Jansz overmits zijn armoet

Cornelis Jans Schouten van gelijcke ½ vierdel

Dirck Cornelissz de Groot van gelijcke ½ vierdel

Heyndrick Cornelisz Schrey van gelijcke ½ vierdel

Pieter Claesz Decker daer die wedue van Dirck Jansz Robol voor betalen zoude moeten van gelijcke ½ vierdel

Lyset Meeuss van gelijcke ½ vierdel

Die weduwe van Dirck Jansz Robol noch zelfs ½ vierdel

Cornelis Jansz Verdy ½ vierdel

Lenert Gerrits Ridder van gelijcke ½ vierdel

Maertge Costers van gelijcke vierdel

Phillips Speelman van gelijcke ½ vierdel

Lambrecht Jansz ½ vierdel

Arijen Aryensz Eenhant van gelijcke ½ vierdel

Gaerloff de snyer van gelijcke ½ vyerdel

Aryen Cornelisz Kerckman ½ vierdel

Maertgen Dirck Libbersen ½ vierdel

De dochters van mr Aert van gelijcke ½ vierdel

Pier van den Ham van gelijcke ½ vierdel

 

f. 9v

Noch brengt de schoudt in dat hij int corfbouck staet op een halve steeck overmits de schouts woonplaets van outs van de ruyters altijt vrij gehouden is facit 2 £

 

(doorgehaald: )

Item alzoe Lenert Dircxsz Visser hier nae sijn qualiteyt gekurven is op een steeck ende die van Zuetermeer sijn lant ofte vervallen kamer mede gekurfven hebben ende zoe die questie tusschen Zegwert ende Zuetermeer in’t verkorfven nu voortsaen geremidieert is, zoe wort nochtans voor dese reys alhier de voors. Visser mits gevende een halve steeck vrij gelaten alzoe hier voor d’ ander halve steeck 2 £

(marge) zij hyer geroeyeert ende sal den schout ‘tselve zoocken aen de Visscher volgende corffboock

 

f. 10

Hier na volgen enyghe teercosten totte schoudt van Zegwert verteert ende zulcxs bij hem in uuytgeeff brengende

 

Eerst opten 2den octobris 88

Verteert bij de vijff corvers mitte secretaris due zij het corffbouck voorts claer maecten ende overleyden tsamen 12 stuyvers

 

Opten 4den decembris 88

Verteert bij Lenert Duessen ambochtsbewaarder soo hij totte schout middaechs bleeff als wij mitten Dortsman saterdachs accordeeren samen 5 stuyvers

 

Opten 21en ende 22 decembris 88

Verteert bij Joris Colster substituyt van den bailiu van Rijnlandt mit sijn dyeners ende neghe gevangens mitten ancleven tsamen 13 £ 5 stuyvers

 

Opten 26 decembris 88

Een soldaet die te Rotterdam uuyt ‘t gasthuys quam ende volgende sijn bescheyt nae sijn capteyn soude trecken hier overnacht verteert 8 stuyvers

 

Opten 30en january 89

Verteert bij ses soldaten die van Rotterdam quamen die paspoort absoluyt hadden ende hier deurreysden tsamen 31 stuyvers

 

Opten 15den february 89

Verteert bij twe soldaten van den Ghou comende hier overnacht om nae Delft onder haer vaendel te trecken facit 12 stuyvers

 

f. 10v

Opten 19en maert 89

Verteert bij Lenert Duessen ambochtsbewaarder zoe hij an ‘t dorp bleeff alsoe wij mit die van Zoetermeer accordeerden contra Dortsman ende noch een ander reys als hij van ‘t ambochtswegen mede te duen hadde 2 stuyvers tsamen 6 stuyvers

 

Item compt heeft de schout als collecteur in plaetse van de bedegaerders die vier gulden opte steeck gegaert ende ‘tambocht uuyter schade gehouden ende die penningen uuytgekeert, quytancien ende ander specificatien daer van gesien ende gerekent waervan hij van de penningen te collecteren ende andere moeyten desen angaende gedaen stelt tot discretie 14 £

 

Item noch dat de schoudt dese rekening bij nieute ontwirp heeft ende bij malconder gevoucht heeft naer beste behoren daer hij zijn moeyten mede van stelt tot discretie etc. facit 20 stuyvers

 

Somme totalis van den geheelen uytgheeff ende bedraeght in als 625 £ 12 stuyvers 5 den.

 

Vereffent den voors. ontfanck dye es bedragende vijffhondert achtentneegentich carolus gulden van 40 grooten ende acht stuyvers jegens (f. 11) deesen voorn. uuytgheeff ende wert bevonden bij sloote van reeckening meerder uytgegeven dan ontfangen te hebben, ‘twelck den schoudt te boven ende ‘t ambocht ten achteren compt die somme van seevenentwintich carolus guldens vyer stuyvers ende vijff doeyts

 

Aldus deese reeckening gedaen, gehoort, geslooten ende gelyquydeert bij Wouter Cornelisz Bijl schoudt, Leenert Duessensz ende Jan Jacob Jansz ambochtsbewaerders, Cornelis Michiel Joostez, Leenert Jansz Stompick, Adriaen Gerritsz, Claes Pietersz Buytewech ende Vranck Leenertsz, croosheemraden al in Zegwaert.

T’oorconde deur ‘t begeeren van de voornoemde persoonen bij mijn secretaris deese geteyckent opten 14den dach aprillis anno 1500 ende tneegentich stilo nove

 

(w.g.) Adriaen Cornelis secretaris tot Zegwert

 


Reeckeninghe bewijs ende relyqua gedaen bij Cornelis Vranckezn Velleman ende Leenert Pietersz op de Wal [omslag: L.P. Weijpoort], beedegaerders, ende dat van de 32 stuyvers op de steeck in Segwaert ommegeslagen des jaers 1500 tneegentich midtsgaders noch van eenyghe ander ontfanck ende weeder den uuytgheeff zulcxs zij luyden van weegen ende inder qualyte als boven d’voors. jare gedaen ende gehadt hebben zulcxs naer volcht, gestelt in ponden van 40 grooten, schellingen ende penningen naer advenandt.

 

Eerst volcht den ontfanck

 

Item in den eersten gegaert ende ontfangen op yder steeck 32 stuyvers tot over hondert sesendortich steecken ende 1 quartier bedragende t’eenre somme 218 £

(marge) accordeert mit het korffboock hyer op gesyen

 

Item noch ontfangen uuyt handen (f. 1v) van Leenert Duessen collecteur van de verpondinghe des jaers 1590 nopende van ‘t kort van de quytscheldinghe van de costen der ruyters die den jare 1589 ande verpondinghe innegehouden werden die somme van 105 £

(marge:) bij kennisse van schoudt, ambochtsbewaerders ende heemraden van den ambocht

 

Item noch ontfangen van d’ambocht van Zoetermeer zulcxs ‘tzelve ambocht bij zeeckere vereffening van verscheyden costen d’ambocht alhyer van Zegwaert schuldich was 24 £ 17 stuyvers 7 penningen

 

Totale somme van den geheelen ontfanck bedraecht 347 £ 17 stuyvers 7 penningen

 

f. 2

Uuytgheef gedaen jegens den voors. ontfanck

 

Eerst den schoudt van den ambocht alhyer gegeven voor zijn ordinaris opte beede over twye jaren des jaers des jaers van 89 ende 90 ‘sjaars 10 stuyvers facit 20 stuyvers

(marge) accordeert mit den ommeslach ende bij bekentenisse van de schout

 

De secretaris van den ambocht gegeven van gelijcke zijn ordinaris d’voors. twye jaren 20 stuyvers

 

Insgelijcxs Andries Claesz alsduen boode van den ambocht gegeven van oock zijn ordinaris d’voors. twye jaren facit 20 stuyvers

(marge) Trans. bij affirmatie

 

Item Jacob van den Maeth eertijts rentmeester van Zegwaert betaelt over een jaer renten zulcxs d’ambochtsheer alhyer jaerlicxs opte beede compt ende es dit van’t jaer 90 alsduen in april verscheenen facit 6 £ 5 stuyvers

(marge) als in den ommeslach ende bij quytancie hyer overgelevert

 

f. 2v

Item gegeven Anthonis Heyndricxsz getroudt hebbende Margriete Willemsdr, naergelaten weeskindt van Willem Maertsz Kroon aen hooftgelt hondert carolus guldens die bij ‘t ambocht op intrest gelicht zijn geweest tot betalinghe van de capitale lyeninghe in den jare 1585 ende welcke penningen nu gelost zijn volgende den ommeslach facit 100 £

midtsgaders noch voor de renten verloopen heeden den 13den january 90 tot in de maent july daer aen maickende een halff jaer 3 £ 12 ½ stuyvers

(marge) als in den ommeslach ende de betalinge blijckt bij de gecasseerde obligatie hyer over geleevert

 

Item den schoudt van Zegwaert gegeven zulcxs hij bij sloote van zijnder reeckeningh van de vier gulden op de steeck d’annis 1588 bij hem gecollecteert in den naem van Adriaen Allertsz molenaar ende Adriaen Jacob Arlewijnsz beedegaerders als meer uuytgegeven dan ontfangen te hebben blijckende bij de zelve reeckeninge van date den 14en april 90 te boven quam somme 27 £ 4 stuyvers 5 deniers

(marge) volgende den ommeslach ende bij bekentenisse van schout

 

(uit de omslaglijst f. 2-2v:)

Item compt Zegwert noch te betalen dese nabschreven perceelen gelijck die van Zuetermeer gelijcke ander perceelen betalen moeten ter cause van verscheijden costen van compangien, vaendelen ofte soldaten in de kercke ende dyergelijcke in 't deurpasseeren verteert en vervallen, beginnende den 5en junij 1500 negenentachtich ten daghe desen ommeslach [tot] anno 90 tue, gelijck bij de voors. specificatie ende vereffeninghe mit die van Zuetermeer gehouden breder inhout van date den 11en aprillis 1500 tnegentich ende de percelen die Segwert dragen muet daer uuytgetogen ende hier naer verclaert:

 

f. 3

Item gegeven Leendert Jansz Stompwijck nopende van een stuck vleysch 18 stuyvers

(marge) als in den ommeslach

 

Den schoudt van Zegwaert gegeven van weegen Jeruen Cornelisz Aerslinck die ‘tzelve den schout gecort heeft aen zijn verponding ‘twelck geschoncken werde de luytenant van capyteyn Camphuijs de somme van 3 £ 16 stuyvers

 

Gegeven Jan Cornelisz opte Hooren aldaer verteert in’t faceeren van de compangie t’samen 33 stuyvers

 

Leendert Duessen ende Jan Jacob Jansz oudt ambochtsbewaerders gegeven bij haar betaelt ende verschooten voor de helft van deesen compangie tot Haserswoude te voeren 20 stuyvers

 

f. 3v

Die schoudt van Zegwaert gegeven bij hem verschooten van waghevracht aen twye vaerluy die ‘tsavondts nae volchden ende tot Haserswoude in den avondt reeden facit 3 £

 

Gaerte Keysserooms betaelt vyer vlessen byers aen de voorn. wagens bij de Molewech gedroncken 12 stuyvers

(marge) bij quytancie die oock op haer naevolgende actyculen dyent

 

Item den schoudt van Zegwaert gegeven nopende dat hij in de kerck geleevert heeft twye tonne enckele ende een tonne dubbelde faro [Brussels bier] als oock van kaes [omslag: 5 kaessen tsamen wegende 25 pondt], turff, hoey off t’zijnen huyse verteert bij eenyghe [omslag: 5] bevelhebbers tsavens off ‘snachs tusschen den 21den ende 22den octobris 89 volgende den ommeslach [aldaar: ook twee pont kaerssen] f. 3de blat staende daer inne aen vijff artyculen offgetoogen tsamen facit 29 £ 15 stuyvers

(marge) ende bij bekentenisse van schout

 

Inghe Adriaensz van den Chijs van drye pont kaerssen gegeven 13 ½ stuyvers

 

f. 4

Noch den schoudt van Zegwaert van verleyt gelt gegeven volgende den ommeslach (omslag: van schuytvracht) 10 stuyvers

 

Gaerte Keysserooms gegeven van byer aldaer gedroncken bij eenyghe van de zelve compangie in’t passeeren ghins nae Vyanen 4 £ 4 stuyvers

(marge) bij den voorges. quytancie

 

Andries Claesz, coster voor de kerck die reys schoon te maicken gegeven 10 stuyvers

 

De schoudt van Zegwaert gegeven dat hij opten 4den decembris 89 geleevert heeft voor graeff Mouwerins gaerde als zij nae Gorcum trocken zoe aen kaes, torff mit ‘t geen t’zijnen huijsse bij eenyghe gedroncken werde die uuyt de kerck quamen 3 £

(marge) ende bij bekentenis van de schout

 

Inghe Schouten betaelt van aerdewerck bij hem in de kerck geleevert 10 stuyvers

 

f. 4v

Crystoffel de Neckere betaelt nopende dat hij alsduen in de kerck leeverde zeeven schooten tarwbroodts ende vier vijgen(?) ruggenbroodts tsamen 38 stuyvers 2 deniers

(marge) bij quytancie die oock naer dyent

 

De schoudt van Zegwaert gegeven bij hem verschooten van hondert haringen mit zeecker aerdewerck tot Aryen in Zwan gehaelt 2 £ 16 stuyvers

 

Louris Mathijssz Comen gegeven van elff bollen tarwbroodts ‘t stuck 9 den. facit 12 stuyvers 3 deniers

 

Wouter Peyen gegeven van drye schoot broots 13 ½ stuyvers

 

Item gegeven Gaerte Daemendr [omslag: Gaerte Keyserooms] t’haren huysse verteert tot drye verscheyden reyssen als (f. 5) oock daer inne gereeckent drye kanne wijns tot heurent [omslag: totte schoudt van Zuetermeer] gehaelt ende tot den schoudt van Zoetermeer gedroncken volgende den ommeslach staende daer inne gespecificeert aen drye artyculen fo 4de blat tsamen de somme van 15 £ 8 stuyvers

[omslag f. 4v: 1. deghene die dese compangie volchden; 2. voerluyden ende haer paerden; 3. in den avont verteert opten 19en january 90 als de deurtocht van zijnen exellentie was weder na Den Haech verteert bij den helleberdyers, vuerluyden ende dyergelijcke tsamen]

 

Item gegeven den schoudt van Zegwaert nopende dat hij opten 10den january 90 in de kerck geleevert heeft ten behouve van de compangie van zijne exellentie [omslag: alzoe ’t opte vorst was] een tonne pharo [Brussels bier], haring [omslag: 100, ’t stuck een oortgen], kaes [omslag: een mulcken kaesge], turff off bij eenyghe t’zijnen huysse verteert volgende den ommeslach staende daer inne gespecificeert aen vijff artyculen bij malcander met de lijnen offgetoogen folio 4de blat tsamen facit 11 £ 6 ½ stuyvers

 

Item Adriaen Jacob Arlewijnsz [omslag: A.J. Arlen] gegeven van drye koeyekaesen in de kerck geleevert volgende den ommeslach 38 stuyvers

 

f. 5v

Crystoffel de Neckere betaelt nopende van broot bij hem geleevert volgende den ommeslach fo 4de 3 £ 13 stuyvers 1 denier

 

Den schoudt van Zegwaert gegeven bij hem verschooten aen Jan Cornelisz Ruyter van haver voor de paerden aldaer gehaelt 3 £

 

De schoudt compt noch voor’t stallen van de paerden ende ’t hoey 20 stuyvers

 

Noch den schoudt van Zegwaert gegeven van een half fat dubbelde pharo [Brussels bier] opten 19de septembris 89 bij de Molewech geleevert in’t passeeren van’t Delffse vaendel dat van Vyanen quam 4 £

 

Noch van aerde coppen bij hem verleyt 2 stuyvers

 

f. 6

Item den schoudt van Zegwaert noch betaelt ende gegeven nopende van verscheyden teercosten zoe verteert bij de dyenders van de landtdrost, de substituyt van de baillui van Rijnlandt mit zijn dyenders tot verscheyden stonden bij soldaten ende anders volgende den inslach staende daer inne gespecificeert aen 14 artyculen achter malcander f. 5de ende 6de blat tsamen ter somme van 15 £ 14 stuyvers 2 deniers

[omslag f. 5v-6v:

T’zijnen huyse verteert bij hem ende den schout van Zuetermeer opten 15en july 88 due zij ontwirpen zeecker ordonnantie van ’t misbruyck van de vierschaer 6 stuyvers

Aldaer verteert opten 24en juny 89 bij Hogendorp, substituyt van de bailliu mit sijn dyners, den schoudt van Zuetermeer mitte secretaris alhier mit heur ancleeff tsamen 5 £ 10 stuyvers

Aldaer verteert opten 6en ende 7en july 89 bij zeve dyeners van de lantdrost ende de schoudt van Zuetermeer heeft daer tegen gehadt den lantdrost mit twe ander mit twe paerden ende hier verteert dese zeve alleen tsamen 2 £ 10 stuyvers

Verteert bij hem ende Lenert Duessen ambochtsbewaerder opten 2en july 89 als wij ‘snamiddaechs mit die van Zuetermeer attestatie de[den] maiken contra den Dortsman tsamen 8 stuyvers

Verteert opten lesten augusty 89 bij die van Zuetermeer ende Zegwert als men Dortsman betaelde tsamen 22 stuyvers

Verteert opten 19en september 89 an byer gedruncken bij de dyeners van de lantdrost drie vlesschen tsamen 9 stuyvers

Opten 4en novembers 89 verteert bij twee soldaten van Delft comende om nae Berck te trecken 10 stuyvers

Opten 3en december 89 aldaer verteert bij twee soldaten van Schoonhoven om nae Delft te trecken 19 stuyvers

Ten zelven dage tzijnen huyse bij Lenert Dirck Coster verteert 2 stuyvers 1 oort

Opten 28en december 89 verteert twe soldaten van Woorden om te Deft te reyssen 15 stuyvers

Opten 1en january 90 bij twee soldaten van Delft comende om nae Gorcum te reysen verteert 8 stuyvers

Opten 15en february 90 verteert twe soldaten die te Delft uytet ghasthuys quamen ende nae Vyanen wilden 5 stuyvers

Verteert opten 16en february 90 bij de scherprechter van de geweldige provoest mit sijn vrou 10 stuyvers

Verteert opten 1en april 90 bij die van Zoetermeer ende Zegwert als men alle de costen bij malcander vouchden om tusschen d’ambochten t’effenen tsamen 2 £]

 

[omslag f. 6v: hier eyden die percelen die Segwert betalen moet uytte vereffeninghe mit Zuetermeer (…) moet Zuetermeer uuytreycken ’t ambocht van Zegwert (…) vierentwintich gulden zeventhyen stuyvers zeven penningen]

 

Item gegeven de dyenstmaecht van de schoudt van Zegwaert gelijck haer toegeleyt es volgende den ommeslach nopende ‘t verlyes van vyer hooftdoocken die haer bij de soldaten in’t uuytlopen van de kerck tot des schouts huys ontnoomen zijn 20 stuyvers

 

f. 6v

Die schoudt van Zegwaert noch gegeven opten 20de april 90 bij zes soldaten aldaer verteert ende overnacht gelijck de schout van Zoetermeer oock zes hadde ende uuyt Zelant quamen om nae Vryeslant off Gelderlant te trecken 2 £

 

Noch de schoudt voors. gegeven opten 13de juny 90 tzijnen huysse verteert bij de schoudt, secretaris ende vijff korvers int verkorfven volgende den ommeslach 3 £ 10 stuyvers

 

Item Adriaen Cornelisz secretaris betaelt ende gegeven nopende van schrijffloon volgende den ommeslach aen drye pertyen folio 8e blat tsamen facit 5 £

[omslag f. 8-8v: 1. schrijven ende copyeeren van de reeckeningh van de vyer gulden op de steeck 2 £ 4 stuyvers; 2. opten 12en juny 90 lestleeden mitte corvers totten schoudt geseeten hebbe ende die vercorffinghe geschreeven naer behooren midtsgaders over ’t schrijven van ’t gaerboeck ’t welck nu die beegaerders geleevert zal werden 2 £; 3. over ’t slot van deesen ommeslach te maicken ende te sommeeren 16 stuyvers]

 

f. 7

Noch den schoudt alhyer betaelt nopende dat hem toegeleyt es bij heemraden voor zijn moeyten ende facatyen als hyer de compangie soldaten waren ende anders volgende den ommeslach folio 8e 3 £

 

De boode van den ambocht noch gegeven zulcxs hem es toegeleyt voor zijn moeyten volgende den ommeslach 10 stuyvers

 

Noch den schoudt van Zegwaert gegeven t’zijnen huysse verteert opten 20e juny 90 bij de vijff heemraden, de secretaris ende den ancleeven als zij vergaert waren omme den ommeslach te duen opte steeck 3 £

 

f. 7v

Item wert hyer in uuytgeeve gestelt deur oorsaicke de volle hondert 31 steecken qr. voir in ontfanck gebrocht werden ende daer eenyghe zijn die van den Heylighe Geest leven ende noch andere ende toegelaten es bij heemraden dat men die nyet moeyen zoude, argo daer van gheen ontfanck gehadt tot ½ steeck 16 stuyvers

 

Item noch betaelt ende gegeven in handen van de schoudt van Segwaert die ‘tselve quam van verschooten costen volgende zeecker specificatie daer Zoetermeer een derdendeel in betaelt heeft compt hyer voor twye derdendeelen volgende ‘t artycul int 7de blat van de ommeslach 58 £ 2 stuyvers

[omslag f. 7-7v:

Item daer wert noch tot laste van de beede gebrocht alle alsulcke costen als gevallen zijn mits de brantstichtinge ende de wachten alhier gehouden aengaende desen voirleden jare 1589 gheschyet zoe die teercosten ende andere bij den bailliu van Rijnlant ende zijn substituyt ofte dyeners gedaen, zoe in ’t apprehendeeren als examineeren van de brantstichters als meer tot meer verscheyden reyssen verteert als zij zoe voor al… naer om ’t gebouft te suyveren hier gew. heeft mede van de costen van ’t maicken van ’t wachthuys, de coop van den trom ende ’t loen van den trommeslager ende meer andere dyergelijcke costen Zegwert aengaende, blijckende breder bij de sspecificatye ende vereffeninghe mit die van Zuetermeer gedaen, alsoe die van Zuetermeer een derdendeel daer in gheven moeten sulcxs bij uuytspraecke van Roeloff Aryens tHazerszoude ende Adriaen Janssen van Nyerop damhouwer genomen is, compt voor die ander twie deelen hier ende bedraecht (…) 45 £ 13 stuyvers (…) verhoocht eenyghe andere costen Segwaert alleen aengaende (…) facit 12 £ 9 stuyvers bedragende tsamen achtenvijftich carolus guldens ende twye stuyvers]

 

Ende nadyen den schoudt van Zegwaert oock op een halve steeck te boock staet, nochtans de d’officyers van ouden haercomen van de steeck altyt vrij geweest zijn, zulcxs nu noch facit 16 stuyvers

 

f. 8

Geheelen uuytgheeff ende bedraecht ter somme van 330 £ 1½ stuyver

 

Vereffent den voors ontfanck die es bedragende 347 £ 17 stuyvers 7 penningen

Jegen deesen voors. uuytgheeff zoe wert bevonden bij slooten van reeckening meerder ontfangen dan uuytgegeven te hebben zulcxs de beedegaerders als nu ten achteren blijven die somme van seeventyen carolus gulden vijftyen stuyvers vijftyen penningen

 

Item die beedegaeerders wert toegeleyt voor hare moeyten van de penningen te ontfangen weeder uuyt te keeren ende de buyeren uuyte schade te houden die somme van acht carolus gulden, ‘twelck offgetoogen blijven de beegaerders noch schuldich ende ten achteren somme neegen gulden 15 penningen

 

Ten daghe deeser reeckeninghe hebben de beegaerders haer voorn. achterblijven van ’t slot der reeckening als 9 £ 15 stuyvers 15 penningen voldaen ende betaelt aen handen van Jeruen Zeevertsz ende Vranck Leendertsz ambochtsbewaerders van Zegwaert argo ontlast

(marge) van desen somme hebben d’ambochtsbewaerders den 12den mey 92 in d’ambochts-reeckeninghe verantwoort argo hyer ontlast

 

Aldus deesen voorgaende reeckeninge gehoort geslooten ende gelyquydeert (f. 8v)

bij Wouter Cornelisz Bijl schoudt, Jeruen Zeeverts ende Vranck Leenertsz ambochtsbewaerders, Leenert Duessen, Jan Jacob Jansz, Adriaen Jacob Arlewijnsz, Claes Meynertsz, Jan Harmensz ende Heyndrick Cornelisz Berckel oude ende nyeuwe croosheemraden al in Zegwaert.

T’oorconde zoe hebben wij schoudt, ambochtsbewaerders ende croosheemraden voornoemt desen elcxs respectyvelijck onderteyckent opten 8de dach meyus anno 1500 twyentneegentich mij jegenwordich

(w.g.) Adriaen Cornelisz, secretaris tot Segwaert


Reeckeninge die duen Adriaen Pier Schouten ende Lenert Pietersz Weypoort als beegaders in Zegwert des jaers 15 vierentnegentich van haerluyder handelinge, ontfanck ende uuytgheef die zijluyden gedaen ende gehat hebben, gestelt in ponden van 40 groten, schellingen ende penningen naer advenant

 

Ontfanck

 

Item bij de voors. beedegaerders gegaert ende ontfangen op yder steeck drie carolus guldens volgende den ommeslach van de croosheemraden ende daer sij 133 steeck 3 ½ vierdel volgende ‘t corfbouck van de voors. gezworen corvers compt ontfangen 401 £ 12 ½ stuyver

(marge) Accordeert mit het gaerboock hier op gesyen

 

f. 1v

Uuytgeeff jegens den voors ontfanck

 

In den eersten gegeven schoudt Wouter over sijn ordonaris als schout van de ambocht van de jaere 91, 92. 93 ende 94 tsjaers thyen stuyvers facit 2 £

(marge) ordonnaris

 

Item van gelijcke betaelt Adriaen Cornelisz secretaris over sijn ordinaris d’zelve jaren tot 10 stuyvers tsjaars facit 2 £

(marge) ordonnaris

 

Item van gelijcke betaelt de boode van den ambocht ‘tsjaers 10 stuyvers facit 2 £

(marge) ordonnaris

 

Item noch gegeven schoudt Wouter voornoemt. van verschoten gelt bij hem verschoten aen ‘t cantoir van Willem Hanneman rentmeester generael van Noort-Hollant over de ryemtalen van twe ryeme tot twintich gulden de ryem bij mijn heeren van de Rekeningh in Hollant ommegeslagen in den jare 1500 dryentnegentich volgende de maencedulle ende quytancie facit 40 £

(marge) gebleecken bij de maencedulle ende quytancie hier op gesyen ende over geleevert

 

Noch den zelven schoudt gegeven bij hem verschoten aen de deurwaerders van de insinuatie ende sommatie om d’voors. penningen tsamen 1 £ 19 stuyvers

(marge) bij quytantie

 

Item noch betaelt an schoudt Wouter voors. ende Jeroen Zevertsz heemraet van (f. 2)

interest of renten van ‘t voorschot van de voors. penningen ende enyge ander penningen te samen die somme van 4 £ 6 stuyvers 1 urtgen

(marge) als volgende den ommeslach ende bij bekentenis van schout Wouter ende Jeroen Zeeverts.

 

Item noch gegeven Gaerte Damens, waerdinne in de Vergulden Vlesch van teercosten aldaer verteert op den 4 den octobris 93 bij de lantdrost ende ‘t paertvolck van dyn, volgende den inslach 12 £

(marge) volgende den inslach ende bij kennisse van schout Wouter

 

Ende hebben de schoudt, ambochtsbewaarders ende croosheemraden van den ambocht alvoren daer op gehoort de stem van buyeren geschuncken den ambochtsheer tot vereeringe die somme van twe hondert vijftich gulden welcke penningen den schout voornoemt op sijnen naem op interest gelicht heeft bij ordonantie of resolutie van de ambochtsbewaerders ende heemraden, inhoudende dat men dzelve penningen metten intereste van dyen zoude vinden ende ommeslaen gelijck gedain is den helft opte lastcedulle van de turf de annis 94 ende die ander helft ommegeslagen opte steeck ende alzoo volgens dese beegaerders aen de schoudt d’zelve helft gerestitueert ende betaelt hebben gelijck hier in uuytgheve compt 125 £

(marge) volgende den resolutie int articul van desen verhaelt; oock volgende den inslach ende bij bekentenis van schout Wouter

 

f. 2v

Noch aen de zelve schout Wouter betaelt (f. 2v) over die renten bij hem verschoten geweest van de voors. penningen van een jaer volgende den inslach facit 7 £ 16 stuyvers 2 den.

 

Item noch aen den schoudt gerestitueert ende betaelt zeven gulden vijf stuyvers bij hem deur ordonatie van de heemraden geschuncken tot dranckgelt aen de dyeners van de ambochtsheer facit 7 £ 5 stuyvers

 

Noch betaelt aen schoudt Wouter voornoemt t’zijnen huyse verteert opten 24 january 1594 op’t mael om den ambochtsheer [omslag: ambochtsheer mit zijn adherenten, schout, secretaris, ambochtsbewaerders en heemraden] als hem de vereringe of schenckagie van ‘t ambocht gedaen werde facit 32 £

 

Noch gegeven ende betaelt aen schoudt Wouter voors. van verscheyden teercosten ende dyergelijcke volgende den inslach of ommeslach aldaer breder gespecificeert aen 12 articulen bij en aen den anderen volgende tsamen de somme van 15 £ 11 ½ stuyvers

[omslag:

Op drie verscheyden reyssen tzijnen huysse verteert zoe bij ambochtsbewaerders, heemraden als scheepenen in ’t spreecken van de vereering die men d’ambochtsheer doen zoude

Teercosten bij den substituyt van de bailliu van Rijnlant ende zijn dyeners tot twee reyssen tzijnen huysse verteert

Den 13en july 93 totte schout verteert bij den substituyt ende zijn schuytvoerder

Den 4en augusty 93 bij twee soldaten tot schout vernacht verteert

Den 8en augusty 93 verteert d’ambochtsbewaerders, heemraden als zij de gul[den] op de steeck ommesloegen ‘twelck nyet gecollecteert en es alsoe daer meer costen voirhanden waren die nu mitsdesen mit den anderen ommegeslagen werden

Den 4en october 93 bij zes dyenders van de lantdrost totte schout vernacht

Den 17en december 93 een engels soldaet totte schout vernacht

Den 5en january 94 twee soldaten vernacht

Opten 10en january 94 bij den schout twye soldaten tot teergelt geschoncken

Opten 30en january 94 totte schout vier soldaten mit een vrou vernacht

Opten 13en dach february 94 een soldaet vernacht

Compt den schout van dachgelt als hij ’t gelt tot Leyden haelde op intrest, ‘twelcke den ambochtsheer tot vereeringhe geschoncken werde]

 

Item noch betaelt aen mr. Jan Laguillon, rentmeester van Zegwert over een jaer renten den ambochtsheer competerende opte beede verschenen den 1den april anno 1594 volgende den quytancie facit 6 £ 5 stuyvers

(marge) Oock gebleecken bij quytancie

 

f. 3

Noch gegeven ende betaelt Aryen Cornelisz secretaris van salaris van schrijven ende dyer gelijcke volgende den inslach hem gepasseert staende aen zes articulen aldaer gespecificeert tsamen 6 £ 5 stuyvers

(marge) bij bekennisse van de secretaris

[omslag:

Schrijven van ’t gaerboeck 2 £

Schrijven, overleggen ende sluyten van deesen jegenwoordigen ommeslach 20 stuyvers

Dachgelt dat hij tot Zeevenhuysen faceerde omme aldaer te verneemen van de schoudt ende secretaris hoe ende in wat voughen zij de vereeringhe zouden doen aen den ambochtsheer 11 stuyvers

Dachgelt van dat ick opten 9en september 94 mitte corvers opte vercorvinghe geseten hebbe 20 stuyvers

In den jare 1593 deur bevel van schoudt, ambochtsbewaerders ende heemraden ’t principael corffbouck al bewerpen, dan sommighe namen noch open gehouden die opten voors. sitdach zijn vereffent ende zulcxs ’t boeck voort volmaect ende vuergeleyt, compt van ’t voors. bewerpen 20 stuyvers

Over ’t sluyten van desen ommeslach ende dzelve costen in ’t net gestelt in de beegaerders haer gaerboeck ommedat zij mag weeten wij zij de penningen bij haer garen betaelen zullen 10 stuyvers]

 

Item noch betaelt aen schout Wouter aldaer verteert opten 9 den septembris 94 als den ommeslach bij croosheemraden opte steeck gedaen werde facit 20 stuyvers

(marge) als volgende den inslach ende bij de kennisse van heemraden

 

Noch aen de zelve schoudt betaelt van teercosten, verleyt gelt ende anders volgende den inslach hem gepasseert aldaer gespecificeert aen zes articulen aen den andern volgende ende een articul ter stont daer nae, oeck in den inslach in’t zelve blat volgende t’samen den somme van 11 £ 3 stuyvers 3 den.

[omslag:

In de winter anno 94 omtrent Lichtmis geschuncken thyn of 12 zyecke soldaten die missijf hadden van de Staten om na der Ghouw in ’t Ghasthuys te ghaen 23 stuyvers 3 den.

Dachgelt dat hij tot Delf vern… nae ’t fa…den van een cob om den ambochtsheer te schencken gelijck eerst gheresolveert was, oeck mede van ’t gelt in Den Haech van de vereeringe aen mijn heer over te brengen tsamen voor als een dachgelt 25 stuyvers

Den 8en july 94 geschuncken een soldaet ten huyse van Jan Keet tot teergelt 6 stuyvers

Van drie mengelen bier getapt op ’t luyen ende vieren van de victory van Groningen 9 stuyvers

Aldaer verteert opten 9en september 94 bij hem, de secretaris ende vijf korverd mit ancleven op ’t verkorfen 4 £

Onlancxsleden tot twe of drie reysen bij enyge soldaten verteert ofte bij de schout haer tot drunckgelt geschuncken tsamen op een gerekent 30 stuyvers]

 

Item noch betaelt aen Willem Hanneman, rentmeester generael van Noort-Hollant over twe ryem op elcke ryem veertich gulden over den jare 15 vierentnegentich bij mijn heren van de Rekening ommegeslagen volgende de maencedulle ende quytancie daer van zijnde facit 80 £

(marge) gebleecken bij quytancie hier over geleevert ende accordeert mitten ommeslaech

 

f. 3v

Noch betaelt aen den deurwaerder van de maenceduul ofte insinuatie van dyn facit 2 £

 

Ander uuyt die in den inslach oft ommeslach nyet en staen

 

Item betaelt aende wedue van Claes Jacobsz schoudt van Zoetermeer van verteerde costen voor de helft aldaer op’t ijcken verteert in mey 94 bij den baillu ende sijn adderenten facit 13 £ 16 stuyvers

(marge) blijckende bij quytancie hier over geleevert

 

Noch gegeven Andries Claesz coster aen ‘t repereren van ‘t wachthuys verdyent voor twe deelen 2 £

 

Ende alsoe de beegaders hier voren in den ontfanck de volle steecken inbrengen volgende ‘t corfbouck ende sij enyge schamele nyet en hebben aengemaent die zij bij specy alhier overleveren uuyt brengende een halve steeck ½ vierdel daer omme ‘tselve sulcxs in uuytgheve als nyet ontfangen hebben facit 1 £ 17 ½ stuyvers

 

Compt de beegaders voor haer moeyten van ‘t collecteren ende ‘t ambocht uuyter schade te houden ter discretie van de croosheemraden 6 £

 

f. 4

Item schoudt Wouter als schout van Zegwert staet indt corfbouck ende gaerbouck mit een halve steeck ende alzoe de schout als van ouden haercomen vrij gelaten wert, alzoe hier oeck nyet ontfangen hebben ‘tzelve hier in uuytgeve brengende facit 30 stuyvers

 

Item 10de dache meyus 94 bij de beegaerders ende secretaris mit schout Wouter tot d’zelve schout Wouter verteert op haer vereeckening 3 £ 2 stuyvers

 

Somme totalis van den geheelen uuytgheeff ende bedracht 385 £ 6 stuyvers 7 den.

 

Ende den ontfanck hier vooren bedraecht 401 12 ½ stuyvers dus wert bevonden bij slot van de reeckening meerder ontfangen dan uuyt gegeven te hebben, ‘twelck die beedegaerders ten achteren blijven, die somme van sestyen carolus gulden 5 stuyvers 5 den.

(marge) op huyden den 26de augusty 94 hebben de beedegaerders dit achterweegen behandicht Dirk Gerritsz ambochtsbewaerder, argo hier ontlast

 

Aldus deese reeckening gehoert gesloten ende geliquydeert bij mr Jan Laguillon, rentmeester van Segwaert ende Zeevenhuyssen, voorts bij de vers. beedegaerders, schoudt ende ambochtsbewaerders mitte croosheemraden ende andere gemeen buyeren hier present zijnde in de kerck van Zegwaert ende Zoetermeer actum den 16de mey anno 1500 vijffentneegentich mijn present

(w.g.) Adriaen Cornelisz, secretaris tot Segwaert

(w.g.) J. Laguillon.

 


Reekeninghe, bewijs ende reliqua die duet schoudt Wouter van zijnen ontfanck ende uuytgheeff bij hem gedaen ende gehadt vanwegen het ambocht ofte ondersaten van Zegwaert in den jaere 1500 vierentnegentich, beroerende de schenckagie tot hulde ende vereringhe gedaen aen den edele ende welgeboren heer joncheer Johan van Bourgongen als ambochtsheer van Zegwaert voornoemt etc., gestelt in ponden van 40 grooten, schellingen ende penningen naer advenandt.

 

Ontfanck

 

Item bij den schoudt ontfangen volgende de resolutie ende ordonnantie van de ambochtsbewaerders ende croosheemraden des voors. ambochts bij verhoginghe opte lastcedulle van den turf des voors. jaers op yder hondert thonnen twe stuyvers, bedragende volgende de lastcedulle eenhondert dryendertichduyssent ende zeshondert [133.600] tonnen 133 £ 12 st.

 

 

Uuytgheeff jegen den voors. ontfanck

 

Item hebben de schoudt, ambochtsbewaerders ende croosheemraden alvoren daer op gehoort de stem van buyeren, geschuncken den ambochtsheer tot vereeringhe die somme van tweehondertvijftich pond van 40 groten, welcke somme den schoudt voornoemt op sijnen naem op interest gelicht heeft bij ordonnantie oft resolutie van ambochtsbewaerders ende heemraden voornoemt, inhoudende dat men dieselve penningen mitten intereste vandyen zoude vinden ende ommeslaen - gelijck gedaen is - d’een helft opte lastcedulle van de turf de annis 1594 ende die ander helft tot laste van de steeck bij de beegaders desselffs jaers te ontfangen etc. Ende alzoe volgens de schoudt voldaen is van de helft voornoemt van dezelve beegaders, compt hier alleen in uuytgheve de ander helft wesende 125 £

(marge: accordeert bij de resolutie in ‘t articul verhaelt hierop gesyen)

 

Noch bij den schoudt uuytgegeven voor de renthen oft interesse vandyen voor een jaer 7 £ 16 st. 2 d.

 

Noch compt die schoudt van die voors. tweehondertvijftich gulden tot Leyden te brengen daer die op interest gelicht waren, een dachgelt 25 st.

 

Noch bij den schoudt gecollecteert op ‘t lastgelt de helft van de penningen volgende de resolutie voornoemt, compt hem voor sijn collectacie ende ’tselven ten vollen sonder restanten suyver op te brengen, zulcxs hij stelt ter disctretie van de ambochtsbewaerders ende heemraden, hiervoor toegeleyt bij heemraden 5 £

 

Item in uuytgeve brengende die in de lastcedulle gestelt waren van turf geslagen achter Berckel daer ‘t recht van de thyenden den ambochtsheer alhier toecompt ende die luyden seggen van haer turf aldaer in Berckel te moeten betalen, gelijcke zij daerom alhier sustineren ongehouden; namentlijck van Huybrecht Neel Yewoutsz 50 ton, Aryen Willem Dirck Schouten 100 ton ende Jacob Michiel 100 ton, compt tsamen 5 st.

(marge transs. voor dese reys onder protestatie)

 

Totale somme van den geheelen uuytgheeff ende bedraecht 139 £ 6 st. 2 d.

 

Dus compt meerder uuytgegeven dan ontfangen te hebben, ‘twelck schout Wouter te boven compt vijff gulden 14 st. 2 d.

(marge: dit achterweesen gebrocht in de naestvolgende ambochtsreeckening, argo hier ontlast)

 

Aldus deese reeckening gehoort, geslooten ende geliquideert bij mr. Jan Laiguillon rentmeester van Segwaert ende Zeevenhuyssen, voorts bij de voors. Wouter Cornelisz Bijl ende vorder bij de ambochtsbewaerders, heemraden ende andere buyeren hier present zijnde in de kercke van Segwaert ende Zoetermeer.

Actum den 16en mey anno 1500 vijff ende tneegentich, mij present

(w.g.) Adriaen Cornelisz secretaris tot Segwaert

(w.g.) J. Laiguillon

 

 

Memorie: enyghe van de lastcedulle af te trecken van de die sustineren ongehouden haer lastgelt hier te betalen over de Lantscheijdinghe in Berckel slachturfvende

 

 

 


Reeckeninghe van de steeck in Segwaert d’annis 1598

 

Reeckeninghe bewijs ende relyqua die duer Christoffel Willemsz de Neckere schoudt van Segwaert in den naem ende van weegen Claes Jacobsz .enger ende Louris Leenert Jan Pieren als bedegaerders in Segwaert in ‘t leste van den jare 1500 achtentnegentich ende dat van zijne handelinghe ontfang ende uuytgheeff dye hij gedaen ende gehadt heeft, gestelt in ponden van 40 grooten schellingen ende penningen naer advenandt

 

Ontfang

 

Item bij den voors. Christoffle de Neckere schoudt ontfangen op yder steeck eene gulden volgende de resolutie ende ommeslach van de croosheemraden ende daer zijn 100 ende 40 steeck een halff quartier volgende ‘t corffboock van de gezwooren corffvers compt ontfangen 140 £ 2 ½ stuyvers

(marge) accordeert bij ‘t gaerboeck hier op gesyen

 

Item brengende hier noch voor ontfang ‘tgundt den secretaris van Zegwaert gaerder van de drye gulden op de steeck anno 1596 bij’t slot zijne reeckeningh gedaen anno 97 schuldich ende ten achteren bleeff die somme van 58 £ 5 stuyvers 1 den.

(marge) accordeert bij’t slot van den voorgaende reeckeningen hier op gesyen.

 

Somme totalis 198 £ 5 stuyvers 1 den.

 

Uuytgheeff jegens den voors. ontfang

 

Inden eersten gegeven Christoffel de Neckere, schoudt van Segwaert over zijn ordonnaris als schoudt van den ambochte van den jare 97 ende 98 tsjaers thyen stuyvers facit 20 stuyvers

(marge) ordonnaris

 

Item van gelijcke den secretaris over zijn ordonnaris d’zelve jaren tot 10 stuyvers tsjaers facit 20 stuyvers

 

f. 2

Item van gelijcke betaelt de bode van de ambocht tsjaers 10 stuyvers facit 20 stuyvers

 

Item compt off betaelt den voors. Chrisoffel de Neckere rentmeester van de edele heere heer Johan van Bourgoingien ambochtsheere van Zegwaert over twee jaren renten tsjaers zes gulden zulcxs d’ambochtsheer jaerlicxs competeert opte steeck ende zijn dese jaren verscheenen in aprillis anno 1597 ende 98 facit 12 £

(marge) Anno 97 en 98

 

Item compt den schoudt zelffs in den naem van de schepenen alhier over haer ordonnaris zulcxs zij genyeten in plaetse van den asinck ende hebben ten huysse van den schoudt verteert ende es dit van den jare 97 ende 98 tsjaers 4 £ 10 stuyvers facit 9 £

(marge) ordonnaris

 

Item betaelt ten cantoore van Willem Hanneman voorgaende (f. 2v) rentmeester van Noort Hollandt in Den Haghe volgende de sommatiecedulle ende quytantie van zeeckere costen comende tot laste van de ryemtale somme 90 £

(marge) gebleeken bij quytancie hier op gesyen ende overgeleevert

 

Voor de insinuatie betaelt ten behoive van de deurwaerder 15 stuyvers

 

Item d’zelve betaelt voor ‘t recht van zijn salaris van een sommatie ende ghijsseling somme 2 £ 5 stuyvers

(marge) transs. bij affirmatie

 

Item compt den schoudt zelffs van ‘tgundt hy temet heeft verschooten off aen byer getapt aen de passeerende soldaten, hebbende bij haer eenyche bescheyt, oock altermet een arm man gegeven ghuet bescheyt ende recommandatie hebbende, beghonst in mey 96 geduyerende tot in mey anno 98 zijnde twee jaren tsamen ter somme van volgende de specificatie 13 £ 5 stuyvers

 

f. 3

Den 29de juny 96 bij den schoudt f. 3 ende Adriaen Jacob Arlen tot Leyden gefaceert alsoe zij daer verscheenen waren gelijck meer andere dorpen belangende eenyghe ambachtsaycken voor’t dachgelt van den schoudt 25 stuyvers

 

Ende alsduen tot den schout verteert zoe zij thuys quamen bij den schoudt ende Noom Aryen mit Pieter van den Ham 6 stuyvers 1 blank

 

Den 11den julyo 96 verteert bij schout ambochtsbewaerders als Adriaen Jacob Arlen ende Pieter van Achterbeeck zoe Adriaen Allertsz van der Molen geghijsselt was beroerende de voldoeninghe van ’t contract van ‘t korenmaelloon tot eenwygen dagen 11 stuyvers 2 den.

 

Den 26 en septembris 96 zoe hier waren omtrent vijftich soldaten, bij den schoudt geleevert een halff vat byer van 4 £

 

Alsduen bij den vaendrech mit noch (f. 3v) eenyghe andere tot achtyen persoonen van de overste tot den schoudt gedroncken sestyen flessen byers daer in begreepen de kost facit 3 £ 12 stuyvers

 

Noch alsduen bij den schoudt ofte zijnen huysvrou geleevert acht pondt boters ‘t pondt tot 5 stuyvers facit 2 £

 

Den 18en octobris 96 verteert bij den schoudt ende bode van Zegwaert als verschreeven weessende van mijn Edele heeren de Staten ende den bailliu van Rijnlandt om alle weegen ende passingen te besetten om alsoe te platte lande van ’t gebouft te zuyveren alsoe de bailliuen elcxs in zijne opten byden (?) waren 11 stuyvers 4 penningen

 

Compt den schoudt voor zijn dachgelt 15 stuyvers

 

Den 27en octobris verteert bij den (f. 4) schoudt, ambochtsbewaerders, vijff heemraden vergadert zijnde van den schoolmeester contentement te duen belangende zijn versoock zes flessen 1 £ 2 stuyvers 6 den.

 

Den 25en january anno 97 bij den schout verschooten aen Janneken mr. Klasen aldaer verteert bij de dyenaers van den balliu van Rijnlandt zoe die hier waren om ’t landt te zuyveren van ’t gebouft, somme 3 £ daer van die van Soetermeer d’een helft betaelt hebben hier voor d’ander helft 30 stuyvers

 

Den 31en january 97 tot den schout verteert bij zes getuygen namelijck: Heyndrick Andriesz, Maerten Jansz Timmerman, Michiel Willemsz Lapper, Cornelis Meesz Kaer, Volckert Pietersz ende Pieter Jansz Snyer, gereconvereert belangende de langduyerighe possessie van de waech in Zegwaert conform van ‘t schrijvens van de Staten 1 £ 17 stuyvers 4 den.

 

f. 4v

Compt den schoudt van yder den eet te staven 2 stuyvers facit 12 stuyvers

 

Voor ’t segelen van de cartificatie 3 stuyvers

 

Den 7en february 97 tot den schoudt verteert bij ambochtsbewaerders, Willem Dircx Verburch, Willem de Noortlander, Cornelis mr Heyndrick, den bode van Segwaert ende noch eenyghe dienaers van de bailliu van Rijnlandt compt tsamen 2 £ 16 stuyvers 2 den.

 

(doorgehaald: )

Alsduen bij den schoudt betaelt voor teercosten van de gheenen die op de wacht stonden neffens d’Oostkade op Zegwaert tot Andries Harmensz waert aldaer volgende ’t schrijvens van de Staten

(marge) zij geroeyeert om redenen ende zal ‘t den schout zom… aen de gheenen dye’t verteert hebben

 

Item Pieter van Achterbeeck heeft verteert in een geheel jaer zoe nu zoe dan beghonst den 22en aprillis 96 ende eyndende den 21en aprillis 1597 somme 2 £

 

f. 5

Noch den 8en maert 97 verteert bij Pieter van Achterbeeck de bode van Segwaert ende Zoetermeer zoe hij om gegaen hadden om het broot te weegen tot die backers 12 stuyvers 8 penningen

 

In mey 97 verteert bij Johan van Loenesloot lutenandt van den bailliu van Rijnlandt zijn knecht ende schuytvuerder zoe hij hier was van eenych exploot te duen van geboufte, waren hier mede den schout van Soetermeer ende secretaris van Segwaert aen byer ende cost 3 £ 15 stuyvers

 

Den 5en juny 97 verteert bij Adriaen Jacob Arlewijnsz, Maerten Jansz Timmerman, Volckert Pietersz, Gabriael Jansz Komen, Michiel Willemsz Lapper, zoe zij tot den schoudt waren raickende de waech 16 stuyvers 8 penningen

 

f. 5

Den 26en juny 97 betaelt bij kennis van Noom Aryen aen een baillius bode brenggende een missyff van een bidtdach 6 stuyvers.

 

f. 5v

Den 26en augusty 97 verteert off aen buschcruyt gehadt opte victorye van Rynsbeecq bij ambochtsbewaerders, schoudt, secretaris, molenaer ende de moskettyers 3 £ 12 stuyvers

 

Opten 28en octobris anno 97 verteert bij schoudt secretaris ambochtsbewares ende croosheemraden, Adriaen Allersz van den Molen ende Jeroen Zeevertsz zoe men mit den schoelmeester sprack volgende ‘t versoock van de predicandt ende waren die van Zoetermeer aldaer meede vergaert 6 £ 17 stuyvers 8 penningen

 

(doorgehaald:)

Den 15en february 98 zoe den schoudt deur last van de ambochtsbewaerders ende croosheemraden tot Leyden facheerde

 

Opten 6en maert 98 bij den schoudt tot Honsselaersdijck gefacheert ende van daer naer Den Haech om mit monsieur Marotelle ende den advocaet te spreecken ende te communiceeren belangende ‘t mandament van ’t costergelt bij den ambochtsheer van Zoetermeer gelicht voort dachgelt 25 stuyvers

 

f. 6

Ende alsduen van waghenvracht 15 stuyvers

 

Den 7en maert 98 bij den schoudt tot Leyden gefacheert om van den deurwaerder copie te lichten van’t mandament compt voor ‘t dachgelt 25 stuyvers

 

Ende van schuytvracht 3 stuyvers

 

Den 9en mey 98 bij den schoudt weeder in den Haghe gefacheert mit de copie van’t mandament om mit den advocaet Cocq te communiceeren voor ’t dachgelt 25 stuyvers

 

Ende van de schuyt off waghevracht 6 stuyvers.

 

Den 7en february 98 verteert bij den schout secretaris, ambochtsbewaerders ende croosheemraden zoe men mit schoolmeester sprack gelijck die van Zoetermeer van gelijcke deden 6 £ 7 stuyvers

 

Opten 2en maert 98 verteert bij schout, ambochtsbewaerders, vier heemraden, drye scheepens, secretaris soe men mit den (f. 6v) schoolmeester sprack van de school tsamen aen byer ende kost 5 £

 

Den 23en maert 98 bij den schoudt gefacheert in den Haech deur last van ambochtsbewaerders ende heemraden om mit den advocaet te spreecken van de schoolmeester ende het kostergelt voor ’t dachgelt 25 stuyvers

 

Alsduen van schuytvracht 3 stuyvers

 

Compt den schoudt vande procuratie te segelen betreffende de tegenstant van ’t costergelt jegens d’ambochtsheer van Zoeltermeer 4 stuyvers

 

Compt den schoudt bij hem verschooten aen Adriaen Allertsz van den Molen van een kaes de voornoemde vijftich soldaten behandicht volgende de quytantie 16 stuyvers

 

Noch bij hem verschooten aen Adriaen Jacob Arlen van kaes bij hem gelevert ten behove als boven 18 stuyvers

(marge) transs. bij affirmatie

 

Noch bij den schoudt aen dezelve behandicht bij hem voorgaende uuytgeleyt aen verscheyden passeeren soldaten 24 stuyvers

 

f. 7

Item compt den schoudt hier gestelt hem bij ambochtsbewaerders ende heemraden belooft over de collectatie van de quotosatie van den getimmerten den jare 97 in’t lest van ’t jaer off in ’t eerste van ’t jaer 98 die somme van 36 £

(marge) bij kennisse van ambochtsbewaerders ende sommighe van de heemraden

 

Compt mijn over ‘t schrijven van deesen reeckeninge 14 stuyvers

 

Ende van de copie van dyen 14 stuyvers

 

Item compt mijn van de vacatie ende ’t sluyten ten daghe deser reeckening 16 stuyvers

 

Item compt den schoudt in plaets van de bedegaerders voor de moeyten van’t collecteeren deser penningen ende ’t ambacht uuyter schade te houden stellende ’t selve tot discretie van heemraden hier van toegeleyt 5 £

 

Ende alsoe den schoudt hier vooren in ontfang brengt de volle steecken volgende ‘t corffboeck ende eenyghe schamelen nyet en hebben te gheeven die hij bij specie haer overleevert hier gestelt uuytbrengende 1 ½ steeck facit 30 stuyvers

 

Den 2en decembris anno 1597 verteert bij den (f. 7v) bailliu van Rijnlandt zijnde gesubstitueerde namelijck Johan van Lounensloot mit twee schuytvuerders vijff hellebaerdyers die een gevangen bij haer hadden zoe zij ’t landt zuyverden van ’t geboufte midtsgaders beyde den schouten van Zoetermeer ende Zegwaert tsamen 8 £ 14 stuyvers

(marge) transs. bij affirmatie

 

Ten zelven daghe es verteert bij een baillius dyenaer van Rijnlandt uuytgesonden weesende om eenyghe informatie te halen van zeeckere gevangens tot Bleyswijck hier vernacht ende is anderen dachs tsamen verteert 24 stuyvers

 

Totale somme van de geheelen costen ende uuytgheeve deser reeckening 194 £ 6 stuyvers 4 penningen

 

Ende den ontfang hier voren bedraecht 198 £ 8 stuyvers 1 denier, argo meer ontfangen dan uuytgegeven ‘twelck den schoudt ten achteren compt ende volgens moet uuytkeeren somme 4 £ 1 stuyver 7 deniers

 

Aldus dese reeckening gedaen gehoort geslooten ende geliquideert bij Christoffel de Neckere schoudt van Zegwaert voors., Dirck Willemsz ende Cornelis Michiel Joostez, ambochtsbewaerders, Cornelis Pietersz Stompwijck, Claes Meynertsz, Jan Jacob Jansz, Cornelis Dirck Joostez ende Leendert Duessenz croosheemraden van Zegwaert.

T’oorconde dese geteyckent ter ordonnantie actum den --- bij mijn secretaris.

[ niet getekend]

 


Reeckeninghe bewijs ende relyqua die duer Christoffel Willemsz de Neckere schoudt van Segwaert, gaerder in den naem ende van weegen Pieter Gabriaelsz Croon ende Louris Leenertsz, bedegaerders in Segwaert den jare 1500 neegenentnegentich ende dat van alle zijne administratie, ontfang ende uuytgheeff zulcxs hij gedaen ende gehadt heeft gestelt in ponden van 40 grooten, schellingen ende penningen naer advenandt.

 

Ontfanck

 

Item bij den voors. schoudt in den naem alsboven gegaert ende ontfangen op yder steeck twee gulden acht stuyvers volgende den ommeslach van de croosheemraden ende daer zijn 140 steeck een halff quartier volgende ’t coffboock van gezwooren corvers compt hier ontfangen 336 £ 6 stuyvers

(marge) accordeert bij’t gaerboock hier op gesyen

 

f. 1v

Item brengende hier noch voor ontfang ’t gundt den schoudt van Segwaert ’t verleeden jaer bij sloote van zijn reeckening van 20 stuyvers op de steeck ten achteren bleeff (doorgehaald: 4 £ 10 stuyvers) 4 £ 1 stuyver 7 den.

(marge) acordeert bij ’t slot van de voorges. reeckening hier op gesyen.

(doorgehaald) dunckt zeecker te zijn dat ’t slot es 4 £ 10 stuyvers en alzoe de reeckering nyet bij der hant en es zal men ‘tselve die bijder hand comende op’tslot ontlasten ende ’t selve oock vereffenen

 

Item brengende noch hier voor ontfang die somme van tweentvijftich gulden die den schout ter goeder reeckeninge heeft ontfangen van de 72 £ die van Adriaen Pietersz Stompwijck op intrest gelicht zijn ende d’ander 20 £ zijn aen ’t kantoor van Noort Hollant betaelt hier facit dit al ter reeckening van ’t gundt den schoudt opte steeck es competeerende 52 £

(marge) mit kennisse van ambochtsbewaerders ende heemraden

 

Somme totalis van den geheelen ontfang deser reeckening ende bedraecht 392 £ 7 stuyvers 7 den.

 

Uuytgheeff jegens den voors. ontfang

 

In den eersten gegeven den schoudt van den ambocht over zijn ordonnaris als schoudt van den jare 1599 10 stuyvers

(marge) ordonnaris

 

f. 2

Item van gelijcke betaelt Adriaen Cornelisz, secretaris over zijn ordonnaris f. 2 den voors. jare gelijcke 10 stuyvers

 

Van gelijcke betaelt Pieter Jacobsz van der Ham bode van den ambocht voor zijn ordonnaris van ’t voors jare 10 stuyvers

 

Item heeft den schoudt als rentmr van Johan van Bourgongien, ambochtsheer alhier van Segwaert ect. zelffs ingehouden over den jaer renten zulcxs den voors ambochtsheer opte steeck alhier es competeerende verscheenen in’t leste van aprillis anno 1599 6 £

(marge) als in de voorgaende reeckening

 

Item compt den schoudt zelffs bij hem innegehouden ter zaicke van teercosten, vacatien ende verschooten penningen, volgende den ommeslach staende daer inne gespecificeert aen 52 artyculen die somme van 122 £ 11 stuyvers 8 penningen

(marge) accordeert bij den ommeslach hyer opgesyen

[omslag:

Hier naer volght ’t gunt den schout van Segwaert compt zoe van teercosten verschoten penningen ende facatien

 

Compt den schoudt van ’t gundt hij temet heeft verschoten off aen byer getapt aen de passeerende soldaten hebbende bij haer eenych bescheyt oock altemet een arm man gegeven guet bescheyt ende recomandatie hebbende beghonst in mey 98 ende geduyerende tot in mey 1599 t’samen ter somme volgende de specificatie 6 £ 4 den.

 

Opten 13en Aprillis 1598 bij den schoudt in Den Haech gefacheert om mit den advocaet Cock ende den procureur mr. Aryen Dircxsz de Jonghe te spreecken mit de copie van de uuytropinghe van’t kerckgebot van de betalinghe te duen ende weder contra affropinghe van nyet te betalen zoe veel belangt d’ inwoonders van Zegwaert voor ’t dachgelt - belangende ’t kostergelt - 25 stuyvers

van waghevracht 5 stuyvers

 

Opten 29en maert 98 verteert bij schoudt, secretaris, ambochtsbewaerders mit sommighe van de heemraden ende sommighe van de schepens spreeckende van de schoolmeester 24 stuyvers

 

Item Pieter van Achterbeeck, baillius bode van Rijnlant verteert van april 97 tot in april 98 17 stuyvers

 

Den 8en ende 9en mey 1598 verteert bij zes gasten van de roe roede ofte lantdrost van Vlaerding mit twee gevangens t’samen aen kost voor twee maeltijden ende byer 9 £ 2 stuyvers

 

Den 27en january 1598 verteert bij Lonresloot mit zijn knecht aen kost ende byer 24 stuyvers

 

Den 28 mey 98 bij den schout gereyst in den Haech om mit den advocaet te spreecken van’t kostergelt al soe hij daer meerder te duen hadde begeerende gheen dachtgelt maer verteert hyer gestelt 11 stuyvers

 

Den 7den juny 98 bij den schout gereyst in Den Haech van mit den procureur te spreecken van ’t proces van ’t kostergelt voor ’t dachgelt 25 stuyvers

 

Den 12den juny 98 verteert bij schoudt, secretaris, ambochtsbewaerders ende Adriaen Jacob Arlewijnsz, croosheemraet zoe men besigh was van die ambochtspampieren in de kist te schicken 4 £ 19 stuyvers

 

Compt Christoffel de Neckere als actie hebbende van Marijtgen Jansdr eertijts weduwe van Wouter Cornelisz Bijl over ’t gundt den zelven Wouter Bijl bijgaerder van de verhoginghe van de verponding anno 1596 bij sloote zijner reeckening te boven quam die somme van 26 £ 18 stuyvers 6 penningen

 

Den 20en novembris 1598 verteert bij een van de ghasten van de lantdrost tot Gaerte Keyssers bij den schout betaelt aen kost ende byer ende van slapen als soe hij vernachte 10 stuyvers

 

Den 28en novembris 98 aen Pieter van Achterbeeck betaelt voor ’t brengen van een missyff van een gemenen bidtdach 6 stuyvers

 

Den 14en decembris 98 bij den schoudt gereyst in Den Haech mit vijftich gulden aen gelt om die te behandigen den deurwaerder Adriaen Nycolaesz van weegen Pieter van den Ham bode alhier om de decreet te verhoeden van zijn huys deur last van de ambochtsbewaerder Jan Jacob Jannen voor ’t dachgelt 25 stuyvers

Ende van schuytvracht 5 stuyvers

 

 Den 9en decembris 98 verteert bij schoudt, secretaris, ende ambochtsbewaerders mit eenyghe van de heemraden spreeckende van eenyghe saicken ‘t ambocht conserneerende 15 stuyvers

 

Den 22en decembris 98 verteert bij schoudt, secretaris, ambochtsbewaerders ende heemraden spreeckende van ’t kostergelt ende andere ambochtsaicken 4 £ 16 stuyvers

 

Den 24en zelver maent bij den schoudt gereyst ten versoecke van de ambochtsbewaerders ende heemraden in Den Haghe om mit de advocaet Kock te spreecken van’t kostergelt voor ’t dachgelt gelt 25 stuyvers

Alsduen van waghevracht 6 stuyvers

 

Den 13en ende 15en dach december 1598 verteert bij den schout, secretaris, ambochtsbewaerders ende heemraden op’t visiteeren ende schicken van de ambochtspampieren 4 £ 12 stuyvers

 

Den 6en january 1599 verteert bij den schoudt, secretaris ende vijff korvers op ’t verkorven aen kost ende byer 4 £ 18 stuyvers

 

Den 11en january 99 bij den schoudt mit d’ambochtsbewaerders gereyst deur ’t schrijven van joncker Pieter van den Dues, bailliu van Rijnlandt aen Duesbrug belangende d’ordere te stellen van ’t bijten opte (ofte?) wapeschouwinghe voor’t dachgelt 25 stuyvers

Ende in plaets van de wagevracht hier gestelt tot teercosten 10 stuyvers

 

Daechs te vooren verteert bij schout, secretaris ende ambochtsbewaerders in ’t visiteeren van de missive van de dijckgraeff Verdues 28 stuyvers

 

Den 12 january 1599 verteert bij den schoudt, secretaris ende ambochtsbewaerders om de nominatie van de personen ende die op de rolle te stellen van de weerbaer mannen in Segwaert tusschen de 60 ende 18 jaren oudt weesende, oock waren alsduen daer een tijt lang meede den schoudt ende ambochtsbewaerders van Zoetermeer 7 £ 2 stuyvers

 

Alsduen den schoudt voor zijn dachgelt 15 stuyvers

 

Den 13en january 1599 verteert bij de schoudt, secretaris ende ambochtsbewaerders mitte bode in ’t stellen ofte zetten van ’t geweer 3 £ 18 stuyvers

 

Den 14en january 99 bij den schoudt gereyst op’t huys ter Does om aldaer den quoyere te leeveren van de weerbaer mannen ende ’t geweer daer zij op gestelt waren voor ’t dachgelt 25 stuyvers

 

Den 23en january 99 bij den schoudt ende Jan Jacob Jannen tot Leyden gefaceert om mit de dijckgraeff te spreecken van de wapeschouwinghe alsoe zij daer ontboden waren voor ’t dachgelt 25 stuyvers

Ende van schuytvracht 5 stuyvers

 

Den 15en january 1599 verteert bij den schoudt, secretaris, ambochtbewaerders midtsgaders Willem Burch ende Jeremias zijn zoon, tromslager op de monstering ende wapeschouwing 7 £ 13 stuyvers

Voor’ t dachgelt 15 stuyvers

 

Den 15en ende 16en january 99 verteert bij vijff gasten van de lantdrost hier vernacht aen kost ende byer mit ‘smergens den ontbijt 6 £ 14 stuyvers

 

Den - january 99 bij den schoudt gefacheert deur last van d’ambochtsbewaerders in Den Haghe om mit den advocaet te spreecken van ’t proces van ’t kostergelt oock alsduen aen ’t kantoor van Noort-Hollandt geweest om wat uuytstels alsoe bij al gesommeert waren voor ‘t dachgelt 25 stuyvers

 

Den 11en february 99 bij den schoudt gefacheert mit Dirck Willemsz ende mijn secretaris in Den Haghe zoe men mit den advocaet Kock sprack betreffende eenyghe ambochtsaicken ende is ander daechs daer gebleeven compt voor de twee dachgelden 2 £ 10 stuyvers

Ende van schuytvracht 10 stuyvers

Noch bij den schout verschooten aende knecht van monsieur Marotelle 6 stuyvers

 

Alsduen bij den schout betaelt ’t gelach voor Dirck Willemsz ende secretaris elcxs twee gulden maickende t’samen 4 £

 

Den 15en februarij 99 bij den schoudt in Den Haech gefacheert ende aldaer an ‘t kantoor van Willem Haddeman (Hanneman!) gebrocht eenyghe penningen van de ryemtalen voor’t dachgelt 25 stuyvers

Ende van schuytvracht 5 stuyvers

 

Den 17en february 99 verteert bij schoudt, secretaris, ambochtsbewaerders ende Adriaen Jacob Arlen zoe men vergaert was van eenyghe ambochtsaken 3 £ 8 stuyvers

 

Den 11en maert 99 verteert bij schout, secretaris, ambochtsbewaerders in ’t opbreecken van de missive van de gecomitteerde, raickende de cappitale leening 32 stuyvers

 

Den 12en maert 99 verteert bij den schoudt, secretaris, croosheemraden ende schepenen mitte schoolmeester zoe men hem an nam tot schoolmeester 11 £ 7 stuyvers

 

Den 13en maert 99 verteert bij schoudt, secretaris ende Jan Jacob Jannen ambochtsbewaerder zoe wij mitte anderen spraken van verscheyden ambochtsaken 8 stuyvers

 

Den zelven daghe bij den schout gefacheert mit mijn secretaris ende Jan Jacob Jannen ambochtsbewaerder zoe wij overleeverden aen de gecommitteerden copie van ons korffboeck voor’t dachgelt 25 stuyvers

Ende van schuytvracht 5 stuyvers

 

Den 24en maert 99 verteert bij den schoudt ende secretaris van Zoetermeer den secretaris van Benthuyssen, ick secretaris ende Claes Pier Cuyper zoe wij zaten op ’t stellen opte quotesatie van de cappitale leeninghe volgende de last van mijn Edele heeren de Staten van Hollant ende West Vryeslandt 7 £ 5 stuyvers

 

Den 14en aprillis 99 verteert bij schoudt, secretaris Dirck Willemsz ende Cornelis Michiel Joosten, ambochtsbewaerders zoe zij de bilgetten ontfangen van den gheenen die op leening gestelt waren van de gecomitteerde binnen Leyden 28 stuyvers

 

Den 23en aprillis 1599 verteert bij ambochtsbewaerders, croosheemraden ende schepenen mitten anderen resolveerende van de penningen gaderen van de voors. lening 5 £ 8 stuyvers

 

Den 20en mey 99 verteert bij twee gasten van de lantdrost voor cost ende byer 14 stuyvers

 

Den 7en julyus 1599 bij een dyenaer van de lantdrost comende mit bryeven aen cost ende byer mit slapen t’samen 14 stuyvers

 

Den 14en julyo 99 hebben verteert drye soldaten een vaen byers 5 stuyvers

 

Den 23en augusty drye soldaten verteert een vaen byers 5 stuyvers

[einde omslag]

 

Compt noch den schoudt als actie hebbende (f. 2v) van Marijtgen Jansdr eertijts weduwe van Wouter Cornelisz Bijl over ’t gundt den zelven Wouter Bijl, gaerder van de verhoginghe van de verpondinghe anno 1596 bij sloote zijner reeckeninghe te boven quam die somme van 26 £ 18 stuyvers 6 penningen

 

Compt noch den schoudt van de helft van de capitale leninghe over Segwaert te collecteeren den jare 1599 zulcxs hem belooft es bij ambochtsbewaerders, heemraden ende gezwoorens 15 £

 

Compt noch d’zelve bij hem verschooten aen Adriaen Pieterz Stompwijck over een jaer renten van ’t hooftgelt van twaelff pondt Vlaams voorgaende opgenomen van noots weegen verscheenen ’t jaer renten Bamisdach anno 98 4 £ 10 stuyvers

 

Noch bij hem verschooten aen de zelve van ’t jaer renten verscheenen Bamis anno 1599 4 £ 10 stuyvers.

 

f. 3

Noch compt d’zelve schoudt bij hem verschooten aen Tanna Leys, waerdinne in de Vergulde Wagen ter zaicke van 20 vanen byers t’haren huysse gedroncken bij de compangnie ruyters die van Delft hier deur marcheerden in de voorsomer 99 5 £

 

Alsduen bij den schout verschooten van waghevracht gelijck die van Zoetermeer van gelijcke deden 5 £

 

Den 13de juny 99 verteert tot den schout bij Dirck Willemsz ende Pieter van Achterbeeck t’samen een vaen 5 stuyvers

 

Den 2de mey 99 verteert bij neegen p(e)rsoonen comende op den ijck midtsgaders den schouten ende secretaris van Soetermeer ende Segwaert aen cost ende byer t’samen alsoe die van Zoetermeer den helft van deesen costen betalen moeten hier d’ander helft facit 5 £ 6 ½ stuyvers.

 

Is anderen daechs zoe men ijcte noch tot den schout verteert bij Johan van Lonersloot, lutenant van den bailliu van Rijnlant, zijn huysvrou, Jan van Nyerop, clerck voorts noch (f. 3v) acht personen die over den ijck besien waren, wijders bij den schoudten secretarissen ende ambochtsbewaerders respectyve van Soetermeer ende Zegwaert mit haer boden tsamen aen cost ende byer mit 14 stoop rinsche wijn [ omslag: 14 stoop en 1 kan a 36 st. de stoop] t’samen volgende den ommeslach staende aen vier articulen achter malcanderen tsamen vijftich gulden elff stuyvers hier voor de helft alsoe die van Soetermeer d’ander helft betalen zullen 25 £ 5 stuyvers 8 penningen.

 

Compt den schoudt voors. in plaets van schepenen alhier dye ‘t tot zijnen huysse verteert hebben over haer ordonnaris van den jare 1599 4 £ 10 stuyvers.

(marge) ordonnaris

 

Compt noch d’zelve schout bij hem verschooten aen Moeyses Jansz tot Delft over vijffentwintich pondt buschcruyt ‘t pondt 10 stuyvers facit 12 £ 10 stuyvers.

(marge) als volgende den ommeslach ende mit kennisse van ambochtsbewaerders

 

Compt noch den schout t’zijnen huysse verteert opten 16en septembris 99 bij bij acht soldaten elcxs een byertgen facit 10 stuyvers.

(marge) volgende den ommeslach

 

f. 4

Compt noch d’zelve opten 21de septembris 99 present d’ambochtsbewaerders een arm man hebbende recomandatie geschonken 6 stuyvers

 

Item bij den schout betaelt Dirck Willemsz ambochtsbewaerder alhier dye’t zelve verschooten hadde aen den secretaris Egmondt voor Zegwaert’s portie van de costen van ’t bijten ende wapeschouwinghe de verleeden winter 99 volgende die maencedulle ende quytantie 21 £

15 stuyvers 3 den.

(marge) gebleeken mitte maencedulle ende quytantie

 

Noch heeft den schoudt betaelt Dirck Willemsz ambachtsbewaerder zulcxs hem quam van vacatien ende verleyde schuytvracht staende in den ommeslach aen vijff artyculen achter malcanderen 3 £ 7 stuyvers.

(marge) als volgende den ommeslach ende bij bekentenis van Dirck Willemsz

 

Noch bij den schoudt betaelt aen Jan Jacob Jansz oudt ambochtsbewaerder ter zaicke van vacatien ende verschooten penningen volgende den ommeslach staende (f. 4v) daer in gespecificeert aen ses articulen 4 £ 11 stuyvers

 

Item bij den schoudt betaelt aen Pieter Borre rentmeester van Noort Hollant over de ryemtalen Zegwaert aengaende den jare 1599 volgende die quytantie 24 £

(marge) gebleeken bij quytantie hier over geleevert.

 

Voor de insinuatie van de ghijsselinghe betaelt aen de deurwaerder 15 stuyvers

(marge) transs. bij affirmatie

 

Item betaelt mr. Claes Korssen schoolmeester alhier voor Zegwaerts helft ende portie van zijn belooffde somme voor den dyenst der kinderen te leeren voor een jaer ingegaen zijnde mey 1599 gelijck die van Zoetermeer mede betalen 75 £

(marge) debet quytantie

 

Item mr Huych Maertsz van Adrichem bij hem verdyent als procureur aen ‘t ambocht contra Adriaen Allertsz, molenaer van de contracten te teyckenen van’t koorenmaelloon betaelt 3 £ 10 stuyvers

(marge) als volgende den inslach

 

f. 5

Den bode van den ambocht betaelt zulcxs hem toe geleyt es voor veele dieversche moeyten bij hem gedaen ende gehadt 3 £

 

Item Adriaen Cornelisz secretaris van den ambocht betaelt zulcxs hem quam ter saicke van schrijffloon vacatien ende ander salaris volgende den ommeslach staende daer inne gespecificeert aen 32 artyculen die somme van 38 £ 8 stuyvers

(marge) accordeert bij den ommeslach

 

Ende alsoe den schoudt hier vooren voor ontfang innebrengt de volle steecken volgende ‘t korffboeck ende hij eenyghe schamelen nyet en heeft gemaendt die hij bij specie. alhier over leevert, daeromme ‘tzelve zulcxs hier in uuytgheeve als nyet ontfangen hebbende 1 st ½ quartier 2 £ 14 stuyvers

(marge) volgende de specificatye daer van zijnde

 

Item brengt hier noch 1 ½ steeck 1 quartier van guederen (f. 5v) van Jan Cornelisz Keet gelijck hij daer op gestelt was volgende ‘t korffboeck dan vermidts zijn goederen bij decreete voor den Hove van Hollandt vercocht es ende dit opte preferentie affgeslagen es, hier facit 35 stuyvers

 

Compt den schoudt voor veele diversche extraordonnaris moeyten voor den jare anno 1597, 98, 99 bij heemraden hem toegeleyt 2 £ 5 stuyvers

 

Item compt den schoudt in plaets van de bedegaerders voor de moeyten van ’t collecteeren deser penningen ende ‘t ambocht uuyter schade te houden stellende ‘t selve tot discretie van heemraden hier voor toegeleyt 6 £

 

Compt mijn over ‘t schrijven van deese reeckening 12 stuyvers

Ende van de copie van dyen 12 stuyvers

 

Item compt mijn van de vacatie ende (f. 6) ‘t sluyten deser reeckening ter zelver daghe van dyen 16 stuyvers

 

Somma totalis van de geheele costen ende uuytgheeve deser reeckening 428 £ 12 stuyvers 12 penningen

 

Ende den ontfang hier vooren bedraecht drie hondert tweentnegentich carolus gulden zeeven stuyvers veertyen penningen ‘twelck argo meer uuytgegeven dan ontfangen ‘twelck den schoudt te boven compt ende hem van de bede ofte steeck moet uuytgereyckt werden die somme van sessendortich carolus guldens vier stuyvers veertyen penningen

(marge) zij dit achter wesen gebrocht ende verantwoort in de naestvolgende reeckening in date den 9 den january anno 1601 argo hier ontlast

 

Aldus dese reeckeninghe gehoort, geslooten ende geliquideert bij Christoffel de Neckere schout van Segwaert voors., Dirck Willemsz nu afgaende, Adriaen Dirck Jannen ende Cornelis Claesz Chijs beyde nyeu ancomende ambochtsbewaerders, Jan Jacob Jansz, Cornelis Pietersz Stompwijck, Cornelis Dirck Joostes, Claes Meynertsz ende Leendert Duessensz midtsgaders Adriaen Allertsz van den Molen ende Barent Dircxsz oude ende nyeuwe croosheemraden van Segwaert.

T’oorconden desen geteyckent ten huysse van de schout voors. opten 29ste marty anno duyssent zeshondert, mij present

[niet getekend]


Reeckeninghe bewijs ende relyqua die duer Christoffel Willemsz de Neckere schout van Segwaert gaerder in den naem ende van weegen Pieter Gabriaelsz Croon ende Louris Leenertsz bedegaerders in Segwaert den jare sestyen hondert ende dat van alle zijne administratie ontfang ende uuytgheeff zulcxs hij gedaen ende gehadt heeft gestelt in ponden van 40 grooten schellingen ende penningen advenandt

 

Ontfang

 

Item bij den voors schoudt in den naem als boven gegaert ende ontfangen op yder steeck drye carolus gulden volgende den ommeslach van de croosheemraden ende daer zijn hondert zeevenendortich steeck 1 ½ vierde volgende ‘t corfboock van gezwooren corvers compt hier ontfangen 412 £ 2 ½ stuyvers

(marge) accordeert bij ’t gaerboock hier op gesyen

 

f. 1v

Item brengende hier voor ontfang dat ‘t ambocht van Zoetermeer bij vereffening aen Segwaert most uuytkeeren volgende d’zelve vereffening ende smaldeelinghe cedulle in date den 5de dach mey anno 1600 51 £ 14 penningen

 

Somme totalis van den geheelen ontfang deser reeckeningh ende bedraecht 463 £ 3 stuyvers 6 penningen.

 

Uuytgheeff jegen den voors. ontfang gedaen

 

Item in den eersten gegeven den schout van den ambocht over zijn ordonnaris als schoudt van de jare 1600 10 stuyvers

(marge) ordonnaris

 

Item van gelijcke betaelt Adriaen Cornelisz secretaris over zijn ordonnaris (f. 2) den voors. jare gelijcke 10 stuyvers

 

Van gelijcke betaelt Pieter Jacobsz van der Ham, bode van den ambocht voor zijn ordonnaris van ’t voors. jaer 10 stuyvers

 

Item heeft den schoudt als rentmr. van Johan van Bourgongien, ambochtsheer alhier van Segwaert ect. zelffs ingehouden over een jaer renten zulcxs den voors. ambochtsheer opte steeck alhier es competeerende verscheenen in’t leste van aprillis anno 1600 6 £

(marge) bij bekentenis van den schoudt

 

Hier naer volgen de ruytercosten in de naer genomineerde herbergen verteert ende bij smaldelinghe jegen die van Soetermeer aen Segwaert gebleeven te betalen in date de smaldelinghe ofte vereffeninghe den 1en marty anno 1600

 

Den schoudt heeft zelffs innegehouden (f. 2v) van teercosten t’zijnen huysse verteert tot drye stonden bij soldaten namelijck den 18en decembris 1599 bij de gaerde van zijner exelentie den 23e february 1600 bij de zelve den lesten february bij eenyghe Engelse soldaten tsamen ter somme van volgende die smaldelinghe 46 £ 2 stuyvers

 

Claesgen Woutersdr waerdinne in Inghe Schouten huys van twee pertijen volgende d’zelve smaldelinghe betaelt 42 £

(marge) gebleecken bij quytantie hier op gesyen ende overgeleevert

 

Aper van den Houve Fransz, brouwer in de Dubbelde Hellebaerden tot Delft van twee pertyen volgende d’zelve vereffeninghe in den naem van Jan Cornelisz Keet, waert in de Zwan 48 £ 15 stuyvers

 

Cornelis Claesz Jongens (f. 3) betaelt over de teercosten van twee pertyen volgende de zelve vereffening ende smaldelinghe, oock den ommeslach 60 £

(marge) trans. bij affirmatie

 

Mr. Heyndrick Anthonisz betaelt over de twee pertyen volgende d’zelve vereffening ende smaldelinghe als oock den ommeslach 18 £

(marge) bleyckende bij quytantie hier overgeleevert

 

Jacob Jacobsz van den Wanne, waert in de Vergulde Wagen, betaelt voer de teercosten van twee pertyen volgende d'zelve vereffeninghe ende smaldelinghe als oock den ommeslach 66 £

(marge) transs bij affirmatie

 

Gherrit Leenertsz , waert [omslag: G.L. Jan Pieren] betaelt over de teercosten van een pertye volgende d’zelve smaldelinghe 17 £

 

f. 3v

Item Wouter Peyez, metselaer betaelt van geleevert broot bij de voors. soldaten gecomsumeert volgende d’zelve specie in de kerck 7 £ 2 stuyvers 8 penningen

 

Jan Andriesz Coster compt van 80 haringen, drie om een stuyver facit betaelt 1 £ 6 stuyvers 8 penningen

 

Louris Joosten van Zuylen betaelt van een craen volgen d’zelve specie ende vereffening 10 stuyvers

 

Adriaen Allertsz Molenaer [omslag: A.A. van der molen] betaelt van dat hij de schrijver van d’Engelse compangnie een nacht heeft geloosgeert 1 £ 10 stuyvers

 

Jan Cornelisz Comen betaelt voor de helft van 21 manden turffs in de kerck voor de soldaten gebruyckt de mande drye groot 15 stuyvers 1 blank

 

[omslag: hiernaer volgen de costen begreepen in de vereffeningcedulle bij die van Zegwaert ende Zoetermeer gehouden den 5en dach mey anno 1600]

f. 4

Item den schoudt van Zegwaert compt zelffs bij hem nu inne gehouden uuyt de specie ende vereffeninghecedulle voornoemt volgende den ommeslach van teerecosten verschooten penningen ende vacatien staende aen 22 artyculen 123 £ 8 penningen

(marge) accordeert mitten ommeslach ende vereffeninghcedulle

 

Cornelis Dirck Joosten betaelt van sleevracht ende vueragie vandt paert volgende d’zelve vereffeninghe 3 £ 3 stuyvers

(marge) bij bekentenis van Cornelis Dircxsz zij geresumeert cort alse hij zeyt te weynich toegeleyt te zijn

 

Item Dirck Willemsz oudt ambochtsbewaerder van Segwaert betaelt van vacatie verschooten penningen volgende de zelve vereffeninghe staende aen 6 artyculen 7 £ 9 stuyvers 1 blank

(marge) bij bekentenis van Dirck Willemsz

 

Item bij den schoudt mij secretaris betaelt van vacatien, schrijffloon ende verschooten gelt zulcxs mij quam volgende den ommeslach staende (f. 4v) daer inne gespecificeert aen zeeventhyen artyculen somme 17 £ 10 stuyvers 2 den.

[omslag:

Compt den secretaris van den ambocht uuyt d’zelve vereffening van een dachgelt dat hij in Den Haghe gefaceert heeft mitte schoudt ende ambochtsbewaerders nopende ’t versoecken der kortinge van de ruytercosten 25 stuyvers

Noch compt d’zelve van dat ick opten 15den dach marty 1600 totte schout mitte geswooren corvers op te vercorvinghe hebbe geseten 20 stuyvers

Compt mijn voor ‘t nyeuwe corffboeck te te maken ende d’zelve over te leggen 2 £

Voor ’t gaerboock daer uuyt te maken om de bedegaerders te behandigen gelijcke 2 £

Compt mijn voor’ t maken van de specificatie de ruytercosten angaende in ’t eerst van marty 1600 mitte vacatien opte smaldeelinghe 20 stuyvers

Aen Cornelis mijn broer verschooten van dat hij copie van’t patent in den Haech brocht aende schout van Segwaert ende Huych Willemsz van de gaerde van zijn exelentie 5 stuyvers

Op ten 23en marty 1600 deur ’t schrijven van de gecomitteerde der Staten van Hollandt tot Leyden gefaceert beroerende de cappitale leeninghe anno voors. voor ’t dachgelt 20 stuyvers

Ende alsduen verteert 13 stuyvers 1 blanc

Den 28 marty anno voors. tot den schoudt van Zegwaert geseten over de cappitale leeninghe voor 't dachgelt 20 stuyvers

Compt mijn over de besoingien van ’t gewijst ende den uuytspraeck van de questie die tusschen Segwaert ende Zoetermeer warende rijsende 20 stuyvers

Compt mijn van vijff obligatien te maken rakende de cappitale leninghe ende noch de vorde moeyten daer in gedaen mitte staet van dyen t’samen 30 stuyvers

Compt mijn van zeeckere cartificatie te maken dyen angaende mit verscheyden specien van de zelve costen ende noch andere dingen zoe patenten als anders gecopieert verdyent t’samen 20 stuyvers

Den 15en aprillis 1600 mit Dirck Willemsz tot Leyden gefaceert belangende de cappitale leeninghe zoe wij den rentmeester daer om aen spraken voor ’t dachgelt 20 stuyvers

Compt mijn van dees costen bij een te vougen mit veel moeyten ende den ommeslaen te helpen maken 25 stuyvers

Compt mijn voor de extraordonnaris moeyten van dyen 10 stuyvers

Compt mijn van de copie van deesen 12 stuyvers

Opten 5en mey 1600 heb ick noch mitte schoudt ende ambochtsbewaerders tot den schoudt van Zoetermeer gefaceert opte vereffeninghe van eenyghe costen de steeck conserneerende verdyent 10 stuyvers]

 

Item wort hier gestelt als uuytgheeve ‘t gundt den schoudt van Segwaert ‘t verleeden jare namelijck den 29en marty verleeden bij sloote zijner reeckening van twee gulden acht stuyvers op de steeck te boven quam als meer uuytgegeven dan ontfangen te hebben die somme van 36 £ 4 stuyvers 14 penningen

(marge) accordeert bij’t slot van de voorgaende reeckening hier op gesyen ende aldaer gesuyvert.

 

Item bij de schoudt verschooten aen Adriaen Pietersz Stompwijck over een jaer renten van’t hooftgelt van twaelff pondt vlaems voorgaende op genomen van nootsweegen verscheenen in de somer anno sestyen hondert 4 £ 10 stuyvers

(marge) trans. bij affirmatie

 

Compt de schoudt zelffs in plaets (f. 5) van schepenen alhier dye’t tot zijnen huysse verteert hebben over haer ordonnaris van den jare sestyen hondert 4 £ 10 stuyvers.

 

Item betaelt Cornelis Woutersz de zoon van Wouter Cornelisz Bijl voorgaende, schoudt van Segwaert zulcxs hem bij gemeen stem ende resolutie toegeleyt es voor zeeckere registers ende pampieren ‘t ambocht concernerende 9 £

(marge) bij kennisse van de secretaris

 

Item bij den schoudt gerestitueert Jan Jacob Jannen dye ‘tzelve voorgaende verschooten hadde de steeck comformeerende 5 stuyvers

(marge) bij bekentenis van Jan Jacobsz

 

Item noch betaelt aen d’erffgenamen van Cornelis Michiel Joostez zaliger in zijn leeven ambochtsbewaerder (f. 5v) van Zegwaert over een dachgelt van dat hij ‘t verleeden jaer mit Dirck Willemsz zijn mede comfreere tot Leyden faceerde om ‘t quoyer van de capitale leening 20 stuyvers

(marge) deser quytantie

 

Item maken hier uuytgheeff d’intrest van 21 £ 15 stuyvers 3den. in juny anno 1599 op intrest genomen van Barent Dircxsz betaelt aen Egmondt secretaris over de costen van’t bijten den jare 1599 nu uuyt den ommeslach deser reeckening weeder betaelt naer de cappitale somme es in de voorgaende reeckening gebrocht 21 stuyvers 1 den.

(marge) bij kennisse van Dirck Willemsz; als in de voorgaende reeckening

 

Ende alsoe den schoudt hier vooren voor ontfang inne gebrocht heeft de volle steecken volgende ‘t corffboock ende hij eenyghe schamele nyet een heeft gemaent die hij bij specie alhier over leevert daerinne d’zelve zulcxs hier in uuytgheeve (f. 6) als nyet ontfangen hebbende 1 steeck ½ quartier somme 3 £ 7 ½ stuyvers

 

Item compt den schoudt in plaets van de bedegaerders voor de moeyten van ’t collecteeren deser reeckening ende ‘t ambocht uuyter schade te houden stellende ‘tselve tot discretie van heemraden hier voor toegeleyt 7 £ 10 stuyvers

 

Somme totalis van den geheelen uuytgheeff deser reeckening ende bedraecht 535 £ 3 stuyvers 1 blank

 

Ende den ontfang hier vooren bedraecht vier hondert dryentsestich gulden 3 stuyvers, 6 penningen. desen jegen den anderen vereffent zoe wort bevonden bij slot van reeckening meerder uuytgegeven dan ontfangen te hebben ‘t welck den schout uuyt den eersten ommeslach van de steeck moet betaelt werden somme tweentseventich gulden zes penningen

(marge) zij dit achtervolgende in de naestvolgende reeckening verantwoort, argo hier ontlast.

 

Aldus dese reeckening gedaen, gehoort, geslooten ende (f. 6v) gelyquideert bij Christoffel Willemsz de Neckere schoudt van Segwaert voors., Adriaen Dirck Jannen ende Cornelis Claesz Chijs ambochtsbewaerders, Jan Jacob Jannen, Adriaen Allertsz van den Molen, Dirck Willemsz, Cornelis Dirck Joostesz ende Barent Dircxsz, croosheemraden, midtsgaders Pieter Gabriaelsz Croon vervangende Louris Leenertsz zijn medemacker, bedegaerders al van Segwaert ende ter ordonnantie van de collegien voornoemt desen geteyckent den 9de dach january anno sestyen hondert een bij mijn

(w.g.) Adriaen Cornelisz secretaris tot Segwaert.


Costen ende vereffeninghe tusschen Segwaert ende Soetermeer raickende de steeck, gevallen den jare 1599 ende 1600

 

Compt den schoudt van Segwaert van de teercosten de 2en ende 3en meij 99 tot zijnen huijsse verteert op den ijck bij Johan van Lonresloot, lutenant van den balliu van Rijnlant, zijn jouffrou, Jan van Nyerop clerck, alle de gheenen die mitten ijck besich waren, voorts bij de respectyve schouten, ambochtsbewaerders, secretarissen, boden ende vorder ancleeven tsamen aen wijn, bijer ende kost 61 £ 4 st.

 

Compt d’zelve aldaer verteert upten 2en february 1600 bij de respective schouten, ambochtsbewaerders, heemraden ende secretarissen zoe wij vergaert waren om te vereffenen, gelijck wij duen alle de differenten tusschen de twee dorpen staende clacxs aling ende al gesubmitteert werden aen ons twee secretarissen (f. 1v), die daervan schriftelijck uuytspraeck zouden maken, gelijck daerna gedaen es tsamen 11 £ 8 p., werde bevonden bij ons secretarissen bij den uuytspraeck dat Zegwaert van dit gelach zoude dragen twee derdendeelen ende Zoetermeer een derdedeel; hiervan terzij geset ‘t eene derdendeel Zegwaert aengaende, compt hier voor ‘t twee derdendeelen tusschen Zegwaert ende Zoetermeer staende halff ende halff 7 £ 7 st. 8 p.

 

Opten 17en ende 18en february 1600 verteert bij de respectyve schouten, ambochtsbewaerders ende secretarissen zoe wij de costen bijeen vouchden van de gaerde van zijner exelentie 3 £ 3 st.

 

Opten 19en ende 20en february verteert de twee dorpen concerneerende zoe de missyve opgebroocken ende geraetslaecht werde van ‘t bijten 32 st.

 

Bij den schoudt van (f. 2) Segwaert ende Cornelis Dirck Joosten opten 18en february 1600 mit gemeen stemme ende resolutie gefaceert mit een slee ende paert de gaerde van zijner exelentie nae om onderteyckening van de verteerde costen te hebben ende vervolchden haer tot Nupoort toe over Schoenhouven ende den 20en derzelver maent weederom gecomen, compt voor de vacatien der schout 2 £ 10 st.

 

Van de teercosten van ‘t paert ende 10 st. tot Nupoort tsamen 13 st.

 

Cornelis Dirck Joosten voor zijn vacatien ende ‘t paert ofte sleevracht 2 £ 10 st.

 

Bij den schoudt ende Cornelis Dirck Joosten verteert zoe tot Schoonhoven als anders in ‘t ghins ende weederomme reysen 4 £ 16 st.

 

Soe de gaerde van zijner exelentie weederomme quam, verteert tot den schoudt van Segwaert bij de respectyve schouten, secretarissen, Maerten Wouter Leensoom, Inghe Schouten, Dirck Willems, Cornelis Michiel Joosten, Cornelis Dirck Joosten, was op den 24en february 1600 5 £ 12 st.

 

(f. 2v) Den 29en february 1600 bij den schoudt van Segwaert in den Haech gefaceert beroerende de doleantie van den affslaen van de ruytercosten ende aldaer de heere Van der Aa gesproocken, begeerende gheen dachgelt maer verteert 14 st.

 

Den 1en maert 1600 tot de schout verteert bij de respectyve schouten ende ambochtsbewaerders mitte secretarissen ende eenyghe heemraden zoe den uuytspraeck van de questyen gedaen werden aen kost ende byer 9 £ 4 st.

 

Den 5en maert noch verteert 12 st.

 

Den 12en maert 1600 verteert zoe men de ...ficatie recouvereerde dye men tot doleantie van de kortinghe van de voors. ruyterkosten 2 £ 5 st.

 

Verteert in en Haghe den 14en maert, 15en maert ende 16en maert bij den schoudt van Segwaert, de respectyve ambochtsbewaerders, den secretaris van Segwaert den eersten dach meede, zoe wij de (f. 3) requeste dee’n maken van de doleantie van de kortinghe der ruytercosten ende ‘tzelve vervolchende, bij die van Segwaert verschooten in dezelve kosten 4 £ 4 st.

 

Alsduen de paegie van monsieur Marotelle geschoncken 6 st.

 

Noch alsduen den secretaris van de Staten de Rechtere... geschoncken 34 st.

 

Den schoudt van Segwaert compt van de drie dachgelden 3 £ 15 st.

 

Dirck Willems voor zijn dachgelt 20 st.

 

Den secretaris voor zijn dachgelt 25 st.

 

Den schoudt van Segwaert den 21en maert ende daechs daernae in Den Haech gefaceert belangende de voors. doleantie ende brocht alsduen de requeste ende stucken weederomme 2 £ 10 st.

 

Ende alsduen verteert in de twee dagen 36 st.

 

Van schuytvracht 3 st.

 

(f. 3v) Den 28en maert 1600 verteert bij de respectyve schouten, ambochtsbewaerders ende secretarissen van Segwaert, Soetermeer ende Benthuyssen mit Claes Pietersz Kuyper zoe men zat in de cappitale leeninghe 9 £, daervan Benthuyssen zal dragen 2 £ 5 st., hier voor Zegwaert ende Zoetermeer 7 £ 15 st.

(marge: in dit arycul een gulden teveel ende misgereeckent)

 

Dirck Willemsz ambochtsbewaerder heeft verschooten om de requeste te duen maken van de kortinghe van de ruyterkosten 22½ st.

 

Compt Dirck Willemsz bij hem verschooten van ...aen zoe in Den Haech was 13 st. 4 p.

 

Dirck Willemsz ambochtsbewaerder heeft noch verschooten aen Louris Leenert Jan Pieren van wagevracht zoe hij mit eenyghe begagie van de gaerde van zijn exelentie tot Waddingsveen brocht 30 st.

 

Den 9en maert 1600 bij den schoudt tot Delff gefaceert (f. 4) om teyckeninghe van de cappiteyn van de enghelsche beroerende de costen van de inlegering van de soldaten, voor ‘t dachgelt 25 st.

 

Ende van teercosten 15 st.

 

Dirck Willemsz verschooten aen de vuerluy die de bogagie van de enghelsche compagnie tot Delff brochten 2 £ 10 st.

 

Noch van haver 14 st.

 

 

Dese voors. costen Segwaert compoteerende bedragen totalis 135 £ 16 st. 12 p.

Ende Soetermeer compt volgende haer specificatie 33 £ 10 st. Hier jegen gestelt van costen Segwaert compoteerende gelijcke 33 £ 10 st. blijft Zegwaert bij vereffening te boven hondert twee gulden eene stuyver twaelff penningen gemeen, zulcxs dat Zoetermeer aen Segwaert moet uuytkeeren eenenvijftich gulden veertyen penningen.

 

Aldus deze vereffeninghe gedaen ende gehouden bij de respectyve (f. 4v) schouten van Segwaert ende Soetermeer, Dirck Willemsz oudt ambochtsbewaerder ende Cornelis Claesz Chijs jegenwoordich ambochtsbewaerder van Segwaert, Maerten Vranckez oudt ambochtsbewaerder, Huych Willemsz ende Cornelis Leenertsz Crijschman jegenwoordich ambochtsbewaerders van Soetermeer; present Abraham Altenae secretaris tot Soetermeer ende Adriaen Cornelisz secretaris van Segwaert.

Actum ten huysse van den schout van Soetermeer opten 5en dach mey anno 1600.